MISKONSEPSI BAGI TAJUK IKATAN KIMIA DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT ALIRAN SAINS

WAN ROS MAIZAN BINTI WAN JAAFAR

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2007

MISKONSEPSI BAGI TAJUK IKATAN KIMIA DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT ALIRAN SAINS

WAN ROS MAIZAN BINTI WAN JAAFAR

LAPORAN PENULISAN ILMIAH DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT UNTUK MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (SAINS)

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2007

ii

PENGAKUAN

Saya mengaku karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

01.10.2007

WAN ROS MAIZAN WAN JAAFAR D20041018779

iii

PENGHARGAAN

Bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya, saya dapat menyiapkan projek penyelidikan akhir ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Cik Noorshida Binti Mohd Ali di atas segala tunjuk ajar, bimbingan dan nasihatnya. Pertolongan beliau amatlah dihargai kerana tanpa bantuan daripada beliau tentulah sukar untuk saya meneruskan dan menyiapkan projek ini. Jutaan terima kasih juga kepada Cik Asmayati Binti Yahaya dan Pn. Hasliza Binti Bahruji selaku pensyarah bagi kursus Kaedah dan Projek Penyelidikan (TSR 3013 dan TSR 3023) di atas segala penerangan dan tunjuk ajar yang dicurahkan semasa projek ini dijalankan. Selain itu, ucapan terima kasih kepada En. Abdul Haq Bin Mohamed selaku pembaca kedua di atas segala komen yang diberi untuk menghasilkan projek yang lebih baik. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Zulkifli Muhammad, Slim River yang telah banyak memberikan kerjasama sepenuhnya sepanjang saya menjalankan kajian ini. Seterusnya kepada rakan-rakan sepasukan yang banyak membantu saya dalam menyiapkan projek ini. Tidak ketinggalan juga kepada mereka yang terlibat secara langsung atau tidak dalam menyiapkan projek penyelidikan ini. Terima kasih di atas segala bantuan dan sokongan selama ini.

Sekian, terima kasih.

iv

ABSTRAK

Kajian tinjauan kuantitatif ini dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti kewujudan miskonsepsi di kalangan pelajar tingkatan empat bagi topik ‘Ikatan Kimia’. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk mengetahui subtopik yang paling kerap berlakunya miskonsepsi dalam topik ikatan kimia. Instrumen yang digunakan adalah ujian diagnostik yang terdiri daripada 2 bahagian iaitu bahagian A dan B yang melibatkan subtopik pembentukan sebatian, pembentukan ikatan ion, pembentukan ikatan kovalen dan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. Bahagian A dianalisis menggunakan purata Certainty of Response Index (CRI) dan bahagian B dianalisis menggunakan peratus darjah kefahaman. Bilangan sampel adalah seramai 60 orang yang dipilih secara rawak mudah. Hasil dapatan kajian menunjukkan wujud miskonsepsi di kalangan pelajar tingkatan empat. Subtopik yang paling kerap mengalami miskonsepsi adalah subtopik pembentukan sebatian (purata CRI: 3.24, kekerapan pelajar: 27.8%). Diikuti subtopik sifat sebatian ion dan sebatian kovalen (purata CRI: 3.10, kekerapan pelajar: 18.9%), subtopik pembentukan ikatan ion (purata CRI: 3.05, kekerapan pelajar: 6.7%) dan subtopik pembentukan ikatan kovalen (purata CRI: 2.83, kekerapan pelajar: 5.0%).

v

ABSTRACT

The purpose of this survey research was to identify the existence of misconception in form 4 students on the topic ‘Chemical Bond’. Besides that, the aim of this research was to find out which subtopic always had misconceptions in the chemical bond. The instrument was diagnostic test which consist of 2 parts, A and B. The subtopics that had been tested were compound formation, formation of ionic bond, formation of covalent bond and the properties of ionic and covalent compound. Part A was analyzed using Certainty of Response Index (CRI) average and part B was analyzed using the percentage of degree of understanding. 60 samples from form 4 students were chosen by simple random sampling. The results showed that the misconception existed in form 4 students. The subtopic that had higher misconception was compound formation (CRI average: 3.24, respondent’s frequency: 27.8%). Followed by the properties of ionic and covalent compound (CRI average: 3.10, respondent’s frequency: 18.4%), formation of ionic bond (CRI average: 3.05, respondent’s frequency: 6.7%) and formation of covalent bond (CRI average: 2.83, respondent’s frequency: 5.0%).

vi

ISI KANDUNGAN Muka Surat PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN ii iii iv v vi viii ix x

BAB 1

PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Latar Belakang Kajian Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Signifikan Kajian Batasan Kajian Definisi Operasional 1 3 5 6 6 8 9

BAB 2

KAJIAN LITERATUR 2.1 2.2 2.3 2.4 Kajian Miskonsepsi Kajian Miskonsepsi Dalam Sains Kajian Miskonsepsi Dalam Kimia Kajian Miskonsepsi Dalam Ikatan Kimia 13 15 16 17

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN 3.1 3.2 3.3 Rekabentuk Kajian Sampel Kajian Instrumen Kajian 20 21 22

vii

3.4 3.5 3.6

Prosedur Kajian Kajian Rintis Analisis Data

28 31 32

BAB 4

DAPATAN DAN PERBINCANGAN 4.1 4.2 Pengenalan Analisis Data Bahagian A 4.2.1 Analisis bagi setiap jawapan yang betul dan salah 4.2.2 Analisis Mengikut Subtopik Bagi Bahagian A 4.3 Analisis Data Bahagian B 4.3.1 Analisis Mengikut Subtopik Bagi Bahagian B 4.4 Analisis Data Setiap Subtopik 4.4.1 Subtopik Pembentukan Sebatian 4.4.2 Subtopik Sifat Sebatian Ion Dan Sebatian Kovalen 4.4.3 Subtopik Pembentukan Ikatan Ion 4.4.4 Subtopik Pembentukan Ikatan Kovalen 48 52 56 42 42 39 39 34 37 33 34

BAB 5

KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 5.2 Kesimpulan Cadangan 61 64

RUJUKAN LAMPIRAN A LAMPIRAN B LAMPIRAN C LAMPIRAN D LAMPIRAN E LAMPIRAN F

66

viii

SENARAI JADUAL

Jadual 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 Soalan mengikut subtopik bagi bahagian A Soalan mengikut subtopik bagi bahagian B Darjah Kepastian CRI Matrik keputusan CRI Darjah kefahaman Taburan pelajar dan CRI bagi setiap soalan yang dijawab dengan salah 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 Taburan purata CRI bagi kategori miskonsepsi mengikut subtopik Peratus taburan jawapan pelajar Peratus taburan miskonsepsi mengikut subtopik Peratusan darjah kefahaman dan jawapan pelajar bagi soalan 1(a) Peratusan darjah kefahaman dan jawapan pelajar bagi soalan 1(b) Peratusan darjah kefahaman dan jawapan pelajar bagi soalan 1(c) Peratusan darjah kefahaman dan jawapan pelajar bagi soalan 4(a) Peratusan darjah kefahaman dan jawapan pelajar bagi soalan 4(b) Peratusan darjah kefahaman dan jawapan pelajar bagi soalan 2(a) & 2(b) 4.11 4.12 Peratusan darjah kefahaman dan jawapan pelajar bagi soalan 2(c) Peratusan darjah kefahaman dan jawapan pelajar bagi item 3(a) & 3(b) 4.13 Peratusan darjah kefahaman dan jawapan pelajar bagi soalan 3(c)

Muka Surat 23 23 24 27 27

38 39 40 41 44 45 47 49 51

54 55

58 59

ix

SENARAI RAJAH

Rajah 3.1 4.1 5.1 Carta alir prosedur kajian Jawapan pelajar bagi setiap soalan Langkah-langkah dalam pengajaran interaktif

Muka Surat 30 36 63

x

SENARAI SINGKATAN

Singkatan CRI JPN KBSM KPM Certainty of Response Index Jabatan Pendidikan Negeri Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Kementerian Pelajaran Malaysia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Kajian

Di era globalisasi ini, dunia telah mengalami kemajuan dalam pelbagai bidang. Antaranya adalah perkembangan dalam bidang pendidikan. Pendidikan di Malaysia merupakan salah satu usaha berterusan ke arah yang lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Kebolehan untuk memperolehi, mengasimilasi dan mengaplikasi pengetahuan secara berkesan merupakan suatu kunci kejayaan dalam pembelajaran sains.

Justeru, ini membawa kepada pelaksanaan kurikulum sains KBSM yang mana memberi penekanan yang utama kepada kaedah penyelesaian masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) khasnya mata pelajaran kimia. Penyelesaian masalah ini juga merupakan kaedah terbaik untuk mendapatkan maklumat daripada

2

pelajar mengenai sesuatu konsep kimia yang telah dikuasai di samping mengajar kemahiran berfikir pelajar. Menurut Eng Nguan Hong, Lim Eng Wah dan Lim Yean Ching (2007), kimia merupakan suatu kajian tentang komposisi, struktur, sifat-sifat dan interaksi yang berlaku bagi sesuatu bahan. Ia merupakan salah satu mata pelajaran yang penting bagi pelajar-pelajar aliran sains terutamanya kepada mereka yang berminat untuk meneroka dan mendalami ilmu sains.

Walau bagaimanapun, kita sering mendengar komen-komen bahawa kimia adalah mata pelajaran yang agak sukar difahami dan kurang menyeronokkan. Ini kerana kimia melibatkan kemahiran daya pemikiran dan kreativiti pada aras yang tinggi (Abu Hassan Kasim, 2003). Ia juga memerlukan penguasaan dan kefahaman sesuatu konsep yang tinggi dan menyeluruh. Namun, banyak kajian yang telah dijalankan mendapati ramai pelajar tidak dapat menguasai sesuatu konsep sepenuhnya dan ini seterusnya menjejaskan penguasaan mereka dalam mempelajari mata pelajaran kimia.

Akibat kegagalan dalam menguasai sepenuhnya sesuatu konsep, mereka mula membentuk konsep awal mengikut kefahaman sendiri. Pembelajaran mereka hasil daripada interaksi dengan alam sekeliling telah menghasilkan suatu tanggapan konsep yang berbeza daripada pandangan saintifik atau penerangan konsep yang dipegang oleh ahli sains. Sesetengah pelajar juga didapati mempunyai pengetahuan sedia ada dalam sesuatu konsep yang telah diajar. Namun demikian, kebanyakan idea itu tidak selaras dengan pendapat ahli sains. Sebelum mereka menerima pendidikan formal di sekolah, beberapa konsepsi salah itu telah diperolehi. Mereka juga sudah membentuk idea tentang sesuatu konsep sains hasil daripada pengalaman kehidupan seharian (Pine & Messer, 2001).

3

Walaupun mereka didedahkan dengan konsepsi atau penerangan konsep yang betul dalam pendidikan secara formal, tetapi sebahagian besar konsep awal atau konsep salah itu masih disimpan kekal dalam kognitif pelajar dan sukar untuk dinyahkan. Mereka masih menggunakan konsepsi salah ini sebagai alternatif untuk menerangkan fenomena sains. Ini menyebabkan konsep salah itu akan terus kekal jika tidak diperbetulkan walaupun pelajar tersebut telah menamatkan pelajaran mereka di peringkat tinggi.

Istilah miskonsepsi digunakan untuk menamakan konsepsi alternatif atau konsep salah yang dipunyai oleh pelajar sebelum mengikuti pengajaran formal. Menurut Committee on Undergraduate Science Education (1997) dan Sheila

Shamuganathan (2004), miskonsepsi boleh dibahagikan kepada lima kategori iaitu idea awal (Preconceived Notions), kepercayaan tidak saintifik (Nonscientific Beliefs), ketidakfahaman konseptual (Conceptual misunderstanding), miskonsepsi vernakular (Vernacular misconceptions) dan miskonsepsi fakta (Factual misconceptions). Manakala menurut Azizodlu (2004), selain daripada istilah miskonsepsi, istilah lain juga sering digunakan seperti konsepsi alternatif, salah konsep, prakonsepsi, kerangka alternatif dan sains kanak-kanak untuk menamakan tanggapan salah pelajar itu.

1.2

Penyataan Masalah

Dewasa ini, ramai pelajar yang lulus dalam mata pelajaran sains tidak mempunyai tahap kefahaman yang tinggi dalam memahami sesuatu konsep. Pelajar mempunyai masalah terhadap penggunaan konsep saintifik, prinsip, hukum dan formula dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Selain itu, mereka juga mempunyai masalah untuk mengaplikasikan apa yang telah mereka belajar bagi menyelesaikan masalah itu dan hanya tertumpu kepada penggunaan daya ingatan dengan kaedah hafalan bagi

4

mengingat sesuatu fakta (Pabuccu, 2004). Ini sedikit sebanyak turut melibatkan dan menjejaskan pembelajaran kimia kerana seperti yang diketahui ia memerlukan kefahaman sesuatu konsep yang mantap dan menyeluruh. Seterusnya menyebabkan ramai pelajar menghadapi masalah dalam pembelajaran konsep kimia.

Kebanyakan kajian lepas yang dilakukan cuba menentukan punca masalah berlakunya miskonsepsi dalam pembelajaran konsep kimia. Menurut Sheila Shamuganathan (2004), salah satu kemungkinan punca masalah berlakunya miskonsepsi ialah pelajar tidak dapat membentuk asas pemahaman yang kukuh dalam konsep kimia pada peringkat awal lagi. Ini seterusnya menyebabkan pelajar gagal untuk memahami konsep yang lebih abstrak yang memerlukan kefahaman konsep asas.

Konsep Ikatan Kimia merupakan salah satu topik yang mana ramai pelajar menghadapi kesukaran dalam memahaminya. Ini kerana ia mengandungi konsep yang abstrak dan terdapat juga penggunaan perkataan yang sama tetapi berbeza maksud apabila digunakan dalam kehidupan seharian (Boo, 1998). Pelajar sering membina makna mengenai sesuatu konsep menggunakan pentafsiran sendiri.

Kesukaran-kesukaran yang timbul menyebabkan pelajar kurang memberi tumpuan dan kurang berminat terhadap mata pelajaran kimia (Ching Yang Chow, 2002). Antaranya kesukaran untuk memahami konsep ikatan kimia. Ini kerana ia melibatkan proses imaginasi yang tinggi terutamanya dalam subtopik pembentukan ikatan kimia (Taber, 1997). Ikatan-ikatan yang dihasilkan dalam sesuatu molekul atau sebatian tidak dapat dilihat secara mata kasar. Ini menyebabkan pelajar tidak memahami dan sukar untuk menggambarkan keadaan sebenar bagi pembentukan ikatan ion dalam sebatian natrium klorida (NaCl) terutamanya dalam bentuk tiga

5

dimensi. Sesetengah pelajar berpendapat bahawa apabila berlakunya proses pemindahan elektron daripada atom natrium kepada atom klorin, maka berlaku pembentukan ikatan. Mereka juga percaya bahawa sebatian natrium klorida (NaCl) wujud sebagai molekul yang terikat melalui ikatan kovalen (Pabuccu, 2004).

Pelajar juga mempunyai salah tanggapan tentang sebatian ion. Semasa menerangkan mengapa sebatian ion boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan lebur, jawapan yang diberi oleh pelajar adalah sebatian ion dalam keadaan lebur mengandungi ion-ion. Sebenarnya, jawapan yang lebih tepat seharusnya menyatakan bahawa sebatian ion dalam keadaan lebur mengandungi ion-ion yang boleh bergerak bebas (Eng Nguan Hong, Lim Eng Wah & Lim Yean Ching, 2004). Oleh itu, kenyataan yang kurang tepat boleh mendatangkan masalah miskonsepsi kepada pelajar.

1.3

Objektif Kajian

Berikut adalah beberapa objektif kajian ini dijalankan:

i

Membina soalan ujian diagnostik bagi topik Ikatan Kimia.

ii

Mengenalpasti miskonsepsi yang wujud di kalangan pelajar tingkatan empat aliran sains dalam topik Ikatan Kimia.

6

1.4

Persoalan Kajian

Kajian ini dijalankan untuk mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan berikut:

i

Adakah wujud miskonsepsi dalam topik Ikatan Kimia di kalangan pelajar tingkatan empat aliran sains?

ii

Apakah subtopik yang paling kerap berlakunya miskonsepsi bagi topik Ikatan Kimia?

1.5

Signifikan Kajian

Kajian yang dilakukan ini penting kerana pengkaji dapat memberi gambaran yang lebih jelas mengenai kewujudan miskonsepsi yang berlaku ke atas pelajar tingkatan empat terhadap topik Ikatan Kimia. Melalui kajian ini juga, guru, bakal guru, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), penulis buku akademik dan pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan dapat memanfaatkannya dalam bidang masingmasing.

i.

Pihak Guru Melalui kajian ini, diharap dapat memberikan maklum balas sama ada wujud atau tidak miskonsepsi di kalangan pelajar tingkatan empat mengenai konsep Ikatan Kimia yang telah mengganggu pembelajaran. Dengan adanya maklumat ini, guru dapat mengenalpasti miskonsepsi

yang wujud dalam topik Ikatan Kimia dan memberi penekanan yang lebih kepada cara-cara bagi mengatasi miskonsepsi yang berlaku di kalangan pelajar seperti kegagalan untuk memahami dengan lebih jelas bagaimana proses pembentukan ikatan ion berlaku supaya tidak timbul kesukaran

7

atau masalah pembelajaran untuk memahami konsep seterusnya. Kewujudan miskonsepsi yang ditunjukkan di kalangan pelajar dalam kelas, membolehkan guru membimbing pelajar melalui satu urutan pengajaran yang lebih baik untuk membantu membentuk kefahaman seperti yang diterima oleh ahli sains iaitu seperti apa yang hendak diajar. Selain itu, ia dapat membantu guru dalam memilih kaedah dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang berkesan serta berupaya meningkatkan pencapaian pelajar seperti menyediakan modul pengajaran yang sesuai dan lebih tersusun.

ii.

Bakal Guru Selain membantu dan membekalkan maklum balas kepada guru tentang kewujudan miskonsepsi di kalangan pelajar, ia juga dapat memberi kepentingan kepada bakal-bakal guru. Melalui kajian ini juga, ia dapat membiasakan guru pelatih mengenai apa yang telah diketahui mengenai miskonsepsi yang sering berlaku dalam topik Ikatan Kimia tersebut dan mempersiapkan diri dalam menangani masalah ini sebelum menghadapi keadaan yang sebenar di sekolah. Seperti yang diharapkan, penguasaan konsep saintifik dalam topik tertentu kimia akan diberikan penekanan semasa guru pelatih sains melalui proses latihan perguruan mereka dan ini dapat memudahkan mereka mempelajari suatu kaedah yang sesuai untuk mengajar topik tersebut.

iii.

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Kajian ini juga diharap dapat memberi maklumat tentang miskonsepsi yang sering berlaku dalam topik Ikatan Kimia. Dengan adanya serba sedikit maklumat tersebut, pihak kementerian akan membantu dalam memantau penghasilan buku teks atau buku rujukan yang baik dan lebih

8

lengkap, serta secara tidak langsung membantu pihak sekolah dalam memilih buku rujukan yang lebih sesuai.

iv.

Penulis Buku Akademik Bagi penulis buku akademik, mereka dapat menggunakan maklumat yang diperolehi daripada kajian ini untuk menghasilkan buku yang lebih baik. Penerangan yang lebih teratur dan jelas bagi sesuatu topik amat penting bagi memudahkan pembelajaran kimia terutamanya bagi topik Ikatan Kimia. Dalam topik Ikatan Kimia, ia banyak melibatkan pemahaman konsep contohnya dalam menerangkan bagaimana pembentukan sesuatu molekul atau sebatian. Tanpa huraian yang lebih lengkap bagi sesuatu konsep yang tidak dijelaskan dengan lebih terperinci dalam buku teks menyukarkan pelajar untuk memahaminya. Ini kerana kebanyakan pelajar tidak menggunakan buku teks sahaja semata- mata tetapi turut juga menggunakan buku lain sebagai sumber rujukan tambahan dalam pembelajaran mereka untuk lebih memahaminya. Dengan adanya buku yang lebih lengkap ini dapat memudahkan pelajar dalam pembelajaran mereka dan seterusnya kalangan pelajar. dapat mengurangkan masalah miskonsepsi di

1.6

Batasan Kajian

Kajian ini mempunyai ruang lingkup yang telah ditentukan yang mana tidak dilakukan ke atas semua pelajar. Disebabkan kajian ini melibatkan kaedah tinjauan, maka jumlah sampel yang diperlukan adalah besar. Namun dalam kajian ini hanya melibatkan sampel seramai 60 orang pelajar sahaja. Walau bagaimanapun, pemilihan sampel dilakukan mengikut kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Seramai 60 orang

9

pelajar tingkatan empat aliran sains yang mengambil mata pelajaran kimia di sebuah sekolah yang terletak di daerah Batang Padang iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Zulkifli Muhammad, Slim River telah dipilih untuk menjadi sebagai sampel kajian.

Kajian ini hanya menumpukan skop topik yang kecil iaitu topik Ikatan Kimia yang merangkumi semua subtopik. Subtopik yang terlibat adalah terdiri daripada pembentukan sebatian, pembentukan ikatan ion, pembentukan ikatan kovalen dan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. Topik ini dipilih kerana mereka telah mempelajari topik ini pada awal tahun lagi. Ini dapat memudahkan proses mengenalpasti kewujudan miskonsepsi yang berlaku dalam topik tersebut berdasarkan apa yang telah mereka pelajari dan fahami mengenai topik tersebut. Kajian ini juga hanya menggunakan ujian diagnostik sebagai instrumen kajian bagi mengesan kewujudan miskonsepsi pelajar. Ujian ini melibatkan dua jenis soalan iaitu berbentuk aneka pilihan dan berstruktur. Soalan-soalan yang akan dibina dan diuji dalam ujian diagnostik tersebut adalah berdasarkan semua subtopik Ikatan Kimia seperti yang terkandung dalam huraian sukatan pelajaran Kimia KBSM serta buku teks Kimia KBSM tingkatan empat sahaja.

1.7

Definisi Operasional

Beberapa istilah penting yang sering digunakan oleh pengkaji semasa menjalankan kajian ini adalah seperti berikut:

i.

Miskonsepsi Miskonsepsi didefinisikan sebagai suatu fakta atau konsep yang mana mengandungi maklumat yang dipelajari semasa zaman kanak-kanak tetapi

10

tidak diperbetulkan sehingga kanak-kanak tersebut meningkat dewasa (Pine & Messer, 2001). Menurut pandangan Blosser (1996), istilah miskonsepsi merujuk kepada idea-idea pelajar tentang sesuatu konsep yang tidak sepadan dengan pengetahuan saintifik yang diterima oleh ahli sains. Manakala Calik dan Ayas (2005) menggunakan istilah miskonsepsi apabila seseorang itu cuba menghuraikan sesuatu konsep tetapi berbeza atau tidak konsisten dengan apa yang telah diterima oleh pandangan saintifik. Miskonsepsi juga dikatakan berlaku apabila terdapatnya salah faham dari segi konsep yang mana pelajar hanya diajar dengan maklumat yang terhad. Mereka tidak didorong untuk berhadapan dengan kenyataan yang kelihatan bercanggah tetapi mengandungi kebenaran lalu

menyebabkan berlakunya konflik hasil daripada tanggapan awal atau pra anggapan yang tidak saintifik (Nurul Fathiyah Abdul Rahman, 2005). Menurut Sheila Shamuganathan (2004) pula, miskonsepsi boleh dikategorikan kepada idea awal, kepercayaan tidak saintifik,

ketidakfahaman konseptual, miskonsepsi vernakular dan miskonsepsi fakta dalam mendefinisikannya.

ii.

Kimia Kimia adalah satu cabang ilmu sains yang mengkaji bahan yang terdapat dalam alam semesta serta perubahan yang berlaku ke atas bahan-bahan apabila interaksi berlaku antara bahan-bahan ini ( Eng Nguan Hong, Lim Eng Wah & Lim Yean Ching, 2004). Menurut pandangan Chang (1998), kimia merupakan satu kajian terhadap jirim dan perubahan-perubahan yang dialami. Kimia juga salah satu bidang yang melibatkan komposisi, struktur, sifat-sifat dan interaksi bagi sesuatu bahan (Eng Nguan Hong, Lim Eng Wah & Lim Yean Ching, 2007). Manakala menurut Kamus Dewan (1998), bidang kimia adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang teratur (sistematik) yang boleh diuji atau dibuktikan kebenarannya atau

11

suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata-mata. Ia juga adalah ilmu sains yang berkaitan dengan struktur, komposisi dan sifat tindak balas yang berlaku antara atom, ion, unsur atau sebatian serta hukum-hukum yang menerangkan fenomena kimia.

iii.

Ikatan Kimia Ikatan kimia terhasil melalui pemindahan elektron atau perkongsian elektron. Terdapat dua jenis ikatan kimia iaitu ikatan ion dan ikatan kovalen (Low Swee Neo, Lim Yean Ching, Eng Nguan Hong, Lim Eng Wah & Umi Kalthom Ahmad, 2005). Manakala menurut Dawson (1993), ikatan kimia didefinisikan sebagai suatu ikatan yang terbentuk melalui dua cara iaitu pemindahan elektron daripada atom logam kepada atom bukan logam dan perkongsian elektron antara dua atom bukan logam. Ikatan yang terlibat adalah ikatan ion dan ikatan kovalen.Yee See Fong (2002), turut mendefinisikan ikatan kimia sebagai konsep interaksi antara spesies yang berlawanan supaya dapat bergabung. Dua jenis ikatan yang mungkin terbentuk dalam proses tindak balas ini ialah ikatan ion dan ikatan kovalen.

iv.

Ikatan Ion Ikatan ion merupakan ikatan kimia yang wujud antara ion yang berlawanan cas akibat daya tarikan elektrostatik kuat yang terbentuk antara ion positif dengan ion negatif (Eng Nguan Hong, Lim Eng Wah & Lim Yean Ching, 2004). Manakala Seager dan Slabaugh (1997), menyatakan bahawa ikatan ion berlaku semasa tindak balas kimia yang mana hukum oktet dipatuhi apabila elektron dipindahkan dari satu atom ke atom yang lain. Daya ikatan yang berbeza antara cas atom yang

12

berlawanan dikenali sebagai ikatan ion. Ikatan ion juga boleh didefinisikan sebagai ikatan yang terhasil dari daya elektrostatik di antara ion yang bercas positif dengan ion yang bercas negatif. Unsur yang terlibat adalah bukan logam dan logam. Unsur-unsur ini membentuk ion-ion melalui pemindahan elektron dari atom logam kepada atom bukan logam (Chang, 1998).

v.

Ikatan Kovalen Ikatan kovalen bermaksud ikatan yang wujud antara atom dalam suatu molekul yang terbentuk daripada perkongsian elektron antara atom (Eng Nguan Hong, Lim Eng Wah & Lim Yean Ching, 2004). Menurut Chang (1998) pula, ikatan kovalen adalah suatu ikatan yang terbentuk melalui perkongsian elektron di antara atom-atom bukan logam untuk membentuk konfigurasi elektron yang mencapai oktet (Chang, 1998). Kenyataan ini sama seperti yang diutarakan oleh Corwin (1999) iaitu menyatakan ikatan kovalen terjadi disebabkan oleh perkongsian elektron di antara dua atom bukan logam. Setiap atom bukan logam berkongsi elektron untuk melengkapkan petala valens.

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1

Kajian Miskonsepsi

Miskonsepsi didefinisikan sebagai suatu fakta atau konsep yang mana mengandungi maklumat yang salah dipelajari semasa zaman kanak-kanak tetapi tidak diperbetulkan sehingga kanak-kanak tersebut meningkat dewasa (Pine & Messer, 2001). Normah Abd. Aziz (1996) pula menyatakan bahawa pelajar biasanya mempunyai miskonsepsi daripada apa yang didorong dan diterima daripada ahli sains sebelum mereka menerima pengajaran secara formal daripada guru. Oleh itu, pengajaran mengenai sesuatu konsep tidak semestinya dapat memberikan kefahaman yang ada pada guru kepada pelajar-pelajarnya kerana apa yang diperoleh oleh pelajar merupakan hasil interaksi daripada konsep guru dengan konsep sedia ada pelajar.

Menurut Tan Ming Tang dan Chin Teoi Peng (2001), pelajar belajar melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah sahaja. Mereka juga telah

14

memperolehi pengetahuan dari ahli keluarga mereka seperti ibubapa, datuk nenek, abang, kakak dan saudara mara sebelum mereka menerima pendidikan formal. Selain itu, mereka turut belajar daripada kawan, buku, program televisyen, internet dan persekitaran. Walau bagaimanapun, pengetahuan dan konsep yang diperolehi mungkin tidak selaras dengan pendapat saintis. Ini seterusnya menjadi penghalang kepada kefahaman konsep saintifik dan menimbulkan kesulitan untuk memahami fakta saintifik, mengasimilasi dan menyusunnya apabila diperlukan. Hujah ini turut dipersetujui oleh Taber (1993). Beliau turut menyatakan bahawa salah konsep berlaku akibat daripada penggunaan analogi dalam pembelajaran, pandangan dari segi logik dan realiti serta pembelajaran melalui percakapan harian.

Kriteria yang diperlukan untuk bahan pembelajaran mestilah bermakna dan logik. Jika pembelajaran tidak disertai dengan pemikiran logik, pelajar kekurangan idea yang relevan dan ini seterusnya menghasilkan pembelajaran yang kurang bermakna. Sesetengah pelajar boleh menyelesaikan masalah algoritma, mengingat formula (Pabuccu, 2004) tetapi sukar untuk mengintegrasikan fakta dan formula tersebut serta gagal dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep. Mereka juga tidak dianggap sebagai tin kosong (empty vessels) yang hanya menerima pengetahuan daripada guru semata-mata. Ini kerana sebelum pelajar memasuki kelas dan menjalani pembelajaran formal, mereka sebenarnya penuh dengan pengetahuan tentang fenomena-fenomena saintifik yang diperoleh melalui pengalaman masingmasing (Azizodlu, 2004).

Menurut Taber (2000), walaupun mereka mengambil perhatian sepenuhnya semasa pengajaran dan pembelajaran tetapi masih mempunyai tahap kefahaman yang lemah. Jadi, bagi mencapai matlamat penyampaian pengajaran yang berkesan, cara kuliah yang dijalankan mestilah mengikut beberapa prosedur atau amalan yang dikenalpasti oleh pakar-pakar sebagai suatu keperluan untuk membantu pembelajaran

15

pelajar (Jamali Md. Sah, 2004). Manakala dalam kajian Crowley, Tall, Gray, Maselan, DeMarois dan Mc Gawen (2001), pemahaman berbentuk konseptual tidak boleh dipindahkan daripada seorang pelajar kepada pelajar yang lain dengan begitu sahaja. Ia memerlukan seseorang itu membinanya sendiri berpandukan kepada pengalaman pembelajarannya. Berpandukan kepada situasi ini, pemahaman konseptual boleh dibina melalui pembelajaran konstruktivisme yang mana ia merupakan suatu proses yang bertambah mengikut pengalaman pembelajaran masingmasing.

2.2

Kajian Miskonsepsi Dalam Sains

Pembelajaran konsep dalam sains melibatkan proses pembinaan pengetahuan dan penyusunan maklumat dalam bentuk yang lengkap dan struktur kognitif yang sistematik. Konsep dan istilah adalah komponen yang penting dalam sains terutamanya dalam mata pelajaran kimia. Gower, Daniels dan Loyd (1997), menyatakan bahawa sebarang masalah dalam pembelajaran akan membawa kepada kesukaran pembelajaran yang seterusnya. Menurut Chan Bee Leng (2002) pula, ramai pelajar mempunyai miskonsepsi yang ketara dalam konsep asas suhu dan haba. Contohnya, pelajar sering menganggap haba membawa maksud yang sama dengan suhu, tetapi sebenarnya haba adalah suatu bentuk tenaga dan suhu pula ialah darjah kepanasan ataupun kesejukan. Menurut beliau lagi, tahap pemahaman pelajar terhadap konsep suhu dan haba adalah rendah.

Miskonsepsi dalam sains ini juga turut dikaji oleh Nurul Fathiyah Abdul Rahman (2005) yang menyatakan bahawa dalam konteks penggunaan istilah di sekolah iaitu semasa proses pengajaran dan pembelajaran sains, masalah penggunaan istilah berlaku dalam perkara-perkara seperti ketidakseragaman, kecelaruan dan juga

16

kekeliruan. Menurut Alias Baba (1988) pula telah mengemukakan tiga pendekatan harus dijalankan dalam penyelidikan bagi menilai kefahaman pelajar tentang konsep sains iaitu menentukan konsep-konsep yang sukar difahami, mengenal pasti miskonsepsi para pelajar dan menyiasat tahap kefahaman pelajar mengenai definisi atau takrifan tentang sesuatu konsep.

2.3

Kajian Miskonsepsi Dalam Kimia

Kimia merupakan bidang sains yang banyak melibatkan konsep abstrak. Ini menyebabkan ramai pelajar tidak dapat memahami dan menginterpretasi terutamanya terhadap fenomena kimia yang sukar. Gas merupakan salah satu topik kimia yang mempunyai konsep abstrak yang mana pelajar sukar untuk memahaminya (Azizodlu, 2004). Topik gas ini sukar terutamanya kepada kanak-kanak kerana mereka lebih berpandukan prinsip seeing is believing. Mereka tidak dapat melihat gas secara terus untuk memahaminya menyebabkan berlakunya miskonsepsi dalam diri mereka. Menurut Forbes (2004), masih terdapat kewujudan miskonsepsi tentang sifat fizik dan proses bagi ketumpatan, keterlarutan dan perubahan fasa di kalangan pelajar kolej. Tambahnya lagi, banyak cara yang boleh digunakan bagi mengesan kewujudan miskonsepsi dalam diri pelajar seperti ujian pengesanan yang melibatkan soalan aneka pilihan, soal selidik, temubual dan melalui pemetaan konsep. Pernyataan tersebut turut dipersetujui oleh Nakiboglu (2003) yang menggunakan ujian diagnostik bagi mengesan kewujudan miskonsepsi tentang orbital atom dan penghibridan. Ujian diagnostik yang dijalankan telah melibatkan dua jenis bentuk soalan iaitu soalan terbuka (open-ended) dan soalan aneka pilihan (multiple choices).

Selain itu, kajian lepas Boo (1998) melaporkan gambaran tentang makroskopik dan mikroskopik. Menurutnya, bagi konsep ciri-ciri makroskopik

17

dengan mikroskopik, pelajar beranggapan sifat satu atom adalah sama dengan sifat suatu sebatian. Manakala dalam kajian Sheila Shamuganathan (2004), beliau telah menggunakan kaedah bertulis untuk mengesan miskonsepsi pelajar. Antara miskonsepsi yang dikenalpasti ialah proses pengaratan tidak melibatkan penambahan jisim manakala proses pembakaran melibatkan pengurangan jisim. Menurutnya lagi, sumber-sumber yang boleh menghasilkan miskonsepsi dalam pembelajaran kimia adalah penggunaan bahasa dalam sains yang berbeza dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan harian. Pelajar akan membuat apa yang mereka lihat dan menghasilkan kesimpulan yang logik tetapi dihasilkan daripada pengalaman dan pengetahuan yang kurang.

Satu lagi kajian lepas tentang miskonsepsi dalam kimia iaitu mengenai Haba dan Tindak Balas Kimia. Dalam kajian Mary Wong Siew Lian dan Chin Teoi Pang (1999), kaedah POE (Predict-Observe-Explain) digunakan untuk mengumpul data kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa miskonsepsi yang wujud dalam sampel kajian boleh dikategorikan kepada tiga kategori iaitu miskonsepsi akibat daripada kefahaman konsep asas yang kurang betul, kekeliruan tentang istilah saintifik dan penerangan fenomena alam berdasarkan pemerhatian.

2.4

Kajian Miskonsepsi Dalam Ikatan Kimia

Konsep ikatan kimia merupakan salah satu topik yang mana pelajar mengalami kesukaran untuk memahaminya. Ini kerana ia melibatkan konsep abstrak dan sesetengah perkataan yang sama digunakan dalam percakapan harian tetapi mempunyai maksud yang berbeza. Seterusnya boleh menyebabkan pelajar menghasilkan miskonsepsi atau tanggapan yang salah dalam memahami topik tersebut. Kebanyakan pelajar menghasilkan idea atau konsep yang baru berdasarkan

18

pengalaman mereka masing-masing (Pabuccu, 2004). Chu Choi Hsia (2004) dalam kajiannya menyatakan bahawa pelajar masih mempunyai miskonsepsi yang sederhana bagi topik Ikatan Kimia. Ini menunjukkan pelajar masih tidak dapat menguasai konsep ikatan kimia dengan baik. Manakala, Nurulain Ramli (2002) pula mendapati miskonsepsi wujud dalam minda pelajar dan penguasaan pelajar terhadap konsep ikatan kimia adalah lemah. Pelajar masih tidak dapat menerangkan mengapa sebatian kovalen mempunyai takat lebur yang rendah dengan baik. Mereka masih keliru sama ada tenaga haba yang diperlukan untuk memecahkan ikatan kovalen atau untuk mengatasi daya tarikan yang lemah.

Masih terdapat pelajar yang tidak dapat menentukan sebatian yang mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Miskonsepsi yang paling jelas dipegang oleh pelajar ialah tidak mengambil kira formula sebatian yang terbentuk sebaliknya hanya melihat elektron yang diperlukan untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Pelajar keliru untuk memilih unsur yang membentuk ikatan kimia. Oleh itu, mereka gagal untuk menentukan sebatian yang terhasil (Zurina Johari, 2005). Menurut Nicoll (2001), beliau telah menjalankan kajian ke atas pelajar kimia tentang pemikiran dan kefahaman mereka terhadap ikatan kimia. Hasil dapatan yang diperolehi adalah miskonsepsi dan kesukaran pelajar yang sering berlaku dalam konsep ikatan kimia adalah terkeliru dalam mendefinisikan maksud ikatan ion dan ikatan kovalen serta pelajar gagal memahami maksud dan penggunaan peraturan oktet.

Dalam kajian Galley (2004) pula, menunjukkan bahawa selepas melakukan perbincangan bersama pelajar tentang reaksi mereka terhadap ujian yang dijalankan didapati ramai pelajar di peringkat sekolah tinggi, kolej junior dan universiti masih mempunyai maklumat yang salah terutamanya tentang ikatan kimia. Antara maklumat salah atau miskonsepsi yang dikenalpasti adalah ikatan kovalen dipecahkan

19

apabila berlaku perubahan keadaan bagi sesuatu sebatian dan atom nitrogen boleh berkongsi lima pasang elektron semasa membentuk ikatan. Melalui kajian yang telah dilakukan oleh Taber (2003) ke atas pelajar kolej terhadap pemahaman atau pemikiran bagi ikatan kimia dan struktur logam. Dalam kajiannya, beliau telah

menekankan bahawa pengetahuan sedia ada bagi pelajar memberi pengaruh terhadap pemikiran dan proses pembelajaran pelajar. Pelajar tidak boleh dianggap sebagai ‘tabula rasa’ iaitu tiada pengetahuan langsung kerana mereka sebenarnya kaya dengan pengetahuan tentang pelbagai perkara berdasarkan setiap pengalaman yang mereka ada (Pine & Messer , 2001).

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.1

Rekabentuk Kajian

Rekabentuk kajian yang digunakan adalah tinjauan.Kajian ini melibatkan kajian berbentuk kuantitatif yang mana melibatkan perkataan dan berbentuk statistik iaitu nombor dan ukuran iaitu hasil dapatan yang diperoleh daripada ujian diagnostik yang akan dijalankan ke atas pelajar. Kajian tinjauan ini dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Zulkifli Muhammad, Slim River.

Kaedah ini dipilih kerana bersesuaian dengan objektif yang hendak dicapai iaitu mengenalpasti kewujudan miskonsepsi yang berlaku di kalangan pelajar

tingkatan empat bagi topik Ikatan Kimia. Pengkaji juga memilih kaedah ini kerana untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci bagi sampel yang dikaji. Pemilihan sampel yang dibuat telah melibatkan seramai 60 orang pelajar. Dalam kajian ini, alat atau soal selidik yang digunakan untuk mendapat maklumat yang

21

dikehendaki adalah berbentuk ujian iaitu dikenali sebagai ujian diagnostik yang mana telah dibina sendiri oleh pengkaji. Pencapaian pelajar bagi ujian tersebut akan dianalisa secara deskriptif. Dapatan kajian yang diperolehi penting untuk mendapat maklumat tentang miskonsepsi yang berlaku di kalangan pelajar tingkatan empat aliran sains bagi topik Ikatan Kimia.

3.2

Sampel Kajian

Persampelan adalah suatu proses pemilihan sebilangan daripada keseluruhan individu bagi sesuatu kajian. Pemilihan sampel dibuat berdasarkan kriteria-kriteria yang diperlukan iaitu menggunakan pelajar tingkatan empat aliran sains yang mengambil mata pelajaran kimia sebagai sampel. Seramai 60 orang pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Zulkifli Muhammad, Slim River yang memenuhi kriteria yang diperlukan telah terlibat dalam kajian ini. Pemilihan sampel atau persampelan yang digunakan dalam kajian ini adalah persampelan jenis rawak mudah (simple random sampling).

Pengkaji menggunakan kaedah persampelan jenis ini kerana ia melibatkan pemilihan sampel yang agak mudah dilakukan. Kaedah ini membolehkan semua pelajar yang mengambil mata pelajaran kimia berpeluang untuk dijadikan sebagai sampel. Pemilihan sampel seramai enam puluh orang pelajar ini juga bersesuaian dengan rekabentuk kajian yang digunakan iaitu kaedah tinjauan yang mana melibatkan bilangan sampel yang besar. Jumlah bilangan sampel yang besar diambil dengan bertujuan untuk mengurangkan ralat persampelan yang berlaku.

22

3.3

Instrumen Kajian

Bagi mengesan kewujudan miskonsepsi di kalangan pelajar tingkatan empat, satu instrumen yang telah dibina sendiri oleh pengkaji iaitu ujian diagnostik digunakan. Menurut Bhasah Abu Bakar (2003), soalan dalam ujian diagnostik mestilah mewakili kemahiran yang sepatutnya semua pelajar telah menguasainya semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Soalan-soalan yang dibina ini juga turut mendapat kesahan dari guru-guru kimia yang pakar.

Ujian ini mengandungi dua bahagian iaitu bahagian A yang terdiri daripada soalan aneka pilihan dan bahagian B pula terdiri daripada soalan jenis berstruktur (Lampiran D). Soalan-soalan yang dibina ini merangkumi subtopik pembentukan sebatian, pembentukan ikatan ion, pembentukan ikatan kovalen, dan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. Jumlah soalan dalam bahagian A adalah 10 soalan aneka pilihan manakala jumlah soalan bahagian B iaitu jenis berstruktur adalah 4 soalan.

Dalam bahagian A, soalan-soalan yang dibina dipecahkan kepada 4 pecahan soalan mengikut subtopik yang terdapat dalam topik Ikatan Kimia. Dua soalan bagi subtopik pembentukan sebatian, tiga soalan bagi subtopik pembentukan ikatan ion, tiga soalan bagi subtopik pembentukan ikatan kovalen dan dua soalan bagi subtopik sifat sebatian ion dan sebatian kovalen (Jadual 3.1). Bilangan soalan bagi subtopik pembentukan ikatan ion dan pembentukan ikatan kovalen adalah lebih berbanding dua lagi subtopik kerana ia merupakan subtopik yang penting dalam topik Ikatan Kimia.

23

Jadual 3.1 Soalan mengikut subtopik bagi bahagian A Subtopik Pembentukan sebatian Pembentukan ikatan ion Pembentukan ikatan kovalen Sifat sebatian ion dan sebatian kovalen Nombor soalan ujian 1,2 3,4,5 6,7,8 9,10

Manakala bahagian B pula, soalan yang dibina dipecahkan kepada 4 soalan dan disusun mengikut susunan subtopik dalam ikatan kimia (Jadual 3.2). Setiap soalan mewakili setiap subtopik.

Jadual 3.2 Soalan mengikut subtopik bagi bahagian B Subtopik Pembentukan sebatian Pembentukan ikatan ion Pembentukan ikatan kovalen Sifat sebatian ion dan sebatian kovalen Nombor soalan ujian 1(a), 1(b), 1(c) 2(a), 2(b), 2(c) 3(a), 3(b), 3(c) 4(a), 4(b)

Jumlah soalan yang agak sedikit dibina kerana untuk mengelakkan faktor ketidakcukupan masa. Ini juga kerana setiap sekolah biasanya memperuntukkan masa selama 30 hingga 40 minit sahaja bagi setiap satu sesi pengajaran. Ujian ini dihasilkan dalam dua jenis bahasa (bilingual) iaitu versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Melayu kerana untuk mengelakkan faktor ketidakfahaman pelajar dari segi bahasa. Masa yang diperuntukkan kepada pelajar untuk menjawab semua soalan bagi ujian diagnostik ini adalah selama satu jam.

24

Setiap jawapan yang diberi oleh pelajar ditulis dalam kertas soalan. Bagi setiap soalan di bahagian A telah disertakan dengan darjah-darjah kepastian CRI (Certainty of Response Index) yang perlu ditanda oleh pelajar. Darjah-darjah kepastian ini adalah merujuk kepada kepastian pelajar terhadap jawapan yang diberi bagi setiap soalan aneka pilihan yang telah dijawab. Tahap-tahap kepastian CRI yang perlu ditanda oleh pelajar adalah merujuk kepada skala yang telah ditetapkan (Jadual 3.3).

Jadual 3.3 Darjah Kepastian CRI Darjah Kepastian 0 1 2 3 4 5 Kriteria tidak tahu langsung agak-agak sahaja tidak pasti hampir pasti pasti sangat pasti

Bagi soalan aneka pilihan ini juga, jawapan yang diberi oleh pelajar akan dianalisa dengan menggunakan kaedah CRI (Certainty of Response Index ). Cara penganalisaan soalan aneka pilihan dengan menggunakan kaedah CRI ditunjukkan berdasarkan contoh berikut:

Analisis soalan 1:

i

Jumlah responden yang menjawab dengan betul untuk soalan 1 dikira.

= 6

25

ii

Jumlah CRI bagi jawapan betul dikira (iaitu CRI bagi semua responden yang memberikan jawapan betul dijumlahkan)

= 3+3+3+4+4+5 = 22

iii

Purata CRI jawapan betul dikira (iaitu jumlah CRI bagi jawapan betul dibahagikan dengan jumlah responden yang menjawab dengan betul)

= Jumlah respoden Jumlah CRI = 22 6 = 3.6

iv

Jumlah responden yang menjawab dengan salah untuk soalan 1 Dikira

= 4

v

Jumlah CRI bagi jawapan salah dikira (iaitu CRI bagi semua responden yang memberikan jawapan salah dijumlahkan)

= 3+3+3+2 = 11

26

vi

Purata CRI jawapan salah dikira (iaitu jumlah CRI bagi jawapan salah dibahagikan dengan jumlah responden yang menjawab dengan salah)

= Jumlah respoden Jumlah CRI = 11 4 = 2.75

vii

Nilai purata CRI yang diperolehi dibandingkan dengan nilai CRI dalam jadual matrik keputusan CRI.

Purata CRI jawapan betul = 3.6 Kesimpulan : Jawapan betul dan purata tinggi (Konsep betul).

Purata CRI jawapan salah = 2.75 Kesimpulan : Jawapan salah dan purata tinggi (Miskonsepsi).

Dapatan daripada hasil pengiraan menggunakan kaedah CRI tersebut, darjah kefahaman pelajar boleh ditentukan melalui jadual matrik keputusan CRI yang ditetapkan (Jadual 3.4).

27

Jadual 3.4 Matrik keputusan CRI Purata CRI rendah ( < 2.5 ) Purata CRI tinggi (> 2.5)

Jawapan betul

Jawapan betul & purata rendah. (Kurang pengetahuan -teka betul) Jawapan salah & purata rendah (Kurang pengetahuan)

Jawapan betul & purata tinggi (Konsep betul)

Jawapan salah

Jawapan salah & purata tinggi (Miskonsepsi)

Manakala pecahan tahap jawapan yang diberi oleh pelajar bagi soalan berstruktur pula dibahagikan kepada empat kategori berdasarkan darjah kefahaman yang telah ditetapkan (Jadual 3.5).

Jadual 3.5 Darjah kefahaman Darjah Kefahaman Faham Sepenuhnya Faham Separa Miskonsepsi Kriteria Pemarkahan Jawapan yang mangandungi semua komponen jawapan yang dikehendaki. Jawapan yang mengandungi sekurang-kurangnya satu komponen jawapan yang dikehendaki. Jawapan yang mengandungi maklumat yang tidak logik atau tidak tepat. Tidak berkaitan : Jawapan yang tidak jelas atau tidak relevan Pengulangan : Maklumat yang diulang semula daripada soalan Tiada Jawapan : Ruang jawapan dikosongkan tanpa sebarang jawapan

Tiada Kefahaman Langsung

28

3.4

Prosedur Kajian

Perjumpaan bersama penyelia untuk pemilihan tajuk kajian dilakukan. Setelah melakukan perbincangan yang lebih jelas mengenai kajian yang hendak dilakukan, tajuk kajian yang telah diterima oleh penyelia adalah kajian ‘Miskonsepsi bagi Tajuk Ikatan Kimia di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Aliran Sains’. Bagi mengesan kewujudan miskonsepsi di kalangan pelajar tingkatan empat, satu ujian diagnostik dibina sebagai instrumen kajian.

Walau bagaimanapun, sebelum soalan-soalan untuk ujian diagnostik tersebut dibina dan dijalankan ke atas pelajar, suatu perbincangan bersama-sama rakan-rakan sekumpulan (pilot team) juga telah dibuat. Pengkaji cuba mengenalpasti terlebih dahulu miskonsepsi-miskonsepsi yang biasa berlaku di kalangan pelajar melalui pembacaan dan dapatan maklumat daripada perpustakaan, internet serta sumbersumber yang boleh dipercayai. Selain itu, pengkaji juga mengadakan temubual bersama beberapa orang guru kimia untuk mendapatkan pandangan mereka terhadap miskonsepsi yang berlaku di kalangan pelajar tingkatan empat terutamanya bagi topik Ikatan Kimia. Dengan adanya maklumat tersebut, ini dapat membantu pengkaji dalam membina soalan-soalan bagi ujian diagnostik yang lebih baik.

Selepas mendapat maklumat dan maklum balas yang diperlukan hasil daripada temubual bersama guru-guru kimia, proses pembinaan soalan-soalan untuk ujian diagnostik sebagai instrumen dimulakan. Kemudian soalan-soalan yang telah dibina tersebut telah diperiksa oleh beberapa orang guru yang pakar dalam bidang kimia bagi mendapat kesahan terhadap soalan-soalan tersebut. Ujian rintis juga turut dilakukan untuk mendapatkan kebolehpercayaan bagi soalan-soalan yang telah dibina tersebut.

29

Semasa kesahan dan ujian rintis dilakukan, kertas cadangan kajian yang telah disemak oleh penyelia juga turut dihantar kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk mendapatkan kebenaran menjalankan kajian disekolah. Selepas mendapatkan kelulusan daripada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia pula (Lampiran A), surat permohonan untuk menjalankan kajian dan menggunakan sampel di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Zulkifli Muhammad, Slim River turut dihantar kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perak (JPN).

Selepas mendapat surat dari pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perak (Lampiran B), perjumpaan dengan pihak sekolah dilakukan bagi membincangkan untuk menetapkan tarikh, tempat dan masa kajian yang boleh dijalankan ke atas pelajar tingkatan empat. Setelah kajian selesai dilakukan, hasil dapatan diperolehi dan proses penganalisaan data dimulakan (Rajah 3.1).

30

Pemilihan tajuk bersama penyelia

Perbincangan bersama pilot team

Pembinaan soalan - ujian diagnostik (instrumen)

Penghantaran kertas cadangan kepada KPM

Kesahan dari penyelia, guru-guru kimia

Kelulusan KPM (Kebenaran)

Ujian rintis

Surat kebenaran JPN

Perjumpaan dengan pihak sekolah

Kajian sebenar dijalankan

Dapatan kajian/analisis data

Rajah 3.1 Carta alir prosedur kajian

31

3.5

Kajian Rintis

Oleh kerana soalan bagi ujian diagnostik ini dibina sendiri oleh pengkaji, maka suatu kajian rintis telah dijalankan. Kajian rintis ini melibatkan satu ujian rintis yang telah dijalankan ke atas 10 orang pelajar di sebuah sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Kedondong, Pasir Mas, Kelantan. Pelajar-pelajar ini adalah terdiri daripada pelajar tingkatan empat aliran sains yang mengambil mata pelajaran kimia. Kajian ini dilakukan bagi mendapat maklum balas tentang kefahaman mereka terhadap soalan-soalan tersebut dan menentukan kebolehpercayaan ujian serta memurnikan soalan-soalan bagi ujian diagnostik tersebut.

Skor ujian bagi setiap bahagian A dan B dalam ujian diagnostik yang diperolehi akan diuji ketekalan dalamannya dengan menentukan pekali

kebolehpercayaannya melalui sistem perisian Statistical Package for Social Science (SPSS). Penentuan kebolehpercayaan dalaman instrumen kajian dilakukan melalui ujian reliability analysis-scale untuk menentukan nilai koefisien Cronbach Alpha. Jika nilai koefisien Cronbach Alpha yang diperolehi adalah melebihi 0.6, maka kepercayaan ujian adalah tinggi dan boleh diterima pakai.

Suatu kajian dikatakan tekal seandainya ia mengukur apa yang sepatutnya diukur dan tidak berubah walaupun ia diukur beberapa kali dengan menggunakan instrumen yang sama (Bhasah Abu Bakar, 2003). Melalui ujian rintis ini, pengkaji dapat mengetahui sama ada ujian diagnostik yang dibina itu boleh diterima atau tidak melalui nilai kebolehpercayaan ujian yang telah diperolehi. Jika ujian tersebut tidak dapat diterima, beberapa pengubahsuaian soalan-soalan dilakukan sehingga mencapai suatu nilai kebolehpercayaan ujian yang boleh diterima.

32

Daripada ujian yang dilakukan, keputusannya mendapati nilai alfa yang diperolehi bagi Bahagaian A adalah 0.786 manakala nilai alfa bagi bahagian B pula adalah 0.706 (Lampiran E & F). Oleh itu, keputusan ini menunjukkan soalan-soalan bagi ujian mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dan boleh diterima. Ini menyebabkan pengubahsuaian soalan tidak diperlukan bagi ujian diagnostik ini dan boleh dijalankan ke atas sampel yang sebenar.

3.6

Analisis Data

Data-data yang diperolehi daripada kajian dikumpul, dianalisis dan diproses dengan menggunakan sistem perisian Statistical Package for the Social Science (SPSS) untuk mendapatkan nilai min, kekerapan (frekuensi) bagi pencapaian pelajar yang menjawab setiap soalan dalam ujian diagnostik berdasarkan darjah yang telah ditetapkan. Nilai-nilai yang diperolehi ini dapat menunjukkan sama ada objektif kajian tercapai atau tidak dan juga digunakan bagi menjawab persoalan kajian. Penganalisaan data dilakukan melalui kaedah statistik deskriptif yang berbentuk kuantitatif.

BAB 4

DAPATAN DAN PERBINCANGAN

4.1

Pengenalan

Bab ini membincangkan mengenai penganalisaan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan ke atas 60 orang pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Zulkifli Muhammad, Slim River, Perak. Melalui data kajian yang diperolehi daripada ujian diagnostik yang telah ditadbir, penganalisaan data dilakukan secara kuantitatif untuk mendapatkan min dan peratus mudah bagi menjawab persoalan kajian yang telah dikemukakan dalam Bab 1. Bagi bahagian A dan bahagian B dalam ujian diagnostik, setiap jawapan pelajar yang diberi dianalisis dengan cara yang berbeza.

Bahagian A yang mempunyai 10 soalan berbentuk aneka pilihan menggunakan kaedah CRI (Certainty of Response Index) bagi menganalisa jawapan pelajar dan mengenalpasti darjah kefahaman pelajar. Bagi setiap soalan yang dijawab dengan betul dan salah oleh pelajar dikira dan dianalisis. Walau bagaimanapun, hanya

34

jawapan yang dijawab dengan salah sahaja dianalisis dengan lebih terperinci. Seterusnya darjah-darjah kepastian CRI (Jadual 3.3) yang telah ditanda oleh pelajar bagi setiap soalan yang dijawab dengan salah itu dianalisis untuk mendapatkan nilai min CRI. Melalui nilai CRI yang diperolehi tersebut, kewujudan miskonsepsi dapat diketahui berdasarkan matrik keputusan CRI (Jadual 3.4).

Manakala bagi bahagian B yang terdiri daripada 4 soalan jenis berstruktur dianalisa berdasarkan setiap jawapan yang diberi oleh pelajar. Setiap jawapan pelajar tersebut bagi setiap soalan akan dikategorikan kepada beberapa darjah kefahaman (Jadual 3.5). Seterusnya dapatan yang diperolehi tersebut turut dianalisa mengikut subtopik iaitu pembentukan sebatian, pembentukan ikatan ion, pembentukan ikatan kovalen dan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen bagi bahagian A dan bahagian B.

4.2

Analisis Data Bahagian A

4.2.1

Analisis bagi setiap jawapan yang betul dan salah

Rajah 4.1 menunjukkan bilangan pelajar yang memberi jawapan dengan betul dan salah bagi setiap soalan dalam bahagian A. Dalam bahagian ini, terdapat 10 soalan beraneka pilihan yang telah dijawab oleh 60 orang pelajar. Soalan 1 dan 2 adalah mengenai subtopik pembentukan sebatian. Soalan 1 menguji pengetahuan pelajar terhadap prinsip asas bagi pembentukan sesuatu sebatian. Seramai 43 orang pelajar telah menjawab dengan betul manakala seramai 17 orang pelajar telah menjawab dengan salah. Bagi soalan 2 pula adalah menguji kefahaman pelajar dalam menentukan susunan elektron bagi sesuatu ion. Seramai 37 orang pelajar telah menjawab soalan ini dengan betul dan seramai 23 orang pelajar telah menjawab dengan salah.

35

Bagi subtopik kedua iaitu pembentukan ikatan ion melibatkan soalan 3, 4 dan 5. Soalan 3 adalah menguji kefahaman pelajar dalam menentukan ion-ion yang hadir dalam sesuatu sebatian ion. Seramai 29 orang pelajar telah memberi jawapan yang betul dan seramai 31 orang pelajar telah memberi jawapan yang salah. Manakala bagi soalan 4 pula adalah menguji kemahiran pelajar dalam menentukan susunan elektron yang betul bagi natrium oksida (Na2O) dalam pembentukan sesuatu sebatian ion. Didapati seramai 31 orang pelajar memberi jawapan yang betul manakala 29 orang pelajar memberi jawapan yang salah. Seterusnya, seramai 32 orang pelajar telah memberi jawapan yang betul bagi soalan 5 dan selebihnya iaitu 28 orang pelajar telah memberi jawapan yang salah. Soalan ini adalah menguji kefahaman pelajar menentukan berapa elektron bagi atom kalium yang diperlukan untuk bergabung dengan atom oksigen bagi menghasilkan sebatian kalium oksida.

Soalan 6, 7 dan 8 pula mewakili soalan daripada subtopik ketiga dalam ikatan kimia iaitu pembentukan ikatan kovalen. Bagi soalan 6 dan 7 masing-masing didapati seramai 15 dan 59 orang pelajar telah memberi jawapan yang betul manakala seramai 45 dan 1 orang pelajar telah memberi jawapan yang salah. Soalan 6 ini menguji pengetahuan pelajar tentang daya tarikan antara molekul oksigen (O2) manakala soalan 7 adalah menguji kemahiran pelajar dalam menentukan susunan elektron bagi molekul kovalen iaitu molekul karbon dioksida (CO2). Bagi soalan 8 pula, seramai 21 orang pelajar telah memberi jawapan yang betul dan 39 orang pelajar telah memberi jawapan yang salah. Soalan ini adalah menguji kefahaman pelajar dalam menentukan jenis ikatan yang terhasil dalam pembentukan molekul ammonia (NH3).

Manakala bagi soalan 9, seramai 30 orang pelajar telah memberi jawapan dengan betul dan selebihnya memberi jawapan dengan salah. Bagi soalan 10 pula, didapati seramai 35 orang pelajar telah menjawab dengan betul dan selebihnya iaitu 25 orang pelajar telah menjawab dengan salah. Kedua-dua soalan ini merupakan

36

soalan daripada subtopik terakhir dalam ikatan kimia iaitu sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. Soalan 9 adalah menguji pengetahuan pelajar tentang sebatian ion dan sebatian kovalen manakala soalan 10 pula menguji kefahaman pelajar tentang takat didih bagi sebatian kovalen.

Secara keseluruhan didapati bahawa pelajar memberi jawapan dengan betul lebih ramai berbanding jawapan yang salah bagi setiap soalan. Hanya tiga soalan sahaja yang mempunyai bilangan pelajar yang menjawab dengan salah lebih banyak berbanding bilangan pelajar yang menjawab dengan betul. Soalan-soalan tersebut adalah soalan 3, 6 dan 8. Bilangan pelajar yang menunjukkan perbezaan ketara adalah bagi soalan 7 iaitu seramai 59 orang pelajar menjawab dengan betul dan hanya seorang pelajar sahaja yang menjawab dengan salah. Bagi soalan 9 pula, menunjukkan bilangan pelajar yang menjawab dengan betul dan salah masing-masing adalah sama iaitu 30 orang pelajar.

JAWAPAN PELAJAR BAGI SETIAP SOALAN
70 BILANGAN PELAJAR 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SOALAN BETUL SALAH

Rajah 4.1 Jawapan pelajar bagi setiap soalan

37

4.2.2

Analisis Mengikut Subtopik Bagi Bahagian A

Analisis bagi bahagian A ini diteruskan dengan hanya tertumpu kepada jawapan pelajar yang dijawab dengan salah untuk setiap soalan bagi menjawab persoalan kajian yang pertama iaitu mengetahui kewujudan miskonsepsi dalam topik ikatan kimia di kalangan pelajar. Nilai Certainty of Response Index (CRI) yang diperolehi bagi setiap soalan diperolehi dengan menggunakan kaedah CRI. Contoh pengiraan untuk mendapatkan nilai CRI tersebut telah ditunjukkan dalam Bab 3. Melalui nilai CRI yang diperolehi, darjah kefahaman pelajar ditentukan berdasarkan matrik keputusan CRI (Jadual 3.4).

Walaupun bilangan pelajar yang menjawab soalan dengan betul lebih ramai berbanding pelajar yang menjawab soalan dengan salah, namun bagi pelajar yang menjawab soalan dengan salah tersebut didapati mempunyai dua tahap kefahaman iaitu kurang pengetahuan dan miskonsepsi dalam topik ikatan kimia. Kefahaman ini ditentu berdasarkan darjah-darjah kepastian yang telah ditanda oleh pelajar semasa menjawab soalan-soalan tersebut. Darjah-darjah kepastian ini boleh dirujuk dalam Jadual 3.3. Majoriti pelajar menjawab setiap soalan dengan menanda darjah kepastian “4” yang mewakili pasti walaupun jawapan yang diberi adalah salah. Berdasarkan hasil dapatan yang diperolehi (Jadual 4.1), didapati daripada 10 soalan aneka pilihan dalam bahagian ini hanya soalan 10 sahaja yang mempunyai nilai purata CRI yang kurang daripada 2.5. Berdasarkan jadual matrik keputusan CRI, jika nilai purata CRI yang diperolehi adalah kurang daripada 2.5, pelajar-pelajar tersebut telah dikategorikan sebagai kurang pengetahuan. Maka dengan itu, soalan 10 tidak dibincangkan secara mendalam dan boleh diabaikan kerana soalan ini tidak mempunyai miskonsepsi. Hanya pelajar yang menjawab soalan dengan salah yang dikategorikan sebagai miskonsepsi sahaja akan dibincangkan dengan lebih lanjut. Oleh itu, jika nilai purata CRI yang diperolehi adalah melebihi 2.5 ke atas, pelajarpelajar tersebut dikatakan mempunyai miskonsepsi. Ini menunjukkan bahawa hanya

38

soalan 10 tersebut sahaja yang mempunyai pelajar yang dikategorikan sebagai kurang pengetahuan dan terdapat pelajar yang dikatakan mempunyai miskonsepsi bagi soalan 1 hingga 9.

Jadual 4.1 Taburan pelajar dan CRI bagi setiap soalan yang dijawab dengan salah Subtopik No. Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bil. Pelajar n= 60 17 23 31 29 28 45 1 39 30 25 Purata CRI 3.12 3.35 3.06 3.03 3.07 2.60 3.00 2.90 3.10 2.28 Kategori CRI Miskonsepsi Miskonsepsi Miskonsepsi Miskonsepsi Miskonsepsi Miskonsepsi Miskonsepsi Miskonsepsi Miskonsepsi Kurang pengetahuan

1. Pembentukan sebatian 2. Pembentukan ikatan ion 3. Pembentukan ikatan kovalen

4. Sifat sebatian ion dan sebatian kovalen

Secara keseluruhannya, pelajar-pelajar yang menjawab soalan dengan salah dikatakan mempunyai miskonsepsi dalam topik ikatan kimia walaupun hanya melibatkan bilangan dan tahap pelajar yang mempunyai miskonsepsi tersebut tidak terlalu tinggi. Kenyataan ini turut disokong oleh Chui Choi Hsia (2004) dalam kajiannya yang menyatakan bahawa pelajar masih mempunyai miskonsepsi di tahap sederhana bagi topik ikatan kimia. Antara 10 soalan aneka pilihan tersebut, didapati terdapat satu soalan yang mempunyai nilai CRI yang tinggi berbanding soalan-soalan lain iaitu soalan 2 dengan nilai CRInya adalah 3.35.

39

Jadual 4.2 menunjukkan purata CRI yang diperolehi berdasarkan soalansoalan yang dikemukakan bagi setiap subtopik. Berdasarkan nilai purata yang diperolehi bagi kategori miskonsepsi menunjukkan subtopik yang paling tinggi mengalami miskonsepsi adalah subtopik pembentukan sebatian. Diikuti pula subtopik sifat sebatian ion dan sebatian kovalen, subtopik pembentukan ikatan ion dan akhir sekali adalah subtopik pembentukan ikatan kovalen.

Jadual 4.2 Taburan purata CRI bagi kategori miskonsepsi mengikut subtopik

Subtopik Pembentukan sebatian Pembentukan ikatan ion Pembentukan ikatan kovalen Sifat sebatian ion dan sebatian kovalen

Purata CRI 3.24 3.05 2.83 3.10

4.3

Analisis Data Bahagian B

Taburan jawapan pelajar bagi setiap soalan berstruktur dalam bahagian B dianalisa. Setiap soalan yang terlibat dianalisis untuk mendapatkan peratus bilangan pelajar bagi setiap jawapan yang telah dikategorikan kepada 4 darjah kefahaman iaitu faham sepenuhnya, faham separa, miskonsepsi dan tiada kefahaman langsung.

4.3.1 Analisis Mengikut Subtopik Bagi Bahagian B

Berdasarkan Jadual 4.3 menunjukkan peratus taburan jawapan pelajar untuk setiap kategori darjah kefahaman bagi setiap soalan mengikut subtopik dalam ikatan kimia.

40

Secara keseluruhannya, didapati peratus bagi taburan jawapan pelajar yang faham sepenuhnya dan faham separa adalah tinggi berbanding peratus taburan jawapan pelajar yang mengalami miskonsepsi dan tiada kefahaman langsung terhadap soalan yang dikemukakan. Jika dilihat secara terperinci bagi setiap soalan yang terlibat menunjukkan bahawa peratus taburan jawapan pelajar yang dikategorikan sebagai miskonsepsi tidak terlalu tinggi. Ini menunjukkan pelajar-pelajar ini mempunyai tahap miskonsepsi yang sederhana bagi topik ikatan kimia. Namun, didapati peratus taburan jawapan pelajar yang mengalami miskonsepsi yang paling tinggi adalah melibatkan soalan 1(a) sebanyak 30%, soalan 1(b) sebanyak 25%, soalan 1(c) sebanyak 26.7% dan soalan 4(b) sebanyak 30%. Ini merupakan suatu nilai yang agak tinggi berbanding peratus taburan jawapan pelajar yang mengalami miskonsepsi untuk soalan-soalan yang lain.

Jadual 4.3 Peratus taburan jawapan pelajar Subtopik Soalan F 1. Pembentukan sebatian 1a 1b 1c 2. Pembentukan ikatan ion 3. Pembentukan ikatan kovalen 4. Sifat sebatian ion dan sebatian kovalen 2(a) & 2(b) 2c 3(a) & 3(b) 3c 4a 4b 20 36.7 38.3 65 61.7 66.7 60 70 16.7 Darjah Kefahaman (%) FS 43.3 35 31.7 25 28.3 25 33.3 18.3 48.3 M 30 25 26.7 6.7 6.7 5 5 6.7 30 TF 6.7 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 1.7 5 5

41

FS = Faham sepenuhnya F = Faham Separa M = Miskonsepsi TF = Tiada Kefahaman Langsung

Seterusnya untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai tahap miskonsepsi bagi keseluruhan soalan yang terlibat mengikut subtopik boleh dirujuk melalui Jadual 4.4. Jadual ini menunjukkan peratus taburan jawapan pelajar yang mengalami miskonsepsi sahaja berdasarkan subtopik masing-masing. Hasil dapatan menunjukkan peratus taburan jawapan pelajar yang mengalami miskonsepsi bagi soalan 1 dalam subtopik pembentukan sebatian adalah sebanyak 27.8%. Bagi subtopik pembentukan ikatan ion pula, peratus taburan jawapan pelajar yang mengalami miskonsepsi adalah sebanyak 6.7%. Manakala sebanyak 5.0% taburan jawapan pelajar yang dikategorikan sebagai miskonsepsi. Seterusnya bagi subtopik sifat sebatian ion dan sebatian kovalen, peratus taburan jawapan pelajar yang mempunyai miskonsepsi adalah sebanyak 18.4%.

Jadual 4.4 Peratus taburan miskonsepsi mengikut subtopik Subtopik Pembentukan sebatian Pembentukan ikatan ion Pembentukan ikatan kovalen Sifat sebatian ion dan sebatian kovalen Soalan 1(a), 1(b), 1(c) 2(a), 2(b), 2(c) 3(a), 3(b), 3(c) 4(a), 4(b) Miskonsepsi (%) 27.8 6.7 5.0 18.4

Jika peratus taburan pelajar yang mempunyai miskonsepsi disusun mengikut susunan menaik bagi setiap subtopik yang terlibat didapati subtopik pembentukan ikatan kovalen menpunyai peratus miskonsepsi yang paling rendah berbanding

42

subtopik lain. Kemudian diikuti subtopik pembentukan ikatan ion, sifat sebatian ion dan sebatian kovalen dan akhir sekali adalah subtopik yang mempunyai peratus miskonsepsi paling tinggi iaitu suptopik pembentukan sebatian. Oleh itu, kesimpulan yang boleh dibuat adalah subtopik yang mempunyai miskonsepsi paling kerap adalah subtopik pembentukan sebatian.

4.4

Analisis Data Setiap Subtopik

Setiap data yang diperolehi dianalisis mengikut subtopik yang terlibat bagi kedua-dua bahagian dalam ujian diagnostik ini iaitu bahagian A dan B. Setiap soalan dalam bahagian A dan B dianalisis mengikut subtopik masing-masing berdasarkan setiap jawapan yang diberi oleh pelajar. Penganalisaan ini juga dilakukan mengikut susunan subtopik yang paling kerap berlakunya miskonsepsi iaitu subtopik pembentukan sebatian. Diikuti subtopik sifat sebatian ion dan sebatian kovalen, pembentukan ikatan ion dan pembentukan ikatan kovalen.

4.4.1

Subtopik Pembentukan Sebatian

Bahagian A: Soalan 1 dan 2

Soalan yang terlibat dalam subtopik pembentukan sebatian bagi bahagian ini adalah soalan 1dan 2. Soalan 1 adalah mengenai prinsip asas bagi pembentukan sesuatu sebatian. Seramai 17 orang pelajar yang tidak mengetahui prinsip asas bagi pembentukan suatu sebatian adalah untuk menghasilkan sebatian yang stabil. Hasil kajian (Jadual 4.1) mendapati nilai purata CRI yang diperolehi adalah 3.12. Miskonsepsi bagi para pelajar ini berada yang agak tinggi. Miskonsepsi pelajar bagi subtopik ini boleh menganggu pembelajaran yang seterusnya. Ini disokong oleh

43

kajian Gower, Daniels dan Loyd (1997) yang menyatakan bahawa sebarang masalah dalam pembelajaran akan membawa kesukaran kepada pembelajaran yang seterusnya.

Bagi soalan 2 pula, seramai 23 orang pelajar yang menjawab soalan ini dengan salah. Miskonsepsi bagi para pelajar ini adalah berada di tahap yang agak tinggi berbanding yang lain kerana mempunyai nilai purata CRI iaitu 3.35 (Jadual 4.1). Soalan ini adalah mengenai penyusunan elektron bagi ion yang mempunyai nombor proton 7 dan nombor nukleon 14. Pelajar ini keliru tentang konsep penulisan susunan elektron bagi suatu unsur. Mereka masih kurang jelas dalam penggunaan sama ada nombor proton atau nombor nukleon yang terlibat dalam penulisan susunan elektron. Miskonsepsi ini juga berlaku mungkin disebabkan mereka tidak jelas dalam mentafsir simbol bagi sesuatu unsur yang telah dipelajari di awal pembelajaran tentang formula kimia. Ini disokong oleh kajian Philip dan Philips (1991) yang menyatakan punca miskonsepsi adalah disebabkan mereka tidak memahami konsep kimia dengan jelas menyebabkan kesukaran menggunakan pengetahuan konsep untuk menyelesaikan masalah kimia.

Bahagian B: Soalan 1(a), 1(b), dan 1(c)

Jadual 4.5 menunjukkan darjah kefahaman dan taburan jawapan pelajar bagi soalan 1(a). Dapatan yang diperolehi menunjukkan 20% pelajar faham sepenuhnya manakala 43.3% hanya faham separa mengenai maksud ikatan kimia. Sebanyak 30% pelajar dikatakan mempunyai miskonsepsi dan selebihnya iaitu 6.7% lagi tiada kefahaman langsung tentang ikatan kimia. Sebanyak 11.7% pelajar yang mengalami miskonsepsi masing-masing menyatakan ikatan kimia merupakan ikatan yang menghasilkan daya elektrostatik. Manakala 10% pelajar menyatakan ikatan kimia adalah suatu proses tindak balas kimia. Sebanyak 8.3% pelajar menyatakan bahawa ikatan kimia adalah

44

suatu ikatan yang kuat terbentuk untuk menghasilkan sesuatu sebatian. Berdasarkan jawapan yang dikategorikan sebagai miskonsepsi menunjukkan pelajar masih mempunyai konsepsi yang salah dalam mendefinsikan ikatan kimia. Jawapan yang seharusnya adalah ikatan kimia merupakan suatu ikatan yang terbentuk melalui penerimaan atau kehilangan elektron daripada atom logam kepada atom bukan logam dan melalui perkongsian elektron antara dua atom bukan logam untuk mencapai susunan elektron yang stabil.

Jadual 4.5 Peratusan darjah kefahaman dan jawapan pelajar bagi soalan 1(a) Darjah Kefahaman Bil 12 A. Faham Sepenuhnya 1. Ikatan kimia terbentuk melalui penerimaan atau kehilangan elektron atau melalui perkongsian elektron untuk mencapai susunan elektron yang stabil. 6 2. Ikatan kimia terbentuk apabila unsur-unsur lain bergabung melalui tindak balas (kimia) untuk membentuk molekul atau sebatian. 4 3. Apabila dua atau lebih atom berpadu untuk menghasilkan satu sebatian yang stabil, ikatan-ikatan kimia yang terbentuk akan menggabungkan atom-atom itu bersama. 2 26 B. Faham Separa 1. Ikatan kimia terbahagi kepada dua iaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. 10 2. Ikatan kimia terbentuk melalui pemindahan elektron daripada atom logam kepada atom bukan logam. 8 3. Ikatan kimia terbentuk melalui perkongsian elektron antara dua atom bukan logam. 8 18 C. Miskonsepsi 1. Ikatan yang menghasilkan daya elektrostatik. 7 2. Ikatan kimia adalah suatu proses tindak balas kimia. 6 3. Ikatan kimia adalah suatu ikatan yang kuat terbentuk untuk menghasilkan sesuatu sebatian. 5 4 D. Tiada Kefahaman Langsung Tidak berkaitan 1 Pengulangan 0 Tiada Jawapan 3 Peratus (%) 20

10

6.7

3.3 43.3 16.7 13.3 13.3 30 11.7 10 8.3 6.7 1.7 0 5

45

Jadual 4.6 menunjukkan darjah kefahaman dan taburan jawapan pelajar bagi soalan 1(b). Melalui jadual tersebut didapati sebanyak 36.7% pelajar faham sepenuhnya dan 35% lagi faham separa. Sementara itu, sebanyak 25% mempunysi miskonsepsi dan 3.3% lagi tiada kefahaman langsung terhadap soalan yang telah dikemukakan. Dapatan kajian yang diperolehi mendapati sebanyak 25% pelajar mempunyai miskonsepsi telah memberi pelbagai jawapan yang berbeza daripada penerangan konsep yang dipegang oleh saintis atau pandangan saintifik yang diterima. Sebanyak 8.3% pelajar yang mendefinisikan ikatan ion sebagai ikatan yang mengandungi atom logam dan atom bukan logam. Manakala sebanyak 6.7% pelajar pula menyatakan bahawa ikatan ion terhasil melalui perkongsian elektron antara logam dan atom bukan logam. Sebanyak 6.7% pelajar juga masih terkeliru dalam menerangkan tentang ikatan ion yang terhasil sama ada melalui pemindahan elektron atau pemindahan ion. Selebihnya hanya 3.3% pelajar yang menyatakan bahawa ikatan ion adalah ikatan yang menderma atau menerima elektron. Jawapan yang diterima oleh pandangan saintis bagi ikatan ion adalah sejenis ikatan kimia yang terbentuk daripada pemindahan elektron daripada atom logam kepada atom bukan logam dan menghasilkan sejenis daya tarikan elektrostatik yang kuat. Hal ini menunjukkan pelajar masih tidak mempunyai kefahaman yang jelas tentang ikatan ion.

Jadual 4.6 Peratusan darjah kefahaman dan jawapan pelajar bagi soalan 1(b) Darjah Kefahaman Bil 22 A. Faham Sepenuhnya 1. Sejenis ikatan kimia yang terbentuk daripada pemindahan elektron daripada atom logam kepada atom bukan logam. 13 2. Sejenis daya tarikan elektrostatik yang kuat antara ion-ion positif dan ion-ion negatif. 9 21 B. Faham Separa 1. Ikatan ion melibatkan atom menerima atau menderma elektron untuk mencapai susunan elektron yang stabil. 10 2. Ikatan ion terhasil melalui pendermaan atau penerimaan elektron. 6 3. Ikatan ion melibatkan atom logam melepaskan elektron manakala atom bukan logam menerima elektron tersebut. 5 Peratus (%) 36.7 21.7 15 35 16.7 10 8.3

46

Jadual 4.6 (sambungan) Darjah Kefahaman Bil 15 C. Miskonsepsi 1. Ikatan ion adalah ikatan yang mengandungi atom logam dan atom bukan logam 5 2. Ikatan ion terhasil melalui perkongsian elektron antara atom logam dan atom bukan logam. 4 3. Ikatan ion adalah terhasil melalui pemindahan ion. 4 4. Ikatan ion adalah ikatan yang menderma atau menerima elektron. 2 2 D. Tiada Kefahaman Langsung Tidak berkaitan 0 Pengulangan 0 Tiada Jawapan 2

Peratus (%) 25 8.3 6.7 6.7 3.3 3.3 0 0 3.3

Berdasarkan Jadual 4.7 didapati 38.3% pelajar mempunyai darjah kefahaman iaitu faham sepenuhnya dan 31.7% pelajar pula faham separa terhadap soalan yang telah dikemukakan. Seterusnya hanya 26.7% pelajar mempunyai miskonsepsi dan selebihnya sebanyak 3.3% pelajar pula tiada kefahaman langsung. Sebanyak 16.7% pelajar yang mempunyai miskonsepsi telah menerangkan maksud ikatan kovalen. Jawapan yang diberikan adalah ikatan kovalen terhasil daripada pemindahan elektron dari atom logam kepada atom logam yang lain. Selebihnya sebanyak 10% pelajar pula menyatakan bahawa ikatan kovalen adalah ikatan yang terhasil secara ikatan kimia antara dua atom logam yang berbeza.

Berdasarkan jawapan yang diberikan ini, didapati pelajar masih tidak dapat membezakan ikatan ion dan ikatan kovalen. Mereka masih terkeliru dalam menentukan sesuatu ikatan terbentuk melalui perkongsian, penerimaan atau pendermaan elektron menyebabkan berlakunya miskonsepsi terhadap ikatan kovalen. Ini kerana jawapan yang seharusnya bagi menerangkan maksud ikatan kovalen adalah suatu ikatan kimia yang terbentuk melalui perkongsian elektron antara dua unsur atom bukan logam untuk mencapai susunan elektron yang stabil.

47

Jadual 4.7 Peratusan darjah kefahaman dan jawapan pelajar bagi soalan 1(c) Darjah Kefahaman Bil 23 A. Faham Sepenuhnya 1. Ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang terbentuk melalui perkongsian elektron antara dua unsur atom bukan logam untuk mencapai susunan elektron yang stabil. 13 2. Ikatan kovalen melibatkan atom bukan logam masing- masing mendermakan satu elektron kepada setiap pasangan elektron yang berkongsi. 8 3. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terhasil apabila setiap atom bukan logam membekalkan 1, 2 atau 3 elektron untuk berkongsi dengan atom-atom lain. 2 19 B. Faham Separa 1. Ikatan kovalen melibatkan dua atau lebih atom bukan logam untuk berkongsi elektron. 10 2. Ikatan kovalen adalah suatu perkongsian untuk menghasilkan molekul yang dipanggil molekul kovalen 6 3. Ikatan kovalen terhasil melalui perkongsian elektron. 3 16 C. Miskonsepsi 1. Ikatan kovalen terhasil daripada pemindahan elektron dari atom logam kepada atom logam yang lain. 10 2. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terhasil secara kimia antara dua atom logam yang berbeza. 6 2 D. Tiada Kefahaman Langsung Tidak berkaitan 0 Pengulangan 0 Tiada Jawapan 2 Peratus (%) 38.3

21.7

13.3

3.3 31.7 16.7 10 5 26.7 16.7 10 3.3 0 0 3.3

Secara keseluruhannya, bagi subtopik pembentukan sebatian melibatkan soalan-soalan yang menguji pengetahuan terhadap maksud ikatan kimia, ikatan ion dan ikatan kovalen. Masih terdapat pelajar yang keliru tentang definisi yang betul bagi ikatan kimia, ikatan ion dan ikatan kovalen. Miskonsepsi yang paling ketara yang dapat dilihat adalah bagi ikatan ion dan ikatan kovalen. Pelajar masih tidak dapat membezakan istilah penderma atau perkongsian elektron bagi sesuatu atom dengan baik. Dapatan ini selaras dengan kajian Nicoll (2001) yang menyatakan pelajar keliru dengan pengertian ikatan kimia, ikatan ion dan ikatan kovalen. Pelajar menyatakan ikatan ion adalah perkongsian elektron manakala ikatan kovalen terhasil

48

melalui pemindahan elektron. Ini jelas menunjukkan para pelajar masih keliru dalam memberi definisi bagi istilah-istilah yang dikemukakan. Hal ini menjadikan kefahaman pelajar terhad dan seterusnya boleh mempengaruhi pembelajaran yang seterusnya.

4.4.2

Subtopik Sifat Sebatian Ion Dan Sebatian Kovalen

Bahagian A: Soalan 9 dan 10

Soalan 9 menguji pelajar berkaitan subtopik sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. Soalan ini menguji tahap pengetahuan pelajar tentang sifat-sifat sebatian ion dan kovalen. Seramai 30 orang pelajar yang menjawab soalan ini dengan salah dan tahap miskonsepsi adalah di tahap sederhana. Ini kerana nilai purata CRI yang diperolehi adalah 3.10 (Jadual 4.1).Miskonsepsi bagi soalan ini berlaku mungkin disebabkan kegagalan pelajar untuk memahami perbezaan bagi sifat sebatian ion dan sebatian kovalen.

Manakala bagi soalan 10 pula, hasil kajian (Jadual 4.1) mendapati seramai 25 orang pelajar telah menjawabnya dengan salah. Nilai purata CRI yang diperolehi adalah 2.28. Ini menunjukkan pelajar-pelajar ini tidak mengalami miskonsepsi tetapi dikategorikan sebagai kurang pengetahuan. Soalan 10 ini menguji kefahaman pelajar tentang takat didih bagi molekul tetraklorometana (CCl4). Pelajar gagal dalam menerangkan mengapa takat didih tetraklorometana ini rendah. Kenyataan ini disokong oleh Nurulain Ramli (2002) yang menyatakan pelajar masih tidak dapat menerangkan mengapa sebatian kovalen mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah dengan baik.

49

Bahagian B: Soalan 4(a) dan 4(b)

Jadual 4.8 menunjukkan peratusan darjah kefahaman dan jawapan pelajar bagi soalan 4(a) yang berkaitan dengan kekonduksian elektrik. Sebanyak 70% pelajar mempunyai darjah kefahaman iaitu faham sepenuhnya terhadap soalan ini. Manakala sebanyak 18.3% pelajar mempunyai darjah kefahaman iaitu faham separa. Bagi darjah kefahaman iaitu miskonsepsi pula melibatkan sebanyak 6.7% pelajar dan 5% pelajar pula tiada kefahaman langsung terhadap soalan ini.

Bagi pelajar yang mempunyai miskonsepsi, terdapat tiga jawapan yang telah diberi oleh pelajar. Antaranya adalah sebanyak 3.3% pelajar menyatakan semua sebatian ion larut dalam air untuk menghasilkan ion-ion yang bebas bergerak. Sebanyak 1.7% pelajar pula memberikan jawapan iaitu natrium klorida boleh larut dalam apa-apa keadaan sekalipun. Penerangan yang betul bagi menjawab soalan ini iaitu mengapa natrium klorida boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan akueus adalah ion natrium (Na+) dan ion (Cl-) larut dalam air menyebabkan ion-ion bebas bergerak untuk membawa cas-cas elektrik.

Jadual 4.8 Peratusan darjah kefahaman dan jawapan pelajar bagi soalan 4(a)

Darjah Kefahaman Bil 42 A. Faham Sepenuhnya + 1. Ion Natrium (Na ) dan ion Klorida (Cl ) larut dalam air menyebabkan ion-ion bebas bergerak untuk membawa cas-cas elektrik. 42 11 B. Faham Separa 1. Sebatian ion Natrium Klorida boleh larut dalam air. 6 2. Sebatian Natrium Klorida merupakan sebatian ion yang terdiri daripada ion-ion yang berlawanan cas. 3 3. Sebatian ion boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan dan akueus. 2

Peratus (%) 70

70 18.3 10 5 3.3

50

Jadual 4.8 (sambungan) Darjah Kefahaman Bil 4 C. Miskonsepsi 1. Semua sebatian ion larut dalam air untuk menghasilkan ion-ion yang bebas bergerak. 2 2. Natrium Klorida boleh larut dalam apa-apa keadaan sekalipun. 1 3. Larutan akueus tidak mempunyai ion-ion yang bebas bergerak. 1 3 D. Tiada Kefahaman Langsung Tidak berkaitan 0 Pengulangan 1 Tiada Jawapan 2

Peratus (%) 6.7 3.3 1.7 1.7 5 0 1.7 3.3

Berdasarkan Jadual 4.9 menunjukkan peratus darjah kefahaman dan taburan jawapan pelajar bagi soalan 4(b). Melalui jadual didapati 16.7% pelajar faham sepenuhnya manakala 48.3% lagi faham separa. Sementara itu, 30% pelajar mempunyai miskonsepsi dan 5% pelajar tiada kefahaman langsung mengenai soalan yang dikemukakan. Dapatan kajian didapati sebanyak 30% pelajar yang mempunyai miskonsepsi telah memberi beberapa jawapan yang bercanggah dengan kefahaman saintifik. Antaranya adalah sebanyak 11.7% pelajar yang menyatakan bahawa semua sebatian kovalen mempunyai takat didih dan takat lebur yang rendah.

Jawapan lain yang turut diberikan adalah sebatian ion mempunyai daya Van der Waals yang kuat dan sebatian ion mempunyi takat didih dan takat lebur yang tinggi kerana terdiri daripada kekisi raksasa dan wujud dalam bentuk pepejal. Jawapan yang seharusnya adalah natrium klorida mempunyai takat didih dan takat lebur yang tinggi berbanding metana kerana tenaga haba yang banyak diperlukan untuk mengatasi daya tarikan elektrostatik yang sangat kuat antara ion-ionnya.

51

Jadual 4.9 Peratusan darjah kefahaman dan jawapan pelajar bagi soalan 4(b) Darjah Kefahaman Bil 10 A. Faham Sepenuhnya 1. Natrium Klorida mempuyai takat didih dan takat lebur yang tinggi berbanding metana kerana tenaga haba yang banyak diperlukan untuk mengatasi daya tarikan elektrostatik yang sangat 6 kuat antara ion-ionnya. 2. Metana mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah kerana hanya sedikit haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan yang lemah antara molekul-molekul. 4 29 B. Faham Separa 1. Natrium klorida mempunyai takat didih dan takat lebur yang tinggi kerana ia merupakan sebatian ion manakala metana merupakan sebatian kovalen. 9 2. Natrium klorida mempunyai daya tarikan elektrostatik yang kuat. 8 3. Molekul metana ditarik bersama oleh daya tarikan yang lemah (van der waals). 6 4. Sebatian ion mempunyai tarikan ion yang kuat antara unsurnya. 6 18 C. Miskonsepsi 1. Semua sebatian kovalen mempunyai takat didih dan takat lebur yang rendah. 7 2. Sebatian ion mempunyai daya Van der waals yang kuat. 5 3. Sebatian ion mempunyai takat didih dan takat lebur yang tinggi kerana terdiri daripada kekisi raksasa dan wujud dalam bentuk pepejal. 4 4. Sebatian ion terdiri daripada cas yang berbeza, takat didih dan takat lebur yang rendah disebabkan oleh daya tarikan yang kurang. 2 3 D. Tiada Kefahaman Langsung Tidak berkaitan 0 Pengulangan 0 Tiada Jawapan 3 Peratus (%) 16.7

10

6.7 48.3

15 13.3 10 10 30 11.7 8.3

6.7

3.3 5 0 0 5

Secara keseluruhannya, pelajar mempunyai miskonsepsi dalam subtopik sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. Walau bagaimanapun, tahap miskonsepsinya berada di tahap yang rendah dan tidak terlalu membimbangkan. Dalam subtopik ini, soalan-soalan yang dibincangkan adalah berkaitan tentang sifat kekonduksian elektrik, takat beku dan takat didih. Berdasarkan jawapan yang dikategorikan sebagai

52

miskonsepsi, pelajar masih tidak dapat menerangkan serta membezakan dengan lebih jelas tentang kekonduksian, takat didih dan takat lebur bagi sesuatu sebatian ion dan sebatian kovalen. Dapatan ini disokong oleh Nurulain Ramli (2002) dalam kajiannya mendapati pelajar masih keliru tentang sifat sebatian kovalen. Miskonsepsi yang ditemui dalam kajiannya tentang sifat ikatan kovalen adalah sebatian kovalen mempunyai takat didih dan kemeruapan yang tinggi. Oleh itu, berdasarkan peratus miskonsepsi mengikut subtopik yang ditunjukkan dalam Jadual 4.4 menunjukkan subtopik sifat sebatian ion dan sebatian kovalen merupakan subtopik kedua paling tinggi yang kerap mengalami miskonsepsi.

4.4.3

Subtopik Pembentukan Ikatan Ion

Bahagian A: Soalan 3, 4 dan 5

Soalan 3 menguji pelajar tentang subtopik pembentukan ikatan ion. Soalan ini menguji kefahaman peljar tentang ion-ion yang hadir dalam sebatian ion yang menpunyai formula molekul A2X3. Berdasarkan Jadual 4.1, didapati seramai 31 orang pelajar yang tidak dapat menjawabnya dengan betul. Miskonsepsi pelajar bagi soalan ini adalah di tahap sederhana yang mana mempunyai nilai purata CRI iaitu 3.06. Pelajar ini masih keliru dalam menentukan ion-ion yang hadir dalam suatu sebatian. Dapatan ini turut disokong oleh Chu Choi Hsia (2004) yang menyatakan bahawa pelajar gagal untuk menentukan ion-ion yang hadir berdasarkan formula molekul yang diberi.

Soalan 4 menguji para pelajar untuk menentukan susunan elektron yang betul bagi natrium oksida (Na2O). Seramai 29 orang pelajar yang telah menjawab soalan ini dengan salah. Tahap miskonsepsi keseluruhan pelajar bagi soalan ini adalah di tahap sederhana yang mana mempunyai nilai purata CRI iaitu 3.03. Miskonsepsi ini berlaku

53

mungkin disebabkan pelajar tidak dapat menentukan pembentukan ikatan ion dalam natrium oksida. Mereka keliru sama ada ikatan ion dalam natrium oksida terhasil melalui pemindahan elektron atau perkongsian elektron. Ini disokong oleh Nicoll (2001) dalam kajiannya yang menyatakan bahawa pelajar masih tidak dapat membezakan susunan elektron bagi pembentukan suatu ikatan dalam sebatian ion dan kovalen.

Untuk soalan 5 pula, seramai 28 orang pelajar telah menjawabnya dengan salah. Miskonsepsi pelajar bagi soalan ini berada di tahap sederhana dan nilai purata CRI yang diperolehi adalah 3.07. Soalan ini menguji kefahaman pelajar dalam menentukan bagaimana pembentukan sebatian kalium oksida berlaku. Miskonsepsi ini berlaku disebabkan pelajar keliru untuk menentukan berapa elektron bagi atom kalium yang diperlukan untuk bergabung dengan atom oksigen bagi pembentukan sebatian kalium oksida.

Bahagian B: Soalan 2(a) & 2(b) dan 2(c)

Jadual 4.10 menunjukkan rumusan peratus taburan jawapan pelajar mengikut darjah kefahaman masing-masing bagi soalan 2(a) dan 2(b). Kedua-dua soalan ini di analisis bersama kerana mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Penulisan susunan elektron yang betul seterusnya dapat menghasilkan suatu pembentukan sebatian yang betul. Melalui Jadual 4.14 didapati 65% pelajar faham sepenuhnya untuk melukiskan pembentukan sebatian litium oksida (Li2O) yang lengkap.

Manakala sebanyak 25% pelajar mempunyai darjah kefahaman iaitu faham separa. Seterusnya sebanyak 6.7% pelajar yang mempunyai miskonsepsi semasa melukiskan pembentukan sebatian litium oksida dan selebihnya sebanyak 3.3%

54

pelajar tiada kefahaman langsung untuk melukiskan pembentukan sebatian ini. Pelajar yang mempunyai miskonsepsi, kebanyakannya melukiskan pembentukan

sebatian ini secara perkongsian elektron. Jawapan yang diberi bercanggah dengan jawapan yang diterima oleh saintis iaitu bagi melukiskan pembentukan sebatian ion adalah melalui pemindahan elektron untuk menghasilkan susunan elektron yang stabil.

Jadual 4.10 Peratusan darjah kefahaman dan jawapan pelajar bagi soalan 2(a) & 2(b) Darjah Kefahaman A. Faham Sepenuhnya Bil 39 Peratus (%) 65

Li 2.1 atom litium + Li 2

O 2.6 atom oksigen

Li 2.1 atom litium 2+ Li

O 2.8

2

B. Faham Separa
+ Li 2 O 2.8 2Li +

39 15

65 25

2

C. Miskonsepsi

15 4

25 6.7

Li 2

O 2.8

Li 2
4 6.7

55

Jadual 4.10 (sambungan) Darjah Kefahaman D. Tiada Kefahaman Langsung Tidak berkaitan Pengulangan Tiada Jawapan

Bil 2 0 0 2

Peratus (%) 3.3 0 0 3.3

Jadual 4.11 menunjukkan peratusan darjah kefahaman dan taburan jawapan pelajar bagi soalan 2(c). Hasil dapatan yang diperolehi daripada analisis soalan 2(c) menunjukkan bahawa sebanyak 61.7% pelajar faham sepenuhnya terhadap pembentukan sebatian Li2O. Sebanyak 28.3% pelajar pula faham separa manakala 6.7% pelajar mempunyai miskonsepsi. Selebihnya sebanyak 3.3% pelajar tiada kefahaman langsung terhadap soalan tersebut. Hanya terdapat dua jawapan pelajar yang dikategorikan sebagai miskonsepsi ketika menerangkan bagaimana

pembentukan sebatian litium oksida berlaku. Antaranya adalah sebanyak 5% yang menyatakan bahawa 2 atom litium berkongsi dengan satu atom oksigen manakala sebanyak 1.7% pelajar pula menyatakan bahawa litium oksida merupakan sebatian alkali. Jawapan yang diberi oleh pelajar ini seharusnya setiap atom daripada 2 atom litium memindahkan satu elektron dari petala terluar kepada satu atom oksigen untuk mencapai susunan elektron yang stabil.

Jadual 4.11 Peratusan darjah kefahaman dan jawapan pelajar bagi soalan 2(c) Darjah Kefahaman Bil 37 A. Faham Sepenuhnya 1. Setiap atom daripada 2 atom litium memindahkan satu elektron dari petala terluar kepada satu atom oksigen untuk mencapai susunan elektron yang stabil. 37 17 B. Faham Separa 1. Li2O terhasil melalui pemindahan elektron. 11 2. Li2O merupakan suatu sebatian ion 6 4 C. Miskonsepsi 1. 2 atom litium berkongsi dengan satu atom oksigen. 3 2. Sebatian Li2O merupakan sebatian alkali. 1 Peratus (%) 61.7

61.7 28.3 18.3 10 6.7 5 1.7

56

Jadual 4.11 (sambungan) Darjah Kefahaman D. Tiada Kefahaman Langsung Tidak berkaitan Pengulangan Tiada Jawapan

Bil 2 0 0 2

Peratus (%) 3.3 0 0 3.3

Secara keseluruhannya, sama seperti dapatan yang diperolehi daripada bahagian A yang menunjukkan bahawa terdapat miskonsepsi dalam subtopik pembentukan ikatan ion. Pelajar masih tidak dapat membezakan ikatan yang terhasil berdasarkan sebatian yang diberi dan sukar menerangkan bagaimana sebatian terbentuk. Ini disokong oleh Nicoll (2001) yang menyatakan pelajar masih tidak dapat memahami dengan jelas tentang pembentukan ikatan ion bagi sesuatu sebatian yang diberi.

4.4.4

Subtopik Pembentukan Ikatan Kovalen

Bahagian A: Soalan 6, 7 dan 8

Soalan 6 menguji pelajar berkaitan dengan subtopik pembentukan ikatan kovalen. Soalan ini adalah mengenai molekul oksigen. Seramai 45 orang pelajar gagal menjawab soalan ini dengan betul. Walaupun bilangan pelajar ini agak ramai , namun tahap miskonsepsi masih berada di tahap yang rendah kerana nilai purata CRI yang diperolehi adalah 2.60. Miskonsepsi ini berlaku mungkin disebabkan pelajar masih kurang jelas tentang daya yang wujud dalam molekul oksigen.

Untuk soalan 7 pula, hanya seorang sahaja yang telah menjawabnya dengan salah. Ini menunjukkan pelajar yang selebihnya tidak mempunyai miskonsepsi berkaitan dengan soalan ini. Soalan 7 ini menguji pelajar menentukan susunan

57

elektron yang betul dalam molekul karbon dioksida (CO2). Pelajar ini mungkin gagal menentukan sama ada karbon dioksida terhasil melalui pembentukan ikatan ion atau kovalen. Dapatan ini disokong oleh Nicoll (2001) dalam kajiannya menyatakan bahawa pelajar masih tidak dapat menjelaskan konsep bagi ikatan ion dan kovalen apabila diberi contoh sesuatu sebatian.

Bagi soalan 8, seramai 39 orang pelajar yang menjawab soalan ini dengan salah. Soalan ini menguji kefahaman pelajar tentang jenis ikatan kovalen yang terbentuk dalam molekul ammonia (NH3). Miskonsepsi pelajar bagi soalan ini berada pada tahap yang sederhana. Nilai purata CRI yang diperolehi adalah 2.90. Miskonsepsi wujud mungkin disebabkan pelajar masih kurang jelas dengan konsep ikatan kovalen. Ini disokong oleh Nicoll (2001) yang menyatakan terdapat pelajar yang tidak tahu jenis-jenis ikatan yang wujud dalam ikatan kovalen.

Bahagian B: Soalan 3(a) & 3(b) dan 3(c)

Berdasarkan Jadual 4.12, dua soalan iaitu 3(a) dan 3(b) dianalisis bersama kerana ia mempunyai perkaitan bagi kedua-dua soalan yang dikemukakan. Sebanyak 66.7% pelajar yang faham sepenuhnya manakala sebanyak 25% pelajar pula mempunyai darjah kefahaman iaitu faham separa. Seterusnya sebanyak 5% dan 3.3% pelajar masing-masing merujuk kepada peratus bilangan pelajar yang mempunyai miskonsepsi dan tiada kefahaman langsung. Pelajar yang dikategorikan sebagai miskonsepsi untuk melukiskan susunan elektron bagi pembentukan sebatian kovalen adalah mereka yang memberi jawapan iaitu pemindahan elektron antara ion nitrogen dan ion hidrogen untuk membentuk sebatian ammonia. Jawapan yang diterima oleh saintis bagi melukis pembentukan sebatian kovalen adalah melibatkan perkongsian elektron antara atom bukan logam dengan atom bukan logam untuk mencapai susunan elektron yang stabil.

58

Jadual 4.12 Peratusan darjah kefahaman dan jawapan pelajar bagi item 3(a) & 3(b) Darjah Kefahaman A. Faham Sepenuhnya
H H H 1 N 2.5 H H 2 N 2.8 H

Bil 40

Peratus (%) 66.7

B. Faham Separa
H H 2 N 2.8 H

40 15

66.7 25

C. Miskonsepsi
+

15 3

25 5

N

3

H

D. Tiada Kefahaman Langsung Tidak berkaitan Pengulangan Tiada Jawapan

3 2 0 0 2

5 3.3 0 0 3.3

Berdasarkan Jadual 4.13 menunjukkan peratusan darjah kefahaman dan taburan jawapan pelajar bagi soalan 3(c) yang berkaitan dengan pembentukan molekul ammonia, NH3. Sebanyak 60% pelajar faham sepenuhnya dan sebanyak 33.3% pelajar yang faham separa. Manakala 5% pelajar yang mempunyai miskonsepsi ketika menerangkan bagaimana pembentukan ammonia berlaku.

59

Selebihnya sebanyak 5% pelajar tiada kefahaman langsung terhadap soalan ini.Sebanyak 3.3% pelajar yang mengalami miskonsepsi menyatakan jenis ikatan kovalen yang terhasil dalam molekul ammonia adalah ikatan kovalen ganda tiga. Manakala selebihnya iaitu 1.7% pelajar menyatakan bahawa molekul ammonia terbentuk melalui pemindahan elektron daripada 3 atom hidrogen kepada 1 atom nitrogen. Jawapan yang lebih tepat bagi soalan ini adalah satu atom nitrogen, N menyumbang 3 elektron valens manakala setiap atom hidrogen, H menyumbang 1 elektron valens untuk perkongsian.

Jadual 4.13 Peratusan darjah kefahaman dan jawapan pelajar bagi soalan 3(c) Darjah Kefahaman Bil 36 A. Faham Sepenuhnya 1. Satu atom Nitrogen, N, menyumbang 3 elektron valens manakala setiap atom Hidrogen, H, menyumbang 1 elektron valens untuk perkongsian. 19 2. Satu atom Nitrogen berkongsi elektron dengan 3 atom hidrogen untuk mencapai susunan yang stabil. 17 20 B. Faham Separa 1. Satu atom nitrogen berkongsi elektron dengan 3 atom hidrogen. 10 2. Atom nitrogen dan atom hidrogen berkongsi elektron untuk memenuhi susunan elektron yang stabil. 5 3. Nitrogen iaitu atom bukan logam berkongsi elektron dengan atom bukan logam yang lain iaitu 3 atom hidrogen untuk membentuk ikatan kovalen. 5 3 C. Miskonsepsi 1. Jenis ikatan kovalen yang terhasil dalam molekul NH3 adalah ikatan kovalen ganda tiga. 2 2. Molekul NH3 terbentuk melalui pemindahan elektron daripada 3 atom hidrogen kepada satu atom nitrogen. 1 1 D. Tiada Kefahaman Langsung Tidak berkaitan 0 Pengulangan 0 Tiada Jawapan 1 Peratus (%) 60

31.7 28.3 33.3 16.7 8.3

8.3 5 3.3 1.7 1.7 0 0 1.7

Berdasarkan jawapan yang dikategorikan sebagai miskonsepsi menunjukkan subtopik pembentukan ikatan kovalen mempunyai tahap miskonsepsi yang paling

60

rendah. Ini mungkin disebabkan subtopik ini lebih mudah difahami pelajar berbanding subtopik lain. Kemungkinan juga terdapat pelajar yang hanya berpegang konsep ikatan kovalen terhasil melalui perkongsian elektron antara dua atau lebih atom bukan logam dalam memahaminya. Maka, sebelum menentukan dan menerangkan jenis ikatan yang terlibat, pelajar akan mengenalpasti terlebih dahulu sama ada logam atau bukan logam yang yang wujud dalam sesuatu sebatian atau molekul.

Oleh itu, secara keseluruhannya berdasarkan dapatan yang diperolehi bagi setiap bahagian iaitu A dan B dalam ujian diagnostik yang dianalisa dengan kaedah yang berbeza ini mencatatkan bahawa subtopik yang paling kerap berlakunya miskonsepsi dalam ikatan kimia adalah subtopik pembentukan sebatian yang mempunyai purata CRI iaitu 3.24 bagi bahagian A dan peratus darjah kefahaman sebanyak 27.8% bagi bahagian B. Diikuti subtopik sifat sebatian ion dan sifat kovalen yang mempunyai purata CRI iaitu 3.10 bagi bahagian A dan peratus darjah kefahaman sebanyak 18.4% bagi bahagian B. Seterusnya subtopik pembentukan ikatan ion yang mempunyai purata CRI iaitu 3.05 bagi bahagian A dan peratus darjah kefahaman sebanyak 6.7% bagi bahagian B. Akhir sekali, subtopik yang paling kurang berlakunya miskonsepsi adalah pembentukan ikatan kovalen yang mempunyai purata CRI iaitu 2.83 bagi bahagian A dan peratus darjah kefahaman sebanyak 5.0% bagi bahagian B.

BAB 5

KESIMPULAN DAN CADANGAN

5.1

Kesimpulan

Hasil daripada dapatan kajian dan perbincangan, didapati bahawa pelajar tingkatan empat di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Zulkifli Muhammad mempunyai miskonsepsi dalam topik ikatan kimia. Ini menunjukkan penggunaan ujian diagnostik untuk mengesan miskonsepsi pelajar dalam ikatan kimia berjaya dan boleh diterima pakai. Melalui ujian diagnostik yang telah ditadbir, kewujudan miskonspesi dapat dikenalpasti dan ini menunjukkan objektif kajian telah berjaya dicapai.

Miskonsepsi wujud dalam keempat-empat subtopik dalam ikatan kimia iaitu pembentukan sebatian, pembentukan ikatan ion, pembentukan ikatan kovalen dan sifat sebatian ion dan kovalen. Walau bagaimanapun, miskonsepsi yang wujud berada di tahap yang rendah dan tidak terlalu membimbangkan. Dalam hal ini, kewujudan pelbagai miskonsepsi di kalangan pelajar adalah akibat daripada kegagalan untuk

62

menguasai konsep sains ( Freyberg & Osborne, 1981). Dapatan kajian lepas juga mendapati bahawa pelajar telah mempunyai pemahaman tersendiri mengenai perkataan saintifik sains sebelum mempelajarinya secara formal (Niaz Mansoor, 1996). Ini juga turut disokong oleh NeljaYuruk dan Omar Geban (2001) yang menyatakan bahawa pelajar menggunakan pengetahuan sedia ada untuk memahami konsep baru yang hendak dipelajari.

Miskonsepsi yang berlaku mungkin juga disebabkan oleh proses pengajaran dan pembelajaran pelajar itu sendiri. Ini disokong oleh Abdul Rashid Johar (1999) dalam kajian mengenai miskonsepsi beberapa konsep kimia, juga mendapati bahawa miskonsepsi pelajar berpunca daripada proses pengajaran-pembelajaran di sekolah menengah dan matrikulasi atau asasi yang kurang menitikberatkan penghapusan miskonsepsi di kalangan pelajar dalam bilik darjah. Oleh itu, tindakan perlu diambil oleh semua guru untuk mengatasi masalah miskonsepsi pelajar sekolah terutamanya terhadap topik ikatan kimia.

Melalui hasil kajian ini, guru dapat mengenalpasti miskonsepsi-miskonsepsi yang wujud dan ini dapat membantu guru dalam merancang strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif. Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah melibatkan pengetahuan pelajar yang lepas atau pengetahuan sedia ada pelajar itu sendiri. Ini disokong oleh Hewson dan Hewson (1983) yang menyatakan bahawa strategi pengajaran yang berdasarkan pengetahuan sedia ada boleh menyebabkan penguasaan konsep saintifik yang lebih baik. Hubungan analogi antara yang diketahui dan yang tidak diketahui dapat membantu pelajar mempelajari pengetahuan baru dan mengubahkan konsep sedia ada mereka. Namun, pengajaran dalam kelas yang melibatkan penggunaan contoh atau analogi untuk menerangkan sesuatu konsep perlu dititikberatkan. Ini kerana penggunaan contoh atau analogi yang kurang sesuai boleh membawa kekeliruan kepada pelajar terhadap apa yang telah dipelajari.

63

Oleh itu, guru seharusnya melengkapkan diri dengan pengetahuan yang secukupnya untuk mengelakkan daripada memberi penerangan konsep yang salah. Selain itu, pembelajaran bermakna harus diterapkan dalam diri pelajar. Maklumat yang disampaikan secara tersusun dapat memudahkan pelajar untuk memahaminya. Pengekalan maklumat yang telah disampaikan kepada pelajar ini seterusnya dapat membantu memudahkan pembelajaran bermakna berlaku. Ini kerana maklumat yang baru dapat disepadukan dengan maklumat yang sedia ada. Pembelajaran bermakna ini merupakan asas kepada kefahaman dan ini boleh mengurangkan masalah miskonsepsi yang berlaku di kalangan pelajar. Guru juga boleh menggunakan kaedah pengajaran secara interaktif terhadap pelajarnya. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (1995), pengajaran secara interaktif melibatkan satu siri langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran seperti berikut:

Persediaan (Preparatory)

Pandangan Sebelum (Before Views)

Penyoalan Murid (Children’s Questions)

Aktiviti Pendidikan (Exploratory Activities)

Penyelidikan (Investigations)

Pandangan Selepas (After Views)

Renungan (Reflection) Rajah 5.1 Langkah-langkah dalam pengajaran interaktif

64

Guru-guru sains juga perlu boleh diberikan bimbingan khusus melalui pengajaran yang membawa manfaat, contohnya seperti mengambilkira “pemikiran intuitif” yang ada pada pelajar. Strategi pengajaran yang dirancang khas ini akan dapat membantu pelajar mengatasi miskonsepsi dalam kimia dalam topik seperti ikatan kimia. Guru harus peka kepada masalah yang dihadapi oleh pelajar seperti sampel dalam kajian ini yang mengalami miskonsepsi dalam beberapa konsep asas. Dengan melaksanakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai guru kimia dapat memastikan pelajar memperolehi pengetahuan isi kandungan sains dengan tepat dan bebas daripada miskonsepsi dalam topik-topik tertentu dalam kimia.

5.2

Cadangan

Pada keseluruhannya, kajian ini telah berjaya mencapai objektif kajian. Namun masih terdapat kelemahan-kelemahan walaupun tidak terlalu ketara. Oleh itu, pengkaji telah mengemukakan beberapa cadangan yang boleh digunakan oleh pengkaji-pengkaji seterusnya untuk kajian lanjutan berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ditemui seperti dalam sampel, topik dan instrumen.

i.

Sampel Dalam kajian ini, hanya melibatkan pelajar seramai 60 orang sahaja. Jumlah ini sebenarnya kurang sesuai untuk menjalankan kajian tinjauan seperti ini. Ini kerana kajian tinjauan melibatkan bilangan bilangan sampel yang lebih ramai. Oleh itu, dicadangkan untuk kajian lanjutan penggunaan bilangan sampel yang lebih besar diperlukan untuk mendapat hasil dapatan yang lebih jitu. Kajian ini juga hanya melibatkan sebuah sekolah sahaja. Untuk kajian lanjutan, diharap sampel yang digunakan dapat dipelbagaikan dengan melibatkan pelajar-pelajar dari beberapa buah sekolah di seluruh Malaysia. Ini kerana taburan sampel yang lebih luas

65

dapat mengesan kewujudan miskonsepsi secara menyeluruh. Selain itu, kajian lanjutan boleh diteruskan bukan setakat melibatkan sampel pelajar tingkatan empat sahaja tetapi boleh melibatkan pelajar-pelajar dari pusatpusat pengajian tinggi.

ii.

Topik Kajian ini hanya tertumpu kepada topik Ikatan Kimia sahaja. Oleh itu, untuk kajian lanjutan dicadangkan skop kajian ditumpukan pula kepada topik-topik lain seperti Struktur Atom, Persamaan dan Formula Kimia, Jadual Berkala dan sebagainya.

iii.

Instrumen Kajian ini melibatkan ujian diagnostik sebagai instrumen. Ujian ini mempunyai soalan yang berbentuk aneka pilihan dan berstruktur. Untuk kajian lanjutan dicadangkan mempelbagaikan jenis-jenis bentuk soalan. Selain itu, instrumen yang digunakan juga boleh dipelbagaikan seperti temubual, kaedah pemerhatian dan soal selidik.

66 RUJUKAN

Abdul Rashid Johar . (1999). Tanggapan salah terhadap beberapa konsep kimia di kalangan pelajar sains UKM. Tesis PhD yang tidak diterbitkan, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Abu Hassan Kasim . (2003) . Pengajaran Pembelajaran Skudai:Universiti Teknologi Malaysia. Kimia Di Sekolah.

Alias Baba. (1988). Satu Teknik Menilai Kefahaman Pelajar Terhadap Konsep Sains Melalui Pendekatan Teori Pembelajaran Ausubel. Jurnal Pendidikan, 14(2),58-61. Kementerian Pendidikan Malaysia (1995). Kerangka Alternatif Sains Murid Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Bahagian Pendidikan Guru. Azizodlu, N. (2004) . Conceptual Change Orientad Instruction and Misconceptions in Gases. Diperoleh Mac 12, 2007 http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/3/12605053/index.pdf Students’ daripada

Bhasah Abu Bakar. (2003). Asas Pengukuran Bilik Darjah. Perak. Quantum Books. Blosser, P. E. (1996) . Science Misconceptions Research and Some Implication for the Teaching of Science to Elementary School Students. Diperoleh Mac 22, 2007 daripada http://www.ericdigests.org/pre-925/science.htm Boo, H. K. (1998). Students’ Understandings of Chemical Bonds and The Energetics of Chemical Reactions. Journal of Research in Science Teaching, 35(5), 569-581. BouJaoude, S.B. (1992). The Relationship between Students’ Learning Strategies and the Change in their Misunderstandings during a High School Chemistry Course. Journal of Research in Science Teaching, 29(7), 687-699. Calik, M. & Ayas, A.(2005). A cross - age study on the understanding of chemical solutions and their components. International Education Journal, 6(1), 30-41. Chan Bee Leng. (2002). Kajian Mengesan Miskonsepsi Pelajar Tingkatan 4 terhadap Konsep Suhu dan Haba di Sek. Men. Keb. Sultan Abdul Aziz dan Sek. Men. Keb. Tun Abdul Razak di daerah Hilir, Perak. Tesis Sarjana Muda Pendidikan (Sains), Tanjung Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris. Chang, R. (1998). Chemistry (6th). United States of America: McGraw-Hill. Ching Yang Chow. (2002) .”Science Teachers’ Understanding of Concepts in Chemistry ”.Prosiding of National Science Council. 12(2), 73-78.

67 Chu Choi Hsia.(2004). Kerangka alternatif pelajar aliran sains tingkatan empat bagi topik ikatan kimia. Tesis Sarjana Muda Pendidikan (Sains), Tanjung Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris. Committee on Undergraduate Science Education. (1997). Misconceptions as Barriers to Understanding Science. National Academy Press. Corwin H.C.(1999).Introductory Chemistry, Concepts & Connections Edition). USA;Prentice Hall. (Second

Crowley,L. ,Tall, D. , Gray.E. , Maselan, A. , DeMarois, P. & Mc Gawen, M.(2001). Symbols and the Bifuracation between procedural and conceptual thinking.. Diperoleh Mac 12, 2007 daripada http://www.warwick.ac.uk Dawson, C.(1993).”Chemistry in Concept”. Education in Chemistry.73-76. Eng Nguan Hong , Lim Eng Wah & Lim Yean Ching .(2004). Fokus e-Masteri SPM- Kimia, Selangor : Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. Eng Nguan Hong , Lim Eng Wah & Lim Yean Ching . (2007). Focus Super SPM -Chemistry, Selangor : Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. Forbes, T.P.(2004). Alternative conceptions held by Community College Chemistry Students about Physical properties and process : Density, Solubility and Phase Change. Diperoleh 23 Mac, 2007 daripada http://www.lib.ncsu.edu/theses/available/etd-04062005110740/unrestricted/etd.pdf Freyberg, P. & Osborne, R.J. (1981). ‘Who Structure The Curriculum: Teacher or Learner?’ SET Research Information for Teacher 2, Item 6. Galley, W. C.(2004). Exothermic Bond Breaking : A Persistent Misconception. Journal of Chemical Education, 81(4), 523-525. Gower, A., Daniel, M.W.& Loyd, D. (1997). Pupils and Paradigms: Conceptual Demand in Nuffield “O” level chemistry. Education in Chemistry, 52,182183. Hewson, M.G. & Hewson, P.W. (1983). Effect of instruction using students’prior knowledge and conceptual change strategies on science learning. Journal of Research in Science Teaching, 20(8): 731-743. Jamali Md. Sah.(2004). Inovasi dan kaedah pengajaran berkesan. Diperoleh Februari 25, 2007 daripada http://portal.kukum.edu.my/pls/portal30.

68 Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. (1998). Edisi Ketiga. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan Malaysia (1995). Kerangka Alternatif Sains Murid Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Bahagian Pendidikan Guru. Low Swee Neo , Lim Yean Ching , Eng Nguan Hong , Lim Eng Wah & Umi Kalthom Ahmad.(2005). Chemistry Form 4, Selangor: Abadi Ilmu Sdn. Bhd. Mary Wong Siew Lian & Chin Teoi Peng. (1999). Satu Kajian Mengenai Kerangka Alternatif Pelajar-Pelajar Sains Tingkatan Empat. Diperoleh Mac 12, 2007 daripada http://www.mpbl.edu.my/inter/penyelidikan/1999/1999_05_Mary.pdf Nakiboglu, C. (2003). Instructional Misconceptions of Turkish Prospective Chemistry Teachers about Atomic Orbitals and Hybridization . Chemistry Education : Research and Practice, 3(2), 171-188. Nelja Yuruk & Omar Geban. (2001). Conceptual Change Text: A Supplementary Material to Facilicate Conceptual Change In Electrochemical Cell Concept. Diperoleh Mei 22, 2007 daripada Yuruk@asu.edu. Niaz Mansoor.(1996). ‘Reasoning Strategies of Students in Solving Chemistry problems as a function of development level, functional M. capacity and disembedding ability’ .International Journal of Science Education .18(5).525541. Nicoll, G. (2001). A report of undergraduates’ bonding misconception. International Journal of Science Education. 23(7),707-730. Normah Abd. Aziz. (1996). Penggunaan Peta Konsep bagi Mengatasi Kewujudan Miskonsepsi dalam Kinematik di kalangan Pelajar Tingkatan 4. Tesis Ijazah Sarjana Pendidikan, Kuala Lumpur : Universiti Kebangsaan Malaysia. Nurulain Ramli.(2002). Mengenalpasti kerangka alternatif dan hubungan dengan pencapaian pelajar dalam memahami konsep asas dalam tajuk ikatan kimia tingkatan 4 sains. Tesis Sarjana Muda Pendidikan (Sains), Tanjung Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris. Nurul Fathiyah Abdul Rahman. (2005) . Kajian Miskonsepsi terhadap pemahaman dan penggunaan Istilah Sains dalam topik Struktur dan Fungsi Sel di kalangan Mahasiswa Sains Major Biologi UPSI. Tesis Sarjana Muda Pendidikan (sains), Tanjung Malim :Universiti Pendidikan Sulatan Idris.

69 Pabuccu, A.(2004). Effect of Conceptual Change Texts accompanied with analogies on understanding of Chemical Bonding concepts. Diperoleh 23 Mac, 2007 daripada http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/3/12605121/index.pdf Philip, S. & Philips, P.S. (1991). Concept mapping versus problem solving among chemistry students: a comparison between the UK and the USA. School Science Review, 79(263), 101-104. Pine, K. & Messer, D. (2001). ‘Children’s Misconceptions in Primary Science : a survey of teacher’s view. Research in Science & Technological Education. Vol.19, No.1. Seager L.S. & Slabaugh R.M. (1997). Chemistry for Today, General Organic and Biochemistry (Third Edition).United State of America: Prentice Hall. Sheila Shamuganathan.(2004). Kajian Miskonsepsi bagi Konsep-konsep asas kimia di kalangan pelajar-pelajar matrikulasi. Diperoleh Mac 20, 2007 daripada http://www.kmph.matrik.edu.my Taber, K.S. (1993). Student Conceptions of Chemical Bonding: Using Interviews to follow the Development of a level students’ thinking. Diperoleh Februari 12, 2007 daripada http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00001483.htm. Taber, K.S. (1997) . Student understanding of ionic bonding : molecular versus electrostatics framework?School Science Review. 78(285), 85-95. Taber, K.S . (2000) . Challenging Chemical Misconception in the Classroom. Diperoleh Mei 22, 2007 daripada http://.leeds.ac.uk/documents/00001525.htm. Taber, K.S.(2003). Mediating mental models of metals: acknowledging the priority of the learner’s prior learning. Science Education. 87, 732-758. Tan Ming Tang & Chin Teoi Peng. (2001). Satu Tinjauan Awal Konsepsi Kemahiran Sains di kalangan Guru Sains PKPG 14 minggu di Maktab Perguruan Batu Lintang. Diperoleh Mac 20, 2007 daripada http://www.mpbl.edu.my/inter/penyelidikan/2001/2001_9_tanmt.pdf Yee See Fong. (2002). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Kimia Tingkatan 4, Kuala Lumpur: Percetakan Rina Sdn. Bhd. Zurina Johari.(2005).Kerangka Alternatif di kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sains bagi tajuk Ikatan Kimia. Tesis Sarjana Muda Pendidikan (Sains), Tanjung Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris.

70

LAMPIRAN A

71

72

LAMPIRAN B

73

LAMPIRAN C

WAN ROS MAIZAN BINTI WAN JAAFAR

851110-03-6190
PENDIDIKAN SAINS (KIMIA)

D20041018779

KAEDAH PENYELIDIKAN (TSR 3023)

74

LAMPIRAN D

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJUNG MALIM, PERAK TEL: 05-4506433

UJIAN DIAGNOSTIK UNTUK MENGESAN KEWUJUDAN MISKONSEPSI BAGI TOPIK IKATAN KIMIA

Ujian ini dijalankan untuk mendapatkan maklumat kewujudan miskonsepsi pelajar tingkatan empat bagi topik Ikatan Kimia. Oleh itu, kerjasama anda amat diperlukan bagi menjayakan ujian ini. Semua maklumat yang diperolehi adalah sulit dan hanya untuk tujuan pentadbiran penyelidikan sahaja.

Arahan : 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A mempunyai 10 soalan aneka pilihan dan bahagian B mempunyai 4 soalan struktur. 2. Kertas soalan ini dalam Bahasa Inggeris diikuti dengan Bahasa Melayu. 3. Anda dikehendaki memjawab semua soalan dalam Bahasa Ingggeris dan tidak meninggalkan sebarang soalan tanpa jawapan. 4. Setiap soalan di bahagian A disertakan dengan tahap-tahap kepastian CRI yang perlu ditanda oleh pelajar. 5. Tahap-tahap kepastian ini adalah bagi merujuk kepada kepastian pelajar terhadap jawapan yang diberi. Penandaan pada ruangan tahap kepastian CRI yang diberi adalah berdasarkan skala yang diberikan di muka surat sebelah. 6. Semua jawapan hendaklah ditulis dalam kertas soalan. 7. Anda diberikan masa 1 jam untuk menjawab semua soalan. 8. Kerjasama anda didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

75

Tandakan pilihan tahap kepastian CRI anda berdasarkan skala di bawah:

Tahap Kepastian 0 1 2 3 4 5

Kriteria tidak tahu langsung agak-agak sahaja tidak pasti hampir pasti pasti sangat pasti

Sebelum anda mula, sila lengkapkan maklumat dibawah: (Maklumat diperlukan hanya untuk tujuan pentadbiran penyelidikan sahaja).

Nama: Jantina: Kelas:

76

Section A (Objective) Question 1 to question 10 are followed by four options A, B, C and D. Choose the best option by blackening the correct space on the question sheet. Mark the Certainty of Response Index (CRI) for each question below. 1. Atoms of various elements can chemically bond together to form compounds. What is the basic principle for formation of compounds? Atom terdiri daripada pelbagai unsur dapat terikat bersama secara kimia untuk menghasilkan suatu sebatian. Apakah prinsip asas bagi pembentukan suatu sebatian? A. Atoms are bonded together to fill their octet and looks like noble gases Atom terikat bersama untuk memenuhi oktet dan kelihatan seperti gas adi B. Element form stable compounds Unsur menghasilkan sebatian yang stabil C. Compounds formed through the transfer or sharing electrons Sebatian terhasil melalui pemindahan atau perkongsian electron D. It is natural phenomena Suatu fenomena semulajadi

CRI

0

1

2

3

4

5

2. An element X has proton number 7 and nucleon number 14. What is the electron arrangement of X3-? Unsur X mempunyai nombor proton 7 dan nombor nukleon 14. Apakah susunan elektron dalam ion X3-? A. B. C. D. 2.5 2.8 2.8.4 2.8.8

CRI

0

1

2

3

4

5

77

3. An ionic compounds have molecular formulae A2X3. State the ion that exists in this compound. Suatu sebatian ion mempunyai formula molekul A2X3. Nyatakan ion yang hadir dalam sebatian ini A. B. C. D. X2+ and A3- // X2+ dan A3X3+ and A3- // X3+ dan A3A2+ and X3- // A2+ dan X3A3+ and X2- // A3+ dan X2CRI 0 1 2 3 4 5

4. Which figure below shows the electron arrangement of sodium oxide, Na2O? [R.A.M: Na = 11, O = 8] Rajah di bawah yang manakah menunjukkan susunan elektron bagi Natrium Oksida, Na2O?
+

2O Na

+

A

Na

+

O

B

Na

C

Na

O

D

Na

O

Na

CRI

0

1

2

3

4

5

78

5. How does a potassium atom take part in the formation of the compound, potassium oxide? [R.A.M: K=19, O=8] Bagaimanakah atom Kalium mengambil bahagian dalam pembentukan sebatian Kalium Oksida? A. By donating one electron to an oxygen atom. Dengan menderma satu elektron kepada satu atom Oksigen By donating two electrons from two potassium atoms to an oxygen atom. Dengan menderma dua elektron dari dua atom Kalium kepada satu atom Oksigen By accepting one electron from an oxygen atom. Dengan menerima satu elektron dari satu atom Oksigen By accepting two electrons from an oxygen atom. Dengan menerima dua elektron dari satu atom Oksigen

B.

C.

D.

CRI

0

1

2

3

4

5

6. Molecules of oxygen, O2 are attract by Molekul Oksigen, O2 ditarik oleh A. B. C. D. Electrovalent forces // Daya elektrovalen Covalent forces // Daya kovalen Kinetic forces // Daya kinetik Van der Waals’ forces // Daya Van Der Waal

CRI

0

1

2

3

4

5

79

7. Which of the following diagrams shows the correct arrangement of electrons in the carbon dioxide, CO2 molecule? Antara rajah berikut, yang manakah menunjukkan susunan elektron yang betul dalam molekul Karbon dioksida, CO2?

A

O

C

O

B

O

C

O

C

C

O

D

O

C

O

CRI

0

1

2

3

4

5

8. Ammonia molecule, NH3 is the covalent compound. What is the type of covalent bond formed in this molecule? Molekul Ammonia, NH3 merupakan sebatian kovalen. Apakah jenis ikatan kovalen yang terhasil dalam molekul ini? A. B. C. D. Single covalent bond // Ikatan kovalen tunggal Double covalent bond // Ikatan kovalen ganda dua Triple covalent bond // Ikatan kovalen ganda tiga Electrovalent bond // Ikatan elektrovalen CRI 0 1 2 3 4 5

80

9. Which statements are true? Pernyataan manakah yang betul? A. All covalent compounds have low melting points and boiling points. Semua sebatian kovalen mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah All ionic compounds dissolve in water. Semua sebatian ion larut dalam air Ionic bonds is strong bonds and covalent bonds are weak bonds. Ikatan ion merupakan ikatan yang kuat dan ikatan kovalen merupakan ikatan yang lemah Covalent compounds do not conduct electricity. Sebatian kovalen tidak boleh mengkonduksikan elektrik

B.

C.

D.

CRI

0

1

2

3

4

5

10. Which of the following statements state of tetrachloromethane, CCl4 have low boiling points? Antara pernyataan berikut, yang manakah menunjukkan tetraklorometana, CCl4 mempunyai takat didih yang rendah? A. Tetrachloromethane molecule is attracting each other by weak forces. Molekul tetraklorometana tertarik antara satu sama lain oleh daya yang lemah Tetrachloromethane consists of ion. Tetraklorometana mempunyai ion Carbon is combining with chlorine by exothermic during the formation of CCl4 Karbon bergabung dengan Klorin secara eksotermik semasa pembentukan CCl4 Size of tetrachloromethane molecule is too small. Saiz molekul tetraklorometana terlalu kecil

B.

C.

D.

CRI

0

1

2

3

4

5

81

Section B Answer all questions in this section 1. Define Definisikan a) Chemical bond // ikatan kimia

b) Ionic bond // ikatan ion

c) Covalent bond // ikatan kovalen

2. Lithium oxide, Li2O is an ionic compound Litium oksida, Li2O merupakan sebatian ion [R.A.M // J.AR: Li=3, O= 8] a) Write the electron arrangement of lithium and oxygen atom. Tuliskan susunan elektron bagi atom Litium dan Oksigen Lithium : Oxygen :

82

b) Draw the formation of Li2O compound. Lukiskan pembentukan sebatian Li2O

c) Explain the formation of Li2O compound Terangkan pembentukan sebatian Li2O

3. Ammonia molecule, NH3, is a covalent compound Molekul Ammonia, NH3, merupakan sebatian kovalen [R.A.M // J.A.R: N=7, H=1] a) Write the electron arrangement of nitrogen and hydrogen atom Tuliskan susunan elektron bagi atom Nitrogen dan Hidrogen Nitrogen: Hydrogen:

83

b) Draw the formation of NH3 molecule Lukiskan pembentukan molekul NH3

c) Explain the formation of NH3 molecule Terangkan pembentukan molekul NH3

4. a) Ionic compounds such as sodium chloride, NaCl can conduct electricity in aqueous solutions. Explain why. Sebatian ion seperti Natrium Klorida, NaCl dapat mengkonduksikan elektrik dalam larutan akueus. Terangkan mengapa.

84

b) Compound Sodium Chloride Methane Melting point (oC) 801 -183 Table 1 Based on the table 1, why there are differences of melting point and boiling point between sodium chloride and methane? Berdasarkan jadual 1, mengapakah terdapat perbezaan terhadap takat didih dan takat beku antara natrium klorida dengan metana. Boiling Point (oC) 1413 -155

85

LAMPIRAN E

Kebolehpercayaan (Reliability) Bahagian A
Case Processing Summary N Cases Valid Excluded a Total 10 0 10 % 100.0 .0 100.0

a) List wise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics Cronbach's Alpha .786

N of Items 10

Item Statistics Mean 1.6000 1.8000 1.8000 1.7000 2.0000 1.9000 1.7000 1.6000 1.6000 1.8000 Std. Deviation .51640 .42164 .42164 .48305 .00000 .31623 .48305 .51640 .51640 .42164 N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

soalan1 soalan2 soalan3 soalan4 soalan5 soalan6 soalan7 soalan8 soalan9 soalan10

86

LAMPIRAN F

Kebolehpercayaan (Reliability) Bahagian B
Case Processing Summary N Cases Valid Excluded Total
a

% 10 1 11 90.9 9.1 100.0

a) List wise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics Cronbach's Alpha .706

N of Items 11

Item Statistics Mean 2.7000 2.7000 2.6000 2.2000 2.2000 2.9000 2.4000 2.3000 3.1000 3.0000 3.2000 Std. Deviation 1.15950 1.05935 1.07497 .78881 1.03280 .73786 .96609 .94868 .56765 .66667 .78881 N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

S1a S1b S1c S2a S2b S2c S3a S3b S3c S4a S4b

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.