You are on page 1of 14

ffi

SEJM
Drrrk nr 3614
Warszawa,29października
2010r.
RZE,CZYP O SP OLITEJ POL SKIEJ
VI kadencja
NarodowyBank polski
Prezes
GP-LW-AD-O7 O-5I I OI IgO6I20 1O

Pan
Grzegorz Schetyna
MarszałekSejmu
Rzeczypospolitej p oIski ej

Szanowny Panie Marszatku

W załączeniu ptzekazuj ę

- Prognozę bilansu płatniczego .


Polski na
2011rok,

przyjętąptzezRadę Polifyki Pienięznej


w dniu 27 paźd,ziernika
2010r.

Z szacunkiem

(-) Marek Bęlka


I\ARODOWY BAI\K POLSKI

RADA POLITYKI PIEI\IĘZNEJ

Prognoza bilansu płatniczego


RzeczypospoliteSPolskiej
na f01 1 rok

zgodniez art.23 Ustawy o Narodowyrn Banku Polskim z drua29 sieipnia 7997r.


(Dz.U. Nr 140,poz.938) przekazywanaprzezPrezesaNBP w imieniuRady
Polityki PienięznejRadzie Ministrow i Ministrowi FinansÓw

WarszałYa' październik2070roku
I. Fodstawoweza|ożeniaprognozybilansu ptatnic'ego'

Gospodarką światowa

ozywienie w gospodarceświatowej w II połowie2009 r., oparte


, Zapoczątkowane
było na odbudowiezapasÓw oraz bezprecedensowej
w kategoriachhistorycznych
akcji stymuiacyjnejwł'adzfiskalnych i monetarnych.Nalezy oczekiwać,ie czynniki
gospodarki
w 2011 r. Negatywnywpły.wna \^/Zrost
te wygasnąnajprawdopodobniej
moze takŻe wywierac duŻanierÓwnowaga fiskalna, pogłębianaprzez
śrł,,iator,vej
dotyczącą wynikÓw decyzji ekononricznycir podejmowanych przez
niepewtrość
przedsiębiorstwai gospodarstwadomolve. Istotnyn cz1nnikiem niepewnościdla
wzrostu światowejgospodarki są skutki, z jednej strony ekspansywnejpolityki
pienięznej,w tym niestandardowychdziałanpodejllrowanyclri planor,vanychpTzez
głorvtlebarrki cetrtralne,a z dlugiej strony, zaporviadatrego polityki
zacieśnienia
fiskalnejw wielu krajach.
Dy,rramikau'ycho dzenta poszczegolnychregionow śrviatai krajow z największej
powojennejrecesji nie jest jednakowa. Podczas gdy w znacznej częścikra.;'5r,v
rozwiniętych aktyrvnoścgospodarcza jest w 2010 r. unriarko\^/ana'
to w
zyc:h gospodarkach wschodzących r,vzrostPKB utrzymuje się rv br. na
najrł,ięks
r,vysokimpoziomie. W gospodarceStanÓw Zjednoczonychozyr;vienieu, 2010 r.
okazał'osię słabsze ntŻ przewid)ĄVano,Czego wyrazem jest przede r,vszystkim
bardzo wolne, jak na rozmiar zastosor,vanych tempo
bodźcowantykryzysor,vych,
odbudowykonsumpcji gospodarstwdomowych.Biorąc pod uwagę takie czynniki
jak dotychczasowy,silny spadekpoziomu bogactwaamerykariskichkonsumentÓw,

brak poprawy sytuacji na rynku pracy i rynku nieruchomości,a takŻe słabą


dpamikę kredyowania konsumpcjinie mozna oczekiwaćistotnegoprzyspieszenia
przewidywa popyt
wzrostu PKB w USA w 2011 r. Nizszy od wcześniejszych
gospodarki StanÓw Zjednoczonych moŻe przyczyilc się do osłabieniawzrostu
gospodarkiśrviatowej
.

,
l

Załozenialiczbowe do prognozy bilansu płatniczegozamieszczonow tablicy |. Załoienla te


stanowią scenariusz makroekonomiczny spojny z projekcaąinflacji i PKB z nrodelu NECIVIOD
opublikowaną w Raporcie o inJlacji - pazdziernik 2010 r. Rada Polityki Pienięznej będzie
prowadziłapolitykępienięznązgodnie z Załozenianli
poliĘki pieniężnejna 20I l r.
jeszcze na wiosnę 2010 r. dynamika wzrostu w stręfie
WyŻsza ntŻ przewidyl,l,ano
euro w I połorł,'ie
br. wynikała w przewazającejczęściz silnego przyspieszenia
tempa wzrostu PKB Niemiec w II kw. br. - opartegona wzrościeeksportu.Na
niskim poziomie kształtowałasię natomiast aktyłv'ność
w krajach strefy euro
najsilniej dotkniętych kryzysem zadłuŻentai problemami strukturalnymi (tj w
Grecji, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii i Włoszech). Wobec pogorszenia się
perspektyw kształtor,vania
się popytu globalnegooraz niepewnościco do skali i
krotkookresowychkonsekwencjikonsolidacjifiskalnejw gospodarkachstrefyeuro,
tempo poprawy sytuacji gospodarczeJu' tyn regionie moze ulec zahamowanirrw
2011 r.

ie dynamika cen konsunrpcyjnychw gospodarceśr,viatorvej


Mozna oczekir,vać, w
20II r. ustabilizuje się na poziomie zblizon),rndo obserwowanegow biezącirm
roku. Z j ednej strony, niski stopie wykorzystania mocy produkcyjnych oraz
wysoka stopa'bezrobocia lrędąnadal tlzynnikami obniŻającymiw 2011.r. presję
inflac1jną w gospoclarkacirrozwiniętych. Do zahamor,vaniawzrostu inflacji w
gospodarkachwschodzącychpowirrrryprzyczpić się dział'anta
bankolv centralnych
rv tych krajach.Z dnrgiej strony,światoweceny surowcÓw mogą pozostaćw 2011
r. w umiarkowallyTntrendzłewzrostowym. Sprzyjac temu bęclzierosnącypop1'tna
częścsurowcÓw, jak i oczekiwane obnizenie się poziomu zapasÓr,vniektorych z
nich.

Gospodarka Polski

Wedfug danych GUS tempo wzrostu PKB w Polsce r,vI połowie2010 r' w1miosło
3,zo/o.W II kwartale br. wyuźrue przyspieszyładynamika popyru krajowego,w tyn
popytu inwestycynego. ozyvienie w gospodarceNiemiec wpłynęłona wyŻszą
dynamikępolskiegoeksporrui importu.Poniewaz odbudowaimportu następowała
w
szybszym tempie ntŻ wzrost eksportu,r,vkładeksportunetto do wzrostu PKB był w
II kw. br. ujemny _ po raz pierwszy od IV kw. 2008 r. W f}II r. moina oczekiwać
przyspieszeniatempawzrostu PKB Polski wobec 2010 r. Gtowne źrodła
tej mozliwej
poprawy będą zw:rązurcz popy.temkrajowym, w tym w szczegolnościz: szybkim
'wzrosteminrvestycjipublicznych wspieranychfunduszami(IE, stabilnyn wzrostem

spozycia indywidualnego oraz odbudową zapasÓr,v.Kontynuacja wzrostu popyu


krajowegor,v2011 r. przyCZW się do utrzymaniaujemnegowkładuekspor|unettodo
wzrostrlPKB.

Na bazie dostępnychinformacjinie da sięjednoznacznleocenićkierunku zmianlcursu


przYęto, ze czynniki wptywające
złotego.Na potrzebyprognozy bilarisupłatniCzego
będąsię rÓwnowaŻyc;w efekcie
na wzmocnienie orazna osłabieniekursuwaiutor,vego
się na względniestabilnympoziomie.
kurs złotegobe.dzieksztahorł'ał
Zakładającie koniunkturaw Polsce będzie się poprawiaćzgodnie z przewldywaniami
nlozna spodziewaćsię umiarkowanegor,vzrostuinflacji lv 2011 r. r,vobec2010r. Do
wzrostuinflacji będąprZyCZWiaćsię zmlany w podatkaclrpośrednicir,
przejściowego
jak ror,vni w tynr w szczegoLności
eŻ wzrost cen surowcÓw na r1,nkachśrt,iatorvych,
surowcÓwrolrrYch.

II. Prog nozabilansu płatniczegof

obrorv*bież,ące

Na podstawie przedstawionychzewnętrznychi wewnętrznychuwarunkowa , mozna


ie poztomobrotÓw polskiego handluzagrarricznegobędziew 2017 r. w.yŻszy
zakt.adac,
wobec 2010 r.,jednzk dyramika ekspor|ui impor|ubędzienlisza.
eksportutowarÓwosiągruepoziomok. 132,3mld
Przewidujesią iew 2011r. wartość
tmportutowarÓw ok.
lv porÓwnaniu do 2010 r.), a r,vartośc
EtlR (lvzrosto ok. 8,Bo/o
do 2010..).
o ok. II,lo/ow porÓrvnarriu
140,0mld EllR (r,vzrost
Deficyt w obrotachtowarowch wzrośniew 2011 r. do ok. J ,7 mld E,IIR (tzn.do ok.
na 2010r.
ok.4,5 mld Et]Rprognozowanego
2,Io/oPKB)wobecdeficy'tuw wysokości
(ok. 1,3%PKB).
oczekuje się,ze w 201l r. przychodyz ty'tuŁuelrsportuusługwzrosnądo ok. f5,2 mld
EUR z f2,9 mld EIIR w f010 r., natomiastrozchodyz ty'tułuimportuusłul nviększą
się do ok. 2I,7 mld El-R z 20,0 mld EIIR w 2010 r. Przewiduje się Zatem,ie

,
P,ognozę bilansu płatniczego sporządzono na podstawie informacji dostępnych do połowy
pazdziemika2010 r.
nadwyzkaw ttsługach
będziesię ksztahowała
na poziomieok. 3,5 mld EUR w 2011 r.,

U. na poziomie wyŻszymniz oczekiwanyw 2010 r. (ok.2,9 m\dELIR).


Deficyt dochodowwzrośnie
do ok. 13,9mld ELR wobecok. 1f,2mirdEIIR w 2010 r.
Szacujesię, ze dochodynierezy'dentow
uksztahująsię w 2011 r. na poziomie ok. 20,3
mld EtlR w porownaniudo ok. 77,] mld EUR w 2010 r. Na ich wzrostwpłynieprzede
wszystkim spodziewane zwiększenie dochoclow Z zagrant;znych inwestycji
bezpośrednich (tzn. zyskow transferowanych lub reinwestowarrych przez
Zagranlcznych inwestorÓw bezpośrednich)oraz wzrost wypłat Z tytufu obsługi
zadŁuŻeniazagranicznego
Polski. Przychody z tytułudochodÓw rezydentÓw ukształtują
się na poziomie ok. 6,5 mld Et.R wobec ok. 5,5 mld EIIR w 2010 r. Najwazniejszą
pozycją po stronie przychodÓw pozostaną podobrriejuk w poprzedriich latach,
w}nagodzenia przekazane,
z Zagranicy(stanowiąceok. 50%przychodÓw).
oczekuje sią ze saldo tranqferÓwbieząc-vchobnizy się z 4,5 mld EllR w 2010 r. do
ok. 4,I mld EUR w 2011 r' przede wszystkim na skutek zwiększenia składkl
cztonkowskiejw Unii Europejski.j. , ,

Przlęto załoŻerue,
Że napłytvogołemśrodi.iÓw
z Unii Europejskiejosiągniew 2011 r'
poziom ok. 11,5mld EIIR w porÓwnaniudo 10,1mld ELR w 2010 r. WpłatyPolski
do budŹetuUnii Europejskiejwyniosąw f}l0 r. ok. 3,5 nrld EIIR, aw 20i 1 r. wzrosną
do ok. 4,0 mld EUR3.
Zgodnie z prognoządeficvt rachunku bieżacegobilansu platniczeru w 2011 r.
będzie kształtowałsię na poziomie ok. 14'0 mld EUĘ co }v relacji do PKB
vlyniosłoby3,7,/o(tv porÓwnaniu do oczekiwanegolv 2010 r. deficytu w wysokości
ok. 9,f mld EUR stanolviącego ok. 2'60/0PKB). Mozna oczekirł,ać,że deficy't
obrotÓw bteŻącychw 2011 r. będzie sfinansowanyw blisko 16% przez inwestycje
bezpośrednie.
W krajach nalezących do Unii Europejskiej wykorzystywana jest (zgodnie Z
metodologią Europejskiego Banku Centralnego) Zagregowanakategoria obejmująca
łącznie saldo rachunku biezącego i kapitałowego. Uwzględnia ona wszystkie
napływającedo kraju funduszeunijne. Prognozowany deficyt obrotÓw bieżącychi

, Zgodnie
ze wskazowkami EuropejskiegoBaŃu Centralnego, załozono'Ze napłytvśrodkÓwz Unii
Europejskie.1uwzględniany w obrotachbiezących obejmujeczęśćfunduszy przeznaczonąna rozwoj
zasobÓw ludzkich oraz na Wspolną Politykę Rolną. Pozostała częśćobejmu.1ącafundusze o
charakterze inwestyc}lnym przeznaczona na rozwÓj infrastruktury i poprawę innowacyjności
gospodarkijest uwzględnionaw częścikapitałor,vej
bilansu płatniczego.
kapitałolvychw 2011 r. łvyniÓsłbyok. 7,6 mld EUR, co stanolviloby ok. f ,0 o/"
PKB wobec spodziewanegodeficytu w wysokościok. 4,1 mld EUR, tj. ok. l,fo/o
PKB w 2010r.

Obrotv finansowe

Decydujące znaczenie dla ksztahowania się salda inyuest.t',qii


bezposrednich mają
zagraniczneinwestycje w Polsce. Globalny kryzys pogarszającperspek1ywywzrostu
gospodar;Zegoi zwiększającobawy dotycząceopłacalrlości
inwestycji spowodował
obnizenienapływunetto Zagranl;znychinrł,estycjibezpośr.ednicl-r
do Polski w 2009 r.
do poziomu 9,9 mld EUR w porowtraniudo średniorocznego
napłytvunettow lataclr
2006-f00Brv wysokościok. 14,4 mld EUR.
W 2010 r. spodziewanejest utrzymanie się napływunetto ZagraruCznycll,
inwestycji
do Polski na poziomi podobrr;mrio 2009 r. (9,8mld EIIR), natomiastr,v
bezpośredruch
2011 r. oczekujesięwzrostutegonaptywudo ok. If,7 mid EIIR. Wzrr.lsttenwynik.aze
spodziewanegowzrostu przepłyrvowkapitałuw skali międzynarod'o.,veja,
relatywnie
ivysokiej atrakcf nościinwestycyjnejPo]ski i nvięksZerl7areinr,vestolł'anych
zyskolv.
Jednocześnie
mozna oczekiwac,Żę ::p'2011 r. polskie inwestycjebezpośrednie
Za
ganicą uksztahująsię na poziomie ok. 2,1 mld E{-JR,u'obec 2,5 mld ELIR lv roku
obecnyn. W 2OII r. napływ kapitafu netto w postaci inv;estycji bezpośrednich
r,v1miesie
zatem ok. 10,6 mld El'R rł'obecoczekiwanegonapływunetto w wysokości
ok.J,f mld EllR w 2010 r.
Mozna zakt'adac,Że lv okresie 2010-2011 utrzymywać się będzie wysoka dynamika
kapitaŁuw postaci inwesblęiiport.felowch do gospodarekwschodzących.
napłyr'r'u
Sprzyjaćtemu będą takie czynniki,juk. normalizacjasytuacjina światowych
rynkach
finarrsowych skutkująca spadkiem awersji inwestorÓw clo ryzyka oraz wyŻsze
prognozowanetempo wzrosfu w większości-eospodarek
wschodzącychw porÓwnarriu
do krajÓw rozwiniętych, dająceinwestorommozliwośćosiągnięciatam wyŻszejstopy
zwrotu z inwestycji ruż'w gospodarkachrozwiniętych.
Stądspodziewanyjest rÓwnieŻ znaczny napł1tvnetto kapitafuw postaci zagrallcznych
inwestycjiportfelowych do Polski. Saldo tego napływuwyniesie w 20l1 r. ok. 71,6

'
Na przyspieszenie napływu kapitafu do gospodarek wschodzącychwskazują m.in.prognozy
N{iędzynarodowegoFunduszu Walutow,ego(IMF) i Insty.rutuFinansow (rIF) z
lvliędzynarodorłrych
pazdzternika2010 r.
mld EUR (wobec szacowanegona ok. 20,4 mld ELIR w 2010 r.)). Spadek salda w
porownaniu do 2010 r. będzie m.in. wynikiem mniejszej skali emisji dłuznych
papierow skarbowychrv zwtązkuz planowanyminizszymi potrzebamipozyczkowyni
budzetuparistwaw 2011 r. i zgromadzeniemśrodkowze zrealizowanychdotychczas
emisji. Dodatkow)rmczynnikiem przemawiającymzatym, Żew f01J r. moŻenapłyrrąć
do Polski mniej kapitałuz tyfułuinwestycji portfelowych,są nizsze rui w 2010 r.
prognozowanewpływy z pryw atyzacjt.
oczekuje się jednocześnie odpłyłu kapitafu w postaci polsklch inwestycji
portfelowychza gr.anicąw wysokościok. 1,8 nild E'uR w 2011 r. wobec odpływuw
2010 r. w wysokości1,2 rnld EUR. Przewidujesią Żew 2011 r' napływnettokapitafu
w postaci inwestycji por1felowychrvyrriesieok. 12,8 mld EUR (wobec zakładanego
napływunettow rvysokości
ok. 19,f mld ELIR lv 2010 r.)
Pozostałe inwesĘlc.ie Są pozycją wynikową ktÓra domyka prognozę bilansu
płatniczego.

o fici alne aktvwa u:zerwowę

Przy.ętonastępującezat'oŻenladotycząceskupu i sprzeduy walut obcych przez I.{BPw


2 0 1 1r . :
c skup walut przez NTBPwlmiesie ok. 1f ,3 mld EUR,
. ok. 5,0 mld trUR.
sprzedailvalut przez NBP w5,miesie
oraz ksztahowaniesię bilansu płatniczegozgodnie
powyZSZezałoŻertta
Ur,vzględruając
a rezerwowena koniec
z przedstawionąprognoząmozna oczekiw ać,ie oficj alne aktyr,v
zan r. wyniosąok. 83 mld EUR.

5
Z dostąlnych miesięcznych danych NBP o bilansie płafniczymPolski wynika, ze w okresie od
stycznia do sierpnta 2010 r. do naszego kraju napłynęłook' 16,7 mld EUR kapitału z ty|utu
inwestycji portfelowych.
|II. irÓdła niepewności
prognozybilansu płatnicZego

Niepewnoścprognozy bilansu płatniczegona 2011 r. wynika z moŻliwychbłędow


prognozy opartej na wykorzystaniu metod ekonometrycznychi eksperckich oraz z

ryzyka odmiennegoksztahowaniasię wielkości*y.ściowychprzyętych do prognozy.


Istotnejest takze, ie w momencie sporządzantaprognozy (wrzesielt/pazdziernik
2010
r.) nie wiadomo, jak uksztahujesię bilans płatniczyw 2010 r., będący podstawą
prognozynaf01 1 r. Dostępnesąjedyniedane zaII kr,varlał
2010 r. i wstępneszacunki
miesięczneZa sierpieri2010r.
Jednym Z najwazniejszych zrodeł' ryzyka dotyczących zał'oŻęllprognozy jest
nrozliwośc zrealtzowania się ntŻszego ntŻ zakładany wzrostu gospodarlzego w
otoczenin polskiej gospodarki. Obecna poprawa koniunktury w gospodarkach
rozwiniętychjest słabaw kategoriaclrporownafihrstorycznych.Ewentualnenizsze od
tempo wzrostu gospodarki światowejwpłyrręłoby
przervidyrł''anego na osłabienie
w tyrn obrotÓw w polskim handlu
dynamiki międzynarodowyc,hobrotow.harrdlowych,
zagrar]Lcznyn.
Na międzynarodowych ry*ach finansor'vychutrzyrnuje się w br. podwyzszona
.c1osytuacji sprzed kryzysu finansowego. Zwtązane Z ruą
niepewnośćw stosunku
zmiany w ocenacir i ttastalvieruu inwestorÓrv do ryzyka przyczyntają się do
zwiększenia zmierurościcen aktywÓw' w tyn kursÓw r,valutowych.odmienne od
zatoŻonegoksztahowanie się kursu zł'otegomiałoby wpływ na obroty w polskim
handlu zagranicznp, jak rÓwnieŻ odzwierciedlałobyinną od przewidywanegoskalę
przepływowkapitafu.Wazn)'.rnczynnikiem, ktÓry determinujepercepcję ryzyka na
rynkach finansowych w okresie 20I0-L0II będą efekty światowejpolityki
antykryzysor,vej.W przypadku gospodarki Stanow Zjednoczonych waŻną rolę
odegrajązmiany w obecntebardzoluŹnejpolityce fiskalneji pienięznej.Dla strefy
euro istotne będą efekty realizowanej lub zapowiadanejpoiityki zacieśniania
fiskalnego oraz reform insty'tucjonalnych.Rozwoj sytuacji gospodarczeJrv strefie
euro będzie miał wpbĄv na napięcia na międzynarodowychr1mkachfinansowych
kapitałui - w efekcie - na znrienność
oraz na skalę i kierunki przepłyri,.ow cen
aktyr;vow.
Napłyv inwestycji portfelorvychi pozostałychinwestycjl oraz poziom oficjalnych
ak1yrvow rezerwowych, a w efekcie kurs walutor'vy i obroty handlowe mogą
ksztattowaćsię inaczejniz w prognozie takie na skutek irrrrejod przewidywanejskali
zagranrcznegofinansowaniapotrzeb pozyczkowych budzetupanstwaoraz roli l'lBP w
obsfudze transakcji walutowych prowadzonychprzez Mini stersfwoFinansÓw.
Naturalnym źrodłem jest tez skala presji inflacy.nejw 2OI1 r. i w latach
niepewności
następnych.Gdyby przebieginflacji był odmiennyod oczekiwanego,wymagałobyto
zmlaily parametrÓwpolityki pienięŻnej.Zmtanyte miatyby wp}yw na ksztahowaniesię
przepływowkapitałowych,
kursu złotegoi obrotowhandlowych'
Tablica 1
Makroekonomiczne załoź:enia
prog nozy bi|ansu płatniczegoPolski w
latach ZltA - Z}tl

PKB za granicą(rlr)%
4 ,0 1,6 | 1,5
Deflator wartościdodanejza grarucą(rlr)%
1,4 0,6 t,ą
|
PKB Polski (rlr) o/o,w tyrn
'1)7' 3,5 | ą,l
Spozycieindyvidualne
- )"
aa
2,9 | 3,4
Nakłady brutto na środkifwałe (r/r) % -i,B -1,6 8,2
|
Ekspofi (rh) % -J,6 t2,3 I 8,6
Import(rlr) % -13,5 12,2 | 9,0
Kurs realny efekr1łiny
4,90 4,52 4,57
|
Ceny eksportLr(r/r)%
11 , 5 -1,5
| 1,9
Ceny im1>or[i(rlr) %
8,3 -0,8 3,3
|
Stopy procentoweza grarucą%,
r,2 0.8 | I,l

ZrodŁo.Projekcjainflacjii PKB na podstawiemodelu


Npciloo 2010 r.
,paz,dziem,lk

10
Tabhcaf
Prognoza bilansu płatniczegoPolski (mlnELIR)
2010 2011
2008 2009
Prognoza* Prognoza*

A. RACHIjNEK BIEZĄCY -t 7 384 4749 -9 21f -13 961


Ekspon I20890 l0l 760 r21563 t32 321
Inport r 3 86 1 4 l0-ł862 126069 14001I
Saldo obrotÓw torvarowYch t] 724 3 102 4 506 -1 690
prrychody
UsłLrgi: 24 192 20'725 22 948 1 ( 111,4

UslLrgi:rozchcdy f0111 t] 298 20 014 21 122


Saldo uslLrg 3 415 3 421 2 933 3 482
Dochody:przychody 1 556 5 231 5 496 6 455
Dochody:r'ozchody r 62 1 8 1 70 8 3 \1 652 f0 3r2
Saldo dochodorv 8 662 ll 846 - 1 21 5 5 -l 3 857
TransfeIy b i ezące: przychody n 210 t 10 1 2 1 03 9 6 tI 215
Transferybiezące:rozchody 5 143 6 300 5 880 1 170
Sald o h-al sferÓ.v b iezących 5 521 4 112 1 511 41f.5
B. ŁĄCH UN EK KAj,ITAŁo\łY 4 068 5 080 508t 6374
C. RACHUNEK FINANSOIV\ry 26 089 25724 30 993 30 329
v,.tyl1l Inwesrycjebezpośrednie: saldo 7 056 6 t8l ? 235 1 05 9 i
[nwesĘc1eport|elowe: saldo - r7 8 9 It 248 r9166 l28u
Pozostałein wesWcie:saldo 21 566 --'-
c) 5q7 l ,ii61 69fi
-
-15201
1
-1386S
- -rsrtsT
D' tsŁĘDY I oPLSZCZENLĄ - 1 36 4 1
--ro7t4--l ]-
RAZEIII PCZYCJE OD A DO D -2 428 ll pq; 8 8i4

S A LDO RACHLINTKU B IEZACEGO,PKB 4,8% -2,2% -2,6% 3,1%


SALDO RĄCHUNKU BIEZACEGO i KĄPITAŁOWEGO/PKB -3,Jo/o Ą,5o^ l,zyo -2,0%
SALDO oBRoTow TowARoWYCH I USŁUGfKB -3,9% 0,1% -0,40 LI%
INw BEZP./SALDO RĄCFiLINKU BIEZACEGo 40,6% 91,6% 73,5% 75,9%
OFICJ ALNE AKTYWA REZERWOWE _ t 1
rtl O,L
w miesiącach
irnpornltowarÓwi usług

Zmiany o FICJALN\.CH AKT\lł'ow


2 428 - 1 04 1 4 t? 997 4 874
REZERWOWYCH"*

OFICJALNE AKTYWA REZERWOWE 44 139 55 221 74 Il8 82992

* . Lrwzględnionodane kwartalnebilansu płatniczegodo czerwca 20l 0


** . w konrvencjibilansr"r
ptatniczegominus omacza wzrost ręZerw

11
Załącznik
Metodologia sporządzamiabilansu płatniczego
Bilans płatniczyobejmujedaneo transakcjachfinansowychi niefinansowychmiędzy
podmiotamipolskimi i zagrarucznymi.Informacjeo płatnościach zrealtzowanychprzez
polski system bankorvy Są uzupetnioneo dane pochodzące Splawozdanpolskicłr
Ze
podmiotow (monetarne insty'tucje finansowe, Ministerstwo FinansÓw,
przedsiębiorstwa,GUS, Insty|utTurystyki,Komisja PapierowWartościowych i Giełd),
w tym takŻepłatności dokonaneprzezrachtrnkibaŃowe w bankachza granicą.
W zakresie metodologii sporządzania bilansu płatniczego NIBP wspoĘracuje
E,uropejskim Bankiem Centralnym, Eurostatem, lVIiędzynarodolvyn Funduszem
Walutowyn.r, organizacją WspoĘracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Bankierrr
Srviatowlm.
W bilansie płatniCZYr na bazie transakcj t obrotv bieżąceobejmujątor,vary,usfugi,
dochodyi transferybiezące'
Pozycja towary obejrnujedane poclroclząCeZ systenrrirejestroił,aniahanclluwewnątrz
Unii Europejskiej Irrtrastatoraz w prz1paclku obrotÓw Z pozostatymi krajanri Ze
statystyki celnej przygotowanej na podstawie dokrrmentÓw SAD. Ponadto
ui,vzględnioneSą Szacunki dotylzące transakcji tor,varowychhandlu przygranl;Znego.
War1ościmportu podar,vanajesr lla bazie f.o.b' tzn, po pomniejszeniu o koszty
trarlspoftu.
Pozycja ustuEli obejmujetrshrgitrarrsportowe,podroze Zagranlczneoraz pozostałe(rv
''e, informacyn. i
rym komunikacljne, budowlane, ubezpieczeniorve,finanso\
informatvczne.handloweitd.).
Pozycja clochotly obejmu.jew}nagrodzerua pracownikÓw, dochody od inlvestycji
bezpośrednich,dochody od inrvestycji por1felor,vychi dochody od pozostałycłl
inwestycji.
Transfery biezące dokon;tvane Są na rZeCZ instytucji rządor,vychlub pozostałych
sek1ororv(pryrł,atne)rv postacipienięzneji w na|urze.Dane o transferachpozostałych
sektorow zawterają przekazy zarobkÓw oraz między innyni darowizny, renty i
emerytury,spadki, alimenty. Do transferowbiezących włączono częśctransferÓw z
Unii Europejski"j, w tym częścfunduszy pTzezna;Zonąnaroz\Ą'ojzasobow ludzkich
oraz dla rolnictwa na dopłatybezpośrednie i interwencje.
Rachunek kapitałowv składa Się z transferÓw własnościaktpvow rzeczowych
dokonanychz przeznaczeniemna finansowanieśrodkÓw,trwałych, umorzeniedługu
przez kredy'todawcęoraz transferyśrodkÓr,v z:,viązanychz nabyciem 1ub sprzedaią
akty.wownie finansowych i nie produkorvanych.oddzielnie w.yliczaneSątransfery
dla sektora rządowego i pozostałych sektoror,v.Rachunek kapitałowy Zawrcra
pozostałączęśctrarrsferÓwz Unii Europejskiej o clrarakterzeinwestycyjnyrn,w tym
fundusze o charakterze inwestycylnym przeznaczone na rozwÓj infrastnrktrrryi
poprawęinnor,vacyj nościgospodarki.
Rachunek fincrnsowylobejmuje investycje bezpośrednie, inu,estycje portfelowe'
pozostaieinwestycjei pochodne instrumenty finansowe.
Inwesq,u'cje bezpośredniezawiera1ąinformacje o inwestycjach dokonanych przez
rezydentajednej gospodarki(inr'vestora bezpośredniego) w przedsiębiors|wobędące
rezydentemirinej gospodarki w ceiu osiągnięcia długotrwałej korzyŚci. Warunkiem
uznarriainrvestycji za inwestycję bezpośrednią jest objęcie co najmniej I0% akcji
zwykłycli lub uprawnienia do 10% głosowna rł,alnymzgromadzeniuakcjonariuszy.
Urvzględnione w tej pozycji Są kredyty udzielone i otrzymane przez polskie

T2
przedsiębiorstwabezpośredniegoinwestowania (tzw. intercompany loans) oraz
reinwestowane zyski.
Inwestycje portfelowe składająSię z inwestycji w udziałor,ve papiery wartościowei
dłrrznepapiery wartościowe, zarÓr,vnodługo-,jak i krotkoterminowe.
Pozostałeinwesry^.cje obejmują kredyty handlowe, pozostaie kredyty i poŻyczb oraz
gotowką rachunki biezącei depozy'ty.
KredyĘ handlowe obejmują kredy'tyhandlowe udzielone i otrzyrnaneprzez polskich
eksporterowi importerow.
PozostałelrredyĘ i pozyczh uwzględniają obok wykorzystania i spłatw gotÓwce,
takŻędostawy towarÓw i usŁug oraz umorzenia, kapita\izacjęodsętek'konwersje na
złotei restruk|urYaq ę kredytow.
Gotowka, rachunki biezące i lokaty/depozytyobejmują transakcje zreallzowane na
zagr arTtczny ch i po1skich r achunkach b ankoi,vych.
Poch odne instrułnenty finansowe obejmują zarejestrowane wykorzystallie
instrumerrtÓw pochodnych o ryzyku symetrycznp (fufures, |orwardy' swapy) i
instrumentÓwo ryzyku niesyrnetrycznym(opcje)oraz zyski i stratyz ty'tuhrtransakcji
dotyczącychpochodnych in strumentÓw fi nansorvych.

13