Τάξη : Α’ Λυκείου

Ενότητα : ToonDoo

Εργασία στο ToonDoo

Σε αυτή την εργασία θα διαλέξετε ένα από τα θέματα, που παρουσιάζονται στη συνέχεια
αυτού του εγγράφου, και θα φτιάξετε ένα κόμικ στο ToonDoo. Το τελικό αποτέλεσμα θα
είναι ένα βιβλίο το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον 6 διαφορετικές σκηνές. Επίσης θα
πρέπει να περιέχεται και ένας χαρακτήρας που θα έχετε φτιάξει μόνοι σας.

Διάρκεια υλοποίησης
Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε δύο διδακτικές ώρες. Προσπαθήστε λοιπόν να
κατανείμετε σωστά το χρόνο σας.

Επιλογή θέματος
Στην συνέχεια υπάρχουν 7 ενδεικτικές προτάσεις πάνω σε διάφορα θέματα. Επιλέξτε
αυτή που σας αρέσει ή προτείνετε κάτι παραπλήσιο.

1. Αρχή του Αρχιμήδη: Δημιουργήστε ένα comic

που

να

παρουσιάζει

περίφημης
πληροφορίες

αρχής

την

του

υπάρχουν

ανακάλυψη

της

Αρχιμήδη

(σχετικές

στην

διεύθυνση

http://bit.ly/hFmraq ).

Σαρημπαλίδης Ιωάννης

Σελίδα 1

Εργασία στο ToonDoo

2. Συνάντηση Αλεξάνδρου και Διογένη: Δημιουργήστε

ένα comic που θα αναφέρεται στη συνάντηση του
Μεγάλου Αλεξάνδρου με το Διογένη τον Κυνικό
(σχετικές

πληροφορίες

υπάρχουν

στη

διεύθυνση

http://bit.ly/ezVuJQ ).

3.

Ο Καραγκιόζης γιατρός : Δημιουργήστε ένα comic
για ένα μέρος της παράστασης «Ο Καραγκιόζης
γιατρός». Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη
διεύθυνση http://scr.bi/gLmz3A

4. Ομιλία Κων/νου Παλαιολόγου πριν την Άλωση:

Διαβάστε την ιστορία που θα βρείτε στη διεύθυνση
http://bit.ly/fTfbok και φτιάξτε ένα comic που θα
παρουσιάζει ένα μέρος τους ιστορίας.

5. Αποφθέγματα Σωκράτη: δημιουργήστε ένα comic που να

παρουσιάζει ορισμένα από τα αποφθέγματα του Σωκράτη.
Πληροφορίες

μπορείτε

να

βρείτε

στη

διεύθυνση

http://www.mousa.gr/html/sokratis.html.

Σαρημπαλίδης Ιωάννης

Σελίδα 2

Εργασία στο ToonDoo

6. Διάλογος Καραϊσκάκη – Γενναίου : comic που να παρουσιάζει την παρακάτω

ιστορία
Ο Δρόσος Κόκκινος, αγωνιστής του ‘21,
αφηγείται την παρακάτω σκηνή: Ήμην εις
την σκηνήν του Καραϊσκάκη και υπηρέτουν
αυτόν συντρώγοντα μετά του Γενναίου -του
υιού του Θ. Κολοκοτρώνη- ότε ήκουσα τον
εξής διάλογον:
“Γενναίε, του λέγει ο Καραϊσκάκης, να μου
κάνης την χάριν να μην εκτίθεσαι εις τας
μάχας”.
“Συ, γιατί εκτίθεσαι;” του λέγει ο Γενναίος.
“Έτσι το λέω κι έτσι είναι, απήντησεν ο
Καραϊσκάκης. Αν πας εσύ, πάει ο Γέρος. Και
αν πάη ο Γέρος πάει η Ελλάς, ενώ σαν εμένα έχει και άλλους το έθνος”.

7. Διάλογος Γκαίτε – μαθητών του: comic που

να παρουσιάζει τον παρακάτω διάλογο μεταξύ
του Γκαίτε και των μαθητών του
- Δάσκαλε τι να διαβάσουμε για να γίνουμε
σοφοί τους εσύ;
- Τους Έλληνες κλασικούς.
- Και όταν τελειώσουμε τους Έλληνες
κλασικούς τι να διαβάσουμε;
- Πάλι τους Έλληνες κλασικούς.

Σαρημπαλίδης Ιωάννης

Σελίδα 3