You are on page 1of 5

Mgr.

MARIE BENEŠOVÁ
MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR

Praha 13. prosince 2019


Č.j. MSP-9/2019-OINS-ORIO/79
Počet listů: 3
Přílohy: 0

Vážená paní poslankyně,

dne 21. 11. 2019 jste se na mne obrátila písemnou interpelací ev. č. 823 stran výkonu znalecké
činnosti znaleckého ústavu Oddělení soudního lékařství Nemocnice České Budějovice, a.s.
Dovoluji si tímto na Vaši interpelaci odpovědět písemně v souladu s § 112 odst. 2 zákona
č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

V této interpelaci jste položila několik otázek, týkajících se znalecké činnosti znaleckého ústavu
Oddělení soudního lékařství Nemocnice České Budějovice, na které Vám níže odpovídám.

1) Zda po zápisu znaleckého ústavu do II. oddílu seznamu znaleckých ústavů musí být i do
budoucna pro výkon znalecké činnosti splněna podmínka vědeckovýzkumné instituce?
a
2) Jedná se o podmínku zákonnou?

Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech


(dále jen „ZZKÚ“), rozděluje znalecké ústavy na znalecké kanceláře (do 31. 12. 2020 zapsané
v I. oddílu) a na znalecké ústavy (do 31. 12. 2020 zapsané ve II. oddílu).

Podmínky pro zápis znaleckých ústavů do seznamu znaleckých ústavů jsou stanoveny v § 7 ZZKÚ.
V § 7 odst. 1 písm. b) citovaného zákona je uvedeno, že znaleckým ústavem může být ten,
kdo „vykonává vědeckovýzkumnou činnost v příslušném oboru a odvětví a případně specializaci (…)“.
Z toho je zřejmé, že zákonná podmínka vědeckovýzkumné činnosti je nezbytným
předpokladem pro to, aby znalecký ústav mohl vykonávat znaleckou činnost i po 1. 1. 2021.

Tato podmínka je pak blíže rozvinuta v § 7 odst. 1 písm. c) citovaného zákona, podle něhož
znalecký ústav „bude vykonávat znaleckou činnost pomocí alespoň 1 znalce oprávněného k výkonu znalecké
činnosti ve stejném oboru a odvětví a případně specializaci, pro které si podal žádost o zápis do seznamu znalců,
nebo prostřednictvím osob zapojených do vědeckovýzkumné činnosti v příslušném oboru, odvětví,
případně specializaci“. Znalecký ústav má tedy nově stanovenu povinnost explicitně uvést, která
konkrétní osoba se na vědeckovýzkumné činnosti podílí (neuvede-li toliko znalce).
Pro úplnost odkazuji na přechodné ustanovení v § 47 odst. 1 ZZKÚ, podle něhož „Znalecký ústav,
který získal oprávnění k výkonu znalecké činnosti podle zákona č. 36/1967 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, a je zapsán ve druhém oddílu seznamu znaleckých ústavů, je zapsán jako znalecký
ústav do seznamu znalců podle tohoto zákona. Takto zapsaný znalecký ústav musí do 1 roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona prokázat ministerstvu, že vykonává znaleckou činnost prostřednictvím alespoň 1 znalce
oprávněného k výkonu znalecké činnosti podle § 5 nebo 46 ve stejném oboru a odvětví a případně specializaci jako
tento znalecký ústav nebo prostřednictvím osob uvedených v § 7 odst. 1 písm. c) nebo § 7 odst. 2. V opačném
případě ministerstvo rozhodne o zrušení znaleckého oprávnění znaleckého ústavu.“

3) Pokud není tato podmínka naplněna, lze akceptovat fungování takového znaleckého
ústavu?

Z otázky není zřejmé, zda cílí na právní úpravu účinnou do 31. 12. 2020 [zákon č. 36/1967 Sb.,
o znalcích a tlumočnících (dále jen „ZZT“)], či na právní úpravu novou, účinnou od 1. 1. 2021.

Cílí-li na právní úpravu novou, pak odkazuji na odpověď výše (ad 1. a 2.) a § 47 odst. 1 ZZKÚ,
podle něhož má znalecký ústav podmínky podle § 7 citovaného zákona splnit do 1 roku ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pokud se otázka týká právní úpravy účinné do 31. 12. 2019, pak případné nesplnění podmínky pro
zápis do příslušného (II.) oddílu (subjektu zapsaného v seznamu znaleckých ústavů), je důvodem
pro zahájení řízení o zániku práva vykonávat znaleckou činnost podle § 20b odst. 1 ZZT
(ve spojení s § 22 odst. 3 ZZT), podle něhož „Ministerstvo spravedlnosti (…) rozhodne o zániku práva
vykonávat znaleckou činnost, pokud se dodatečně zjistí, že znalec nesplňuje některou podmínku pro jeho jmenování,
anebo jestliže tyto podmínky odpadly“.

4) Je povinen znalecký ústav, respektive osoba zaštiťující znalecký ústav, ohlásit změnu
personálního znaleckého obsazení znaleckého ústavu?
a
5) Pokud tak neučiní, jedná se o protiprávní stav?

Předně je nutno uvést, že personální obsazení se týká pouze znaleckého ústavu zapsaného
v I. oddílu seznamu znaleckých ústavů [viz § 21b odst. 1 písm. a) ZZT], nikoliv znaleckého ústavu
zapsaného ve II. oddílu. Nemocnice České Budějovice a.s. je přitom znaleckým ústavem zapsaným
ve II. oddílu seznamu.

Znalecký ústav zapsaný v I. oddílu seznamu povinnost oznámit změnu personálního obsazení
(osob, prostřednictvím nichž vykonává činnost), explicitně zákonem o znalcích
a tlumočnících stanovenu nemá, proto pokud sám tuto změnu neoznámí, nejedná se o porušení
zákona o znalcích a tlumočnících.

6) Je Ministerstvo spravedlnosti poté, co zjistí, že znalecký ústav zapsaný v II. oddílu


seznamu znaleckých ústavů nesplňuje podmínky deklarované při zápisu do seznamu
znaleckých ústavů, oprávněno, nebo povinno zahájit správní řízení o vyškrtnutí takového
znaleckého ústavu ze seznamu znaleckých ústavů?

Nikoliv, neboť vyškrtnutí je správním trestem za přestupek, kterého se znalecký ústav nesplněním
podmínek pro zápis nemůže dopustit. Jak uvádím výše, je to důvodem pro zahájení řízení
o zániku práva vykonávat znaleckou činnost podle § 21b) odst. 1 ZZT.

2
7) Za jakých podmínek lze vyškrtnout znalecký ústav zapsaný ve II. oddílu ze seznamu
znaleckých ústavů?

Znalecký ústav lze vyškrtnout ze seznamu znaleckých ústavů, zanikne-li mu právo vykonávat
znaleckou činnost ex lege podle § 20a písm. a) – d) a f) ZZT, nebo ex actu podle § 20a písm. e) ZZT
a 20b ZZT.

8) Jaký je názor ministerstva k tomu, který znalecký ústav vypracoval znalecký posudek
ve věci vedené Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 50 T 5/2015?
a
9) Zda náležitosti znaleckého posudku stanovené v § 13 vyhlášky č. 37/1967 Sb., splňuje
dotčený znalecký posudek č. 3/2015?

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětný znalecký posudek nebyl přiložen, není ministerstvo


způsobilé se vyjádřit k otázce jeho zpracovatele a posoudit, zda tento splňuje náležitosti stanovené
§ 13 vyhlášky.

11) Lze takový znalecký posudek použít v rámci dokazování jako znalecký důkaz?

Ano.

12) Je možné z veřejných zdrojů přiznat znalecké?

Ano.

13) Lze znalecký ústav ještě vůbec považovat za znalecký ústav zapsaný ve II. oddílu
seznamu znaleckých ústavů?

Ano.

14) Může znalecký ústav vykonávat znaleckou činnost, pokud podmínky pro výkon
znalecké činnosti nesplňuje?
a
15) Odkdy podmínky pro výkon znalecké činnosti nesplňuje?

Je potřeba rozlišit dvě roviny, a to: 1. zápis v seznamu znaleckých ústavů, s nímž je spojeno
oprávnění vykonávat znaleckou činnost a 2. splnění podmínek pro výkon znalecké činnosti
(pro zápis do seznamu). Pokud znalecký ústav nesplňuje podmínky pro zápis do seznamu a
ministerstvo to zjistí, zahájí s ním řízení o zániku práva vykonávat znaleckou činnost. Účinky, tedy
okamžik, odkdy znalecký ústav nemůže znaleckou činnost vykonávat, jsou přitom spojeny až
s pravomocným rozhodnutím o zániku práva vykonávat činnost (a následným vyškrtnutím ze
seznamu). Do té doby je znalecký ústav oprávněn znaleckou činnost vykonávat.

Lze tedy uzavřít, že znalecký ústav podmínky pro výkon znalecké činnosti nesplňuje až po nabytí
právní moci rozhodnutí o zániku práva vykonávat znaleckou činnost.

16) Kolik (znalecký ústav) vyhotovil znalecký posudků od doby, kdy přestal splňovat
zákonné podmínky pro výkon znalecké činnosti?

3
Nelze odpovědět (blíže vizte odpověď na otázku č. 14 a 15).

17) Kolik mu bylo za tuto dobu proplaceno znalečné a kterými soudy či policejními
orgány?

Vzhledem k odpovědi na otázku č. 14 a 15 nelze odpovědět.

18) Jaké kroky k nápravě protiprávního stavu souvisejícího se znaleckým ústavem Oddělení
soudního lékařství Nemocnice České Budějovice a.s. učiníte?

Ministerstvo se znaleckým ústavem zahájilo řízení o zániku práva vykonávat znaleckou činnost
podle § 20b odst. 1 ZZT.

19) Jaké budou Vaše další kroky ve zmíněném případu proplacení znalečného Krajským
soudem v Ostravě tomuto ústavu?

Vzhledem k výše uvedenému žádné, neboť znalečné bylo proplaceno znaleckému ústavu za
zpracování znaleckého posudku, přičemž tato skutečnost je v souladu se zákonem.

20) Je podle Vás předsedkyně senátu Krajského soudu v Ostravě JUDr. Renata Gilová
zodpovědná za kontrolu znalečného a příkaz k jeho proplacení?

Platí, že znalečné znalci (znaleckému ústavu) přiznává ten orgán, v daném případě soud, jež ho
k vypracování znaleckého posudku ustanovil.

21) Pokud ano, jaké učiníte opatření vůči její osobě v této souvislosti, a to zejména
s přihlédnutím k tomu, že uvedená soudkyně požádala předmětný znalecký ústav
k vypracování ústavního znaleckého posudku?

Vzhledem k výše uvedenému žádné, neboť soud je oprávněn přiznat znalečné a ministerstvo nemá
informace o tom, že by znaleckému ústavu bylo přiznáno znalečné v nezákonné výši.

22) Lze vůbec v kontextu shora uvedených pochybností o znalecké činnosti zmíněného
znaleckého ústavu žádat o doplnění znaleckého posudku, jenž odporuje zákonným
podmínkám § 13 vyhlášky?

Vzhledem k tomu, že předmětný znalecký posudek nebyl předložen, ministerstvo není způsobilé
posoudit, jaké podmínky podle § 13 vyhlášky posudek nesplňuje, proto se k tomuto není schopno
vyjádřit. Obecně to ale přípustné je.

23) Žádost o přezkum posudku č. 3/2015 a sdělení výsledku tohoto přezkumu.

Předně opětovně uvádím, že ministerstvu předmětný znalecký posudek nebyl předložen.


Pro úplnost současně považuji za nezbytné Vás informovat o roli ministerstva, jakožto státního
orgánu dohledu nad výkonem znalecké činnosti.

Ministerstvo je orgánem dohledu nad řádným výkonem znalecké činnosti, nikoliv obecným
revizním znaleckým ústavem sui generis, tedy jakýmsi státním orgánem příslušným k revizi

4
znaleckých posudků. Za účelem revize znaleckého posudku se lze se žádostí obrátit na osobu
mající znalecké oprávnění.

Stran odpovědnosti za přestupek (neřádný výkon znalecké činnosti) uvádím, že dojde-li


ministerstvo na základě stížnosti k závěru, že podezření na spáchání přestupku znalcem dokládané
stěžovatelem je odůvodněné, zahájí kontrolu znalce nebo přestupkové řízení. Vyjde-li v rámci takto
případně zahájené kontroly najevo, že skutečnosti uváděné stěžovatelem nevzbuzují důvodné
podezření na spáchání přestupku znalcem, dohledový orgán věc usnesením v souladu se zákonem
odloží. Naopak vyjde-li při případné kontrole najevo porušení povinností znalce naplňující znaky
přestupku, dojde k zahájení řízení o přestupku.

K tomu je nutné zdůraznit, že případné přestupkové řízení se znalcem nebude ani nemůže mít
žádný přímý vliv na případná soudní řízení, v nichž byl či bude znalecký posudek použit jako
důkaz, neboť soud hodnotí znalecký posudek volně stejně jako každý jiný důkaz, a to na podkladě
pečlivého uvážení všech okolností případu jednotlivě i v souhrnu s ostatními důkazy. Relevanci
případných skutečností, která by v rámci přestupkového řízení vyšla najevo, by si soud
v předmětném řízení posoudil zcela nezávisle jako jakékoli jiné skutečnosti (důkazy), o nichž se
v rámci soudního řízení dozví, byly-li by mu vůbec předloženy. Naopak případný právní závěr
dohledového orgánu o porušení povinnosti znalce pro probíhající soudní řízení žádnou relevanci
mít nemůže, neboť soud posuzuje kvalitu znalecké činnosti jakožto důkazního pramene či
prostředku z jiných hledisek než správní orgán. A to podle zásad dokazování, přičemž z tohoto
hlediska prosté konstatování porušení povinnosti znalce správním orgánem samo o sobě nic
nevypovídá o důkazní spolehlivosti výsledků činnosti znalce pro předmět soudního řízení, kterou
správní orgán není oprávněn posuzovat.

Závěrem Vám sděluji, že Vámi uváděný znalecký posudek byl podle již dříve získaných informací
znaleckým ústavem vyhotoven dne 14. 12. 2015, přičemž odpovědnost za případný přestupek
spáchaný znalcem či znaleckým ústavem zaniká ve lhůtě tří let od jeho spáchání. V daném případě
tedy případná odpovědnost za spáchání přestupku znaleckým ústavem Oddělení soudního lékařství
Nemocnice České Budějovice, a. s. zanikla ke dni 14. 12. 2018.

V případě dalších doplňujících otázek jsem připravena k jejich zodpovězení.

S úctou

Vážená paní
Mgr. Jana Černochová
poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešová
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Elektronicky podepsáno: 13.12.2019 14:41:35
ID DS: bykaigw T=Ministryně spravedlnosti ČR, SERIALNUMBER=P704299,
G=Marie, SN=Benešová, CN=Mgr. Marie Benešová, OU=02301,
O=Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti [IČ 00025429],