You are on page 1of 1

22 | Κοινωνία Χανιώτικα νέα | Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 402

Προστασία από πυρκαγιές


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ*

Η καλύτερη προφύ-
λαξη από τη φωτιά
στο σπίτι είναι η προ-
σοχή και η ετοιμότητα
αλλά πάνω απ’ όλα η
πρόληψη…

A
κούμε συχνά, ιδίως
το καλοκαίρι, πως Το τρίγωνο της φωτιάς
πρέπει να προσέ-
χουμε τις φωτιές για να μην
προκαλέσουμε πυρκαγιές
στα δάση. Μια δασική πυρ-
καγιά μπορεί να καταστρέψει
δάση, σπίτια και άλλες εγκα-
ταστάσεις, ενώ μπορεί να
προκαλέσει και τον θάνατο
πολλών ανθρώπων. Όπως
στην Ηλεία το 2007 και στο
Μάτι το 2018. Ωστόσο, με- Με ένα βρεγμένο πανί σκεπάζουμε το τηγάνι προστατεύοντας στυμμένη) πετσέτα για να και άλλες ηλεκτρονικές συ-
γάλες καταστροφές προκα- το πρόσωπο και τα χέρια μας. σκεπάσουμε το τηγάνι προ- σκευές επειδή καταστρέφει
λούν και οι αστικές λεγόμε- στατεύοντας πρόσωπο και τα κυκλώματα. Οι πυροσβε-
νες πυρκαγιές που είναι και Μια υπερφορτωμένη χέρια για να μην καούμε. Στο στήρες αφρού είναι επίσης
περισσότερες. Έτσι το 2018 πρίζα, ένα εμπόριο υπάρχουν ειδικές χρήσιμοι για πυρκαγιές με
βραχυκύκλωμα, ένα
είχαμε στο νομό Χανίων 262 κερί αρκούν για να
κουβέρτες πυρόσβεσης που υγρά όπως το πετρέλαιο. Το
αστικές και 143 δασικές πυρ- ξεκινήσει η πυρκαγιά. μπορείτε να έχετε στην κου- νερό χρησιμοποιείται μόνο
καγιές. ζίνα σας για κάθε ενδεχόμε- για χαρτιά, ξύλα, και υφά-
Πρόληψη. Η φωτιά είναι νο. Φυσικά, δεν αντικαθι- σματα.
στην πραγματικότητα μια στούν την επαγρύπνηση … Πάντως, αν δεν μπορέ-
χημική αντίδραση. Το υλικό Αν η πυρκαγιά οφείλεται σε σουμε να επέμβουμε στα
που καίγεται αντιδρά με το βραχυκύκλωμα ή αφορά ηλε- πρώτα 2-3 λεπτά δεν προ-
οξυγόνο του αέρα για να κτρική συσκευή κλείνουμε σπαθούμε άλλο. Απομακρυ-
Ο ανιχνευτής καπνού σώζει
παραχθεί κάποια αέριο (π.χ. ζωές. αμέσως τον γενικό διακόπτη. νόμαστε αποφεύγοντας την
διοξείδιο του άνθρακα αν το ΔΕΝ ρίχνουμε ΠΟΤΕ νερό εισπνοή των θανατηφόρων
υλικό αποτελείται κυρίως και πυρίμαχες βαφές. Στοι- γιατί κινδυνεύουμε από ηλε- καπνών και καλούμε την
από άνθρακα), νερό και κά- χίζουν περισσότερο αλλά κτροπληξία. Σε κάθε περί- πυροσβεστική στο 199 (ή
ποιες επιβλαβείς χημικές ου- των και ρούχων, στεγνωτή- πτήρες και κεριά μακριά από μπορεί να κάνουν τη δια- πτωση, ιδίως για να προφυ- στο 112). Η ζωή και η υγεία
σίες – συνήθως διοξίνες. ρια, ηλεκτρικές ψηστιέρες, τα παιδιά. φορά μεταξύ ζωής και θα- λαχτούμε από πυρκαγιές που μας αξίζει πολύ περισσότερο
Φωτιά υπάρχει όταν, εκτός μπάρμπεκιου με αέριο, θερ- Επίσης, προσέχουμε που νάτου όταν κάποια απροσε- μπορεί να ξεκινήσουν απρο- από την περιουσία μας …
από την καύσιμη ύλη και το μαντικά σώματα, κλιματι- βάζουμε αναμμένα κεριά ξία οδηγήσει στην κατα- ειδοποίητα τη νύχτα, χρήσι- Αποκατάσταση. Για τα
οξυγόνο υπάρχει και κάποια στικά. (ποτέ κοντά στο χριστου- στροφή … μο είναι να υπάρχουν στο σπίτια που έχουν αγοραστεί
πηγή θερμότητας που ανε- Άλλη αιτία πυρκαγιάς απο- γεννιάτικο δένδρο, κάτω από Επέμβαση. Τι κάνουμε αν σπίτι ανιχνευτές καπνού. με ενυπόθηκο δάνειο είναι
βάζει τη θερμοκρασία της τελούν οι υπερφορτωμένες ράφια, και πάντα μακριά αντιληφθούμε τα πρώτα στά- Στοιχίζουν ελάχιστα και μό- υποχρεωτική η ασφάλιση.
καύσιμης ύλης και επιτρέπει πρίζες στις οποίες έχουμε από άλλα εύφλεκτα υλικά δια μιας φωτιάς; Αν τα πράγ- λις αντιληφθούν τον ελάχιστο Γενικά πάντως, στο πλαίσιο
την έναρξη της καύσης. Πρό- συνδέσει πολλές συσκευές. όπως κουρτίνες, διακοσμή- ματα δεν έχουν προχωρήσει καπνό, ξεσηκώνουν με τη της πρόληψης είναι εξαιρε-
κειται για το περίφημο «τρί- Οι γραμμές του ηλεκτρικού σεις, ευχετήριες κάρτες κλπ.). τόσο που να έχουμε κα- σειρήνα τους τον κόσμο σώ- τικά χρήσιμη μια ασφάλεια
γωνο της φωτιάς» - καύσιμο, ρεύματος ζεσταίνονται όταν Τα τοποθετούμε πάντα σε κη- πνούς και υψηλές θερμο- ζοντας ζωές. Σε πολλές χώρες πυρός που να συνδυάζεται
οξειδωτικό, θερμότητα. υπερφορτωθούν και το πλα- ροπήγια με σταθερή βάση κρασίες θα πρέπει να ενερ- μάλιστα η εγκατάστασή τους ενδεχομένως και με ασφά-
Πολλές πυρκαγιές ξεκινούν στικό από τις ίδιες τις πρίζες ενώ τα κεράκια με μεταλλική γήσουμε ώστε να σπάσουμε είναι υποχρεωτική. λεια κατά των ζημιών που
στην κουζίνα. Το λάδι στο τη- και τα καλώδια μπορεί να βάση τα τοποθετούμε σε επι- το τρίγωνο της φωτιάς. Κλεί- Χρήσιμοι μπορούν να απο- προέρχονται και από διά-
γάνι θα αρπάξει όταν ζεστα- αναφλεγούν και να μεταδώ- φάνεια που να αντέχει τη νουμε αμέσως το μάτι της δειχτούν και οι φορητοί πυ- φορα φυσικά φαινόμενα
θεί τόσο πολύ ώστε να ανά- σουν τη φωτιά στα γύρω θερμότητα (ποτέ πάνω σε τη- κουζίνας για να μην ζεσταί- ροσβεστήρες. Αρκεί να γνω- (πλημμύρες, σεισμοί, καται-
ψουν οι ατμοί. Δεν αφήνου- εύφλεκτα αντικείμενα. λεοράσεις ή πλαστικές επι- νεται το λάδι. Προσοχή! ρίζουμε πώς να τους χρησι- γίδες).
με λοιπόν ποτέ το τηγάνι για Λίγοι γνωρίζουν ότι τώρα φάνειες). Δεν αφήνουμε ΔΕΝ ρίχνουμε ΠΟΤΕ νερό μοποιούμε και να τους έχου- Να θυμόμαστε πάντα ότι με
το τηλέφωνο, για το επεισό- τα Χριστούγεννα οι πιθανό- αναμμένα κεριά αλλά τα σβή- πάνω στο τηγάνι. Το νερό θα με συντηρήσει κατάλληλα την πρόληψη, την επαγρύ-
διο στην τηλεόραση, για τη τητες θανάτου από πυρκαγιά νουμε πλήρως. Σβήνουμε τα εξατμιστεί και θα συμπαρα- πριν από την ημερομηνία λή- πνηση και την ετοιμότητα εί-
γειτόνισσα που φωνάζει, για είναι 50% μεγαλύτερες σε φωτάκια του δένδρου το σύρει το αναμμένο λάδι στα ξης τους. Με τους πυροσβε- ναι σίγουρο πως δεν θα πιά-
τους επισκέπτες που φλυα- σχέση με τον υπόλοιπο χρό- βράδυ ή όταν απουσιάζουμε. ύψη με αποτέλεσμα δεκα- στήρες διοξειδίου του άν- σουν πότε φωτιά τα μπα-
ρούν. Δεν ξεχνούμε την κα- νο. Αφενός λόγω του συν- Τέλος, στις νέες κατασκευ- πλάσια φλόγα και τεράστιες θρακα μπορούμε να σβή- τζάκια σας …
τσαρόλα με το φαΐ πάνω στο δυασμού καπνίσματος και ές και στις ανακαινίσεις χρη- ζημιές – εγκαύματα και με- σουμε μικρές φωτιές ηλε-
αναμμένο μάτι. Άλλες πυρ- κατανάλωσης οινοπνευμα- σιμοποιούμε άκαυστα ή βρα- τάδοση της πυρκαγιάς. κτρικών συσκευών όπως *Φυσικός, τέως στέλεχος
καγιές ξεκινούν από ηλε- τωδών και αφετέρου επειδή δύκαυστα υλικά για τις επεν- Με ένα καπάκι σκεπάζου- υπολογιστών. Οι πυροσβε- της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
κτρικές συσκευές – ιδίως συχνά χρησιμοποιούμε κεριά δύσεις, πόρτες που αντέ- με το τηγάνι αμέσως, προ- στήρες σκόνης κάνουν για http://alevantis.blogspot.com
παλιότερες – που έχουν αφε- χωρίς να έχουμε λάβει τις χουν στις υψηλές θερμο- σέχοντας να μην καούμε. όλες σχεδόν τις φωτιές αλλά
θεί να λειτουργούν χωρίς απαραίτητες προφυλάξεις. κρασίες, άκαυστα ή βραδύ- Στην ανάγκη χρησιμοποι- η σκόνη μπορεί να κατα-
επιτήρηση. Πλυντήρια πιά- Ας φυλάξουμε σπίρτα, ανα- καυστα μονωτικά ή ακόμη ούμε μια βρεγμένη (αλλά στρέψει υπολογιστές, κινητά