http://www.scribd.com/doc/7151161/Drug s-1-2 http://www.scribd.

com/doc/27091887/AN G-BAWAL-NA-GAMOT-SA-BUHAYNG-ISANG-KABATAAN http://tl.wikipedia.org/wiki/Bawal_na_ga mot Pagkalulong sa bawal na gamot
Mula sa Tagalog na Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Tumalon sa: nabigasyon, hanapin

Isang taong gumagamit ng bawal na gamot sa pamamagitan ng paghitit o paglanghap nito. Ang pagkalulong sa bawal na gamot o drugadiksiyon ay ang pagkakaroon ng pagkahumaling, pagkaadik, o adiksyon ng isang tao sa mga pinagbabawal na gamot. Isa itong uri ng katayuan o karamdaman na mahirap tanggalin at iwasan ng isang taong nasa ganito nang kalagayan, o ng taong nagumon na sa pagkasanay sa paggamit ng ganitong mga uri ng gamot; sapagkat matindi na ang kanyang pagkasugapa o pagkahaling sa masasamang mga gamot o bisyo. Maaaring isang biktima ang taong adik o adikto ng pangangalakal ng mga ito, o dahil na rin sa kanyang sariling pagpapasyang dala ng hindi makayanang mga suliranin o katayuan sa buhay.[1][2]

Mga nilalaman

1 Sa tahanan at mag-anak o 5.2 Sa pagamutan o 5. o kawalan ng kaginhawahan at hindi mapakali. ang kaniyang pagtulog. na kinabibilangan ng pagkalungkot o depresyon.4 Sa pamayanan at lipunan 6 Rehabilitasyon 7 Tingnan din 8 Mga sanggunian 9 Mga kawing panlabas Epekto sa tao [baguhin] Nakapagdudulot ang bawal na gamot ng pansamantalang ginhawa at pag-inam ng pakiramdam sa tao dahil sa epekto ng gamot na ito sa panggitnang sistema ng nerbiyos ng katawan.1 Ugnayan ng magulang at anak  4.[itago] • • • • • • • • • 1 Epekto sa tao 2 Mga pinsalang dulot 3 Pag-alam at pagkilala 4 Katungkulan ng mga magulang o 4.[1] Magkakaiba ang mga epekto ng pinagbabawal na gamot sa iba’t ibang mga tao. Kabilang dito ang dami ng gamot.[2] Kasama pa ring batayan ng epekto sa tao ang mismong mga katangian ng ininom o ginamit na gamot. nagkakaroon ng pagka-iritable ng sistemang nerbiyos o pagkabugnutin. ang paraan ng paggamit – maaaring hiniti. timbang.2 Sa anak na gumagamit na ng bawal na gamot 5 Prebensiyon o 5. nabubuo o nahuhubog ang patuloy na paggamit ng bawal na gamot na nagiging isa nang siklo o pag-uulit at panay na paggamit.1. huling oras o panahon ng pagkain.[1] Sa kalaunan.3 Sa botika o 5. at pati ang pagsasabayan o pagtatambalan ng mga ginamit na bawal na gamot. naaapektuhan ang sistemang panunaw ng tao. o kaya ininiksiyon o itinurok sa balat – . ang katapangan ng timpla ng gamot.1.[2] . katauhan. Ngunit nasusundan ang kaginhawahang ito o pakiramdaman ng gantingkilos o tugon o reaksiyon mula sa sistema ng nerbiyos. mga inaasahan niya sa gamot na ininom. Dahil sa reaksiyong ito.1 Sa anak na hindi pa gumagamit ng bawal na gamot  4. kasama na ang laki. pati na ang dating karanasan sa paggamit ng masamang gamot. Namamatay rin ang tao dahil sa pagkalason sa gamot. Kabilang sa mga batayan ng antas ng pagkakaapekto sa katawan at isipan ng tao ang kundisyon ng kanyang katawan. o dahil sa pagkitil niya ng sariling buhay. ininom. kalusugan. Humahantong rin sa pagkabaliw o pagkasira ng isipan at utak ang adiksyon sa gamot.

[1] Pag-alam at pagkilala [baguhin] Mahirap malaman kung gumagamit ng bawal na gamot ang isang tao dahil sa pagkakaiba-iba ng epekto nito sa isang indibiduwal. at pagkakaroon ng suliraning may kaugnayan sa pulisya. at mas malamang ang paggawa niya ng bagay na mapanganib sa sarili at sa ibang mga tao. pag-aaral. kataka-takang pagkakaroon ng pangangailangan ng salapi. partikular ng kabataan o mga nagbibinata’t nagdadalagang tao. mapapansing pagbabago sa gawi sa pagkain. humahantong sila sa pagsisinungaling at pagnanakaw mula sa kapwa o kamag-anak upang matugunan ang kanilang pangangailangan. may silakbo o bugsong damdamin at pagkagalit. Ngunit dapat na tandaan na maaaring bahagi lamang ng buhay at paglaki ng isang tao. Maidaragdag din dito ang pinsala na nagaganap sa kanyang pamumuhay dahil sa paggamit ng bawal na gamot. at kalagayan niya sa kaniyang lipunan at tahanan. pati na ang sa hanap-buhay. Kabilang dito ang pagiging nagiisa ng tao.[2] Kaugnay pa rin ng kanilang pagkaadik. labis na pagkasumpungin. at akomodasyon. sa kalusugan. pagkawala ng mga mahahalaga at mamahaling mga kagamitan. pagkakaroon ng labis na bilang ng pera. sa mga relasyon sa kaibigan. naaapektuhan ang kakayahang magpasiya ng isang tao. Bagaman walang mga pagbabagong pangdamdamin o pangkatawan. paglabas ng bahay sa kabuoan ng magdamag.Nakakaapekto rin sa tao ang sarili niyang kapaligiran.[2] Mga pinsalang dulot [baguhin] Kasama sa mga kapinsalaang naisasanhi ng mga bawal na gamot ang ukol sa pagkakaroon ng problema sa katawan.[2] Naririto ang ilan sa mga babalang palatandaan o sintomas ng paggamit ng isang tao ng bawal na gamot: pagkakaroon ng panghihina. ang mga pagbabagong ito.[2] Katungkulan ng mga magulang [baguhin] Ugnayan ng magulang at anak [baguhin] . maaaring mapuna ang hindi pagiging karaniwang kilos ng isang tao sa loob ng mahabang panahon.[2] Dahil sa paggamit ng masasamang gamot. maganak. ang pagkakaroon niya ng mga kaibigan kasama at mapagkakatiwalaan. Humahantong din ang paggamit ng bawal na gamot sa anumang paglabag sa batas ng tao at lipunan. madalas at biglaang pagpapalit ng mga kaibigan o kabarkada. at maging sa pamayanan.

at walang pagdedebate. na may kasamang pag-alis ng takot. [2] Prebensiyon [baguhin] Mayroong mga kaparaanang maisasagawa upang maiwasan ang pagkalulong sa mga bawal na gamot. may posibilidad na tumigil na sila sa paggamit ng masamang gamot. [2] Sa anak na gumagamit na ng bawal na gamot [baguhin] Kung gumagamit na nga anak ng bawal na gamot. o pag-alam kung gumagamit nga ba ito o hindi. Pangunahing kabilang din dito ang pagbibigay ng kunsiderasyon sa kaligtasan ng anak at ng ibang tao. bukod sa paggamit ng bawal na gamot. Hindi dapat ikatakot o ikahiya ang paghingi ng propesyunal na tulong. Dapat maipahatid sa kinakausap na anak na dahil sa kanilang pagmamahal kaya ayaw nilang mabulid sa paggamit ng masasamang gamot ang kanilang anak. pagpapakita ng malasakit.Mahalaga ang mabuting pakikitungo at ugnayan sa pagitan ng mga magulang at mga anak upang maiwasan ang paggamit ng ipinagbabawal na mga gamot. at pagpapadama ng pagmamahal sa anak.[1] . kabilang ang mga sarili. Hindi dapat sisihin ng mga magulang ang kanilang sarili sapagkat hindi kabiguan ang suliraning kinakaharap. Pinakamahalaga at nangununa sa mga ito ay ang mismong pag-iwas na makasanayan ng isang tao o pasyente ang pagkakaroon ng pagkahumaling sa mga ito. May mga kabataan din na nadadala lamang ng kagipitan sa buhay kaya’t gumagamit ng bawal na gamot. Sa anak na hindi pa gumagamit ng bawal na gamot [baguhin] Sa pagharap sa suliraning paggamit ng bawal na gamot ng anak. partikular na ang mula sa larangan ng panggagamot. Isa sa mga dahilan ay ang pagiging likas na bahagi ng buhay ng mga kabataan ang sumubok o mag-eksperimento. Kabilang sa kalutasan ng pagpapagaling sa anak ang tulong at suportang nagmumula sa mga magulang. kabilang sa tungkulin at dapat gawin ng magulang ang pagsasagawa ng tamang gawi sa pakikipag-usap sa anak. imumungkahi ng mga dalubhasa ang pagtanggap ng mga magulang sa suliraning kinakaharap. kabilang ang pag-inom ng alak at pagsisigarilyo. Iminumungkahi ng mga dalubhasa ang maingat na pakikipag-ugnayan sa anak dahil sa kaselanan ng paksa. Pagkaraan ng kanilang mga suliranin.

