KULIAH 11 CANTUMAN TANAH Ianya bermaksud bahawa dua atau lebih lot-lot yang berhakmilik berasingan dan

terletak sebelah menyebelah dicantum menjadi satu hakmilik. Untuk tujuan maksud terletak bersebelahan, mana-mana dua lot atau lebih, ialah sekiranya lot-lot tersebut mempunyai mana-mana sempadan sepunya. Cantuman tidak boleh dilakukan sekiranya tidak terletak dalam Bandar, Pekan atau Mukim yang sama. Begitu juga bagi lot yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Tanah tidak boleh dicantumkan dengan lot yang dipegang di bawah hakmilik Pendaftar. PIHAK BERKUASA YANG BOLEH MELULUSKAN Mengikut Seksyen 146(2) Kanun Tanah Negara kelulusan cantuman diberikan oleh Pihak Pengarah Tanah untuk lot-lot yang dipegang di bawah hakmilik Pendaftar manakala Pentadbir boleh meluluskan cantuman bagi lotlot di bawah hakmilik Pejabat Tanah dengan syarat kelulusan lot-lot yang dicantum tidak melebih 10 ekar. Walau bagaimanapun pada hakikatnya dalam kebanyakkan negeri pihak yang diberikan kuasa untuk meluluskan cantuman terletak pada bidang kuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN (EXCO). SYARAT-SYARAT UNTUK KELULUSAN 1 Tiada halangan mengikut Sekseyn 147(1); Seksyen 136(1) Kanun Tanah Negara - tiada terdapat syarat nyata yang menghalang cantuman. Tiada halangan dari mana-mana akta atau undang-undang bertulis yang dengan nyata menghalang cantuman dari dibenarkan. Contohnya di Terengganu, Terengganu Malays Reservation Enactment No. 17, Seksyen 10 yang menyatakan bahawa tiada pegangan Melayu yang boleh dicantum untuk menjadi satu pegangan yang melebihi 10 ekar dalam keluasannya. Oleh itu sekiranya ada permohonan untuk mencantumkan tanah rizab Melayu di Terengganu dan keluasan keseluruhan cantuman itu melebihi 10 ekar maka ianya tidak diluluskan. Kelulusan dari pihak Kerajaan Tempatan. Oleh kerana itu kelulusan dari pihak Kerajaan Tempatan (yang juga pihak Perancang) adalah perlu sebelum cantuman dapat diluluskan. Semua cantuman dalam kawasan Kerajaan Tempatan hendaklah mengikut pelan-pelan yang telah ditetapkan oleh pihak Kerajaan Tempatan. Semua fees dan hasil yang perlu dikutip tidak mempunyai tunggakan. Kelulusan tidak dapat diberikan sekiranya hasil yang tertunggak tidak dijelaskan.

2

3

4

5

Sekiranya tanah tersebu digadai, pajak atau lien maka pihak-pihak yang mempunyai kepentingan perlu memberi kebenaran. Tanpa kebenaran bertulis cantuman ini tidak dapat diluluskan. Kelulusan untuk cantuman juga bergantung kepada syarat-syarat keluasan minima. Oleh itu dalam tanah-tanah yang dicantum untuk tujuan pertanian maka ianya perlulah mematuhi syarat-syarat bahawa keluasan minima adalah 1 ekar. Sekiranya keluasan selepas lot-lot dicantum kurang dari 1 ekar yang mana syarat tujuannya adalah untuk pertanian maka ianya tidak dibenarkan. Namun untuk tanah-tanah yang tidak disyaratkan pertanian maka keluasan minima adalah mengikut keluasan minima yang ditetapkan oleh Kerajaan Tempatan (selaku pihak perancang).

6

KUASA PIHAK BERKUASA Pihak Berkuasa dapat membenarkan cantuman atas perkara seperti berikut: (i) (ii) (iii) Cantuman untuk tanah-tanah di bawah hakmilik Pejabat Tanah yang melebihi keluasannya 10 ekar. Cantuman untuk tanah-tanah yang dipegang sebahagian hakmilik Pejabat Tanah dan sebahagian lagi hakmilik Pendaftar. Di mana terdapat perbezaan-perbezaan di antara lot-lot yang hendak dicantumkan atas perkara-perkara berikut:(1) (2) (3) tempoh pegangan cukai-cukai yang perlu dibayar jenis penggunaan tanah, syarat-syarat serta halangan-halangan kepada tanah-tanah yang berkuatkuasa terhadap tanah-tanah tersebut.

Sebahagian yang dijelaskan dalam Seksyen 147 (3) keizinan dari Pihak Berkuasa untuk cantuman tanah hakmilik Pejabat Tanah yang melebihi 10 ekar secara langsung akan dipegang di bawah hakmilik Pendaftar. Pihak Berkuasa juga sekira bersetuju untuk memberi keizinan untuk membenarkan kelulusan cantuman; perlu juga memberikan arahan-arahan yang tertentu berkaitan dengan perkara-perkara yang dinyatakan di atas. (i) (ii) Sekiranya perbezaan atau tempoh atau tarikh luput hakmilik maka tempoh hakmilik untuk lot cantuman hendaklah dinyatakan. Sekiranya perbezaan di antara kadar cukai tanah maka Pihak Berkuasa perlu menyatakan kadar yang perlu dibayar atas tanah yang telah dicantum itu;

(iii) (iv)

Pihak Berkuasa juga perlu menyatakan jenis penggunaan tanah (sekiranya berbeza); Pihak Berkuasa juga akan menetapkan syarat-syarat ke atas tanah yang telah dicantum;

(v)

Pihak Berkuasa juga akan menentukan arahan-arahan yang tertentu berkaitan dengan halangan-halangan kepentingan atas lot yang tercantum itu.

CARA UNTUK MEMBUAT PERMOHONAN 1 2 Permohonan hendaklah dibuat dengan mengemukakan borang 9C Seksyen 148 (1) Kanun Tanah Negara; Permohonan juga hendaklah disertai dengan; (i) (ii) apa-apa bayaran yang telah ditetapkan oleh Undang Tanah Kerajaan Negeri (State Land Rules) - Seksyen 148(1)(a): pelan yang menunjukkan lot-lot yang akan dicantumkan Seksyen 148(1)(b) Kanun Tanah Negara;

(iii) kebenaran dari pihak Kerajaan Tempatan sekiranya perlu seperti kehendak Seksyen 136(1)(c)(i) - Seksyen 148(1)(c) Kanun Tanah Negara; (iv) kebenaran bertulis sekiranya perlu mengikut Seksyen 136(1)(e) - Seksyen 148(1)(d) Kanun Tanah Negara. 3 Bilangan pelan-pelan yang perlu dikemukakan adalah sebahagian yang dicatitkan dalam State Land Rules. Sekiranya tiada dicatitkan dalam Undang-Undang Tanah Negeri maka bilangan pelan yang perlu dikemukakan adalah bergantung kepada keperluan yang dikehendaki oleh Pejabat Tanah. Bagi mempercepatkan permohonan maka Sijil carian rasmi perlu dikemukakan bersama-sama dengan permohonan ini.

4

UKURAN SELEPAS KELULUSAN Sekiranya permohonan cantuman diluluskan pihak Pentadbir akan memberitahu kepada pemohon. Beliau juga akan mengemukakan apa-apa arahan dari Pihak Berkuasa. Di samping itu juga pihak Pentadbir akan meminta pemohon untuk membuat apa-apa bayaran-bayaran yang berkaitan. Antara arahan-arahan yang dikemukakan kepada pemohon ialah berkaitan dengan tempoh pegangan yang akan dikemukakan kepada lot cantuman

(sekiranya pegangan adalah berbentuk pajakan), kadar cukai tahunan, syarat-syarat dan halangan (restriction in interest). Manakala bayaranbayaran yang dikenakan adalah:(i) (ii) cantuman; (iii) 1 bayaran upah ukur bayaran penyediaan dan pendaftaran hakmilik untuk

premium tambahan yang dikenakan

Sekiranya pemohon mahukan ukuran dijalankan oleh Jabatan Ukur maka beliau perlu memohon kepada Pejabat Tanah untuk mengemukakan Permohonan Ukur kepada Jabatan Ukur. Pemohon perlu membuat pembayaran upah ukur (termasuk tanda sempadan) sebahagian yang ditentukan dalam Kanun Tanah Negara (Upah Ukur) Order 1965. Sekiranya pemohon melantik Juruukur Berlesen maka pihak Juruukur Berlesen perlu membuat permohonan kebenaran untuk menjalankan ukuran dari pihak Jabatan Ukur. Juruukur Berlesen akan mengira anggaran bayaran ukur yang dikenakan. Pemohon dikehendaki membayar upah yang dikenakan kepada Lembaga Juruukur Tanah. Juruukur Berlesen akan mengemukakan kepada Jabatan Ukur borang 1 LJT berserta dengan borang 9C dan pelan-pelan yang berkaitan. Sekiranya permohonan teratur maka pihak Jabatan Ukur akan mengeluarkan nombor lot baharu dan membenarkan Juruukur Berlesen untuk menjalankan ukuran. Pada kebiasaannya ukuran cantuman dijalankan dengan cara disusun dari nilai-nilai pelan asal. Namun ada ketikanya tuan tanah perlu mengetahui sempadannya (sekiranya tanda-tanda sempadan hilang) maka dalam hal-hal demikian maka bayaran ukur akan ditentukan dengan cara lazimnya. Selepas menyediakan pelan akui Juruukur Berlesen akan mengemukakan kepada Pengarah Ukur untuk kelulusan. Selepas Pelan Akui diluluskan Jabatan Ukur akan mengemukakan kepada pihak Pentadbir Tanah borang-borang Hakmilik Kekal untuk didaftarkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times