You are on page 1of 4

manananaa savaalaao

nava vaYa-naao manana Aama taao AonaI vayanaa baaLakao Jovaao J taaofanaI Anao rmaitayaaLa htaao, paNa Aok baabata AonaamaaM baQaa krtaaM naaoKaI htaI. Ao savaalaaonaao Aok diryaao htaao Anao savaalaao paNa Aovaa ko saunaamaInaa Bayaanak maaoJaAaonaI Joma ]CLaInao BalaBalaanao DravaI do.

AaJo manana GaNao idvasao laalaanaI saovaa krtaa dadInaI baaJumaaM baoZao htaao. dadInaI paUJa paUrI qa[ AoTolao AomaNao manananao pa`saadnaao caaoKKaa GaInaao laaDu Aapyaao. mananao laaDu Kaataa Kaataa paUCyauM, dadI tamao raoJ Aa laalaanaI saovaa koma krao Cao?. karNako Ao sava-Saiktamaana Bagavaana Co.” “AaTlaa naanaa?” “Aro Ao taao EaI kRYNa naanaa htaaM nao tao sva#pa Co. tanao dadaAo kRYNa BagavaananaI vaataa-Aao kIQaI Co nao.

ha, paNa taao tamao Ao maaoTa kRYNanaI paUJa koma naqaI krtaa? maaoTa qa[nao Ao bagaDI gayaataa?” “Aro paagala AovauM baaolaaya? Ao taao manao laalaa sva#pao gamao Co AoTlao AonaI saovaa kruM CuM.” manananaI ]tkMZa vaQaI ga[. taao tamanao huM vaQau gamauM ko Aa laalaao?” “Aro gaaMDa, Bagavaana Anao maaNasa vaccao sarKaamaNaI haoya? tauM taao maarao laaDlaao J Co nao.

taao dadI tamao manao va@Inao karolaanauM Saak KavaDavaao Cao Anao Aa laalaanao raoJ baQauM BaavatauM J Aapaao Cao. karolaa paNa Bagavaanao J banaavyaa Co nao taao Aomanao J koma na Baavao?” “hoM?dadI Aa savaalaqaI qaaoDa DrI gayaa ko kyaaMk hvao manana Aonaa gaJbanaa savaalaaonaao maarao na caalau krI do. saaruM Aonao paNa kalaqaI karolaa AapaISa basa, KauSa?

ha! paNa dadI tamao maarI AartaI koma naqaI krtaa?” “taarI AartaI? SauM krvaa?” “koma, Aa paqqarnaI AartaI qaaya

taao maarI koma naih? maaramaaM paNa Bagavaana Co, paUCao dadanao.dadI hvao gaussao qayaa, taomanao laagyauM hvao Jao Aanao naih

AavaI baa.manananaI mammaI daoDtaI AavaI. SauM qayauM baa?

vaaihyaata savaalaao krInao maaruM maaqau Kaaya Co, Aama khInao dadI tyaaMqaI

sarkI gayaa. koma manana? tanao naa paaDolaInao dadInao saovaa samayao horana krvaanaI?, maMdaqaI idkranao gaussaamaaM maaoToqaI

baaolaa[ gayauM. paNa mammaI saovaa taao pataI ga[ htaI!manananaao Jvaaba saaMBaLaI maMdaAo Aonaa gaaora gaala par Aok Jaordar laafao caaoDI dIQaao AoTlao rDtaao rDtaao manana dada paasao pahaoMcaI gayaao. dadaAo SauM qayauM paUCtaa baQaI vaata krI Anao dadI Anao mammaInaI firyaad krI.

ATkavauM nao taao Baaro savaalaao paUCSao. maMda Aro Aa taara gaaMDanao la[ Ja AihMqaI

Ao maMda

rD naih baoTa. huM va@ISa taara dadInao Anao mammaInao basa?” manana qaaoDao SaaMta qayaao. taao Jra hsanao hvao

paholaa tamao manao Jvaaba Aapaao

naih.” “taao tamao manao KaaoTuM koma kIQauM?” “Aro maoM SauM KaaoTuM kIQau tanao?” “koma tamao manao khyauM htauM ko ba`hmaaMDnaa kNa

kNamaaM Bagavaananaao vaasa Cotaao SauM maaramaaM naqaI?” “Co nao.” “Aa gaaD-namaaM paDolaa paqqarmaaM naqaI?” “Co nao.” “Aa baaqa#manaI Ta[lsamaaM naqaI?” “hoM! baaqa#mamaaM?” “koma naqaI? Bagavaana paNa SauM saarI saarI JgyaamaaM J rho

Co?” “hM

hP dada baaolao

Ao paholaa mananao J baUma paaDI maMda

maaNasanaI

” “naa

tamao maarI paUJa koma naqaI krtaa?” “Aro baoTa

paUJa BagavaananaI qaaya

naa naa

AovauM naqaI

paNa

dada paNa hvao Aonaa savaalaaoqaI kMTaLyaa, ho rama! maM

Aanao la[ Ja taao!

Ao maMda

AaJo rivavaar haovaaqaI AJya Garo htaao. QaMQaamaaM qaaoDI taklaIf haovaaqaI taNaavanao karNao AJya AaJo savaarqaI isagaroT

fUMktaao htaao. manana pappaa Garo haovaaqaI Aomanao fUTbaaola rmavaa Pd krI rhyaao htaao. naa paaDInao tanao! maarao mauD naqaI tau dada saaqao rma.AJya isagaroTnaa ksa laotaao manananao va@yaao. koma pappaa gaussao qaaAao Cao?” “Aro gaussao kyaaM qayaao

tauM taaruM laoSana pataavaI do AoTlao AapaNao saaMJo frvaa J[SauM.” “paNa laoSana taao Co J naih.” “taao

maaruM BaoJuM naih Kaa.” AJya

baoTa

paaZ vaaMca.” “kyaao paaZ vaaMcauM, pappaa?” “Aro maara baapa taaro Jo krvauM haoya Ao kr gaussaamaaM isagaroTnaa vaQau dmadar ksa laovaa laagyaao.

Aok kama kr

manana AJyanaI maao@amaaM raKaolaI isagaroT saamauM Jaotaao htaao. pappaa tamanao naanapaNamaaM TaoTInaI Aadta htaI?” “hoM? koma?” “naa Aa isagaroT tamaara maao@amaaM Jao[nao manao baaJu vaaLaa AaMTInao tyaaMnaao gaTu yaad AavaI gayaao. Ao paNa AaKaao idvasa AavaI rItao TaoTI maao@amaaM raKaInao frtaao haoya Co. frk AoTlaao ko AomaaMqaI QaumaaDao naqaI naIkLataao.AJya iWQaamaaM paDI gayaao. SauM Jvaaba Aapavaao? AoTlao AoNao isagaroT foMkI dIQaI, caala AapaNao fUTbaaola rmaIAo.manananaa savaalaao baMQa krvaanaao Aa sarLa maaga- htaao.

rmatagamatamaaM manana KaUba pa`vaINa htaao. fUTbaaola rmavaamaaM Ao baQau J BaUlaI Jtaao. gaaD-namaaM pappaa saaqao ADQaao klaak

rmyaao tyaaM maMdaAo baUma paaDI. AJya tanao maLavaa kao[ AavyauM Co

Pd naih kr manana. huM qaaoDI vaarmaaM AavauM CuM.pappaa gayaa AoTlao manana Aoklaao Aoklaao rmavaa laagyaao.

AMdr Aava.” “pappaa

Aonao khao nao kalao Aavao

tyaaM dada bagaIcaamaaM vaavaolaa CoaDnao paaNaI paavaa Aavyaa. dada fUTbaaola rmaao nao.” “koma Baa[ ha^ispaTla Baogaao krvaao

tamao Aanao paaNaI koma paavaao Cao?

baoTa, Joma AapaNanao Pvavaa maaTo paaNaI Jao[Ao Aoma CaoDnao paNa Jaoo[Ao AoTlao. Anao zaD vaavavaa koTlaa saara Co

Ao taao tanao BaNavaamaaM AavatauM J hSao nao?” “Aoma naih dada

saamaonaa caar maaoTa zaDnao taaoDI paaDyaa? AovauM koma?” “Ao taao baoTa naDtaa htaa AoTlao taaoDI paaDyaa. idkra, PvanamaaM AapaNao nafa nauksaananao Jao[nao kama krvauM Jao[Ao. zaD ]gaaDvaa saara, paNa Jao AapaNaI pa`gaitamaaM AaDo

Aavataa haoya, taao taonao taaoDI paaDvaamaaM J SaaNapaNa Co.

tamao Aa naanaa CaoDnao paaNaI paavaao Co nao paolaa fokTrI

Co?baMnao hsaI paDyaa. dada saaqao manana paNa CaoDnao paaNaI paavaa laagyaao. dada

taao taao dada

ko tamao fokTrInaI baabatamaaM maaqau maarao Cao nao Ao

AoTlao hvao pappaa tamanao paNa dUr krI doSao?dadanao maaqao AaBa

faTyauM. AJya taomanaa ivaSao AavauM ivacaaro Co AonaI taao Aomanao klpanaa J nahaotaI. mananao dadanaa manamaaM taaofana laavaI dIQauM. paNa paaotao AJyanao Aa vaata paUCSao taao AJya manana par gaussaao ka@Sao Aoma ivacaarI dada caUpa rhyaa. tao idvasaqaI dadaAo svaocCaAo J fokTrI JvaanauM baMQa krI dIQauM!

Aomanao naDo Co

pappaanaI fokTrImaaM gayaao htaao nao tyaaro pappaa mammaInao khotaa htaa

manana AagaLa baaolavauM ko naih Ao ivacaarmaaM paDI gayaao. SauM qayauM? baaola, ATkI koma gayaao?” “huM

Anao QaMQaanaI pa`gaita naqaI qataI

Aama nao Aama idvasaao vaItataa gayaa. manananaa savaalaao vaQau nao vaQau JiTla Anao GaNaIvaar Aafta#pa banataa gayaa. SaaLaamaaM paNa Aonaa maaTonaI firyaadao vaQataI ga[. AaJo SaaLaanaa Aacaayao- maMda Anao AJyanao manananao la[nao SaaLaamaaM

maLavaa baaolaavyaa. AJya Baa[

tamaarao Caokrao AmaarI SaaLaa maaTo maaqaanaao duKaavaao banaI gayaao Co.” “koma SauM qayauM

sar? manana Balao BaNavaamaaM AaoCa gauNa laavataao hSao, paNa Aama taao haoMiSayaar nao Dahyaao Co.

haoMiSayaar? Aro maarao baapa Co!manana JaorqaI hsaI paDyaao. JaoyauM kovaao naffT paNa Co!”, Aacaaya-nao manananao Aok laafao caaoDI dovaanaI Admya [cCa qa[! paNa tamao Jra vaatanaao faoD paaDSaao? AoNao tamanao SauM taklaIf AapaI Co?” “taklaIf? Aro Baa[ ~aasavaadI Co Aa.” “koma? AoNao SaI taaoDfaoD krI?” “taaoDfaoD? Aro Aonaa savaalaaoAo baQaa iSaxakaonaa idmaaganaI taaoDfaoD krI naaKaI Co. ~aasaI gayaa Co baQaa AonaaqaI. caalau vaga-o savaalaao paUCInao paaotao paNa BaNataao naqaI nao baIJanao paNa BaNavaa naqaI dotaao.

AoTlao? huM kM[ samajyaao naih. savaalaao paUCvaamaaM SauM KarabaI Co?” “kaM[ naqaI. Aok kama krao, mananao paUColaa qaaoDa savaalaao saaMBaLaInao tamao J nakkI krao ko AomaaM SauM KarabaI Co. [itahasanaa paaZnaa savaalaao vaaMcaInao Baa[ saahoba [itahasanaa iSaxaknao paUCo Co ko flaaNaa flaaNaa naotaanaao k[ taarIKao Jnma qayaao, kyaaM qayaao, Aomanaa maataa ipataa kaoNa htaa, Ao kyaaro maRtyau paamyaa, kyaaM maRtyau paamyaa Ao baQaa vaaihyaata savaalaaoqaI SauM SaIKavaa maLaSao? Baa[ saahoba paaCao iSaxaknao paUCo Co ko AaTlaa vaYaao-qaI gaaMQaIP ko iTLaknaa Aavaa paaZao vaaMcaInao kao[ gaaMQaIP ko iTLak JovauM banyauM Co KaruM?

gaiNatanaa iSaxaknao paUCo Co 1, 2, 3

vagaoro AxaraomaaM Aok, bao, ~aNa SauM Co? paaCao paUCo Co kolkyaulaoTr baJarmaaM

maLao Co taao GaiDyaa gaaoKavaa koma khao Cao? AoTlaa samayamaaM baIJuM kM[ saaruM na BaNaavaaya?BaUgaaoLanaa iSaxaknao paUCo Co ko paRqvaInaao Aakar barabar gaaoLa naqaI taao paNa ivaYayanauM naama koma BaUgaaoLa Co?

SaaLaamaaM [nspaokSana caalau htauM nao [nspaokTr Aonaa vaga-maaM htaa. tyaaro tyaaM haJr rholaa AMgao`Pnaa iSaxaknao paUCo Co maa tao maa baIJa baQaa vagaDanaa vaaAa khovatanao AoTlaI J saarI rItao AMgao`PmaaM kovaI rItao khovaaya? ibacaara AMga`oPnaa iSaxaknaa taao baar vaagaI gayaa. Aavaa tao kaM[ savaalaao paUCaya?

Anao paolaa baIcaara paI.TI.naa iSaxak ksarta kravataa htaaM taao baQaa ivaVaqaI-Aaonao kanamaaM iSaxaknauM SarIr doKaaDInao kho ko Ao kho Co AovaI ksarta naa krtaa naih taao Aomanaa Jovaa kDka qa[ JSaao. baIcaara iSaxak sauQaI Aa vaata pahaoMcaI, Aomanao taao Aovaao AaGaata laagyaao. AavaI tao kaM[ maJak kraya?

maoM Aonao baaolaInao Qamakavyaao taao manao kho Co ivaVaqaI-Aao maaTonaa inayamaao kyaaM laKyaa Co? maoM paUCyauM taaro SauM kama Co taao kho AomaaM ivaVaqaI-AaoAo savaalaao na paUCvaa Aovaao inayama Co ko naih Ao tapaasavauM Co! baaolaao Aavaa ivaVaqaI-nao huM SaaLaamaaMqaI ka@uM naih taao SauM [naama AapauM?Aacaaya- ATkyaa vagar AaTlauM baQauM baaolaI taao gayaa paNa paCI haMfvaa laagyaa. manana maaTonaao gaussaao AomanaI AaMKaaomaaM saaf doKaataao htaao.

paNa SaaLaa taao &aana maoLavavaanauM maMidr Co. savaalaao tyaaM na paUCaya taao kyaaM paUCaya?maMdaAo saamaao savaala maaMDyaao. JuAao baona Amaaro nakkI krolaa AByaasak`ma mauJba BaNaavavaanauM haoya Co. Aavaa baQaa savaalaaonao Amaara AByaasak`mamaaM sqaana naqaI. Anao Amao saamaanya iSaxakao CIAo kM[ gau#kuLanaa mahana gau#Jna naqaI. Aa tamaara Caokranao karNao maarI SaaLaanauM irHlT Asar paamaI Sako Co Anao AovauM JaoKama huM na la[ SakuM. Amaaro AmaaruM sTanDD- JaLavavaanauM Co. baQaa J iSaxakaonauM khovauM Co ko vaga-maaM Ao savaalaao paUCInao bahu Kalaola pahaoMcaaDo Co Anao paCI AonauM Jao[nao baQaa ivaVaqaI-Aao JataJatanaa savaalaao paUCI horana krI naaKao Co.

paNa sar Aonaa BaivaYyanaao taao ivacaar krao. tamao khoSaao Aoma krvaa Ao taOyaar Co. plaIz Aonao SaaLaamaaMqaI na ka@ao.

tamao khao Ao Sarta

maMJUr Co. Aonao khao savaalaao paUCvaanauM baMQa krI do Anao Jo BaNaavavaamaaM Aavao Ao caUpacaapa gaaoKaI lao.

AJyao pairisqaita samaPnao ivanaMtaI krI. Aok Sartao Aonao SaaLaamaaM rhovaa d[Ao.” “ha

ha

ha ha

naih paUCvaanaa.” “Aok Sartao huM savaalaao paUCvaanaa baMQa krI d[Sa, pappaa.” “lao paaCao tauM paNa Sarta raKao Co. baaola SauM

laovauM Co taaro, caaoklaoT ko navaao fUTbaaola?

AomaaM SauM maaoTI vaata. manana saaMBaLyauMnao? manao hvao taarI firyaad naih Jao[Ao. taaro hvao SaaLaamaaM savaalaao

manao kM[ naqaI laovauM pappaa. Jao tamao ivacaarvaanauM baMQa krI Saktaa hao taao huM paNa savaalaao paUCvaanauM tarta baMQa krI d[Sa!, mananao ivasfaoT kyaao-. Aacaaya- paNa stabQa qa[ gayaa. AJyaBaa[ tamao Aok kama krao. Aanao hmaNaaM nao hmaNaaM AihMqaI la[ JaAao. Aa baaLaknao BaNaavaI Sako Aovaa iSaxakao AmaarI paasao naqaI.

pappaa caalaao AhIMqaI, manao kao[ SaaLaamaaM maUkvaanaI J#r naqaI. savaalaao paUCvaanaa huM baMQa naih krI SakuM. AomanaI paasao Jvaabaao naqaI taao huM Jatao Jvaabaao KaaoLaISa. manamaaM savaalaao Co AoTlao J taao AapaNao maaNasa CIAo, savaalaao ivanaa maaNasamaaM nao JanavarmaaM for SauM?Aacaaya- Avaak qa[ gayaa. maMda Anao AJyanao paNa laagyauM ko manananaa savaalaao bahu ivaica~a Co. vaQau ivanaMtaI krvaanaao kao[ fayadao naqaI Aoma ivacaarI taoAao ]Baa qa[ gayaa. Aacaaya-qaI Anaayaasao

ha

Sa

baaolaa[ gayauM!

mananao SaaLaamaaM JvaanauM CaoDI dIQauM, pappaa saaqao fokTrI par Jvaa laagyaao. Aok idvasa manana AJyanaI koibanamaaM baoZao baoZao ivaiDyaao gaoma rmataao htaao, AJya faona par vaata krtaao htaao. navaa Garak paasaoqaI Aok kraoD #ipayaanaao AaoD-r maLataa faona maukInao AJya KauSaImaaM naacavaa laagyaao. pappaanao Aama naacataa Jao[ manana paNa ]Baao qa[ naacavaa laagyaao.

SauM qayauM pappaa?” “Aro baoTa Aok kraoD #ipayaanaao AaoD-r maLyaao Co, AaJo taao naacavauM J paDSao. hurrrro!” “koma pappaa?

paOsaa Aavao taao naacavauM Jao[Ao?” “Aro baoTa

laaokao naacao Co Ao baQaa paOsaa maaTo naacao Co?” “ha idkra

AaTlaa baQaa Aavao taao baQaa naacavaa laagao.” “AcCa AoTlao JoTlaa

AaKauM Jgata paOsaa maaTo J naacao Co

paNa pappaa AapaNaI paasao taao paOsaa Co hP vaQaaro koma Jao[Ao Co?” “taara maaTo idkra

kama kruM CuM.” “koma?” “koma AoTlao

SakSaao?” “huM? hM

pappaa?” “hM

qa[ gayaa

taara maaTo J taao AaTlauM

maaoTao qa[nao tauM Pvana maaNaI Sako nao AoTlao.” “taao tamao kyaaro Pvana maaNaI

basa qaaoDa kraoD #ipayaa kmaa[ la[Ao paCI huM paNa Pvana maaNaI SakISa

koTlaa kraoD

ha dsa kraoD Aama taao AapaNanao bahu

dsa kraoD.” “dsa kraoD basa qa[ gayaa pappaa?” “hM

kdaca vaIsa kraoD basa qaSao.” “AoTlao vaIsa kraoD AavaI Jaya paCI tamao maarI saaqao rmyaa krSaao?

Aoma qaaoDI rmyaa kraya idkra. kama taao krvauM J paDo nao?” “taao paCI fayadao SauM vaIsa kraoDnaao?” “koma AapaNao koTlaI

paaCao maarao Caokrao QaMQaao saMBaaLao

baQaI vastauAao KarIdI SakIAo

saMBaaLaI la[Sa paCI manao Aarama J Aarama” “paNa tyaaro maaro kama krvauM paDSao nao

tyaaM sauQaI?” “hMo? ha

paNa tamao taao manao na J maLaao nao. tamao kyaaro Aarama krSaao?” “Ao taao tauM QaMQaao

taao fayadao SauM? AapaNao kyaaro saaqao rmaI SakISauM?

AJya paasao Jvaaba nahoataao. paNa Aa savaalao Aonao ivacaartaao krI maUkyaao. caala baoTa

rmaIAo! Anao ha saaMBaLa

Co.” “koma pappaa? tamao taao BaNaolaa Cao nao?” “ha idkra

AaJo Garo vaholaa J[nao fUTbaaola

AaJqaI taara baQaa J savaalaao tauM manao paUCJo. laagao Co maaro taarI paasaoqaI bahu SaIKavaanauM

paNa huM naanaao htaao tyaaro kdaca maara savaalaao baIJa

baQaanaI Joma manamaaM J rhI gayaa htaa.

Aimata parIKa

Email: amitt.parikh@gmail.com http://amittparikh.wordpress.com

24, 'rivaSaa', EaI hrI nagar, paailaka nagar saamao, DI. zoD. paTola skUla raoD, naMdBaUimanaI paaCLa, AaNaMd 388001, gauJrata. faona: 02692 229432