[2] Naaangkop din kilalanin ng mga magulang kung sino ang mga nagiging kaibigan ng kanilang anak. dentista. Sa pagiging bukas sa ganitong mga paksa. hindi pag-inom ng alak. at hindi paggamit ng bawal na gamot). mas magaang mapag-usapan ang hinggil sa bawal na gamot. Ibinibigay lamang nila ang mga ito sa pasyente sa pamamagitan ng pagrereseta.[2] Sa pagamutan [baguhin] Kalimitang inilalaan lamang sa mga kamay ng mga kuwalipikadong mga manggagamot.[1] Sa botika [baguhin] Pagkaraang maresetahan ang pasyente. ang botikaryo o drugista (ang tagahanda o tagatimpla ng gamot) ang nagbibigay o nag-aabot sa tao ng niresetang gamot. pati na ang mga magulang ng mga kabarkadang ito.Sa tahanan at mag-anak [baguhin] Kabilang ang mga sumusunod sa mga bagay na maisasagawa ng mga magulang upang maiwasan o mabawasan ang pagkakaroon ng posibilidad na gumamit ang anak ng bawal na gamot: ang pagiging mabuting huwaran (hindi paninigarilyo. hangga't maaari. Itinatabi ng parmasyotiko ang reseta upang hindi na muling makakuha ng gamot ang pasyente ng . ang nakakaadik na mga gamot ng hindi nakakalulong na mga uri. Iminumungkahi ng mga dalubhasa ang pagturo sa anak hingil sa katanggap-tanggap na gawi sa pamumuhay. kasama dito ang mga pang-araw-araw na mga paksang katulad ng kaugnay ng pangyayari sa paaralan.[2] Kabilang pa rin sa katungkulan ng magulang upang maiwasan ng anak ang paggamit ng bawal na gamot ang paggawa ng mga patakaran at pagpaplano. ang hindi pagkakaroon ng labis na reaksiyon. Sa pakikipag-usap. Mahalaga rin ang tamang pakikipag-usap at pakikinig sa anak. ang pagiging maalam sa mga paksang may kaugnayan sa bawal na gamot upang magkaroon ng kakayahang makapagpaliwanag sa anak ukol sa masasamang mga maidudulot nito. kinakailangan ang pagpapalitan ng mga opinyon at pananaw. musika. ang hindi pagbabalewala sa mga sinasabi ng anak. Magagamit ding pang-iwas sa masasamang mga gamot ang paghimok at pagtuturo sa anak ng mga mas makalusugang paraan ng pagrerelaks o pamamahinga at mga mabubuting kaparaanan sa pangangasiwa ng mga suliranin sa buhay. Hindi lamang ukol sa bawal na gamot ang huwarang tinatalakay ng mga magulang at anak. at palakasan. pinapalitan ng mga manggagamot. ang pagiging bukas at pagkakaroon ng katapatan hinggil sa paksa. at ang hindi pagtatangkang takutin lamang ang anak hinggil sa bagay na ito.[1] Sa kaso ng mga pasyenteng may paulit-ulit o kronikong mga karamdaman. at pagpapangaral kung paano lulutasin ang mga pagsusulangatan o hindi pagkakaintindihan. at siruhanong mga beterinaryo ang paggamit at pagtatago ng mga gamot na bawal ngunit ginagamit sa larangan ng medisina. na kinasasangkutan ng pagdinig at pag-unawa sa kanilang mga problema at mga alalahanin.

"Drug habits. H.03 2. M. Partikular na ang sa loob ng isang pagamutang hindi makakakuha ng bawal na gamot ang pasyente. Kagawaran ng Edukasyon at Pagsasanay (Pilipinas) at Pondong Pansuporta ng Komunidad (Community Support Fund).00 1.12 Impormasyon Tungkol sa mga Bawal na Gamot para sa mga Magulang.04 2.05 1.[1] Isang halimbawa ng batas laban sa mga ipinagbabawal na gamot ang Komprehensibong Batas sa Mapanganib na Gamot ng 2002 (Batas Republika 9165) ng Pilipinas. isa itong tanda na hindi ganap o tama ang natanggap niyang paraan ng panggagamot. Ph.01 2. ↑ 1.[3][4] Rehabilitasyon [baguhin] Kapag nahumaling na ang isang tao sa bawal na gamot. (1939). (PDF).[1] Ganito rin ang ginagawa sa mga pasyenteng may umiiral na alkoholismo o pagkaadik sa iba pang mga gamot.01 1.C. Victor.10 2. Prevention of the Evil".06 2.11 2.00 2. ↑ Anu-ano ang mga Ipinagbabawal na Gamot?.gov.06 1. upang makapanumbalik sa dati niyang kalagayang hindi umaasa sa nireresetang nakahumalingang gamot. pahina 251. A New Encyclopedia of Medical Knowledge.02 1.09 1.04 1. The Modern Home Physician.03 1.05 2.[1] Tingnan din [baguhin] • • • Paninigarilyo Tabako Pagsusugal Mga sanggunian [baguhin] 1. Wise & Company (New York).02 2. ↑ 2.07 2.. 2. WM.09 2.com .higit pa sa sinasaad ng manggagamot na nagreseta.. Health.D.NSW. isa sa mga pinakamainam na pagbibigay-lunas ang paglalagay ng pasyente sa isang institusyon para sa mga adikto o drogadiko. at maging respeto sa sarili na makakatulong upang matalikuran ang kanyang adiksyon.au 3. Sa gayon. Kapag umalis ang pasyente na may pakiramdam na parang bilanggo. Pinananatili ang pasyente sa lundayang pagalingan o sentrong pangrehabilitasyon sa loob ng sapat na panahon.08 2.wiki.07 1. Ginagawa ito upang magkaroong muli ang pasyente ng sapat na pagpigil at pagtaban o pagkontrol sa sarili.08 1.answers. tl.[1] Sa pamayanan at lipunan [baguhin] May mga lehislayong inihanda at ipinatupad ang mga bansa upang mabigyan ng regulasyon at matabanan ang pamumudmod o pamimigay ng mga bawal na gamot sa madla. nireseta man o hindi. kinakailangan makipagkitang muli ang pasyente sa duktor upang kumonsulta.10 Robinson. (patnugot).

multiply. mga kautusan. ng mga mag-aaral sa bakuran ng paaralan o bilang bahagi ng mga gawain sa paaralan. Seattle Public SchoolsSeattleSchools. Gov. Mga kawing panlabas [baguhin] • • • • Isang Praymer Tungkol sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.ph.com . ↑ Isang Praymer Tungkol sa Comprehensive Dangerous Drug Act (Republic Act 9165) ng 2002. at pinamamahalaang mga sangkap.au Pabatid. pamimigay. alcohol. Anamaego. at pagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot.gov. paggamit. Mga Karapatan at Pananagutan ng Magaaral. Agosto 2008. Koda ng Ipinagbabawal na Pag-uugali. Gov. Pagkalulong sa Ipinagbabawal na Gamot. Health.ph Impormasyon Tungkol sa mga Bawal na Gamot para sa mga Magulang.org.NSW.4. at kapatawang mga parusa ukol sa hindi makatarungang pagkakaroon. pag-inom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful