BAŞLIK: JCI AKREDİTASYONU BİR YÖNETİM MODASI MI?

Yazar: *Serkan Türkeli İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, İstanbul (Sunum Yapacak Kişi)

Özet: Bu çalışma Türk sağlık sisteminde son dönemde sıkça gündeme gelen Joint Commusion International (JCI) akreditasyonunun, yazında(literatürde) “yönetim modaları” kuramı olarak geçen kuram perspektifinden değerlendirilmesini kapsamaktadır. Çalışma kapsamında akreditasyon kurumu olan Joint Commusion International (Sağlık Kuruluşları Akreditasyonu Ortak Komisyonu) -eski kısaltması ile JCAHO, 1981 yılından sonra JCI- Türkiye’de faaliyete başlayan Akredite Hastaneler Derneği(AHD), Sağlık Bakanlığı(SB) internet siteleri ile sağlık sektörü yayınlarından olan SB Diyalog ve diğer popüler dergiler (Örneğin Hastane Dergisi) veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Yönetim modaları özel bir toplumun mensuplarına mahsus olarak birbirlerini taklit ederek destekledikleri ve uyguladıkları geçici yönetim akımlarıdır(Gibson ve Tesone 2001:122, Abrahamson 1996: 256). Bildirinin amacı bahsi geçen akreditasyon sisteminin bir moda olup olmadığı araştırılması, yönetim modası olduğu sonucuna varılabiliyor ise bu modanın bulunduğu aşamanın tespit edilmeye çalışılmasıdır. Bildiri kapsamında tanımlayıcı istatistik kullanılmıştır. Akreditasyonun yönetim modaları kuramında yer alan modellere uyup uymadığı yıllara göre alınma sıklığı incelenerek değerlendirilmiştir. Bildirinin yazına temel katkısı bu yönde bir çalışmaya Türkiye’de ve akademik veritabanlarında rastlanmamasıdır. Anahtar Kelimeler: Akreditasyon sistemleri, JCI, akreditasyon, yönetim modaları, sağlık kurumları, hastane

*İletişim GSM: 0505 488 84 45/ E-posta:serkanturkeli@yahoo.com 1

1. Giriş Sağlık sektöründe akreditasyon yönetim ve kalite kontrolünü, sürekli kalite gelişimi prensiplerini göz önünde tutan önemli bir kavramdır (Touti ve Pomey 2008). Akreditasyon bir sağlık kuruluşunun, önceden belirlenmiş ve yayınlanmış standartlara uygunluğunun, genel kabul gören bir tüzel kişilik tarafından değerlendirilip onaylandığı resmi bir süreçtir (Aydın 2008’den Rooney ve Van Ostenberg 1999). Ülkemizde hastane akreditasyonu olarak kullanılan JCI (Joint Commusion International) belgesi ilk olarak 2002 yılında özel bir sağlık kuruluşu tarafından alınmıştır. 2002 yılında akredite hastane sayısı 2(özel) iken 2010 Mart ayı itibariyle bu rakam 35’tir (32 özel 3 kamu, 1 kamu kurumu 2006 yılında akredite olmuş 2010 yılı itibari ile akreditasyonu geçersizdir). Bildirinin ilk bölümünde “yönetim modası” kavramının yazında ne şekilde yer aldığı ve işlendiği paylaşılacaktır. İkinci bölümde Türkiye’de JCI ve akreditasyon ile ilgili yapılan çalışmalara yer verilecektir. Sonraki bölümde JCI akreditasyonu ile yönetim modası yazınındaki benzerliklere ortaya konulacaktır. Dördüncü bölümde ise JCI akreditasyonunun bir yönetim modası olup olmadığı ve eğer JCI akreditasyonu için “yönetim modasıdır” tespiti yapılabilir ise günümüzdeki durumunun hangi aşamada olduğu ilgili yazın kapsamında değerlendirilecektir. 2. Yönetim Modası Nedir? Belirli bir dönem süresince kullanılan ve kullanıldığı dönemde yönetim tekniklerinin en önde olanı, en güçlüsü olarak müşterek kabul edilen popüler yaklaşımları tanımlamak amacıyla “yönetim modası” kavramı kullanılmaktadır( Abrahamson 1991,1996, Ponzi ve Koenig 2002). “Yönetim modası” (management fashion) ve “yönetim hevesi” (management fad) farklı anlamlarda kullanılmaktadır. “Yönetim hevesi” daha kısa süreli teknikler için kullanılırken, görece olarak daha uzun olan teknikler için ise “yönetim modası” kavramı kullanılmaktadır. Bazı çalışmalarda iki kavram ayrı kullanılırken, bazılarında birlikte kullanılmıştır (Dedeoğlu 2008). Bu çalışma kapsamında “yönetim modası” olarak tek kavram kullanılacaktır. Yönetim modalarını, kuramlardan ayıran özellikler Dedeoğlu (2008:36) çalışmasında şu şekilde sıralanmaktadır (Staw ve Epstein 2000, Carson ve diğerleri 1999, Dedeoğlu 2008’den; Newell, Robertson ve Swan 2001, Gibson ve Tesone 2001, Ryan ve Hurley 2004, Ogbana ve Harris 2002, Miller ve Hartwick 2002): • “Yeni” yönetim fikrinin, mevcutlardan radikal bir kopuş olduğu iddiasına karşın temel teorilerin tekrar “keşfine” dayanması(Abrahamsın 1996), • İşletmeleri bekleyen tehlikelere karşı performans artırıcı girişim olarak konumlandırılması, neyin doğru ya da yanlış olduğu, neler yapılması gerektiği gibi normatif listelere ve reçetelere dayanması ve böylelikle kolayca uygulanabilir olarak algılanması (Abrahamson 1996, Miller ve Harwick 2002), • Tüm işletmeler için genel olarak doğru yaklaşım olduğu iddiası(Miller ve Harwick 2002), • Dönemin iş sorunlarına cevap verebilmesi (Miller ve Harwick 2002), • Basit olması(Miller ve Harwick 2002) • (TQM -Toplam Kalite Yönetimi- gibi), bu kısaltmaların sıkça yeniden tanımlanması (Carson ve diğerleri) • Yönetim guruları ve danışmanlar tarafından desteklenmesi(Miller ve Harwick 2002). 2

Yönetim modalarının popüler olduğu zamanlar ise aşağıdaki şekilde özetlenmektedir (Carson ve diğerleri:326-327, Ponzi ve Koenig 2002, Staw ve Epstein 2000): 1950li yıllar •Amaçlara Göre Yönetim (Management-by-objectives) • PERT (Program evaluation and review technique ) • İşçiye Yardım Programları (Employee assistance programs (EAPs)) 1960lı yıllar • Duyarlılık Eğitimi ve T- grup (Sensitivity training and T-groups) 1970li yıllar • Çalışma Hayatının Kalitesi Programları (Quality-of-worklife programs) • Kalite Çemberleri (Quality circles ) 1980li yıllar • Kurum Kültürü (Corporate culture) • Toplam Kalite Yönetimi (Total quality management (TQM)) • ISO (International Standards Organization) 9000 • Kıyaslama (Benchmarking) 1990lı yıllar • Personel Güçlendirme (Employee empowerment) •Yatay Kurumlar (Horizontal corporations) • Vizyon (Vision) • Değişim Müdendisliği (Reengineering) • Çevik Stratejiler (Agile strategies) • Öz Yetenek (Core competencies) Yönetim modası kavramı temelinde alaycı bir anlam içermektedir (Abrahamson 1996). Yönetim modalarının kısa sürmesi yanında birçok farklı olumsuz etkilerinin de olduğu ileri sürülmüştür. Bu olumsuzluklar arasında, performansı radikal artırma yönünde gerçekleşemeyecek hedefler konulmasına neden olma (Jackson 2001, Dedeoğlu 2008), yukarıdan aşağıya zorlama ile yaygınlaştırılmak istendiğinden “görünürde yapma” (decoupling) durumuna neden olma (Pettersen ve Nyland 2006), aynı ölçütleri uygulayan kurumların birbirine benzemeleri sonucunda rekabet avantajlarını yitirmeleri sayılmakta (Türkeli 2009) ve sonuç olarak hayal kırıklığı ile noktalandıkları belirtilmektedir. Bu olumsuz yanlarının yanında bazı konularda farkındalık yarattığı ve sonraki dönemde ortaya çıkan kuramlara olumlu etki ettikleri durumlar da mevcuttur. Yönetim modaları olumlu ve olumsuz yönleri ile hızlı bir yükselişin ardından yerini yeni ve iddialı modalara bırakmaktadır. Yönetim modalarının yayılma sürecinde, ürünlerin yayılma süreçlerine benzer bir süreçten geçtiği düşünülmektedir. Ettore (1997) bu süreci 5 aşamaya ayırmıştır: 1. Keşif 2. Hızlı benimseme 3. Hazmetme 4. Hayal Kırıklığı 5. Sadıkların devamı

3

Şekil1: Yönetim modalarının yayılma süreci Kaynak: Ettore(1997:35) Yönetim modaları, 5. yılında maksimum düzeyde popülerleşmekte, 5 yıldan sonra ise kullanılma sıklıkları azalmaktadır (Ponzi ve Koenig 2002). 3. JCI akreditasyonu ve Türkiye’de Yayılımı JCI, ilk olarak 2002 yılında, iki özel hastanenin akreditasyonu ile Türk sağlık sistemini etkilemeye başlamıştır. Türkeli 2009 çalışması dönemimde akredite hastanelerin birinde, bu süreçte görev alan doktor ile yapılan görüşmede JCI akreditasyonunun neden alındığı sorusunu doktor: “Kamu hastanelerinden daha kaliteli hizmet sunma isteğinin yanı sıra kamu hastanelerinden daha kaliteli olunduğunu ispatlamak amacıyla akredite olunmuştur. Ayrıca yabancı sigorta şirketlerinin talebi önemli etkendir.” şeklinde yanıtlamıştır. Kamu hastanelerinden kalite olarak üstün olmak ve yabancı sigorta şirketlerinin talebine cevap verebilir olmak gelirleri artırıcı faktör olarak görülmektedir. 2003 ve 2004 yılında ise aynı hastanenin iki farklı şubesi akredite olmuştur. JCI akreditasyonuna ilgi, bu dönemde çok fazla değildir. 2003 yılında IMF ve Dünya Bankası raporları, sağlık sektöründe ekonomik etkinliğin arttırılması konusunda 59. Hükümeti ikna etmiştir. “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” bu sorunların üstesinden gelecek bir girişim olarak 2003 yılında Dünya Bankası’nın ve Hazine Bakanlığı’ nın desteklediği yaklaşık 60 Milyon Avro bütçe ile kabul edilmiştir (Dünya Bankası Rapor No:277 17 –TU). Bu karardan itibaren akreditasyonun yaygınlaşmasında devlet önemli bir aktör olarak ortaya çıkmaktadır. 2003 yılından sonra Sağlık Bakanlığı’nın akreditasyon ile ilgili yaptığı çalışmalar şunlardır(Aydın 2008, Aydın 2007): Eğitimler: 1. JCI International Summer Practicum on Quality Improvement and Accreditation (JCI uluslar arası kalite geliştirme ve akreditasyon uygulaması)Eğitimi 2. Kalite, Akreditasyon, Hasta ve Çalışan Güvenliği Eğitici Eğitimi 3. Kalite, Akreditasyon, Hasta ve Çalışan Güvenliği Eğitimleri 4. Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon Eğitimleri (VKV Koç Üniversitesi) 5. Hemşirelikte Hasta Güvenliği Eğitimleri 4

Uluslararası İşbirlikleri: Joint Commission International JCI Avrupa Bölgesi Danışma Kurulu Yayınlar: JCI Hastane Akreditasyon Standartları Çevirisi SB Diyalog Dergisi Akreditasyon Özel Sayı Mevzuat Düzenlemeleri: Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans DeğerlendirmeYönergesi Diğer (Yapılan çalışmaların tarih veya türü kaynakta eksik olarak yazılmıştır): “Kurumsal Değerlendirme Hastane Akreditasyon Sistemi”-George Purvis, Kalite ve Akreditasyon Çalıştayı- Antalya, Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon- 23 Eylül 2004 – İstanbul, JCI ile işbirliği anlaşması, Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon- 18 Aralık 2004 – Bursa, Akreditasyon Yönlendirme Komitesi ve çalışma grupları. Konu ile ilgili yürütülen diğer faaliyetler şu şekilde özetlenmektedir (Türkeli 2009:275): “Sağlık bakanlığının sağlık sistemi üzerindeki otoritesi ve sektördeki etkinliği sayesinde JCI akreditasyonu ülkemizde hızla yayılmaya başlamıştır. Sağlık Bakanlığı’nın aylık yayın organı olan SB Diyalog 2005 yılı Eylül sayısında kapak olarak “Akreditasyon sağlık yönetiminin yeni gözdesi” ana başlığını kullanmış ve dergide akreditasyon sistemi ile ilgili 18 makale yayınlanmıştır. Bunlardan en ilgi çekici olanı, “Akreditasyon Sağlığın Olmazsa Olmazıdır” başlığıyla yayınlanan ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Erdener ile yapılan söyleşidir (SB Diyalog Eylül 2005, 26-28). Bu yayınların, Sağlık Bakanlığı’nın JCI ile ilgili düzenlediği kongrelerin ve yönetmeliklerin etkisi ile 2003 yılına kadar yalnızca 2 hastane JCI akreditasyonuna sahip iken bu dönemden sonra ortaya çıkan JCI akreditasyonu alma yarışı sonucunda günümüzde(2009 yılı) bu sayı 32’e ulaşmıştır.” JCI akreditasyon kurumu (http://www.jointcommissioninternational.org/JCI-AccreditedOrganizations/), AHD (http://www.ahd.org.tr/Icerik.aspx?id=17) siteleri incelendiğinde 2004 yılından sonra Türkiye’de çok şubeli hastanelerin akredite olduğu göze çarpmaktadır. 2005 yılında 6 akreditasyon süreci ülkemizde yaşanmıştır. Bunlardan 2 tanesi 2002 yılında akredite olan hastanelerin yenileme denetimi, 3 tanesi aynı hastanenin şubeleri ve bir tanesi tıbbi taşıma (medical transport) veren kurum tarafından alınmıştır. 2005 yılında ilk defa hastane (hospital) akreditasyonu dışında bir akreditasyon belgesi (tıbbi taşıma) alınmıştır. Böylece akreditasyon belgesinde çeşitlenme Türkiye’de 2005 yılında yaşanmıştır. 2006 yılında ise 1 tekrar 6 yeni toplam 7 kurum akredite olmuştur. Bu dönemde ise İstanbul dışına akreditasyonun yayılması ve kamu kurumunun akredite olması yaşanmıştır. 2006 yılında Ankara’dan 2, İzmir ve Adana’dan 1 hastane akredite olmuştur. Adana’da akredite olan kurum, hastane ve medikal taşımadan farklı olarak bir klinik laboratuar (Clinical Laboratory) akreditasyonu almıştır.

5

2007 yılında 1 tekrar, 7 yeni toplam 8 kurum akredite olmuştur. Bu dönem 2 üniversite hastanesi ve kan merkezi olan 3 kamu kuruluşu akredite olmuştur. Akreditasyonun Kocaeli ve Bursa’ya yayıldığı görülmektedir. 2008 yılında 5 tekrar olmak üzere toplam 16 akreditasyon belgesi Türkiye’ye gelmiştir. Bu yılın önemi ise çok şubeli hastanelerin ilgisidir. Bir hastane grubunda 5, bir diğer hastane grubunda ise 4 adet akreditasyon süreci yaşamıştır. 2009 yılında 5 tekrar olmak üzere toplam 8 akreditasyon belgesi Türkiye’ye gelmiştir. Yeni akredite olan hastanelerden biri vakıf hastanesidir. Bu yıl ayrıca ilk defa bir diş hastanesi akredite olmuştur. 2010 yılında ise 3 tekrar olmak üzere 1 dal hastanesi akredite olmuştur. 4. Araştırma Yöntemi Çalışma kapsamında akreditasyon kurumu olan Joint Commission International (JCI), Türkiye’de faaliyete başlayan Akredite Hastaneler Derneği, Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sağlık sektörü yayınlarından olan SB Diyalog veri kaynağı olarak kullanılmıştır. JCI internet sayfası birincil kaynak olarak gösterilirken, diğer kaynaklar ikincil veri kaynağı olarak düşünülebilir. İkincil kaynaklar teyit ve yayılımın dinamiklerini anlamak amacıyla kullanılmıştır. Akredite olunma yılları göz önünde bulundurularak Türkiye’de 2002-2010 yılları arasında yaşanılan JCI akreditasyon sürecinin yönetim modası yazınında tarif edilen yayılım süreci ile uyumu incelenmiştir. 5. Bulgular Çalışmanın bu bölümünde öncelikle yönetim modası yazınında modaların özellikleri olarak adlandırılan özelliklerin JCI akreditasyonu karşılıkları tespit edilmeye çalışılacaktır. Çizelge 1: Yönetim modaları özellikleri ve JCI karşılığı Yönetim modaları özellikleri “Yeni” yönetim fikrinin, mevcutlardan radikal bir kopuş olduğu iddiasına karşın temel teorilerin tekrar “keşfine” dayanması(Abrahamson 1996), JCI akreditasyonundaki karşılığı Türkeli (2009) çalışmasında yer alan “ilk”,”tek” gibi ifadelerle bu radikal kopuş iddiası yer almaktadır. Ayrıca “Sağlıkta Dönüşüm” olarak Sağlık Bakanlığı adlandırması kamuda radikal kopuşu göstermektedir. JCI 2008 versiyonu incelendiğinde genel ifadelerin olduğu görülmektedir. Örneğin 2008 yılında yayınlanan 3.versiyonda Hizmete Erişim ve Hizmetin Sürekliliği (HES) altında “Bakımın tüm aşamalarında hasta bakımından sorumlu nitelikli bir kişi mevcuttur” yer almaktadır.

İşletmeleri bekleyen tehlikelere karşı performans artırıcı girişim olarak konumlandırılması, neyin doğru ya da yanlış olduğu, neler yapılması gerektiği gibi normatif listelere ve reçetelere dayanması ve böylelikle kolayca uygulanabilir olarak algılanması (Abrahamson 1996, Miller ve Harwick 2002),

6

Tüm işletmeler için genel olarak doğru yaklaşım olduğu iddiası(Miller ve Harwick 2002), Dönemin iş sorunlarına cevap verebilmesi (Miller ve Harwick 2002),

Basit olması(Miller ve Harwick 2002) sloganlara, ve kısaltma sendromuna dayanması fazlaca yer vermesi (Dedeoğlu 2008) (TQM -Toplam Kalite Yönetimi- gibi), bu kısaltmaların sıkça yeniden tanımlanması (Carson ve diğerleri) Yönetim guruları ve danışmanlar tarafından desteklenmesi(Miller ve Harwick 2002).

SB Diyalog Eylül 2005 sayısında sağlık kurumları için özel olarak hazırlandığından tüm sağlık kurumlar için geçerli ve uygulanabilir olduğu ifade edilmektedir. “Yeni Kamu Yönetim Reformları (The new public management reforms)” üzerinde temellenmektedir. Yeni Kamu Yönetim Reformları kamu kurumlarının pazar etkinliğinin arttırılması ve ekonomik olarak etkin hale getirilmeleri için yapılması gerekenlerin tanımlandığı bir dönüşüm projesidir (Hood 1995, Pettersen ve Nyland 2006). Slogan: “Helping Health Care Organizations Help Patients”(Sağlık Kurumlarının Hastalara Yardım Etmesine Yardım Eder) JCAHO olan kısaltmadan JCI olarak yeni kısaltmaya geçilmesi SB Diyalog Eylül 2005 Türkiye’de sağlık sektöründe çalışan akademisyenler, danışmalık yapan akademisyenler ve “guru” sayılan herkesin akreditasyonu desteklemesi

Yönetim modası ve karşılığı olan JCI kavramları yukarıda belirtilmiştir. Bu özellikleri ile JCI akreditasyonu yönetim modasına yakın olduğunu düşündürmektedir. Yönetim modası kavramının açıklandığı bölümde: “Yönetim modaları 5 yıllık bir süre içerisinde kullanılma sıklığı yönünden maksimumu yaşamakta, 5 yıldan sonra ise kullanılma sıklığı azalmaktadır (Ponzi ve Koenig 2002). “ ifadesi yer almaktadır. JCI akreditasyonu alan kurumlar incelendiğinde 2006 yılında akredite olan, Ankara’da faaliyet gösteren hastanenin 3 yıl geçerli olan akreditasyonu 2010 yılında yenilediği ve 2006 yılında akredite olan kamu kurumunun ise henüz akreditasyonunu yenilemediği görülmektedir. Dolayısıyla bu bulgu yine yönetim modası yazında yer alan bulgular ile özdeştir. Çizelge 2: 2002-2010 yılları arasında JCI yayılımı Yıl Türkiye'ye Gelen Akreditasyon Adet 2 1 1 6 Toplam Yeni Farklı Yayılma Süreci Akredite Kurumlarca Kurumlarda Kurum alınma Akreditasyon Sayısı sayısı 2 2 2 3 1 3 Keşif 4 0 3 8 2 5 7

2002 2003 2004 2005

2006 2007 2008 2009 2010

7 8 16 8 4

14 21 32 35 35

6 7 4 1 1

11 18 22 23 23

Hızlı Benimseme

Hazmetme (Sonlarına doğru hayal kırıklığı)

Çizelge 2’de Türkiye’de JCI akreditasyonunun yayılımını özetlemektedir. Türkiye’ye gelen akreditasyon sayısı belge için harcanan kaynağı göstermek amacıyla konulmuştur. Toplam akredite kurum sayısında şubeler farklı kurum olarak sayılmıştır. Yeni kurumlarca alınma sayısı akreditasyonun tekrar olmaması ve şubelerin yeni kurum olarak sayılmaması durumunda ne kadar farklı kuruma yayıldığını göstermek amacıyla gösterilmiştir. Farklı kurumlardaki akreditasyon sayısı ise yayılımın, yazında yer alan yönetim modası yayılımı ile karşılaştırılabilmesi amacıyla gösterilmiştir. Çizelge 2’deki veriler kullanılarak yıllara göre farklı kurumda JCI belgesi olması şekil üzerinde gösterildiğinde aşağıdaki şekil elde edilmektedir. Hazmetme

Keşif

Hızlı Benimseme

Şekil 2: Yıllara göre JCI belgesinin farklı kurumlara yayılması. Ettore (1997) çalışmasında yönetim modalarının yayılım sürecini 5 aşamaya ayırdığı önceki bölümde belirtilmişti(Keşif, hızlı benimseme, hazmetme, hayal kırıklığı, sadıkların devamı). Şekil 2’de 2002-2005 yıllarında JCI belgesinin Tükiye sağlık sektöründe yayılmasının keşif sürecinde olduğu görülmektedir. 2006-2008 yıllarında JCI belgesinin Tükiye sağlık sektöründe yayılmasının hızlı benimseme sürecinde olduğu görülmektedir. 2008-2010 yıllarında JCI belgesinin Tükiye sağlık sektöründe yayılmasının hazmetme olarak adlandırılan yönetim modası süreçlerine denk gelmektedir. 2010 yılı itibari ile JCI belgesi bir defa geç yenilenmiş, bir defa ise bir kamu kumu tarafından yenilenmemiştir. Dolayısıyla JCI belgesinin bu hazmetme sürecinin neresinde yer aldığı gelecek yıllarda ortaya çıkacaktır. 5.yılının sonunda JCI belgesinin yönetim modaları gibi sorgulanma süreci yaşadığı sonucuna bulgular ışığında ulaşılmaktadır. 6. Sonuç ve Öneriler Sonuç olarak JCI akreditasyonunun Türkiye’de yayılımı incelendiğinde “yönetim modası” olarak kabul edilen kavramlar ile benzer süreçten geçtikleri görülmektedir. Sağlık Bakanlığı Müşaviri Bilge Aydın Hastane dergisiyle yaptığı röportajda (http://www.hastanedergisi.com/54/haberdetay.asp?id=5):

8

“Amacımız akreditasyon kavramını doğru olarak anlatmaktı, bir “moda kavram” olarak algılanmasını istemiyorduk, çünkü 2006’ya kadar yoğun olarak çalışmalar yaptık. Bu arada Bakanlık olarak özellikle kamu hastanelerinin bu sürece hazırlanmalarını teşvik etmek amacıyla Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesini yayınladık…” ifadelerini kullanmıştır.Bu çalışmada moda olarak algılandığını ve uygulamada moda olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Samanlı (2009), çalışmasında kalite yönetimi araçlarının (kalite belgesi, akreditasyon belgesi, kalite ödülü v.b) amacına uygun olarak kullanılabilmesindeki en önemli faktörün çalışanların benimsemesi olduğu sonucuna ulaşmıştır. JCI ölçütleri sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde önce pilot uygulamalar ve sonrasında, bakanlık hastanelerinin tamamında uygulanmaya başlanmıştır. Çalışanların karşılaştıkları sorunların belirlenmesi ve bunların çözüm yöntemleri konusunda bir çalışma yapılmamıştır. Türkeli ve Erçek (2009) çalışanların görüşünün sorulmamasını kültürde yer alan güç aralığına kaynaklandığını belirtmiştir. Pettersen ve Nyland (2006) çalışmasında, çalışanların sahiplenmemesi durumunda görünürde yapmanın (decoupling) oluştuğunu ve yapılması gerekenlerden ziyade görülmek istenenlerin denetlendiği belirtilmiştir. Dolayısıyla JCI akreditasyonunun bir modadan sürdürülebilir bir uygulamaya dönüşmesinin en önemli noktası çalışanların benimseyeceği yapıya kavuşturulmasıdır. Carson ve diğerleri (1999:325) yönetim modalarının sürdürülebilir ve kalıcı uygulamaya dönüşebilmesi şartlarını şöyle belirtmektedir: • Fayda/Maliyet analizi (Önemli faydalar sunması) • Uygulama Zorluğu • Modanın Etkinliği • Modanın Yaşam Eğrisi • Toplumun temel kültür ve değerlerine uygunluğu( JCI ülkemize getirilirken kültür önemsenmemiştir) • Kurumun ihtiyaçlarına göre özelleşebilmesi(uyumlaştırılabilir olması) • Sorunlar ortaya çıktığında altında yatan nedenlere işaret edebilmesi • Mevcut modalara uyum sağlaması Türkeli ve diğeri (2008) , Türkeli ve Erçek (2009) çalışmalarında yukarıda belirtilen özelliklere sahip çalışma yapmış ve bu çalışma kapsamında bir eğitim araştırma hastanesi için bu hastaneye özel, çalışanlarının katılımı ile 3 strateji, 21 stratejik hedef, Sağlık Bakanlığı tarafından denetim amacıyla ilk uygulamaya geçen 150 JCI ölçüt yanında ve kuruma özgü belirlenen 73 ölçütü kapsayan model belirlenmiştir. Türk sağlık sisteminde Türkeli ve Erçek (2009) çalışmasının sonuç bölümünde belirtilen üst yönetim desteği olmaması, politik yapıyla sıkı ilişki (kamuda atanma sorunu), sağlık sektöründe güç aralığının yüksek olması gibi sorunlar nedeniyle proje tam olarak sonuçlandırılamamıştır. Yönetim modalarından ziyade Türkeli ve diğeri (2008), Türkeli ve Erçek (2009) çalışmalarında yer alan ve kuruma özgü yönetim modelleri geliştirilmelidir. Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) ve Akredite Hastaneler Derneği(AHD) gibi kurumlar ile birlikte çalışarak moda haline dönüşen JCI akreditasyonunun terk edilmesi ile yaşanılabilecek sorunları saptayıp, gerekli tedbirleri almalıdırlar. Bu örgütlerin ortak çalışmasıyla ortaya çıkacak yeni akreditasyon kültür ve değerlere uygun, faydalı, kurum ihtiyaçlarını karşılayan ve sorunlar oluştuğunda temel nedenlere inebilen yapıda olmalıdır. Teşekkür Çalışmamı inceleyip gerekli düzeltmeleri yapan İTÜ İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Küskü Akdoğan, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Erçek, Radyolog Dr. Ünal Egeli, ve Yüksek Mühendis Muharrem Samanlı’ya teşekkür ederim. 9

Referanslar Abrahamson, Eric (1991), “Managerial Fads and Fashions: The Diffusion and Rejection of Innovations”, Academy of Management Review, 16( 3)586-612. Abrahamson,E.(1996). Management fashion.Academy of Management Review,21(1),254-285. Abrahamson, E. (1999). Lifecycles, triggers, and collective learning processes. Administrative Science Quarterly, 44(4), 708-740. Aydın, B.(2008), http://www.izleme.saglik.gov.tr/aa/ab1.ppt( Erişim Tarihi 21 Mayıs 2009) Aydın B.(2007), http://www.das.org.tr/tr/dosya/kongre/kong2007/sunu/bilge.aydin-das-2007sunu.pdf (Erişim Tarihi 04 Nisan 2009) Carson, P. P., Lanier, F. A., Carson, K. D., and Berkenmeier, B. J. (1999). An historical perspective on fad adoption and abandonment: Developing theory from the management fad jungle. Journal of Management History, 5, 320-333. Carson, P. P., Lanier, F. A., Carson, K. D., and Guidry, B. N. (2000). Clearing a path through the management fashion jungle: Some preliminary trailblazing Academy of Management Journal, 43(6), 1143-1185. Dedeoğlu A.Ö.(2008) “Yönetim Modaları Ve Yönetim Modaları Literatürüne Yöneltilen Eleştiriler”, Ege Akademik Bakış, 8 (1): 33-51 Dünya Bankası Rapor No:27717 –TU Ettorre, B. (1997),“What's The Next Business Buzzword?”,Management Review,86, 8,33-35. Greenfield D., Braithwaite J.(2008) Health sector accreditation research: a systematic review. International journal for quality in health care. Journal of the International Society for Quality in Health Care 20(3):172-83. Hood, C. (1995), “The new public management in the 1980’s: variation on a theme”, Accounting Organis Soc Vol.20, pp.93-100 Jackson, B(2001), Management Gurus and Management Fashions, London, UK: Routledge. Miller, Danny ve Jon Hartwick (2002), “Spotting Management Fads”, Harvard Business Review, October, 80(10): 26-27 Pettersen I.J., Nyland K. 2006. Management and control of public hospitals--the use of performance measures in Norwegian hospitals. A case-study IntJ Helath Plan Mgmt, 21:133-149 Pomey M.P, Contandriopoulos A.P, Francois P, Bertrand D.(2004). Accreditation: a tool for organizational change in hospitals. Int J Health Care Qual Assur. 17:113–24 Ponzi, Leonard & Koenig, Michael E. D. (2002) “Knowledge Management: Another Management Fad?” Information Research 8(1) (http://informationr.net/ir/81/paper145.html) 10

Samanlı M.(2009) “Kalite ödüllerinin şirket performansına etkisi: Türkiye özelinde TÜSİADKALDER ulusal kalite ödülü örneği”, İTÜ FBE Yüksek Lisans Tezi SB Diyalog Eylül 2005 Seppanen L (1995). Accreditation : differentiation from regulation. National Council of State Boards of Nursing Issues;16(2):3,8-9,13. Scott, W.R., Ruef, M., Mendel, P.J., Caronna, C.A. (2000), Institutional Change and Healthcare Organizations: From Professional Dominance to Managed Care, University of Chicago Press, Chicago Staw, B. M., & Epstein, L. D. (2000). What bandwagons bring. Effects of popular management techniques on corporate performance, reputation, and CEO pay. Administrative Science Quarterly, 45(3): 523-556. Touati, N., Pomey, M.P. (2008), “Accreditation at crossroads: Are we on the right direction?” Health Policy, Article In Press Türkeli S., Akal U., Baş S., Özalp H., Egeli Ü. Sağlık Sektöründe Stratejik Yönetim Modeli Olarak Kurumsal Karne Uygulaması: Vakıf Gureba Hastanesi Örneği”, VI. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetim Kongresi, Bodrum,2008 Türkeli S. “JCI Belgesi Alan Hastanelerin Akreditasyon Söylemini Kurgulamasi: Türkiye Sağlik Sektörü Söylem Analizi”, VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetim Kongresi, Girne,2009 Turkeli, S., Ercek M. “Designing a Capability-Focused Strategic Management Model for a Turkish Public Hospital: Learning from Failure” Systemic Practice and Action Research ( Published Online December 2009) http://www.ahd.org.tr/Icerik.aspx?id=17 (Erişim 04 Nisan 2010) http://www.hastanedergisi.com/54/haberdetay.asp?id=5 (Erişim 04 Nisan 2010) http://www.jointcommissioninternational.org/JCI-Accredited-Organizations/ (Erişim 04 Nisan 2010)

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful