You are on page 1of 1

22 | Κοινωνία Χανιώτικα νέα | Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 401

Προστασία από πλημμύρες


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ*

Μερικά απλά μέτρα


για να προστατευ-
θούμε από τις πλημ-
μύρες
Αντιπλημμυρική προστασία γκαράζ - πηγή www.greenbio.gr

M
άνδρα, Χανιά, Κι-
νέτα, Ιόνια νη-
σιά, Χαλκιδική …
Οι καταστροφές από
ακραία καιρικά φαινόμενα,
από πλημμύρες και από
τις προκαλούμενες κατολι-
σθήσεις βρίσκονται όλο και
συχνότερα στην επικαιρό-
τητα. Μάλιστα, τα φαινό- Φρεάτια βαρέος τύπου για παροχέτευση μεγάλης ποσότητας
μενα αυτά θα πολλαπλα- νερού.
σιάζονται και θα γίνονται
εντονότερα λόγω της κλι- ύψους 15 πόντων κινδυ- ρεύματος και νερού
ματικής αλλαγής. Ας δούμε νεύουμε να παρασυρθούμε. Μετά την πλημμύρα.
τι μέτρα μπορούμε να πά- Περπατούμε σε νερό που Αν η περιοχή έχει εκκενω-
ρουμε ΠΡΙΝ από τα φαι- δεν κινείται χρησιμοποιώ- θεί, επιστρέφουμε στο σπί-
νόμενα αυτά για να ελαχι- ντας ένα ραβδί για να ελέγ- τι μόνο μετά από ειδοποί-
στοποιήσουμε, όσο είναι χουμε το βάθος του νερού ηση των αρχών, αποφεύ-
δυνατόν, τις δυσμενείς τους μπροστά μας. γοντας τις περιοχές με ρέ-
επιπτώσεις και να προ- Όταν το νερό φτάσει οντα ή και λιμνάζοντα
στατεύσουμε τη ζωή και στους 30 πόντους τα πε- νερά. Ελέγχουμε τοίχους,
την περιουσία μας. ρισσότερα αυτοκίνητα αρ- πόρτες, σκάλες και παρά-
Η τοποθεσία. Το νερό χίζουν να επιπλέουν. Μισό θυρα αλλά και τα δίκτυα
της βροχής ακολουθεί το μέτρο νερό θα παρασύρει ηλεκτρικού ρεύματος, νε-
νόμο της βαρύτητας και τα περισσότερα αυτοκίνη- ρού, αποχέτευσης και τις
κινείται από τα ψηλά στα τα και τα μικρά φορτηγά. ηλεκτρικές συσκευές.
χαμηλά. Αν βρει διέξοδο λογήσουμε τον κίνδυνο ση είναι να έχουμε ασφα- κριμένη διαμόρφωση του Δεν επιχειρούμε να δια- Τα νερά μπορεί να κρύ-
μέσα από ρυάκια, ρέματα ή πλημμύρας στην περιοχή λίσει το σπίτι μας κατά της σπιτιού ίσως αξίζει να προ- σχίσουμε πλημμυρισμέ- βουν κοφτερά αντικείμε-
ποτάμια καταλήγει τελικά μας. Μπορούμε να εκτι- πλημμύρας (μαζί με την βλέψουμε και κάποια σακιά νους δρόμους, πολύ πε- να ή ανωμαλίες του εδά-
σε κάποια λίμνη ή στη θά- μήσουμε αν η περιουσία ασφάλεια κατά της πυρ- με άμμο ή άλλα τεχνητά ρισσότερο που το οδό- φους γι’ αυτό χρησιμοποι-
λασσα. Αν ωστόσο η δια- μας βρίσκεται σε κοίτη πο- καγιάς). «φράγματα» μπροστά από στρωμα μπορεί να έχει ούμε γαλότσες και προχω-
δρομή του είναι φραγμένη ταμού ή κινδυνεύει δυνη- Ας βεβαιωθούμε επίσης πόρτες και μπαλκονόπορ- υποχωρήσει. Αποφεύγουμε ρούμε προσεκτικά. Επι-
από σκουπίδια, μπάζα ή τικά από πλημμύρα. Μπο- ότι τα φρεάτια έξω από το τες … επίσης τις «κονταρίδες» και σκευάζουμε κατά προτε-
κατασκευές, το νερό έχει ρούμε να συλλέξουμε ιστο- σπίτι μας δεν είναι φραγ- Όταν έλθει η πλημμύ- δεν επιχειρούμε να οδη- ραιότητα βόθρους και συ-
δύο δυνατότητες. Να πλημ- ρικά στοιχεία από τους πα- μένα και ότι οι υδρορροές ρα. Παρακολουθούμε τα γήσουμε νύχτα αφού πολ- στήματα αποχέτευσης που
μυρίσει την περιοχή πριν λαιότερους. λειτουργούν κανονικά. Αν δελτία καιρού σε ραδιό- λά χαρακτηριστικά, ακόμη αποτελούν σημαντικές
από τα εμπόδια. Ή να τα Και φυσικά μπορούμε να ζούμε σε πλημμυροπαθή φωνο και τηλεόραση για να και γνώριμων περιοχών, απειλές για την υγεία. Οι
παρασύρει σε χαμηλότερα συμβουλευτούμε τους χάρ- περιοχή φροντίζουμε ο ηλε- είμαστε προετοιμασμένοι … ενδέχεται να έχουν μετα- αρχές θα μας ενημερώ-
επίπεδα. τες που έχει καταρτίσει η κτρικός πίνακας και ο καυ- Εγκαταλείπουμε τα υπό- βληθεί. σουν από το ραδιόφωνο ή
Συνεπώς, η πρώτη μέρι- Ειδική Γραμματεία Υδάτων στήρας θέρμανσης να είναι γεια και μετακινούμεθα σε Προσέχουμε να μην πλη- την τηλεόραση αν το δί-
μνά μας θα πρέπει να είναι του Υπουργείου Περιβάλ- υπερυψωμένοι για να μην ασφαλές υψηλό σημείο. σιάζουμε ηλεκτροφόρα κα- κτυο ύδρευσης έχει μο-
να μην βρεθούμε στον δρό- λοντος και Ενέργειας με πληγούν από το νερό. Φρο- Περιορίζουμε στο ελάχι- λώδια και αποφεύγουμε λυνθεί.
μο του νερού. Είτε επειδή τις περιοχές που κινδυ- ντίζουμε να εγκαταστή- στο τις μετακινήσεις μας. περιοχές όπου έχουν ση- Πλένουμε και απολυμαί-
έχουμε κτίσει μέσα στην νεύουν από πλημμύρες. σουμε βαλβίδες αντεπι- Αν υποχρεωθούμε να με- μειωθεί κατολισθήσεις. Τα νουμε κάθε τι που έχει
κοίτη κάποιου ρέματος ή Στις σχετικές ιστοσελίδες στροφής στις αποχετεύ- τακινηθούμε, αποφεύγουμε νερά της πλημμύρας ενδέ- βραχεί από την πλημμύρα
ποταμού. Είτε επειδή κά- υπάρχουν και λεπτομερείς σεις ώστε τα νερά να μην να διασχίζουμε χείμαρρους χεται επίσης να έχουν μο- – τα νερά της πλημμύρας
ποια γειτονική κοίτη είναι χάρτες των μέγιστων δυ- γυρίζουν πίσω. πεζοί ή με αυτοκίνητο. Αν λυνθεί από σκουπίδια, νε- μπορεί να είναι μολυσμένα
γεμάτη, με αποτέλεσμα το νητικών επιπτώσεων από Αν βρισκόμαστε στο τέρ- ακινητοποιηθεί το αυτοκί- κρά ζώα ή και διάφορα από αποχετεύσεις ή χημι-
νερό να υπερχειλίσει και να πλημμύρα (δημοσιευμένοι μα ενός ασφαλτοστρωμέ- νητό μας το εγκαταλεί- αντικείμενα. Και φυσικά κά. Τέλος, φροντίζουμε για
«επιτεθεί» στο σπίτι μας, από τον Ιανουάριο του νου δρόμου φροντίζουμε πουμε και ανεβαίνουμε σε διευκολύνουμε με κάθε την ασφάλεια μας και κά-
στο χωράφι μας, ή σε κά- 2017). να κατασκευάσουμε ένα υψηλότερο σημείο. τρόπο το έργο των υπηρε- νουμε πρόγραμμα των ερ-
ποιαν άλλη κατασκευή. Είτε Σε επίπεδο γειτονιάς, οι- αυλάκι με σχάρα πριν από Να θυμηθούμε ότι νερό σιών διάσωσης και ακο- γασιών προβλέποντας τα-
τέλος γιατί δεν έχουμε φρο- κισμού ή πόλης η ευθύνη την είσοδο του σπιτιού. Το ύψους 15 πόντων ακου- λουθούμε τις οδηγίες των κτική ανάπαυση έτσι ώστε
ντίσει η κατασκευή να είναι για την αντιπλημμυρική οποίο να αποχετεύει τα μπά στο κάτω μέρος των εντεταλμένων οργάνων να αποφύγουμε την υπερ-
κάπως υπερυψωμένη σε προστασία ανήκει φυσικά νερά με τρόπο ώστε να περισσότερων αυτοκινή- διατήρησης της τάξης. Σε κόπωση.
περίπτωση που βρίσκεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. μην πλημμυρίσουμε. Φυ- των με αποτέλεσμα να περίπτωση που πρέπει να
σε πεδιάδα που απειλείται Ωστόσο, στο δικό μας επί- σικά φροντίζουμε να είναι υπάρχει κίνδυνος να χά- εκκενώσουμε την περιοχή * Φυσικός, τέως στέλεχος
συχνά από πλημμύρες. πεδο μπορούμε επίσης να πάντα καθαρό από φύλλα, σουμε τον έλεγχο ή να σβή- φροντίζουμε να ασφαλί- της Ευρωπαϊκής
Αντιπλημμυρικά έργα. κάνουμε πολλά. Κατ’ αρχάς κλαδιά, λάσπες και χώμα- σει η μηχανή. Αν βαδί- σουμε το σπίτι μας, να Επιτροπής. http://alevan-
Δεν είναι δύσκολο να αξιο- χρήσιμο σε κάθε περίπτω- τα. Ανάλογα με τις συγκε- σουμε σε κινούμενο νερό κλείσουμε τους διακόπτες tis.blogspot.com