You are on page 1of 8

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi moâ Nhaäp moân Lyù thuyeát troø chôi

Nieân khoùa 2004 – 2005 Phaàn 1

GIÔÙI THIEÄU LYÙ THUYEÁT TROØ CHÔI
VAØ MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG TRONG KINH TEÁ HOÏC VI MOÂ

Cho ñeán nay, chuùng ta ñaõ nghieân cöùu boán hình thaùi caáu truùc thò tröôøng cô baûn laø caïnh
tranh hoaøn haûo, ñoäc quyeàn, caïnh tranh ñoäc quyeàn, vaø ñoäc quyeàn nhoùm. Nguyeân taéc toái
ña hoùa lôïi nhuaän cuûa caùc doanh nghiệp hoaït ñoäng treân 3 loaïi thị trường ñaàu laø quy taéc
quen thuoäc MR = MC. Trong khi ñoù, ôû thị trường ñoäc quyeàn nhoùm (oligopoly), moãi
doanh nghieäp treân thị trường coù moät theá löïc nhaát ñònh, ñoàng thôøi toàn taïi töông taùc
chieán löôïc (veà ñònh giaù vaø saûn löôïng chaúng haïn) vôùi nhöõng doanh nghiệp khaùc thì
coâng thöùc MR = MC khoâng coøn thích hôïp nöõa. Vì vaäy, ñeå nghieân cöùu öùng xöû cuûa caùc
doanh nghiệp trong loaïi hình caáu truùc thị trường naøy, chuùng ta phaûi sử dụng moät coâng
cuï coù khaû naêng phaân tích ñöôïc nhöõng töông taùc chieán löôïc cuûa caùc doanh nghiệp tham
gia thị trường. Coâng cuï ñoù laø lyù thuyeát troø chôi.1 Lyù thuyeát troø chôi nghieân cöùu caùc tình
huoáng ra quyeát ñònh coù lieân quan tôùi nhieàu ngöôøi vaø caùc quyeát ñònh cuûa moãi ngöôøi aûnh
höôûng tôùi lôïi ích vaø quyeát ñònh cuûa nhöõng ngöôøi khaùc.
Coù moät soá phöông phaùp phaân loaïi troø chôi. Neáu caên cöù vaøo khaû naêng hôïp ñoàng vaø cheá
taøi hôïp ñoàng cuûa nhöõng ngöôøi chôi thì coù theå chia troø chôi thaønh hai loaïi: troø chôi hôïp
taùc (cooperative games) vaø troø chôi baát hôïp taùc (non-cooperative games). Trong troø
chôi hôïp taùc, nhöõng ngöôøi chôi coù khaû naêng cuøng nhau laäp chöông trình (keá hoaïch)
haønh ñoäng töø tröôùc, ñoàng thôøi coù khaû naêng cheá taøi nhöõng thoûa thuaän chung naøy. Coøn
trong troø chôi baát hôïp taùc, nhöõng ngöôøi chôi khoâng theå tieán tôùi moät hôïp ñoàng (kheá
öôùc) tröôùc khi haønh ñoäng, hoaëc neáu coù theå coù hôïp ñoàng thì nhöõng hôïp ñoàng naøy khoù
ñöôïc cheá taøi.
Phöông phaùp phaân loaïi troø chôi thöù hai laø caên cöù vaøo thoâng tin vaø vaøo thôøi gian haønh
ñoäng cuûa nhöõng ngöôøi chôi. Caên cöù vaøo thoâng tin thì caùc troø chôi coù theå chia thaønh troø
chôi vôùi thoâng tin ñaày ñuû (complete information) hoaëc khoâng ñaày ñuû (incomplete
information). Troø chôi vôùi thoâng tin ñaày ñuû laø troø chôi maø moãi ngöôøi chôi coù theå tính
toaùn ñöôïc keát quaû (payoff) cuûa taát caû nhöõng ngöôøi coøn laïi. Caên cöù vaøo thôøi gian haønh
ñoäng laïi coù theå chia troø chôi thaønh hai loaïi, tónh vaø ñoäng. Trong troø chôi tónh (static
game), nhöõng ngöôøi chôi haønh ñoäng ñoàng thôøi, vaø keát quaû cuoái cuøng cuûa moãi ngöôøi
phuï thuoäc vaøo phoái hôïp haønh ñoäng cuûa taát caû moïi ngöôøi. Troø chôi ñoäng (dynamic
game) dieãn ra trong nhieàu giai ñoaïn, vaø moät soá ngöôøi chôi seõ haønh ñoäng ôû moãi moät
giai ñoaïn.2 Phoái hôïp hai tieâu thöùc phaân loaïi naøy ta seõ coù boán heä troø chôi töông öùng vôùi

1
Lyù thuyeát troø chôi töø laâu ñaõ trôû thaønh moät lónh vöïc quan troïng cuûa kinh teá hoïc noùi chung. Noù coù öùng
duïng roäng raõi trong kinh teá hoïc vi moâ, vó moâ, taøi chính, quaûn trò, ngaân haøng, thöông maïi quoác teá, chính
trò, khoa hoïc veà chieán tranh, ngoaïi giao … noùi chung laø trong caùc moâi tröôøng coù töông taùc chieán löôïc.
2
Neáu moãi ngöôøi chôi ôû thôøi ñieåm phaûi ra quyeát ñònh maø bieát toaøn toaøn lòch söû cuûa troø chôi cho ñeán thôøi
ñieåm ñoù thì ta noùi raèng troø chôi naøy coù thoâng tin hoaøn haûo (perfect information), baèng khoâng chuùng ta
noùi raèng troø chôi coù thoâng tin khoâng hoaøn haûo (imperfect information).

Vũ Thaønh Tự Anh 1

Bieåu dieãn troø chôi döôùi daïng chuaån taéc (normal-form representation) Ví duï 1: Theá “löôõng nan cuûa ngöôøi tuø” Giaû söû Giaùp vaø Aát bò tình nghi cuøng nhau aên caép. Coâng an môùi nghó ra moät caùch nhö sau khieán Giaùp vaø Aát phaûi cung khai ñuùng söï thaät. khoâng cho pheùp hoï ñöôïc thoâng tin cho nhau vaø thoâng baùo vôùi moãi ngöôøi raèng: Neáu caû hai cuøng khoâng chòuï khai mình phaïm toäi thì moãi ngöôøi seõ bò giöõ theâm 1 thaùng ñeå thaåm tra vaø tìm theâm chöùng cöù. …. u1. u2. Sn.PBE Baûng 1: Boán heä troø chôi vaø caùc khaùi nieäm caân baèng töông öùng Phaàn 1: Troø chôi ñoäng vôùi thoâng tin ñaày ñuû Daïng thöùc cuûa troø chôi naøy laø nhöõng ngöôøi chôi ñoàng thôøi ra quyeát ñònh (hay haønh ñoäng) ñeå toái öu hoùa keát quaû (coù theå laø ñoä thoûa duïng. Hai ngöôøi bò coâng an baét veà ñoàn nhöng chöa theå keát toäi neáu caû Giaùp vaø Aát cuøng khoâng nhaän toäi. un} trong ñoù chuùng ta coù theå ñoïc ñöôïc caùc thoâng tin veà soá ngöôøi chôi (n). Caùc khaû naêng vaø keát cuïc naøy ñöôïc trình baøy moät caùch chuaån taéc trong Baûng 2 döôùi ñaây. lôïi nhuaän. v. vaø caùc keát cuïc (payoff) töông öùng (ui). khoâng gian chieán löôïc (hay caùc chieán löôïc coù theå . trong khi ngöôøi kia seõ chòu hình phaït naëng hôn laø 5 thaùng tuø giam. trong ñoù khaùi nieäm caân baèng sau maïnh hôn khaùi nieäm caân baèng tröôùc theo chieàu muõi teân (xem Baûng 1). Coâng an seõ giam Giaùp vaø Aát vaøo hai phoøng taùch bieät.BNE Perfect Bayesian Equilibrium . Tónh Ñoäng Thoâng tin ñaày ñuû Caân baèng Nash – NE Subgame Perfect Nash Equilibrium -SPNS Thoâng tin khoâng ñaày ñuû Bayesian Nash Equilibrium . ñoàng thôøi moãi ngöôøi chôi ñeàu bieát raèng nhöõng ngöôøi khaùc cuõng ñang coá gaéng ñeå toái ña hoùa keát quaû mình seõ thu ñöôïc. Vũ Thaønh Tự Anh 2 .).Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi moâ Nhaäp moân Lyù thuyeát troø chôi Nieân khoùa 2004 – 2005 Phaàn 1 boán khaùi nieäm veà ñieåm caân baèng. …. Keát quaû cuoái cuøng cho moãi ngöôøi phuï thuoäc vaøo phoái hôïp haønh ñoäng cuûa hoï. daïng chuaån taéc cuûa troø chôi tónh vôùi thoâng tin ñaày ñuû coù theå ñöôïc bieåu dieãn döôùi daïng G = {S1. S2.3 3 Moät caùch khaùc.v. Neáu chæ coù moät ngöôøi nhaän toäi coøn ngöôøi kia ngoan coá khoâng chòu nhaän toäi thì ngöôøi thaønh khaån cung khai seõ ñöôïc höôûng söï khoan hoàng vaø khoâng phaûi ngoài tuø. Neáu caû hai cuøng khai nhaän toäi thì moãi ngöôøi seõ phaûi ngoài tuø 4 thaùng.Si).

duø Aát coù löïa choïn theá naøo thì phöông aùn toát nhaát ñoái vôùi Giaùp laø khai nhaän toäi. -1 Baûng 2: Theá löôõng nan cuûa ngöôøi tuø Chieán löôïc aùp ñaûo (dominant strategy) vaø chieán löôïc bò aùp ñaûo (dominated strategy) Trong cuoäc chôi naøy. Töông töï nhö vaäy. Xuaát phaùt töø haïn cheá naøy cuûa phöông phaùp loaïi tröø caùc chieán löôïc bò aùp ñaûo. Tuy nhieân ñoái vôùi caùc troø chôi phöùc taïp ñieàu naøy khoâng ñôn giaûn. ngöôïc laïi. chieán löôïc “khoâng khai” laø chieán löôïc bò aùp ñaûo so vôùi chieán löôïc “khai nhaän toäi. 0 0. ñoái vôùi caû Giaùp vaø Aát thì chieán löôïc “khai nhaän toäi” laø chieán löôïc aùp ñaûo so vôùi chieán löôïc “khoâng khai”. 3 Giöõa 4. Nhö vaäy toát nhaát laø maëc keä thaèng Aát. Nhö theá thì thaø mình cuõng nhaän toäi ñeå chæ phaûi ngoài tuø 4 thaùng coøn hôn”. 5 3. Trong nhöõng baøi toaùn coù nhieàu ngöôøi chôi vôùi khoâng gian chieán löôïc lôùn hôn thì ñeå tìm ra ñieåm caân baèng cuûa troø chôi. Giaùp coù theå tö duy theá naøy. chuùng ta phaûi laàn löôït loaïi tröø taát caû caùc chieán löôïc bò aùp ñaûo.Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi moâ Nhaäp moân Lyù thuyeát troø chôi Nieân khoùa 2004 – 2005 Phaàn 1 Giaùp Khai Khoâng khai Khai -4. moãi ngöôøi coù 3 löïa choïn. Sau khi loaïi heát caùc chieán löôïc bò aùp ñaûo chuùng ta vaãn chöa theå tìm ñöôïc ñieåm caân baèng. 0 5. 3 Phaûi 3. 0 -1.” Nhö vaäy. vaø thaäm chí ngay caû khi loaïi heát caùc chieán löôïc bò aùp ñaûo roài chuùng ta vaãn chöa theå tìm ñöôïc ñieåm caân baèng. 6 Baûng 3: Loaïi tröø caùc chieán löôïc bò aùp ñaûo vaø caân baèng Nash Vũ Thaønh Tự Anh 3 . mình cöù khai baùo laø hôn. -5 AÁt Khoâng khai -5. -4 0. Roài Giaùp laïi nghó. “nhöng ngoä nhôõ thaèng Aát noù ngoan cöôøng khoâng khai thì mình neân theá naøo nhæ? Neáu noù khoâng khai maø mình cuõng khoâng khai thì mình phaûi ngoài tuø 1 thaùng. Noùi caùch khaùc.” Trong ví duï naøy moãi ngöôøi chôi chæ coù hai chieán löôïc löïa choïn. vaø vì vaäy chieán löôïc aùp ñaûo cuõng ñoàng thôøi laø chieán löôïc toát nhaát. Trong ví duï trình baøy ôû Baûng 3. “Neáu thaèng Aát nhaän toäi maø mình laïi khoâng nhaän toäi thì noù traéng aùn coøn mình phaûi ngoài boùc lòch nhöõng 5 thaùng. 4 4. 5 6. 4 5. Traùi Giöõa Phaûi Traùi 0. Giaùp vaø Aát moãi ngöôøi chæ coù theå löïa choïn moät trong hai chieán löôïc (haønh ñoäng): Khai hoaëc khoâng khai. nhöng maø neáu mình khai thì mình coøn ñöôïc tha boång cô maø. duø Aát coù löïa choïn theá naøo thì phöông aùn toát nhaát ñoái vôùi Giaùp laø khai nhaän toäi. Nash ñaõ ñöa ra moät khaùi nieäm caân baèng maïnh hôn. coù hai ngöôøi chôi.

seõ töï nguyeän tuaân thuû caân baèng Nash. “nhaän toäi” laø phaûn öùng toát nhaát cuûa caû Giaùp vaø Aát. s*n) (kyù hieäu laø s*-i). * Veà maët toaùn hoïc. ñoàng thôøi noù coù tính chaát töï cheá taøi (self-enforcement) – töùc laø moãi ngöôøi chôi. u2. Cuoái cuøng. phaûi) vôùi keát cuïc laø (6. s − i ) si ∈Si Trong ví duï cuûa Giaùp vaø AÁt. s*i (töùc laø chieán löôïc do ngöôøi thöù i löïa choïn) laø phaûn öùng toát nhaát cuûa ngöôøi chôi naøy ñoái vôùi caùc chieán löôïc cuûa (n-1) ngöôøi chôi coøn laïi (s*1. un}. Chieán löôïc (quyeát ñònh) naøy vì vaäy ñöôïc goïi laø phaûn öùng toát nhaát (best response). ui(s*i. Caân baèng Nash: Trong troø chôi daïng chuaån taéc G = {S1. töùc laø: Ci(qi) = c. s*i laø nghieäm cuûa baøi toaùn toái öu: max u i ( s i . toå hôïp chieán löôïc (s*1. …. …. vaø phaûn öùng toát nhaát naøy khoâng phuï thuoäc vaøo haønh ñoäng cuï theå cuûa ngöôøi kia (nhôù laïi raèng “nhaän toäi” laø chieán löôïc aùp ñaûo) Moät soá öùng duïng cuûa troø chôi tónh vôùi thoâng tin ñaày ñuû ÖÙng duïng 1: Ñoäc quyeàn song phöông Cournot (1838) Giaû söû coù 2 coâng ty hoaït ñoäng trong thị trường ñoäc quyeàn song phöông theo kieåu Cournot vaø cuøng saûn xuaát moät sản phẩm ñoàng nhaát. s*i-1. vôùi moãi moät ngöôøi chôi i naøo ñoù. Ñeå ñôn giaûn. khi cöïc ñaïi hoùa lôïi ích cuûa mình. “khai”) trong ñoù Giaùp vaø AÁt cuøng khai nhaän toäi. s*2. giaû söû haøm caàu coù daïng tuyeán tính: P(Q) = a – Q = a – (q1 + q2). ….Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi moâ Nhaäp moân Lyù thuyeát troø chôi Nieân khoùa 2004 – 2005 Phaàn 1 Trong ví duï ôû Baûng 3. s*-i). S2. Quay lai baøi toaùn cuûa 2 ngöôøi tuø. giaû söû raèng chi phí caän bieân vaø chi phí trung bình cuûa caû 2 haõng baèng nhau vaø baèng haèng soá c. vaø ñaây cuõng laø caân baèng Nash duy nhaát cuûa troø chôi naøy. Baøi toaùn cuûa moãi haõng laø choïn saûn löôïng ñeå toái ña hoùa lôïi nhuaän • Baøi toaùn daïng chuaån taéc: i) Soá ngöôøi chôi: 2 Vũ Thaønh Tự Anh 4 .6) nhöng neáu chæ duøng phöông phaùp loaïi tröø caùc chieán löôïc bò aùp ñaûo thì khoâng theå keát luaän ñöôïc ñaâu laø ñieåm caân baèng. Sn. …. nhö ñaõ laäp luaän ôû phaàn treân. Saûn löôïng cuûa hai haõng laàn löôït laø q1 vaø q2.qi . Löu yù raèng vì caân baèng Nash ñöôïc taïo bôûi nhöõng chieán löôïc phaûn öùng toái cuûa taát caû ngöôøi chôi (öùng vôùi caùc chieán löôïc toái öu cuûa nhöõng ngöôøi chôi coøn laïi) neân noù coù tính oån ñònh vaø beàn vöõng veà maët chieán löôïc (strategically stable). s*n) laø moät caân baèng Nash neáu. s*-i) ≥ ui(si. ñoàng thôøi hoï khoâng heà coù ñoäng cô ñeå di chuyeån khoûi ñieåm caân baèng naøy. s*2. s*i+1. caân baèng Nash duy nhaát laø (phaûi. Sau khi döï baùo ñöôïc öùng xöû cuûa nhöõng ngöôøi chôi khaùc thì moãi ngöôøi chôi choïn chieán löôïc (quyeát ñònh) ñeå toái öu hoùa lôïi ích cuûa mình. …. Toång cung cuûa thị trường vì vaäy laø Q = q1 + q2. Noùi caùch khaùc. ñieåm caân baèng cuûa troø chôi laø (“khai”. trong ñoù c < a. u1.

s 2 ) = Π(q . q2) = q1[P(Q) – c ] = q1 [ a – (q1 + q2) -c] Π2(q1. q ) = q [a–(q * + q ) -c] => q = a − c − q1 * 1 2 2 1 2 2 s2 ∈ S 2 2 (a − c) 2 vaø Π = Π = * 1 * 2 9 q2 (a-c) (a-c)/2 (a-c)/3 (a-c)/3 (a-c)/2 (a-c) q1 Hình 1: Caân baèng Nash cuûa caïnh tranh ñoäc quyeàn song phöông Cournot Baây giôø xem xeùt tröôøng hôïp 2 coâng ty caáu keát vôùi nhau vaø hoaït ñoäng nhö 1 coâng ty ñoäc quyeàn.Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi moâ Nhaäp moân Lyù thuyeát troø chôi Nieân khoùa 2004 – 2005 Phaàn 1 ii) Khoâng gian chieán löôïc: Si = [0. s2*) laø caân baèng Nash Ù u1(s1*. s2*) ≥ u1(s1. a] iii) Keát quaû Π1(q1. q2) = q2[P(Q) – c ] = q2 [ a – (q1 + q2) -c] • Ñònh nghóa caân baèng Nash: Caëp (s1*. trong ñoù giaû söû raèng hai 2 1 2 2 4 3 haõng chia ñoâi saûn löôïng. Vũ Thaønh Tự Anh 5 . chuùng phaûi giaûi choïn Q sao cho: Max Π m = Q[ P ( Q ) − c ] = Q[ a − Q − c ] Q∈[ 0 . a ] * a −c * * Qm* a −c a −c * * → Qm = ⇒ qm = qm = = < = q1 = q 2 . Khi aáy. s2*) ≥ u2(s1*. s2*) vaø u2(s1*. s2) * a − c − q2 * a−c Ù max u 1 ( s1 . s 2 ) = Π(q1. q2) = q1[a –(q1 + q2*) -c] => q1 = q1* = q2* = s1 ∈ S 1 2 3 max u 2 ( s 1* .

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi moâ Nhaäp moân Lyù thuyeát troø chôi Nieân khoùa 2004 – 2005 Phaàn 1 * a −c * * * ( a −c )2 ( a −c )2 * * Thay q1 = q 2 = ⇒ Πm = Πm = > = Π = Π . Ta bieát: Π1 = q1[a – c – (q1 + q2)]. ñoä co daõn cuûa caàu vôùi giaù|Ed| > 1 Ù%∆Q/%∆P > 1. Moät caâu hoûi ñaët ra ôû ñaây laø lieäu thoûa thuaän naøy coù oån ñònh vaø coù khaû naêng töï cheá taøi hay khoâng? Taïi ñieåm caân baèng cuûa thò tröôøng ñoäc quyeàn (Em). hay %∆Q > %∆P. ñieàu naøy coù nghóa laø doanh nghieäp taêng saûn löôïng seõ coù lôïi vaø taát nhieân doanh nghieäp giöõ cam keát seõ bò thieät. a Em a/2 MR Q (a-c)/2 a/2 a Hình 2: Söï khoâng beàn vöõng cuûa thoûa thuaän caáu keát Moät caùch khaùc. ñeå thaáy raèng thoûa thuaän caáu keát khoâng coù khaû naêng töï cheá taøi laø söû duïng pheùp chöùng minh baèng toaùn.[ − q1 ] 4 4 dΠ1 3(a − c) 3(a − c) = − q1 − q1 = − 2q1 dq1 4 4 Vũ Thaønh Tự Anh 6 . chính xaùc hôn. trong ñoù 4 1 2 8 9 1 2 Π*1 vaø Π*2 laø lôïi nhuaän cuûa hai coâng ty khi chuùng caïnh tranh vôùi nhau theo kieåu Cournot. a−c 3(a − c) Baây giôø giaû söû q 2 = q m* 2 = => Π1 = q1. a−c a−c q m* 1 = q m* 2 = < q1* = q 2* = 4 3 (a − c) 2 (a − c) 2 Π *m1 = Π *m 2 = > Π 1* = Π *2 = 8 9 Töø nhöõng keát quaû naøy coù theå thaáy raèng hai coâng ty coù ñoäng cô caáu keát vôùi nhau ñeå kieàm cheá saûn löôïng vaø vaø chia seû lôïi nhuaän ñoäc quyeàn. Vì vaäy neáu moät doanh nghieäp taêng saûn löôïng 1 löôïng ñuû nhoû thì möùc giaûm giaù seõ nhoû hôn möùc taêng saûn löôïng.

coøn caàu thuû phaûi phaùn ñoaùn höôùng bay cuûa thuû moân. tức là số bò chăn thả khi quyết định có tính cá nhân lớn hơn số bò chăn thả khi quyết định mang tính chất tập thể. thöôøng thì thuû moân phaûi phaùn ñoaùn höôùng suùt cuûa caàu thuû.Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi moâ Nhaäp moân Lyù thuyeát troø chôi Nieân khoùa 2004 – 2005 Phaàn 1 a−c ∂Π 1 Neáu q1 = q m* 1 = ⇒ >0 4 ∂q1 Nhö vaäy. töùc laø neáu doanh 4 ⎣ 4 ⎦ dq1 nghieäp 1 taêng q1 thì lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp 2 seõ giaûm. Đây cũng lại là một ví dụ minh họa nữa của thế lưỡng nan. Ứng dụng 2: “Cha chung không ai khóc” (Hardin 1968) Quay trở lại ví dụ thảo luận ở chương “Ngoại tác và hàng hóa công”. Trong khi aáy: a − c ⎡ 3(a − c) ⎤ dΠ *m 2 Π*m2 = qm2[a – c – (q1 + qm2)] = ⎢ − q1 ⎥ ⇒ < 0 . Chủ ñeà naâng cao: Chieán löôïc hoãn hôïp4 Ví duï: Trong tình huoáng ñaù phaït ñeàn. Kết quả : Vi = gi v(g1 + g2 + … + gi-1 + gi + gi+1 + … + gn) – cgi Điều kiên tối ưu (cho bài toán của người thứ i) là: * * v ( g i + g − i ) + g i v '( g i + g − i ) − c = 0 Cộng vế theo vế các điều kiện tối ưu này cho n hộ gia đính. ** ** ** Điều kiện tối ưu là : v ( G ) + G v '( G ) − c = 0 Rõ ràng G* > G**. Chuùng ta coù theå keát luaän raèng neáu khoâng coù bieän phaùp cheá taøi ñaùng tin caäy thì thoûa thuaän thoâng ñoàng coù nhieàu khaû naêng bò phaù vôõ moät caùch ñôn phöông hoaëc song phöông. doanh nghieäp 1 coù theå taêng Π1 baèng caùch taêng q1. Số người tham gia : n . Ñaây laø 1 ví duï khaùc veà “theá löôõng nan cuûa ngöôøi tuø”. sau đó chia cả 2 vế cho n ta * 1 * * có: v ( G ) + G v '( G ) − c = 0 n Bây giờ giả sử quyết định về số bò chăn thả không phải là quyết định cá nhân của mỗi người mà là quyết định tập thể của cả làng. Khi ấy bài toán của cả làng là chọn G để tối đa hóa V. Trong tröôøng hôïp ngöôøi chôi coù theå phaùn ñoaùn tröôùc chieán löôïc (haønh ñoäng) cuûa nhöõng ngöôøi chôi khaùc 4 Chuû deà veà caân baèng Nash hoãn hôïp naøy lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc chöùng minh söï toàn taïi cuûa caân baèng Nash ñoái vôùi caùc troø chôi tónh vôùi thoâng tin ñaày ñuû. Bài toán có thể được trình bày dưới dạng chuẩn tắc như sau: . tài sản chung khi không được quản lý đúng đắn sẽ bị lợi dụng. Hay nói cách khác. trong đó V = Gv(G) – Gc. Vũ Thaønh Tự Anh 7 . Không gian chiến lược : {Si : 0 ≤ gi ≤ Gmax} .

Vôùi nieàm tin naøy. Ñieåm khaùc bieät quan troïng laø ôû choã.2q.r)(-1) = 2r -1.Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi moâ Nhaäp moân Lyù thuyeát troø chôi Nieân khoùa 2004 – 2005 Phaàn 1 thì coù theå seõ khoâng coù caân baèng Nash thuaàn tuùy (pure Nash strategy). khi tìm caân baèng Nash hoãn hôïp. Tuy nhieân trong nhöõng tröôøng naøy chuùng ta vaãn luoân coù theå tìm ñöôïc caân baèng Nash hoãn hôïp (mixed strategy).r)(1) = -2r +1. Giaû söû caàu thuû ñoaùn tröôùc laø thuû moân seõ Thuû moân bay sang traùi vôùi xaùc suaát laø q.q)(-1) = 2q –1 Nhö vaäy. “traùi” ôû ñaây laø theo chieàu suùt cuûa caàu thuû. Quy öôùc “phaûi”. khi tìm caân baèng Nash hoãn hôïp chuùng ta cuõng phaûi ñi tìm phaûn öùng toát nhaát cuûa moãi ngöôøi chôi öùng vôùi phaûn öùng toát nhaát cuûa nhöõng ngöôøi chôi coøn laïi. 1 caàu thuû khi ñaù sang traùi = q(-1) + (1. Cuõng nhö trong baøi toaùn tìm caân baèng Nash bình thöôøng (thuaàn tuùy). keát quaû kyø voïng cuûa thuû moân khi bay sang traùi = r(1) + (1. coøn keát quaû kyø voïng cuûa caàu thuû khi ñaù sang phaûi = q + (1. Nhö vaäy. sang phaûi Traùi Phaûi vôùi xaùc suaát laø (1. phaûn öùng toát nhaát cuûa caàu thuû laø: Neáu q > 1/2 => Phaûi Neáu q < 1/2 => Traùi Neáu q = 1/2 => Beân naøo cuõng vaäy Töông töï nhö vaäy ñoái vôùi thuû moân: Giaû söû thuû moân döï ñoaùn laø caàu thuû ñaù sang traùi vôùi xaùc suaát r. chuùng ta caàn söû duïng thoâng tin coù tính tieân ñoaùn cuûa nhöõng ngöôøi chôi veà öùng xöû cuûa nhöõng ngöôøi chôi coøn laïi. -1 -1 . keát quaû kyø voïng cuûa Phaûi 1 . Traùi -1 .q). sang phaûi vôùi xaùc suaát (1-r). 1 1 . phaûn öùng toát nhaát cuûa caàu thuû laø: Neáu r > 1/2 => Traùi Neáu r < 1/2 => Phaûi Neáu r = 1/2 => Beân naøo cuõng vaäy Keát hôïp hai phaûn öùng chieán löôïc ta coù moät ñieåm caân baèng Nash hoãn hôïp duy nhaát (r=1/2. -1 Caàu thuû Vôùi nieàm tin naøy.q)1 = 1 . Coøn keát quaû kyø voïng cuûa thuû moân khi bay sang phaûi = r (-1) + (1. q=1/2) ñöôïc bieåu dieãn trong hình veõ döôùi ñaây: Hình 3: Caân baèng Nash hoãn hôïp r Traùi 1/2 Phaûi q Phaûi 1/2 Traùi Vũ Thaønh Tự Anh 8 .