RumahAdat Daerah Riau

RumahAdat Daerah Riau - Sebenarnyatidaklahbisadisebutrumahadat Riau, namundisebabkanoleh Riau identikdenganMelayu, makaRumahadat Riau adalahrumahadatMelayu. Ditambah pula Riau-initerdapatbanyaksungaimakasetiapsungaiitubeda pula beradabansertaadatnyawalaupunbanyakterdapatpersamaan. Secaraumumada 5 jenisrumahadatMelayu Riau: * BalaiSalasoJatuh, * RumahAdatSalasoJatuhKembar, * RumahMelayuAtapLimas, * RumahMelayuLipatKajangdan * RumahMelayuAtapLontik. Bentukrumahtradisionaldaerah Riau padaumumnyaadalahrumahpanggung yang berdiridiatastiangdenganbangunanpersegipanjang.Dari beberapabentukrumah, semuanyahampirserupa, baiktangga, pintu, dinding, susunanruangannyaidentik, kecualirumahlontik yang-mendapatpengaruhMinang. - RumahLontik/Lancang (Kampar)

Rumahlontik yang dapatjugadisebutrumahlancangkarenarumahinibentukatapnyamelengkungkeatas, agakruncingsepertitandukkerbau. Sedangkandindingnya miring keluardenganhiasan kaki dindingmiripperahuataulancang.Hal itumelambangkanpenghormatankepadaTuhandansesama.RumahadatlontikdiperkirakandapatpengaruhdarikebudayaanMinangkabaukarenakabanya kanterdapat di daerah yang berbatasandengan Sumatera Barat.Tanggarumahbiasanyaganjil.

- BalaiSalasoJatuh

Balaisalasojatuhadalahbangunansepertirumahadattapifungsinyabukanuntuktempattinggalmelaink anuntukmusyawarahataurapatsecaraadat. Sesuaidenganfungsinyabangunaninimempunyaimacammacamnamaantaralain :Balairung Sari, BalaiPenobatan, BalaiKerapatandan lain-lain. Bangunantersebutkinitidakadalagi, didesa-desatempatmusyawarahdilakukan di rumahPenghulu, sedangkan yang menyangklutkeagamaandilakukan di masjid. BalaiSalasoJatuhmempunyaiselasarkeliling yang lantainyalebihrendahdariruangtengah, karenaitudikatakanSalasoJatuh.Semuabangunanbaikrumahadatmaupunbalaiadatdiberihiasanterut amaberupaukiran. Puncakatapselaluadahiasankayu yang mencuatkeatasbersilangandanbiasanyahiasaninidiberiukiran yang disebutSalembayungatauSulobuyung yang mengandungmaknapengakuanterhadapTuhan Yang MahaEsa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful