You are on page 1of 36

FAKULTET ZA PREDUZETNIČKI BIZNIS

Doc.dr Branković M Boban


UVOD U MICROSOFT ACCESS
 Pojava Access-a 1992. godine otvorila je nove poglede
u razvoju baza podataka pod Windows okruženjem.
To je bila jedna od prvih relacionih baza podataka
koja je razvijena za Windows okruženje i bila je
sigurno prva koja je tada zadovoljila potrebe mnogih
programera koji su pokušavali da pređu sa DOS na
Windows. Pored toga što je bio vrlo lak za korišćenje,
prva verzija Access-a (Access 1.0) je napravljen tako
da vrlo lako i brzo kreira jednostavne aplikacije.

INFO SISTEM malog biznisa 2010 2


UVOD U MICROSOFT ACCESS
 U početku Access nije imao sva obeležja koja
karakterišu profesionalni alat za razvoj
aplikacija, pa mnogi programeri su to
nadomešćivali korišćenjem Visual Basic-a.
Time je omogućeno menjanje osobina formi i
kontrola u realnom vremenu, ali opet Visual
Basic nije mogao da omogući tako laku
manipulaciju sa podacima kao što je to bilo
moguće u Access-u.
INFO SISTEM malog biznisa 2010 3
UVOD U MICROSOFT ACCESS
Nove verzije su doprinele da Access preuzme primat u desktop
sistemima za upravljanje bazama podataka, a neki od razloga su i:
 Access 95 i 97 su 32-bitni sistemi za upravljanje bazama podataka sa 32-bitnom
multi-treaded mašinom kao podlogom,
 Access ima dobru podršku relacionom modelu. Podržava dynaset, rečnik podataka,
referencijalni integritet (uključujući podršku za kaskadno brisanje i ažuriranje) i SQL
jezik sa izvesnom sopstvenom nadgradnjom,
 Access je u osnovi neproceduralno okruženje, mada poseduje snažan
proceduralni jezik - Visual Basic for Applications,
 Visual Basic for Applications je standardan jezik implementiran kroz razne
Microsoft-ove proizvode, ukljužujući Visual Basic, Microsoft Word, Microsoft Excel i
Microsoft Project,
 Access poseduje odličan model objekata za manipulaciju podacima korišćenjem VBA
koda: Data Access Objects (DAO),
 Access podržava višekorisničko deljenje baze i u file-server i u client-server
okruženju, poseduje podršku za replikaciju baze podataka.
INFO SISTEM malog biznisa 2010 4
Startovanje programa
MS ACCESS 2003

1. Dvoklik na ikonu na Desktopu


2. Meni Start – All Programs- Microsoft Office -
Microsoft Office Access 2003
3. Meni Start – Run...- msaccess.exe
4. Meni Start – Search… All files or folders - *.mdb
(traži bilo koju datoteku napravljenu u Accessu)

INFO SISTEM malog biznisa 2010 5


Pokretanjem MS Access-a, dobija se ovakav prozor

Sistem menija i
paleta alatki u MS
Access-u
funkcioniše na
sličan način kao i
ostalim programima
Microsoft Office-a,
dok se sve ostalo
smatra radnom
površinom u kojoj se
razvija i izvršava MS
Access aplikacija.
Na dnu prozora smeštena je statusna linija (Status bar)
sa dodatnim informacijama o tekućem objektu i o
tasterima Insert,Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock,...
6
INFO SISTEM malog biznisa 2010
Otvaranje postojeće baze:
meni File – Open... ili izabrati u Task Pane

Kreiranje nove baze:


-Meni File - New... ili u
Task Pane izabrati
Create a new file ...
Izabrati opciju Blank
database...

7
INFO SISTEM malog biznisa 2010
U prozoru File New Database Access,automatski, novoj bazi
dodeljuje ime db1, db2,...na korisniku je da unese željeni naziv za
bazu, npr. Proba. (Naravno specijalni znaci i dalje nisu dozvoljeni.)

Pre izbora
dugmeta
Create,
Gde čuvamo !!
voditi računa
o mestu gde
se kreira –
Save in i
tipu fajla –
Tip datoteke !!
Ime baze!!
Save as type
npr. Proba

Kreiranje!!

8
Prozor Database – Prozor aktivne baze (Proba)
Struktura Kreiranje Brisanje
objekta novog izabranog
objekta objekta
Otvaranje
postojećeg
objekta Pogled na
ikone
kreiranih
Objekti objekata
baze Načini
podataka kreiranja
objekata

Napuštanje programa: meni File – Exit ili na


Vežba: napusti Access
9
INFO SISTEM malog biznisa 2010
Delovi baze podataka

Tabele (Tables)
Upiti (Queries)
Maske (Forms)
Izveštaji (Reports)
Stranice (Pages)
Makro naredbe
(Macros)
Moduli (Modules)

INFO SISTEM malog biznisa 2010 10


Baza podataka u Accessu
 Baza podataka (BP) programa Access je skup svih
tablica, upita, maski, stranica, izveštaja, makro
naredbi i modula koji sačinjavaju celoviti sistem i
sastoji se od sledećih objekata:
 Tabele (Tables)
 Upiti (Queries)
 Formulari ili maske(Forms)
 Izveštaji (Reports)
 Stranice (Pages)
 Makroi (Macros)
 Moduli (Modules)

INFO SISTEM malog biznisa 2010 11


Baza podataka u Accessu
Tabele (Tables)
 Skup podataka o pojedinom entitetu
 Sastoje se od:
 redova (rows) – sadrže podatke o jednom entitetu
(vrednosti atributa) i
 kolona (columns) – sadrže istovrsne podatke (atributi)
 Red = zapis ili slog (record)
Slog je kolekcija svih polja za jednu osobu
 Kolona = polja (fields)
U polja se upisuju pojedinačne informacije (npr. ime, prezime, godina rođenja...)
 Definisanje veza između tablica

INFO SISTEM malog biznisa 2010 12


Baza podataka u Accessu
Tabele (Tables)

Red = zapis ili slog (record) Kolona = polja (fields)


INFO SISTEM malog biznisa 2010 13
Baza podataka u Accessu
Upiti (Queries)
 Načini na koje se informacije pronalaze u bazi
 Pitanja koje postavljaju korisnici o podacima iz baze
 Upiti služe za selekciju, sortiranje, grupisanje,
kombinaciju postojećih podataka u BP i na
osnovu njih stvaranje novih
 Informacije koje se u upitu pronalaze,
zadovoljavaju uslove koji se u upitu zadaju
 Vrste upita: Select, Parametar and Crosstab upiti
INFO SISTEM malog biznisa 2010 14
Baza podataka u Accessu
Upiti (Queries)
 Odgovor u obliku skupa zapisa (slogova)

INFO SISTEM malog biznisa 2010 15


Baza podataka u Accessu
Formulari - Maske (Forms)
 Formulari omogućavaju unos, promenu i
pregled podataka (zapis po zapis) u bazu
 Prikaz jednog zapisa na maski iz jednog izvora
podataka (tablice ili upita) ili više izvora
(upotrebom podmaski)
 Na formularima se slogovi obično prikazuju
jedan po jedan

INFO SISTEM malog biznisa 2010 16


Baza podataka u Accessu
Formulari - Maske (Forms)

INFO SISTEM malog biznisa 2010 17


Baza podataka u Accessu
Izveštaji (Reports)
 Dokumenti u kojima se prikazuju informacije iz BP
 Za oblikovanje preglednog ispisa podataka
 Način izrade izveštaja gotovo istovetan izradi maske (ne
mogu se upisivati podaci u tablice kao kod maski!)
 Podaci se mogu grupisati, izračunavati i sortirati

INFO SISTEM malog biznisa 2010 18


Baza podataka u Accessu
Izveštaji (Reports)

INFO SISTEM malog biznisa 2010 19


Baza podataka u Accessu
Ostale naredbe-delovi BP:
Stranice (Pages):
 omogućavaju korišćenje BP putem Interneta
Makro naredbe (Macros):
 Za automatizovanje različitih procesa unutar baze podataka
(koje se inače izvode ručno po nekom redosledu)
 Mogu se dodeliti različitim objektima (maskama, komandnim
tipkama, …) koji štede vreme automatizujući niz akcija koje se
izvršavaju kao jedna
 Autoexec makro naredba izvodi otvaranjem određene BP u Accessu
Moduli (Modules):
 Služe za programiranje procedura za rad s bazom podataka u
programskom jeziku MS Visual Basic for Application (VBA)
 programi napisani programskim jezikom Visual Basic
INFO SISTEM malog biznisa 2010 20
POKRETANJE PROGRAMA
 Program se nalazi
na sledećoj adresi:
Start→All
Programs→Microsoft Office→
Microsoft Office Access 2003

 Za novu praznu BP, klikne se


New na padajućem meniju
File
 izabere se Blank Database
 pojavljuje se komandna
tabla sa elementima baze
 snimi se na željeno mesto

INFO SISTEM malog biznisa 2010 21


PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
 Access u sebi ima čarobnjake (wizard) koji olakšavaju
pravljenje baze
 Često čarobnjaci ne odgovarju zahtevima pa se baza
pravi samostalno
 Da bi se baza napravila samostalno, potrebno je:
 pažljivo isplanirati BP
 utrvrditi namenu i obim BP
 definisati tabele kao i kakve podatke će tabele sadržati
 definisati kako se podaci iz jedne tabele odnose prema
podacima iz druge tabele

INFO SISTEM malog biznisa 2010 22


PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
 Nekoliko pitanja na koja je potrebno dati odgovor pre
pravljenja BP:
 Na koji način će se koristiti podaci?
 Kakvi podaci će se prikupljati?
 Kakvi podaci će se zapisivati?
 Kakve veze postoje među podacima?
 Da li se podaci mogu organizovati u manje posebne grupe?
 Ko će biti krajnji korisnik baze?
 Šta je rezultat baze?

INFO SISTEM malog biznisa 2010 23


PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
Planiranje tabela BP:
 Informacije BP organizovati u nekoliko tabela
 U svakoj tabeli postoje polja koja se odnose na istu oblast
 npr. tabela Radnici sadržaće samo osnovne podatke koji
se odnose na radnike, dok će tabela Gradilište sadržati
samo podatke o gradilištima na kojima rade radnici.
 Fokusiranjem tabele na jedan zadatak u mnogome se
pojednostavljuje struktura tabela kao i eventualne kasnije
izmene

INFO SISTEM malog biznisa 2010 24


PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
Planiranje tabela BP:
 Kada se tabela definiše sa svim svojim podacima,
neophodno je definisati tip podatka
 Tipovi podataka mogu biti:
 numerički
 tekstualni
 objektni
 Dodeliti primarne ključeve
 primarni ključ (Primary Key) je polje čija vrednost
jedinstveno identifikuje svaki slog tabele

INFO SISTEM malog biznisa 2010 25


PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
Pravljenje tabela BP:

 u pogledu Design
 koristeći čarobnjaka
 unošenjem podataka

INFO SISTEM malog biznisa 2010 26


PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
Pravljenje tabela BP u pogledu Design

 Prozor za pravljenje tabela u pogledu


Design je podeljen na dva dela
 u gornjem delu se upisuju polja,
tipovi polja i po potrebi opis polja

 U donjem delu se određuju svojstva


polja (izgled na ekranu, veličina,
pravila za proveru itd.)

INFO SISTEM malog biznisa 2010 27


PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
Pravljenje tabela BP u pogledu Design
 Tipovi podataka:
 Text – najčešće korišćen tip
podataka i može sadržati do
255 karaktera i/ili cifara
 Memo – za čuvanje teksta
promenljive dužine do 65535
karaktera
 Number – numerički podaci
koji se koriste u
izračunavanjima
 Date/Time – Datum i vreme
 Currency – za čuvanje podatak
u novčanoj valuti

INFO SISTEM malog biznisa 2010 28


PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
Pravljenje tabela BP u pogledu Design
 Tipovi podataka:
 AutoNumber – Jedinstven broj
za svaki slog
 Yes/No – polje koje može imati
samo jednu od dve vrednosti
tipa Da/Ne
 OLE Object – Objekat (slika,
grafika, zvuk, Excel-ova
tabela...)
 Hyperlink – veza koja vodi do
druge lokacije ili za povezivanje
sa Internetom
 Lookup Wizard – polje sa
ograničenom listom vrednosti

INFO SISTEM malog biznisa 2010 29


PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
Pravljenje tabela BP u pogledu Design

 Po unosu polja neophodno


je definisati ključeve
 Primarni ključ – je polje čija
vrednost jedinstveno identifikuje
svaki slog tabele
 Sekundarni ključ – je polje čija se
vrednost koristi za povezivanje sa
vrednošću primarnog ključa u
nekoj drugoj tabeli.

INFO SISTEM malog biznisa 2010 30


PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
Pravljenje tabela BP u pogledu Design
Simbol Opis

0 Cifre od 0 do 9 (obavezan unos znaka)


9 Svojstva
Cifre od 0tekstualnog polja:
do 9 (znak se ne mora uneti)
 Field Size – određivanje
A Slovo ili cifra (obavezan
maksimalnog unos znaka)
broja znakova u polju
a Format
 Slovo – određivanje
ili cifra kako se
(znak se ne mora podaci
uneti)
prikazuju
# Cifra ili razmak
Input Mask – određivanje formata ili
oblika u kojem se podaci moraju
& Bilo koji znak ili razmak (obavezan unos znaka)
uneti
C Caption
Bilo koji znak–ilinatpis
razmakkoji
(znakse
se prikazuje
ne mora uneti)
kada je polje na formularu
L Slova
 Defaultod AValue
do Z (obavezan
– Vrednost unos znaka)
koju
? Access
Slova od A automatski unosi
do Z (znak se ne morauuneti)
polje

> Sledeći znak prikaži velikim slovom


< Sledeći znak prikaži malim slovom

INFO SISTEM malog biznisa 2010 31


PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
Pravljenje tabela BP u pogledu Design

 Validation Rule – izraz kojim se  Veličine numeričkih polja:


ograničavaju vrednosti koje se mogu uneti  Byte – celobrojne vrednosti od 0 do 255
 Validation Text – tekst poruke o grešci koja  Integer – celobrojne vrednosti od -32.768
se prikazuje kada korisnik unese vrednost do 32.767
koja nije dozvoljena  Long Integer – celobrojne vrednosti od -
2.147.483.648 do 2.147.483.647
 Required – određivanje da li se u polje  Single – vrednosti iz intervala -
mora uneti vrednost 3,402823E38 do -1,401298E-45 (za
negativne vrednosti) i od 1,401298E-45
 Allow Zero – dozvoljava unos veličine nula do 3,402823E38 (za pozitivne vrednosti)
 Indexed – označava da li Access održava  Double - vrednosti iz intervala -
indeks vrednosti polja 1,797693E308 do -4,940656E-324 (za
negativne vrednosti) i od 4,940656E-324
 Unicode Compression – ušteda prostora do 1,797693E308(za pozitivne vrednosti)
ukoliko se u polju nalazi samo tekst  Replication ID – vrednosti koje se koriste
kao jedinstveni identifikatori

INFO SISTEM malog biznisa 2010 32


PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
Pravljenje tabela BP u pogledu Design

Unapred definisani formati datuma:


 General Date – 1/1/05 12:35:15 PM
 Long Date – Saturday, January 1, 2009
 Medium Date – 01-Jan-09
 Short Date – 1/1/09
 Long Time – 12:35:15 PM
 Medium Time – 12:35 PM
 Short Time – 12:35

INFO SISTEM malog biznisa 2010 33


PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
Pravljenje tabela BP u pogledu Design
 Snimanje tabele

 Po završetku kreiranja tabele, potrebno je sačuvati tabelu


 Klikom na ikonicu Save pojavljuje se sledeći prozor:

 Odabirom opcije Yes pojavljuje se sledeći dijalog:

 Upiše se naziv tabele i klikne OK

INFO SISTEM malog biznisa 2010 34


Literatura
[1] Vladimir Blagojević, Relacione baze podataka, ICNT, Beograd, 2006
[2] Roger Jennings, Vodic kroz Microsoft Access 2003 - Specijalno izdanje
[3] S.Trajković, S.Marković, Praktikum iz Baza podataka 2009.
[4] Svi udžbenici i časopisi koji pokrivaju sadržaj predmeta
[5] Internet – elektronske knjige i časopisi
[6] Predavanja nastavnika

INFO SISTEM malog biznisa 2010


Konsultacije:
četvrtkom od 12-14h

Predavač: Doc. Dr Boban Branković


e-mail: bbrankovic@live.com

Asistent: Mr Darko Vuković


e-mail: darko@fpb.edu.rs

INFO SISTEM malog biznisa 2010


01-36