SEMINARSKI RAD IZ RAČUNARSTVA I INFORMATIKE TEMA: NAREDBE U PASCALU

Mentor:

Bijeljina, maj 2010. godina

.......................................................................................................................................…………………………………………………………………………… 10 LITERATURA ................................................................................... 6 FOR naredba ................................... 8 REPEAT naredba ................................................................................... 4 IF naredba ...................................................................................................................................................................................................................................................SADRŽAJ Uvod ................................................... 4 CASE naredba.............................................................. 7 WHILE naredba.................................................................................................................................................................................................................................. 3 Naredbe u Pascalu ................................................... 11 2 ........................................... 9 ZAKLJUČAK ……......................

vijeka Pascal se proširio van akademskih krugova u industriju.se koristi za početak bloka. 3 . a naredba GO TO postaje nepotrebna. moguće je vlastito definisanje tipova podataka.se koristi za definisanje tipova promjenjivih. Pascal ima jednostavnu sintaksu. Naredbe IF. Const .je funkcija koja učitava vrijednost za promjenjivu a Write(а). ali njegova popularnost sve više opada. godine.se koristi za početak definisanja promjenjivih. Programiranje u PASCAL-u se temelji na postavkama strukturnog programiranja. no ubrzo nakon pojave i masivnijom upotrebom objektno orijentisanih jezika kao C++ ili Java tokom sredine 90ih godina 20. Type .se koristi za kraj bloka. CASE. Tokom 80 ih i ranih 90 ih godina 20.je funkcija koja ispisuje vrijednost promjenjive a.se koristi za definisanje konstanti. Pascal počinje gubiti primat u školama kao i u industriji.se koristi za definisanje procedure. vijeka. Standardne funkcije jezika Paskal   Read(а). WHILE i REPEAT omogućavaju jednostavno i pregledno pisanje programa. Function . dozvoljava rekurzivno pozivanje procedura i funkcija. FOR.se koristi za definisanje funkcije. Var . End . Procedure . Rezervisane riječi u Pascalu        Begin .UVOD Pascal je ime programskog jezika koga je stvorio švajcarski naučnik Niklaus Wirth 1970. Readln(а) . Writeln(а) . omogućava modularnost. Pokušaj proširivanja Pascala s objektno orijentisanim konceptima kroz Object Pascal i kasnije kroz programski jezik Delphi uspjele su prilagoditi Pascal novim izazovima. U početku se Pascal koristio kao nastavno pomagalo za strukturnu metodu programiranja računara na fakultetima.

bez obzira jesu li uslovi izpunjeni ili nisu: Uslo vvv Komanda Sl 1. {naredba 3}. programski tok ne čini ništa.Naredbe u Pascalu IF naredba Postoje dva oblika IF naredbe: potpuni i nepotpuni. izvršava se sljedeća naredba nakon ključne riječi "then". 4 . a ako nije. sve se navode u "begin {.} end" bloku. inače će program izvršiti sve što dolazi nakon prvoga točka-zareza (prve naredbe).. If-Then If-Then se koristi kad se želi odlučiti o jednome mogućem ishodu toka programa u slučaju ako je ispunjen određeni uslov naveden nakon ključne reči "if". IF {logički izraz} THEN {naredba}. ili se završava ukoliko nema nikakvih naredbi koje se mogu izvršiti nakon izraza. to jest prelazi na izvršavanje sljedeće naredbe koja nije u sklopu If-Then izraza. Ako je uslov ispunjen. Grafički prikaz IF .. Ako se želi uslovljeno pokrenuti više naredbi u slučaju izvršenja zadanih uslova. {naredba 2}.Then naredbe IF {logički izraz} THEN BEGIN {naredba 1}.

."} ELSE BEGIN {naredba 4}.} END {ovdje ne ide "..{. {.. a dolazi nakon ključne riječi "else" (inače): IF {logički izraz} THEN {naredba 1} ELSE {naredba 2}." izraza: IF {logički izraz} THEN begin {naredba 1}. {naredba 5}.} END. grafički prikaz IF – Then . prvi tok izvršava se u slučaju da je izpunjen uslov napisan između "if" (ako) i "then" (onda). drugi u slučaju da nije.} END. Uslo v Komanda 1 Komanda 2 Sl 2.. koristi se If-ThenElse izraz grananje. {naredba 6}. 5 .Else naredbe Ovde vrijedi isto pravilo o zatvaranju blokova višestrukih naredbi između "begin {. {naredba 3}. If-Then-Else Ako se želi odlučiti između dvaju mogućih tokova programa ili procedure.. {.. {naredba 2}..} end..

ax + b = 0 ax = -b a) a ≠ b x = .Primjer 1. VAR a. x : real. b. 6 . readln ( a. BEGIN writeln ( ’Unesite koeficijente a i b’ ). CASE naredba Ova naredba takođe spade u naredbe koje omogućavaju razgranatu strukturu programa. IF a< >b THEN BEGIN x := -b/a ELSE IF b=0 THEN writeln ( ‘Jednačina ima beskonačno mnogo rješenja’ ) ELSE writeln ( ‘Jednačina nema rješenja’ ) END.b ). Napisati program kojim se rješava jednačina ax + b = 0.b/a b) a = 0 : b = 0 ^ b ≠ 0 PROGRAM jednačina.

Sl 3. writeln ( ‘Nedjelja’ ) END 7 . Napisati program koji za dati redni broj dana u nedjelji štampa ime dana. Case obilježja moraju biti međusobno različita. VAR n: integer. Izvršava se na sljedeći način: • Izračunava se vrijednost selektora • Izvršava se naredba čije je case obilježje jednako vrijednosti selektora. . 5: writeln (‘Petak’ ). Ako ne postoji case obilježje jednako vrijednosti selektora. PROGRAM dani. Primjer 2. CASE n OF 1: writeln ( ‘Ponedjeljak’ ). Redoslijed case obilježja nije od značaja. C2: S2. 6: writeln ( ‘Subota’ ). 3: writeln (‘Srijeda’ ). 4: writeln ( ‘Četvrtak’ ). 7. Grafički prikaz CASE naredbe CASE B OF C1: S1. BEGIN writeln ( ‘Unesite redni broj dana’ ) readln ( n ). 2: writeln ( ‘Utorak’ ). Cn: Sn END. . dejstvo case naredbe je nedefinisano.

j – početna vrijednost intervala k – krajnja vrijednost intervala j<k FOR i := j TO k DO BEGIN S1.END. S2. Napisati program ukoji će ispisati Dobro jutro 10 puta. • Određuje se rezervisana riječ ( TO. j>k FOR I := j DOWNTO k DO BEGIN S1. • Izvršavaju se naredbe S1. . • Kad se brojačkoj promjenjivoj I dodijele sve vrijednosti FOR interval. DOWNTO ). . S2.. završava se izvršavanje FOR naredbe. Sn END. FOR naredba For naredba omogućava ponavljanje odgovarajućeg skupa naredbi određeni broj puta. Primjer 3. Izvršava se na sljedeći način: • Izračunavaju se početna i krajnja vrijednost FOR interval. Sn tijela FOR naredbe ( j-k ) + 1 puta. S2. . . 8 . …. FOR naredba nam služi za prikazivanje brojačkog ciklusa. . Sn END. .

S ) END. WHILE uslov DO BEGIN S1. . WHILE i <= 2*n DO BEGIN S := S + 1/i i := i + 2 END.+1/2n. writeln ( ’Suma je’ . . VAR i.. I:= 2 . VAR i: integer. n: integer. Sn END. S2. REPEAT naredba 9 . S := 0 . BEGIN FOR i := 1 TO 10 DO writeln ( ’Dobro jutro’ ) END. Primjer 4.. S: real. PROGRAM suma. WHILE naredba Ova naredba se koristi za prikazivanje uslovnog ciklusa sa uslovom na početku. BEGIN writeln ( ’Unestie n ’ ) readln ( n ) . .PROGRAM poruka. Napisari program za izračunavanje sume S = ½ + ¼+.

writeln ( ’Suma je’. Sn UNTIL uslov. S2. . Napisati program za izračunavanje sume S = 1/2² + 2/3² + 3/4² + … + 99/100². BEGIN S := 0 I := 2 REPEAT S := S + ( i – 1 ) / sqr ( i ) . . S: real. REPEAT S1. Primjer 5. . 10 . i := i + 1 UNTIL i > 100. S ) END.Repeat naredba se koristi za prikazivanje uslovnog ciklusa sa uslovom na kraju. PROGRAM prvi. VAR i: integer.

moguće je vlastito definisanje tipova podataka. godine. koje su ključne za rješavanje zadataka. Važan segment ovog programskog jezika jesu naredbe u Pascalu.Zaključak da Ovim radom došla sam do zaključka da je Pascal našao široku primjenu u svim sverama informatičkog programiranja. kao što je industrija. omogućuje modularnost. Ovaj programski jezik pronašao je švajcaraski naučnik Niklaus Wirth 1970. Pascal ima jednostavnu sintaksu. dozvoljava rekurzivno pozivanje procedura i funkcija. Primjenu je našao i van informatike. 11 .

kg.wikipedia.google.LITERATURA http://www.rs%2Findex.ac.org/wiki/Pascal_(programski_jezik) 12 .ba/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=3&ved=0CA0QFjAC&url=http%3A %2F%2Fimi.pmf.php%3Foption%3Dcom_docman%26task %3Ddoc_download%26gid%3D4%26Itemid %3D&rct=j&q=NAredbe+grananja+Pascal&ei=GDThS4KbKMr-_AaoubWAg&usg=AFQjCNGQA6Xc_9Z2QBG9I9fb3oBIKi1kKQ http://sh.

13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful