You are on page 1of 49
TCVN TIEU CHUAN QUOC GIA TCVN 8789 : 2011 Xudt ban ln 4 SON BAO VE KET CAU THEP — YEU CAU KY THUAT VA PHUONG PHAP THU’ Protective paint systems for steel and bridge structures - Specifications and test methods HA NQI- 2014 TCVN 8789:2011 Muc lye 1 Pham vi ap dung ... 5 2 Tailibu vin d8n 5 3. Thuat ngiv va dinh nghia ..... 8 4 Phan loai son... 10 5 Caché son 13 6 Chuan bj mau........ 16 7 Yéu cdu kj thuat ca son bao vé két cau thép ........ 17 & Phuong phap thi... 23 9 Bénh gia va bao cao két qué thy nghiém..... 24 Phy Iyc A: (Tham khdo) Cac hé son ding cho cac loai méi truéng an mon khi quyén, noc va dat 26 Phy luc B: (Tham khao) Son lot truéc khi ché tao... 47 Phy lye C: (Tham khdo) Cac tinh chat co ban cila cac loai son khdc nhau ..:....... 49 Loi néi dau TCVN 8789:2011 duge chuydn ddi ti 22TCN 235-1997 theo quy dinh tai khodn 1 Didu 69 clla Luat Tidu chudn va Quy chudn kj thuat va diém a khoan 1 Didu 7 Nghi dinh sb 127/2007/ND-CP ngay 1/8/2008 cua Chinh phi quy dinh chi tiét thi hanh mot sé didu cia Luat Tigu chudn va Quy chudn kj thuat. TCVN 8789:2011 do Vien Khoa hoc va Céng nghé Giao théng Van tai bién soan, BO Giao thong Van tai dé nghi, Téng Cyc Tiéu chudn Do lwong Chat Iugng thdm dinh, Bd Khoa hoc va Céng nghé cdng bé. TIEU CHUAN QUOC GIA TCVN 8789:2011 Son bao vé két cdu thép — Yéu cau ky thuat va phwong phap thir Corrosion protection of steel structure and steel bridge by protective paint systems - Specifications and Test Methods 1 Pham vi ap dyng Tiéu chudn nay 4p dung cho cac loai son va hé son duge sir dung dé bao vé két cdu thép trong diéu kign khi hau tu nhién, du6i tac déng thyéng xuyén ca méi truéng 4n mon & cac mirc 6 khac nhau (phan loai theo ISO 12944-2). 2 Tai ligu vign din Cac tai ligu vién dan sau day la can thiét dé dp dung tiéu chudn nay. O6i voi cac tai ligu vien dan ghi nam céng bé thi ap dung ban dug néu. Di voi cdc tai ligu vién din khéng ghi ndm céng bé thi ap dung phién ban mgi nhat, bao gém ca cac sua doi, bd sung (néu co). TCVN 2090:2007 (ISO 18528:2000), Son, vecni va nguyén liéu cho son va vecni ~ Lay m&u. TCVN 2091:2008 (ISO 1524:2000), Son, vecni va myc in - Phuong phdp xac dinh d6 nghién min. TCVN 2092:2008 (ISO 2431:1993/Cor 1:1994/Cor 2:1999), Son va vecni - Xéc¢ dinh thoi gian chay bing phéu chéy. TCVN 2093:1993, Son - Phuong phap xac dinh ham lung chat ran. TCVN 2096:1993, Son - Phuong phap xac dinh thoi gian khé va dé khé. TCVN 2097:1993. Son - Phuong phap xac dinh d6 bém dinh cua mang son. TCVN 2098: 2007 (ISO 1522:2002), Son va vecni— Phép thir dao déng tat dan cia con lc. TCVN 2099: 2007 (ISO 1519: 2002). Son vd vecni— Phép thi udn (ruc hinh try). TCVN 2100-2 2007 (ISO 6272-2:2002). Son va vecni — Phép thi’ bién dang nhanh (d6 bén va dap) - Phan 2: Phép thé tai trong roi. vét 1m cé dién tich nhé. TCVN 2101:2008 (ISO 2813:1994/Cor.1:1997). Son va vecni- Xdc dinh dé béng phan quang cia mang son khéng chiza kim loai 6 goc 20°, 60° vé 85°. TCVN 8789:2011 TCVN 2162:2008 (ISO 3668:1998). Son va vecni - Xdc dinh mau sc theo phuung phap so sénh tye quan. TCVN 5669:2007 (ISO 1513:1992), Son va vecni - Kiém tra va chuén bi méu thu. JIS K 5400:1990, Testing methods for paints (Céc phuong phép xée dinh tinh chét cua mang son). ASTM O 4541, Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coatings Using Portable Adhesion Testers ( Phuong phép xd¢ dinh 46 bam dinh ciia lop phis bang thiét bi Pull-Oft) ISO $54:1976, Standard atmospheres for conditioning and/or testing - Specifications (Khi quyén tiéu chuén dé bdo dam diéu kién yéu céu va dé thir nghiém) 1$O 28081992, Paint and vamishes - Determination of film thickness (Son va véc 1 ~ X4c dinh chiéu day mang) 1SO 2409:1892, Paint and varnishes ~ Cross-cut test (Son va véc ni - Xéc dinh d6 bam dinh theo phurong phap rach) 1SO 2812-1:1993, Paint and varnishes Determination of resistance to liquids - Part 1: General methods (Son va vée ni Xéc dinh d& bén trutse chét Ing - Phdn 1: Céc phuong phép chung). ISO 2812-2:1993, Paint and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 2: Water immersion method (Son va véc ni— Xéc dinh d6 bén true chat lng - Phan 2: Phuong phdp ngém nut). ISO 3231:1993, Paint and varnishes - Determination of resistance (o humid atmospheres containing sulfur dioxide (Son va véc ni - Xac dinh 6 bén trubc khi quyén &m c6 chive luu huynh dioxit) 1SO 3849, Zinc dust pigments for paints - Specifications and test methods (B6t kém trong son - Yéu cdu ky thudt va phurong phap thu). 1SO 4264.1978, Paint and varnishes - Pull-off test for adhesion (Son va véc ni - Thi nghiém strc bam dinh bang kéo git) ISO 4628-1:1982, Paint and vamishes - Evaluation of degradation of paint coatings ~ Designation of intensity quantity and size of common types of detect ~ Part 1: General principles and rating schemes (Son va vecni ~ anh gia su xudng cdp cua lép ph son - Tén goi cdc dang khuyét tat phd bién theo mur d6, khdi tupng va kich c&~ Phén 1: Nguyén téc chung va céc phuong an dénh gid) 1SO 4628-2:1982, Paint and varnishes ~ Evaluation of degradation of paint coatings - Designation of imensity quantity and size of common types of detect - Part 2: Designation of degree of blistering (Son va vécni - Banh gia sy xuéng cép cua iép phi son - Tén goi céc dang khuyét tat phd bién theo mac 6, khéi lugng va kich o& - Phdn 2: Tén goi theo mirc dé phéng rp). 1SO 4628-3:1982, Paint and varnishes ~ Evaluation of degradation of paint coatings - Designation of imtensity quantity and size of common types of detect ~ Part 3. Designation of degree of rusting (Son va ‘TCVN 8789:2011 vécni ~ Banh gia sy xuéng cap cua lop phi son - Tén goi cae dang khuyét tét phd bién theo moc do, khéi lugng va kich c& - Phén 3: Tén goi theo mirc d6 gi). {SO 4628-4:1982, Paint and vamishes ~ Evaluation of degradation of paint coatings ~ Designation of intensity quantity and size of common types of detect ~ Part 4: Designation of degree of cracking (Son va vécni - Banh gid sy xudng cdp cua lop phd son - Tén gi cdc dang khuyét tat phd bién theo mac 6. khdi lugng va kich c& - Phan 4: Tén goi theo mire dé nut vo). ISO 4628-5:1982, Paint and vamishes - Evaluation of degradation of paint coatings ~ Designation of intensity quantity and size of common types of detect ~ Part 5: Designation of degree of flaking (Son va vécni - Banh gid sy xuéng cdp cuia lbp phi son - Tén goi cdc dang khuyét tét phd bién theo moc a6, kh6i lugng va kich c& — Phan 5° Tén goi theo mirc dé bong tréc). ISO 4628-6:1982, Paints and vamishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of intensity quantity and size of common types of detect - Part 6: Assessment of degree of chalking by tape method (Son va véeni - Banh gis sy xubng cp ca lép phil son ~ Tén goi cdc dang khuyét tat phé bién theo mic dé, khéi luong vé kich c& - Phén 6: Mae 06 phén héa). ISO 6270:1980, Paint and vamishes ~ Determination of resistance to humidity (continuous condensation) [San va vécni- Xéc dinh d6 bén truse sy dm wot (ngung ty lién tuc)} ISO 7253:1996, Paint and varnishes - Determination of resistance to neutral salt spray (fog) (Son va vécni - Xae dinh d6 bén trvéc su’ phun mudi trung tinh (song mi). ISO 7384:1986, Corrosion tests in artificial atmospheres - General requirements (Thir nghiém én mén trong khi quyén nhan tao — Nhing yéu céu chung). ISO 8501-1:1988, Preparation of steel substrates before application of paints and related products ~ Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Specifications and definitions for iSO surface profile comparators for the assessment of previous coatings (Chudn bj mat nén bang thép trutse khi 4p dung son va céc sén phém lién quan ~ anh gia true quan cua sy sach bé mat - Phan 1: Yéu céu ky thuat va dinh nghia vé may dé so mau theo bién dang bé mat nham danh gid cdc lop phi trubec day) ISO 8503-1:1988, Preparation of slee! substrates before application of paints and related products -- Surface roughness characteristics of blast-cleaned stee! substrates -- Part 1: Specifications and definitions for ISO surface profile comparators for the assessment of abrasive blast-cleaned surfaces (Chuan bj mat nén bang thép tude khi dp dung son va cac san phdm lién quan ~ Cac dac trung xu xi bé iat cda mat nén bang thép duoc lam sach bang théi hoi - Phan 1: Yéu cdu ky thudt va xé¢ dinh phuong phép so snh bién dang bé mat dé danh gid cdc bé mat théi hoi co chét mai mén) 1SO 8503-2:1988. Preparation of stee! substrates before application of paints and related products ~ Surface roughness characteristics of blast-cleaned stee! substrates — Part 2: Method for the grading of surface profile of abrasive blast-cleaned stee! — Comparator procedure (Chudn bi mat nén bang thép TCVN 8789:2014 true khi 4p dung son va cac sén pham lién quan — Cac dac trung xu xi bé mat cua mat'nén bang thép dugc lam sach bang théi hoi- Phén 2: Phuong php phan loai bién dang bé mat thép duoc lam sach bang phuong phép théi hoi co chét mai mén ~ Quy trinh so sénh). ISO 12944-1:1998, Paint and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 1. General introduction (Son va vécni- 840 vé chéng an mon két céu thép bang cdc hé son phi - Phan 1: Gidi thiéu chung). ISO 1294-2: 1998, Paint and vamishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 2: Classification of environments (Son va vécni - Bao vé chéng &n mén két cdu thép bang céc hé son phii- Phén 2: Phan logi méi trudng). 1SO 12944-4;1998, Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems -- Part 4: Types of surface and surface preparation (Son va vécni ~ Bao vé chéng &n mén két cdu thép bang céc hé son phi - Phan 4: Cac dang bé mat va chudn bj bé mét). 3. Thuat ngi va dinh nghia Trong tiéu chudn nay sur dung cac thuat ngtr, dinh nghia sau. 34 Dé day cao (high build) ‘Mang son 06 dd day khé 2 80 ym. 3.2 Ham Iugng cht khéng bay hoi cao (high volatile solid contents) Thuat ngir nay six dung 68 mé td vat ligu son cé ham lung chat khéng bay hoi lon hon so vei ham fweng chat khéng bay hoi théng thuéng. 33 Tinh tong hyp (compatibility) (0) Ca cae san phdm trong mot hé son Kha nang hai hay nhiéu san phdm dug str dung trong mét hé son ma khéng gay nén anh hudng ngoai y muén. Gi) Cua mot san phdm voi nén Kha nang cda mét san phdm duc su dung trén n&n ma khéng gay nén anh hudng ngoai y mudn. 34 Lop lot (priming coat(s)) Lop phi dau tién ca mot hé son. Lop lot c6 66 bam dinh tat voi bd mat kim logi d3 dugc lam sach, va ¢6 d nham thich hyp hodc b4m dinh tét von mt I6p son ci da dugc lam sach, dé tao thanh mét nén TCVN 8789:2011 virng chdc, dam bao 66 bam dinh tat cho lop son tiép theo. Lép lét cling cé kha nang bdo vé chéng an mén trong thdi gian thi céng cdc lép son phi tiép theo va trong suét thd’ gian lam viéc cia hé son. 35 Lop trung gian (intermidiate coat(s)) Lep son hoac céc l6p son nim gitra cdc I6p lst va cdc lop phu ngoai. CHU THICH 1° Trong tigng Anh, thuat nga “undercoat” abi khi éuoc st dung cd nghia twong ty nh intermediate coat”, chi mot lop phi duoc thi cing tryc tiép tube cdc lop phi ngoai cing 36 Lep phd ngoai (top coat(s)) Lop phi cudi cing cua mét hé son. duge thiét ké dé bao vé cdc lop phi phia dui khdi bi tac dong cua mdi truéng, ding gép vao viéc chéng an mén cia ca hé son va 6 gid tr trang ti. a7 Lop lién két (tie coat) Lop son duge thiét ké nhim cai thién 66 bam dinh gidra cdc lep son phi hodc tranh nhing khuyét tat hat dinh trong qua trinh thi cong 38 Lop tang curéng (stripe coat) Lop son tang cudng duge thi céng dé dim bdo sy bdo vé thich hop cho cdc khu vuc trong yéu nhu: ac canh, méi han. 39 ‘Chiéu day mang son khé (dry film thickness - DFT) Chigu day cua lp son ph duy tri trén bé mat khi 6p son ph da dong ran (khd). 3.10 Chiéu day mang son khd danh dinh (nominal dry film thickness - NDFT) Chiéu day mang son khé quy dinh cho tung lop hoac mot hé son dé dat duc dé bén yéu cau. 34 Chiéu day mang son khé téi da (maximum dry film thickness) Chiu day mang son khé t6i da cé thé chdp nhan duc ma trén mirc 66, tinh nang cia lop son va hé son sé bi gidm di 3.12 Son lot (primer) Loai son duc ché tao dé str dung phi truc tiép trén mat nén da duoc chudn bi. va nhu vay nd nam phia duéi cac Idp tiép theo. TCVN 8789:2011 3.13 Son bao vé ban dau (prefabrication primer) ‘Son khd nhanh dugc si dyng cho bé mat thép 68 dugc lam sach nham bdo vé thép trong qué trinh ché tao ma van cho phép thép cé thé han, cat dug. 3.14 Thoi gian séng (pot life) Khodng thd gian t6i da ma trong khoding thoi gian nay cac thanh phan ola vat ligu son sau khi da tron voi nhau van six dung duge. 3.15 Han sie dung (Best before hoac Expire) Thdi gian duy tri u@c chat Ivong t8t eda vat ligu khi duge bao quén trong thing chira kin dudi cdc diéu kién bao quan théng thudng. 3.16 Cac hyp chat hiru co dé bay hoi (volatile organic compound - VOC) Bao gdm tat cd chat léng hay chAt ran hivu co nao ty bay hoi tai nhiét 46 va 4p sudt khi quyén khi tidy xtc v6i mei truéng, 3.47 Ham tuong hyp cht hiru co dé bay hoi (volatile organic compound content - VOCC) Ham eng cac hop chat hu co dé bay hoi, cd mat trong vat ligu son phi, dugc xac dinh trong nhong diéu kign quy dinh 4 Phan loai son 4.1. Son khé trong khong khi Lop mang déng ran do dung mér hiru co hoae dung méi nuéc bay hoi va phan ng eda chat tao mang ot oxy trong khang khi H@ cht tao mang dién hinh fa. Alkyt Uretan alkyt ‘Chat tao mang este epoxy. Thai gian khd phy thudc vao nhiéu yéu td, trong dé cb nhiét 6 va sy déi luu cla khéng khi. Phin ung voi oxy c6 thé din ra & nhiét 46 thdp dén 0 °C, mac dis & nhiét d6 thdp nay téc do phan Ung xay ra cham hon rat nhidu 10 TCVN 8789:2011 4.2: Son mét thanh phan C6 thé Ia hé son dung mai hoac son nude. 4.2.1. Son dung mdi hiu co Mang son khé do su’ bay hoi cua dung méi. Qua trinh nay la thuan nghich, tic la, mang son khd van hoa tan dug trong dung méi ban dau cia nd Cac chat chat tao mang dién hinh [a: = Cao su clohéa = Chdt tao mang acrylic cdc loai. ~ Bitum Théi gian khd phy thudc vao nhidu yéu t6, trong dé cé nhigt 6. Phan Ung voi oxy co thé dién ra & nhigt 49 thp toi 0 °C, mac du & nhiét dO thap nay tbe 46 phan dng xdy ra cham hon rét nhidu. 4.2.2 Son dung méi nuéc Trong loai son nay. chat tao mang dugc phan tén trong nuéc. Mang son déng ran do siy bay hoi cla nuéc va sy hinh thanh mang cla chat tao mang 64 duc phan tan. Qué trinh nay khéng thuan nghich, tue ia mang son khéng thé tan trong nuéc sau khi 63 khd. Cac chat tao mang dién hinh la: Nhya acrylic dang phan tan. ~ _Nhwa vinylic dang phan tan. Nhya polyuretan dang phan tan. ‘Thon gian khd sé phu thuge vao nhidu y&u t6, trong 66 co sy d6i lu ca Khong khi, dO dm tong 46i va nhiét 46. Qua trinh khé co thé xay ra & nhiét dé thdp dén +3 °C, mac di & nhiét do thdp, nd xdy ra ‘chm hon rét nhiéu 4.3 Son hai thanh phan Noi chung, loai son nay chva hai thanh phan: thanh phan co sé va tac nhan dong ran. ‘Mang son khé héa hoc do sy bay hoi cia dung mdi (néu cé) va phan bng hod hoc gitva thanh phan co 6 va tac nhan déng ran. Cac logi trong cac 4.3.1: 4.3.2: va 4.3.3 dudi day hién dang dug st dung. 4.3.1. Son epoxy * Thanh phan co so. " TCVN 8789:2011 ‘Cac loai chat tao mang trong thanh phan co sé Id cac polyme cé nhém epoxy - nhom phan tng vai cac chat dong rn thich hop. Cac cht tao mang dién hinh la ~ Epoxy. Epoxy vinylic. epoxy acrylic. Té hop epoxy (vi du cht tao mang hydro cacbon epoxy hoac chat tao mang pek than 64 epoxy). Cé thé 1a hé son dung méi hoac son nude Son epoxy bj ph4n hod khi tidp xuc voi anh sang mat troi. Néu yéu cdu phai duy tri mau sdc hoae 4 béng thi Ip phd nyoai cing nén str dung polyuretan béo (4.3.2) hoc mét dang son khé vat ly phu hop. * Cac tac nhan déng ran, Polyamin, polyamit hoac cdc d&n xudt cua chung duge st dung phé bién nhat Polyamit thich hep nh&t cho son dt do kha nang tham uot tdt va tao ra lop phi co kha nang chiu fda chat t6t hon. Qua trinh déng ran khéng 466i h6i phai tiép xtc vét Khéng khi, Tuy nhién théi gian khd phy thube vo nhidu yéu t6 trong d6 c6 sy d6i Ivu cla khéng Khi va nhiét do. Phan wng dong ran co thé dién ra & nhiét 46 thdp dén +5 °C. 4.3.2 Son polyuretan * Thanh phan co sé Chat tao mang Ia polyme chira nhém hydroxyl la nhém phan tng véi cdc tac nhan dong rén phu hgp. Trong céng thie 6 thé chira dung moi hoac khéng chiva dung mdi. Cac chat tao mang dién hinh la: Polyeste. Acrylat. Polyete. *Tac nhan dong ran Cac polyizoxyanat thom hoac béo thudéng dugc sur dung phé bién nhét Cac mang son duge déng rin bdi polyizoxyanat béo cé tinh chat git mau sdc va 46 béng rat tt néu duoc két hop voi mot thanh phan co sd phu hop. Tac nhan déng ran polyizoxyanat them tao mang son khé nhanh hon nhung lai kém thich hop di voi son ngoai trai do cé xu huéng phdn hod va mat mau nhanh hon. 12 TCVN 8789:2011 Qué trinh dong rén khong di hoi phai tiép xe v6i khéng khi. Tuy nhién, théi gian khd phy thudc vao nhidu yéu (6, trong 66 cé sy déi Iuu cia khéng khi va nhiét 6d. Phan Ung déng ran cé thé xdy ra nhigt 66 th4p één 0°C hoc thdp hon, nhung dé 4m can dugc wu tién duy tri trong pham vi ma nha san xuat son 68 kién nghi, dé dam bao l6p pha khong chiza bot va bi r8 lt. 4.3.3. Son dong ran bang hoi avec Mang son khé do dung mdi bay hoi. Mang son duge tao thanh bang phan ung gitva chat tao mang véi hoi nude trong khong khi Cac loai chat tao mang dién hinh la ~ Polyuretan (1 thanh phan). = Alkyl silicat ~ Etyl silicat (2 thanh phan). ~ Etyl silicat (1 thanh phn). Thi gian khé phy thudc vao nhiéu yéu t6 nhu nhiét 46, 46 2m khong khi va chiéu day mang son. Phan tng déng ran c6 thé xdy ra & nhigt 69 thdp dén O°C hoac th4p hon, mign Ia trong _khéng khi van én chiza hoi nude. 89 m cang thép, thi sy déng rn cang chém. Bigu quan trong & nhizng chi din cia nha san xuat lién quan dén cac gidi han vé 6 Am va chigu day mang son khd, mang son uét phai duge tuan thd, nham tranh bj bot, 13 li ti vd bong tach mang son, 44 Cac tinh chat co ban cla cac logi son khac nhau Céc théng tin duge éva ra trong Phy lye C, chi mang tinh théng tin hm trey gitp cho viée Iya chon Joai son. Khi sir dyng can phai két hop véi cac bang trong Phy Ive A.1 dir ligu do nha san xudt dua ra va théng tin tt cdc dy n true day 5 Cac hé son 5.1 Phan loai mdi trueng va bé mat duge son 5.1.1 Phan loai méi truéng Theo tiéu chudn ISO 12944-2, méi truéng duge phan thanh cac loai sau: C1 rat thdp; C2 - hap: C3 - trung binh: C4 - cao; 13 ‘TCVN 8789:2011 CS.I - rt cao (méi trurdng céng nghiép), C5-M - rt cao (méi trong bién). Ba loai sau duge phan cho mdi trueng nude va dat: Im1 -- ngam trong née ngot: Im2 - ngam trong nuee bién hodc nude Io, Im3 - chén trong dat. 5.1.2 Bé mat duge son 5.1.2.4 Két chu moi Cac hé son durge ii6t ké trong phy lyc A cé lién quan véi céc loai chun bi bé mat Sa 2.5 va St2 voi bd mat thép duge chudn bi t6i St 2, gilogi C nhur trong ISO 8501-1 [a loai déi ching. D6 nhdm cia be mat Gugc danh gid bang &6 cao phé bién ciia cac dinh so voi dO sau phé bién cia cdc ldm thdp. Phuong phap phan loai bé mat thép 64 dugc lam sach bang phun dugc mé ta trong {SO 8503-2. Cac hé son duce ligt ké trong phy luc A 18 cdc vi dy dién hinh cho nhimng hé dec sir dyng trong ce méi tréng an mén theo phan loai trong tigu chudn nay. Khong can bdo vé chéng an mén cho ca hang myc trong méi truéng 4n mén loai C1. Néu viée phii son Ia can thidt vi ly do thdm m9 thi c6 thé ‘s0* dung cac hé son trong bang A.2 (loai moi truréng an mon C2). 5.1.22 Béotri BE bao tri cdc bé mat da duge son phu, diu kién cla lop phi dang tdn tai va cac bé mat phai dugc kiém tra bing cach sty dung phuong phap thich hgp, vi du theo tigu chudn ISO 4628, dé xac dinh xem cn son lai toan bd hay ting phan. Sau d6, phai qui dinh cach chudn bj bé mat va hé son bao vé can tham van kién nghi cua nha san xudt son. Viing th nghiém cé thé duge chudn bj dé kiém tra theo kién ‘aghi cua nha san xuat, 5.2 Dang son i6t Cac Bang tir A.1 dén AQ trong Phy Iyc A cung cép théng tin vé loai son lét sé duc str dung va chi rd d6 1a son lot giau kém hay son dya trén cac chat mau khde. Véi loai son lot giau kém. ham Iuong bot mau dang kém t6i thiéu trong phan hop chat khéng bay hoi phdi ld 80% theo trang Ivgng (mim), 461 voi ca hai loai chat tao mang géc hitu co’ va v6 co. Sé ligu nay la co so cho 46 bén (tudi tho ) cla hé son cé I6p son lot gidu kém Gugc dua ra trong cac Bang A.1 dén A, Bot kém kim loai phai tuan thd nhiing yéu cau da qui dinh trong ISO 3649. CHU THICH 3°MOt phuong phdp x3c dinh ham Ivong bot mau kém trong phan khéng bay hoi cia son duge mo ta trong ASTM D 2371-85. 14 ‘TCVN 8789:2011 CHU THICH 4 Mét sé nude c6 tidu chudn quéc gia quy dinh ham iuong bét kém tdi thiéu cao hon 80% theo khdi long (m/m). Ham luong bot mau kém cao hon ndi chung s@ nang cao dua dé bén cua hé son 5.3 H@ son cé ham Iweng cac chat hiru co dé bay hoi thap (Volatile Organic Compounds - voc) Nhirng vi dy lit ké trong Phu luc A bao gom cac hé son co ham Iugng VOC thap duge thiét ké dé dap Wing cdc yéu cau vé mivc 46 bay hoi thdp cia dung méi. ‘Véi ting méi trw@ng an mon. mét hoc hai bang riéng biét chi ra cdc loai son hay hé son duge ligt ke 66 sn trén thi truréng [a loai son géc nuéc hay Ia loai 1 thanh phan hodc 2 thanh phan. Mét sé hé son duge liét ké c6 thé bao gdm ca son co ham lugng chat ran cao hay son géc nuee ding lam son l6t va cd lép son phi ngoai, hodc bang sy két hop son cé hm Ivgng chat rin cao va son géc nuée 5.4 Chidu day mang son kho Dinh nghia chidu day mang son kho (Dry Film Thickness-OFT) va chigu day mang son khé danh dinh (Nominal Dry Film Thickness-NOFT) dugc dua ra tai 3.9 va 3.10. Chiu day mang son trong cae bang & Phy luc A la chiéu day mang son khd danh dinh. Chiéu day mang son khd néi chung duge kiém tra trén hé son hoan chinh. Chd nao can kiém tra chidu day mang son khé ctia l6p Iét hay ca cac phan khac ca hé son thi co thé duoc do riéng Fé. Két qua do chigu day mang son khé sé bj anh hung nhiéu béi viéc higu chudn thiét-bj do, phuong phap do va d@ nham cla bé mat thép Phuong phap do chiéu day mang son duge néu trong ISO 2808. Qui trinh dé kiém tra chiéu day mang son kho danh nghia (thiét bi, higu chudn thiét bj, va bat cu sy diéu chinh két qua do do bé mat nham ‘tao nén can phai dug thod thuan gitra cc bén lién quan). Phai than trong dé dat dugc chiéu day mang son khé danh nghia va tranh nhing ving day qué mirc. Nhin chung chigu day mang son khé tdi da khong duge vuot qua 3 lan chiéu day mang son danh ghia. Trong trudng hop vugt qua chiéu day mang son khé t6i da thi cin cd su théa thuan gia cac bén lién quan. B4i voi san phém hay hé son c6 chiéu day mang son khé téi da qua gidi han va trong mot sé trudng hop dac biét khac, cac théng tin duc néu trong dé liéu ky thuat cia nha sén xuat son phai duge tuan th 6 lveng lép phi va chiéu day mang son khé trich dn trong phy lye A dua trén co sé ap dung phuong phap phun khéng co khéng khi. Viée sur dung ruld, chéi quét hay thiét bi phun théng thudng sé cho chiéu day mang thép hon va sé can nhiéu lp phi hon dé cé dugc chidu day mang son khé tong tng, can tham khdo y kién ty van cla nha sdn xudt dé 66 thém théng tin. 5.5 Tudi tho Tudi tho cua mét hé son bdo vé phy thudc vao mot sé yéu t6, nhu’ 15 ‘TCVN 8789:2011 Loai hé son, Thiét ké két cau. Diéu kién mat nén trudc khi chudn bj Marc d6 chudn bj bé mat. Tiéu chudn ap dung, Bibu kién thi cong, Ditu kién tiép xuc cua son sau khi tao mang, Bidu kién cla he son duoc ap dung cd thé Gugc danh gid theo tigu chudn ISO 4628-1 dén ISO 4828-6. Viée bién soan cac bang trong Phy luc A dya trén gid thiét rang. viéc son bao tri (qui mé) ion [an au tién thong thong nén duge tién hanh vi muc tiéu bdo vé chéng dn mon khi lop phi da xudng cap tor mie R13 nhu da dinh nghia trong tiéu chudn ISO 4628-3. Trén co sé 46, 66 bén duc diva ra trong phan nay vi 3 khoang: ThAp (L): 2.48n § nim Trung binh (M): § én 15 nam Cao (HY): trén 15 nam. Khoang 46 bén lau (tudi tho) khéng phai la thoi gian bao hanh. DO bén la mot thong s6 xem xét ve ky thuat gitp cho chu dau tu thidt 1p mot chuong trinh bao tri, Thoi gian bao hanh Ia mét thdng sb xem xét cé tinh phap ly durgc thod thuan trong hgp ding. Thang thuéng, thoi gian bao hanh ngan hon khodinng thoi gian cua dd bén. Khang co mot qui tac nao két ndi hai khodng thdi gian nay 6 Chuan bj mau thi nghiém 6.1 Tém miu thi nghigm 6.1.1 Mat nén théep Cac t4m mau thi nghiém phai duoc ché tao tir cing mét loai thép nhy si dyng trong thyc t& (trie Khi ob sy théa thuan khac). Kich thudc t6i thiéu cua tam mdu la 150 mm x 70 mm. Chidu day t&m sé phy thudc vao thi nghiém, nhung it nhdt cing phai la 2 mm Tru khi Guge théa thuan khac di, néu khéng thi bé mat tm thép phai duoc chudn bi phuong phap lam sach bang khéng khi nén sao cho dat dugc loai chudn bj bé mat Sa 2” hoc Sa 3 nhu tron 1SO 8501-1 16 TCVN 8789:2014 86 gd ghd (bién dang) cua bé mat phai tong eng véi mc trung binh (G) nhu trong ISO 8503 -1 Tém mau cling 6 thé kiém tra bang cdch so sénh voi mau chudn trong ISO 8503 - 2. Ngoai ra, t4m mu thi nghigm phai tuan thi theo ISO 7384 6.1.2, Mat nan thép phd kém Tam m&u thi nghigm phai dugc lm bang loai thép phi kém sir dung trong thye t8 (ngoai triy co sy théa thuan khdc). Kich thuée va 66 day phai tong ty nhu déi véi mu. Vie chudn bj bé mat phai theo thda thuan gifva cdc bén lin quan. Cac phyong phap chudn bi b& mat 48 cho trong TCVN 8989:2011 Son bao vé cu thép va két cu thép - Quy trinh thi cing va nghiém thu. 6.2 Laymau son Lay mau dai dign ca san phdm thy nghiém (hog cia ting sin phdm, trong trong hop mat hé c6 nhidu lp phd) theo TCVN 2090:2007. Vige kiém tra va chudn bj tig m&u 48 thir nghiém theo TCVN 5669:2007. 6.3 Sé lvgng mau Can phai chudn bj 3 t4m mu cho méi thir nghiém (ngoai triv c6 sy théa thudn khae). 6.4 Heson Nén thi cng son t4m m&u bang phuong phdp phun. Son phai thi cng theo cdc yéu cAu kj thuat cla nha san xudt son. Mai ldp phi phai ddng déu va chidu day va bd mat ngoai, khéng bj co, cng, lm, 3, nhan, be mat béng khéng déu, phun qué khé hay bj bong tréc... Chiu day mang son khd, xa dinh theo tiéu chudn ISO 2808 khong dugc vot qua 20 % gid tri quy dinh Nogoai triv cé sy théa thuan khac néu khéng thi t4m mu thi nghiém 44 son phai bao duéng 3 tudn trong didu kign khi quyén tiéu chudn: nhigt 46 (23 + 2) °C, 46 Am tuong di (50 + 5) % hodc (20 + 2) °C véi dO Am tuong adi (65 + 5) %, nh da dinh nghia trong tigu chudn ISO 554, truée khi thi nghiém. Can cé sy bdo vé thich hyp cho cac vién canh va phia sau tém mau thi nghiém. 6.5 H@ son déi cheng Mét hé son duge xéc dinh da 4p dung thanh c6ng nhidu nm ngoai hign trréng va tinh nang cla n6 da bidu thj bang thir nghiém trong phong thi nghiém thi nén sd dung lam hé son d6i ching. Hé son nay cng phai tuong ty nhu hé son dang duge thir nghiém va thanh phan hode chiing loai ... Vi dy va cac hé son phi hyp duge dua ra & Dieu 5. 7 Yéu cdu ky thudt cla son bao vé cdu thép va két cdu thép Cac hé son bdo vé cau thép va két cdu thép theo phan loai son dua ra & Bidu 4, cAn phai dat cac tinh ch&t vat ly va co hoc sau. 17 TCVN 8789:2011 7.4 Tinh chat vat ly 7.4.4 Dbi voi son géc dung moi 61 voi hg son gdc dung méi cn phdi théa man cac chi tiéu vé tinh chat vat ly 6 Bang 1 Bang 1 - Tinh chit vat ly ia son géc dung mi Moc chi tidy _| Ten chitiéu fonvi | sonist] Son L trung gian | 1. Mau sac Mau | Nau dé - | Tevn21022008 Mau - xam (ISO 3668:1978) nhat 6én, sim 2, 86 nhét theo VZ-4 s (@ mmet a0 25°C 230 240 230 | TCVN 2092:2008 3. Ham long phan kind % 250 260 | 250 | TCVN2093:1993 4. Demin ym $30 $50 s25 | TovN 2081 2008 | | 5. Thoi gian kha (@ nhiet "TCVN 2096-1993 46 25°C Khd khéng bat byi h 36 56 I Khé hoan toan h | 224 224 71.2 D6i voi son géc nvec Bang 2 - Tinh chat vat ly cia son géc nuoe a Tinh chit Bon vi T son trang | 5, ~ "| Phuong phép thir | Son lot I: alan 1 Mau sac 1 Mau - | 1 T sevw 2102.2008 2. BB nhdt Brookfield (6 nhiet a6 25°C) 10-25 | eae ASTM D 2196-86 Poise 10-20 | i |. tT | | TCVN 2091:2008 i 4. Thai gian khd Kho bé mat Kho hoan toan | 8 Ham lwgng phn hho % | 50 | 760 | ~S0 | Tovn 2093 1983 18 TCVN 8789:2011 7.1.3. B6i véi son ham lwgng dung mdi thdp Bang 3 - Tinh chat vat ly cua son ham lwgng dung mdi thdp Mire chi tiéu Tén chi tigu Ben yj | | Phwong phép thir Son lot Son phi | ea | - Mau sé Mau Nau a6 TCVN 2102 - 2008 1 j a Mau . Xam nhat dn | 156 3668:1978 sim | 2, 86 nhot Brookfield ‘einen 6 25°0) Poise 10-25 10-25 ASTM D 2196-86 3. Ham lveng phan khé % 90-95 | 80-90 | TCVN2093- 1993 4, 86 min pm $30 TCVN 2081 - 2008 5. Thoi gian kno (6 nhiét 46 TCVN 2096 - 1993 25°C) ~ Khé khéng bat bul A s6 s6 ~ Khé hoan toan [oa 24 sm 7.2. Tinh chat co hoc Bang 4 - Tinh chat co hoc cla cac he son Mire chi tiéu Tén chi tidu Bonvi | soniét | Son | Sonphi | Phuong phap thir trung gi 1. Dbcingmangson | | 2020 “TCVN 2098:2007 Dobsnubn ciamang | mm | 2 2 | “TOWN 2009:2007 Debamdinheiamang | am | 1 | 4 “Town 2097:1993 6 ben va é8p koem | 245 | 248 | 260 | TovN2t002007 5.89 bing ; * ~ ~ Trung | TCVN 2101:2007 i binh 70 % | 19 TCVN 8789:2011 7.3. Kha nang chju moi trong 7.3.1 Khai quat Cae thi nghiém va thai gian thir nghiém duc tign hanh cho méi hé son trong timg loai moi txdng &n mén (theo 5.1.1, Bang 7) duge dua ra tai 7.3.2. Chi cé mot trong s6 3 tém mu thi nghiém duge phép khéng tuan thi hoan toan véi nhiing digu kién 64 quy dinh tai 7.3.3.va 7.3.4 Vi du: mot he son vei téng 4} day mang son khé dudi 250 ym s8 duoc danh gia vao loai "cao" cho foai méi trudng 4n mén C3 trén theo néu it nhdt 2 trong 3 sé mau thi nghiém. Truoc khi thi nghiém, sy phan loai thu dugc theo tigu chudn ISO 2409 la O hay 1. ‘Sau 480 h phun mu6i (theo ISO 7253), mang son khéng ¢6 khuyét tat khi dugc danh gia theo cdc tiéu chudn tir ISO 4628-2 dén ISO 4628-5, va sy phan loai thu dugc theo tiéu chudn ISO 2409 1a 0 hoae + ‘Sau 240 h ngung ty lign tye (theo ISO 6270), mang son khéng cb khuyét tat khi durgc Banh gid theo cac tiéu chudn ISO 4628-2 dén {SO 4628-5 va sy phan loai theo tiéu chudn ISO 2409 [a 0 hoac 1. CHU THICH 5. Bi voi cdc he son dy dinh dung trong mdi trong nirée va dat {im', Im2, Im3) 46 bén lau “trung inh” fa mic yeu cu t6i thiéu. 7.3.2. Thir nghigm va thdi gian thie nghi¢m 7.3.2.1 H@ son trén mat nén bang thép (Cac thi nghiém va thoi gian thi nghiém dua ra & bang 8 dugc ding cho hé son trén nan thép. Voi hé son dy dinh ding cho loai méi trudng an mon CS-I (va sau khi théa thuan gita cac bén lién quan) quy trinh trong tiéu chuan ISO 2812-1 co thé thay thé hoae bé sung bdi thir nghiém theo tiéu chudn ISO 3231, str dyng cdc hinh vé vé khong thdi gian thi nghiém cho ISO 6270, tire la 240h (10 chu ky) cho 46 ban lau "thap", 480 h (20 chu kj) cho dé bén lau “trung binh" va 720 h (30 chu ky) cho 06 ben lau “cao”. Néi chung, qui trinh nay Ung dung cho hé san cé mét loai son lot gidu kém 7.3.2.2 H@ son trén nén thép pha kin ‘Vige thir nghiém va théi gian thy nghiém dua ra trong bang 9 ding cho cdc hé son trén nén thép phi kém (gdm ma kém nhiing néng va phun nhiét). 20 TCVN 8789:2011 7.3.3. Banh gia thir nghi¢m méi trong axit va kiém Bang 5 - Cac chi tléu thir nghigm mol trvdng axit va kiém cua mang son [ Tén chi tiéu Yeu cdu ky thuat [Phuong phap thir 1. 86 bén axit |__ Mang son khéng bién adi JIS K 5400-1990 2. B6 ban kid | Mang son khéng bién adi JIS K 5400-1990 3 86 chiu man Mang son khéng bién déi JIS K 5400-1990 [a ‘BO chiu dau ~ ‘Mang son khéng bién adi JIS K $400-1890 7.3.4 Danh gia trréc khi thir nghigm gia téc Bang 6 - Cac chi tiéu danh gia tre khi thir nghiém gia téc cla mang son. Yeu cau ky thuat Phuong phap thir 4. BO bam dinh theo phuong phap rach | Phan logiO hoac 1 | Iso 2409 ASTM D4541 2. 8 bam dinh theo phuong phap bong bat 7.3.5 Banh gia sau khi thir nghigm gia téc Bang 7 - Cac chi tiéu danh gia sau thir nghigm gia téc cla mang son —— | Yeu cdu ky enue Phuong phap thir 4.89 phong rep _ 180 4628-2 faci an ” - 180 4628-3 3 Not 0 eee Iso 4628-4 | 4 Bo bong troe ~ ISO 4628-5 | 5.0 bam dinn theo phuong phap rach ~~ T phan taal 0 node 4 1SO 2409 6 9 bam dinn theo phuong pap bong bat MPa | ast pasar | a _--— aL CHU THICH 6: Sau khi thi nghiém gia tdc theo tigu chudn ISO 7253, moi sy an mén thép tu vét rach dn knong duoc vot qua 1mm khi tinh toan theo phuong trinh trong Phy luc A. Mo} khuy€t tat xuat hién trong pham vi 1 cm tir mép (canh) cua t4m mau thé khong dgc dva vao tinh toan. a TCVN 8789:2011 7.3.6 Théi gian thir nghiém gia téc Bang 8 - Thdi gian they nghigm cho céc hé son trén mat nén thép {Logit | pam vig | 180281249 | 'S028122 | 180.6270 | 189.7259 (Phun ruéng an ban tdu (B9 bén héa | (Ngamtrong | (Ngung ty | mudi trung tinh), mon theo hoe), h néc),h | nuéc),h h _ Thap 2 c2 Trung Binh : : 48 Cao : : 120 Thip : : 48 3 Trung Binh - : 120 Cao : : 240 Thdp _ : 120 120 ca Trung Binh - : 240 240 Cao Thdp 6-1 Trung Binh Cao Tp CS-M Trung Binh Cao “Thdp Lmt Trung Binh Thdp 3 7 im2 | Trung Binh : 2000 : 720 m3 | Trung Binh : 2000 : 720 " Si dung phyong phap 1 (xem 5.6 cho céc chat duce sir dung). Myc dich cua thir nghiém 40 bén hoa khong phai 'a dé dann gid cac tinh chat bdo ve chéng an mon, ma la dé danh gia khd néng chiv dung cia ‘mot h€ sen trong moi tréng cng nghiép an mon nang Vi thé khodng thoi gian thir nghiém vin gi nguyén (khéng 44) véi bat cu khoding 44 bén lau nao, | Vel loa! mos weg an mén CSI, quy tinh trong 1SO 2812-1 €6 thE duge thay thé node bé sung bén tir nghiém theo ISO 3231 (10 chu ky. 240 h cho 6 bén Idu “thap”, 20 chu kj, 480 h cho do bén lau “trung binh* } v8 30 chu ky. 720 n cho 40 ban lau “cao’) 22 TCVN 8789:2011 Bang 9 - Thdi gian thiy nghi¢m 46 bam dinh ca hé son trén nan thép phi kim | Logi moi trong an mon | Khoang d6 bén lau 180 6270 (Ngung ty nude), h " “|” Thap 120 2 Trung binh 240 Cao 480 - Th 429 3 Trung binh 240 cao 480 : Tap 120 ca Trung binh 240 Cao 480 Thap 120 cs Trung binh 240 C20. 480 ~ Thdp 120 CoM Trung binh 240 Cao 480 8 Phuong phap thir 8.1 Phwong phap xac dinh mau sdc cua son Theo TCVN 2102 (ISO 3668), 8.2 Phwong phap xc dinh 6 nhét quy voc Theo TCVN 2092 (ISO 2431) 8.3 Phuong phap xac dinh ham lwgng chat rin. Theo TCVN 2093, 8.4. Phuong phap xac dinh 49 min Theo TCVN 2091 (ISO 1524) 8.5 Phuong phap xac dinh thai gian kho Theo TCVN 2086. 8.6 Phuong phap xac dinh dQ cieng cua mang sen Theo TCVN 2098 (ISO 1522) 23 TCVN 8789:2011 8.7 Phwong phap xac dinh 49 bén uén cla mang son Theo TCVN 2099 (ISO 1519) 8.8 Phuong phap xac dinh d} bam dinh cia mang son Theo TCVN 2097. 8.9 Phwong phap xac dinh dé bén va dap ciia mang son Theo TCVN 2100-2 (180 6272-2) 8.10 Phuong phép xac dinh 46 chju mén cua mang son Theo JIS K 5400:1990. 8.44 Phuong phap xéc djnh d6 chju axit cua mang son Theo JIS K 5400:1990. 8.12 Phuong phap xac dinh do bén kiém cla mang son Theo JIS K 5400:1990, 8.13 Phuong phap xac dinh 46 chju dau cua mang son Theo JIS K 5400:1990, 8.14 Phuong php xéc dinh 46 béng clia mang bing phuong phap quang dign Theo TCVN 2101 (ISO 2813). 8.15 Phwong phap xac dinh 46 bén héa hoc cua mang son Theo ISO 2812-1. 8.16 Phuong phap xac dinh 46 bén ngam trong née cua mang son Theo ISO 2812-2 8.17 Phwong phap xac dinh d6 bén trong méi trvéng nuéc ngung tu cla mang son Theo ISO 6270. 8.18 Phuong phap xac djnh d6 bén trong mdi tréng phun mudi cua mang son Theo ISO 7253. 9 Bao cdo thir nghigm Bao cdo thy nghiém bao gdm cac thong tin sau, {a) Phang thi nghiém (tén va gia chi): 24 ‘TCVN 8789:2014 (b) Ngay thang tién hanh tizng thi nghiém; (c) Mot ma 14 vé mat nén va cong tac chudn bj mat nen; (8) Cac chi tiét cn thiét 2 nhan biét (xac dinh) he son bao vé (nha san xual, tén hodic 6 abi chung cua sin phdm, sé higu mé, sd lp phu, chiéu day mang son khé cho méi lap phil); (e) Moi chi uét cn thiét dé nan biét (xd¢ dinh) hé son di ching (tham chiéu): {f) Khoding théi gian va diéu kién lam khé/bao duéng va viée tao lap didu kién moi trxéng; (g) Su phan logi hé son theo két qua thi nghiém thu dugc (loai mi tru’ng 4n mon va khodng 4} bén lau, chding han ahy, C5-I truing binh): (h) Cac thir nghiém dugc tin hanh va khodng thdi gian clia tung thiy nghiém; (i) Moi két qua cua ting tam mu thr nghiém; (@ Moi 69 lech (sai khdc) véi cde phurong phdp thir da quy dinh; Trong bao céo phai cé chir ky ctia ngudi tién hanh thi nghiém va nguei quan ly phéng thi nghiém hoa mét ngudi dai dién chinh thive (duoc Uy quyén) cla phéng thi nghiém 46. 25 rd Phy tyc A (Tham khdo) Cac hé son ding cho cac loai méi trng an mon khi quyén, née va dat Bang A.1 ~ Cac hé son durgc téng két cho loai hoat tinh 4n mon C2, C3 va C4 ‘Cac hé son cho trong bang dui day chi la cdc vi du. Cac hé son khdc cé tinh nding twong ty 1a cé thé. Néu cdc vi dy nay duoc str dung, phai dam bao hé son da Iya chon tuan theo do bén da chi ra khi tién hanh son nhu da quy dinh. + Loai chuin bbe mat st2 Lep som phu ngoai, ké ca lop trung gian Lep son ot Heson | De ben tau dy kién (9) (10) (xem 5.5) | $6 higusen tong Ung Logi Chintao oor gp MOFT Chit tao mang (2) (i) AKAY Mise SP.PUR ZniR az op As $2.03) S301 | s2.o« tssoz! “'s2.05. $303, $306! $305 $306 "S401 ay - ep AK AY _ a0 13 SNGR Mise | 1-2) 80 “80 | 24 160. € PUR “20 | 23 ES! zm AC AY oR ESM) oa = ary Ter pu : : Ts3z4 sa 17 ax AY t S308 -Ga05 cr 2. 80; 2 i na 09 $3.15} 8410 $318. S412_ x 42) 160, 34 200 i sa.z2! x 1-2 200 34200 = (s3.22 $428 : [a3 16035240 TY sz 8419 x 23 | 200 | 34, 240 + ft s3.49 | saa 5 3 ' 34240 aps - 8430” xy ep Mae 12 23} 200 | 35; 20 ae - [sara EP PURT | t t gn ee Lo is | 20 | 34 | 200 saz eo] ESIGp [#0 23 | 200 | 34 | 200 — 4.31 ep | Mac | 12 | 20 34 | 240 | 46 [220 S45 EP PUR 1 | ae |_+ | «0 34 | 200 | «5 | 320 saz3 EK) +] 20 34 | 20 | 4s | 320 saz a ‘Sen (ing) Sen (léng) Chdt tg0 mang cia lop |S hank phan Chiu nuée | Chét te mang ea top som ngoat 86 thanh phin ee 1 2 1 2 AK: Alkyd x x AK: Alkyd x i x 4 CR: Cao su clo haa x GR: Cao su clo hoa Xx i | AY: Acrylic _| x x__[ AY: Acrylic i [Pvc: Polyiniviorwa | x | PVC: Potyviniviorua Ix 7 LEP: Epoxy LT {x [x __[EP: Epoxy Ix ! ESI: EtyiSiicate | xX |X PUR: Polyuretan ix x ; PUR: Polyuretan x BIT: Bitum 1x Cha thich cdc ky higu: 1) Voi loai chudn bj bé mat ST 2. gi loai C nhu da dinh nghia trong ISO 8501-1 [a loai déi chirng; Voi loai 2 1/2. gi loai A, B va C da dinh nghia trong tigu chudn ISO 8501-1 18 loai d6i chizng, 2) Phan giai thich cho cac chir vidt tat xem cudi mdi bang. 3) Zn {(R) — son lot giau kém — Cac dang bét mau chéng dn mén khadc. 4) NDFT — chiéu day mang son khé danh nghia, xem 5.4 dé cé thém théng tin. 5) Kién nghi mét trong sé lép phi c6 thé str dung nhu mot lop phd lién két. 6) Kién nghj tinh twang thich duoc kiém tra cUing voi nha san xudt son. 7) Go thé siz dung lép son c6 chidu day mang son kh6 danh nghia 80 wm [a son lot EP hay PUR giau kém 08 chon Ia thich herp cho mét dé day nhu thé. Trong tnréng hop ndy, chigu day mang son khd danh nghfa cila hé son hoan chinh cé thé didu chinh bang cac lop phii tiép theo. 8) Néu can phai duy tri mau sac va dd bong. thi kién nghj lop phi ngoai cing nén dya vao hé son PUR béo. 9) Phan 6 mau nhat trong bang (chi raring hé son dé khéng thudng dug sir dung cho cdc loai méi tréng n man nay va do dé khéng TCVN 8789:2011 dug ligt ké trong cac Bang A.2 va A.3. 10) L = thap; M= trung binh: H= cao 11) Cac chir vidt tat nhur S2.08/11 cé nghia la Bang $2.08 va $2.11. 28 Cac hé son cho trong bang dui day chi la cdc. dam bao hé son da Iva chon tuan theo 46 bén da chi ra khi tién hanh son nhu da quy dinh. Bang A.2— Hé son diing cho mdi trong an mon C2 iy. Cac hé son khac cé tinh ning trong ty | c6 thé. Néu cdc vi du nay duge sir dung, phai ‘TCVN 8789:2011 Loai chuin Lép son lot Lép son phi ngoai, ké cd lop Hé son D6 bén lau dy kien bj bé mit rung gian (xem 5.5) st2}] sa Loai_ | Sélép | NOFT”| Chittgo | Séiep| NOFT” | séiop | NDFT“ 2 sopiét | son ym | mang” | son ym son um x fa 40 AK 1 40 2 80 x 1 40 1 40 2 80 x 2 80 1 40 3 120 x 12 80 1 40 23 120 x 2 80 12 80 34 160 x 12 80 12 80 28 160 x 12 80 23 120 36 200 x 12 | 100 7 7 : 42 100 AY.CR x 2 80 pvc 12 80 34 160 x 12 80 12 80 24 160 x 12 | 100 7 : : 12 100 1 80 AY 1 40 2 120 AY CR x 2 80 Pye 1-2 80 ae 160 x 12 80 12 80 24 160 x 12 so |eppur®| 1+ 40 23 120 x Misc | 1-2 80 12 80 24 160 x 12 80 : : 12 80 x 1 80 1 80 29 Son (Weng) i Chie po ming eda Chit tao mang cua lep son ngoai ‘Sé thanh phan | chu nuee | i 1 2 i TAK Alkyd x [ AK: Alkyd x ix i ror: Cao su clo hoa [ CR: Cao su clo hoa x Hl LAY: Acrylic x AY: Acrylic x x i | PVG: Polyviniviorua | [ Pvc: Polyviniviorua x i i | EP: Epoxy Hl | x x | EP. Epoxy x] x ESI: Ety! Silicat x tox! PUR: Polyuretan x XG | "PUR: Polyuretan Hl ' x i 1) V6i loai chuan bj bé mat St, gi loai C nhu da dinh nghia trong ISO 8501 -1 a loai déi cheng: Voi loai Sa 2 1/2, gi loai A, B hay C da dinh nghia trong tiéu chudn ISO 8501 -1 1d loai déi chiyng 2) Zn(R) = Son lot giau kém, xem 5.2. Misc. = cc dang b6 mau chéng an men khac 3) NDFT ~chiéu day mang son khé danh nghia. 4) Kién nghj rang tinh tong duong thich dug kiém tra cing voi nha san xudt son. 5) Néu can phai duy tri mau sdc va 66 bong, thi kién nghi rang lop phi ngoai ciing nén diva vao hé son PU béo. 8) Phan gidi thich cho cdc ché viét tét xem cudi mdi bang. +b07:6828 NADL ie Cac hé son cho trong bang dust day chi la cac vi dy. Cac hé son khac 6 tinh nang twong ty Ia cé thé. Néu cac vi du nay dug sir dung. pha: Bang A.3 — Hé son bao vé két cau thép trong méi trv@ng an mon C3 dam bao hé son da Iva chon tudn theo do bén da chi ra khi tién hanh son nhu 6a quy dinh Loal chuan| ‘Lép son pha ngoai, ké ca 6 bin lau dy: bj bé mat Lop son let top trung gian He son (xem 5.5) Loai_ | 58 sé 38 Ky higu Sa2| Chittao | son tot | top | NOFT | chattao | top | NOFT | top | NOFT ngson | sez | 12 | mang(2) | (3) | son|(4)mM|_ mang) | son | (4)mm | son | (4)mm Trung binh | Cao s3o1 | x 80. 1 40. 3 | 120 $3.02 x 80 4 40 | 23 [120 303 | Xx 80 12 | 80 | 34] 160 $3.04 x 80 12 | 80 | 24] 160 s30s | x 80 23 | 120 | 35 | 200 83.06 x 20 AK 23 | 120 | 36 | 200 $307 x 80 23 | 120 | 35 | 200 83.08 x go |av.crpvc| 23 | 16 | 35 | 220 s3.09 x AK 80 2 160 | 34 | 220 83.10 x 80 BiT(ay 2 160 | 34 | 240 soi | x 80 12 | 8 | 34] 160 $3.12 x 80 12 | 80 | 24] 160 $3.13 x 80 23 | 120 | 35) 200 sata x | AY.CR Pvc so javcrevc| 23 | 160 | 35 | 240 $315 x 160 AY 1 40 2 | 200 $3.16 x 1 80 1 40 | 23 | 120 $317 x 12] 80 23 | eo | 24| 160 3318 x 12] 80 23} 120 | 35] 200 $319 x EP misc | 1-2] eo | eppuRs | 23 | 160 | 35 | 240 $320 x 12] 80 : : : 12 | 80 $3.21 x 12 | 40 12 | 120 | 23] 160 $3.22 x 12] 40 | eppurs| 23 | 160 | 34 | 200 $323 x 1 40 12 | 120 | 23] 160 $3.24 X | EP.PUR (6) 1 40 |ay.crpvc| 23 | 160 | 34 | 200 83.25 x 1 80 - - 1 80 $3.26 x 1 80 ‘}12 | a0 | 23] 160 $3.27 x 1 go javcrpvc}] 23 | 120 | 34] 200 $3.28 | x 1 86 12 | 80 | 23) 160 $3.29 x esu7) | zor) | 1 so__| _eppurs | 23 | 120 | 34 | 200 ‘6848 NADL bho2" ze , | Son (léng) ‘Son (long) | cnt mang cia lop ee culate miog ce sé inion ohn | nue L fo4 [2 | 1 | 2 | AK: Alkyd | x x | AK: Alkyd x x I= Caosucohoa | x | : CR: Cao su clo hoa x AY: Acrylic [ox of x AY: Acrylic x x PVC: Polyviniviorua x | PVC: Polyviniviorua x [= Epoxy PX x EP: Epoxy 7 x x ESI: Etyl Silicat x i x PUR: Polyuretan x x [ PUR: Polyuretan pox { x! » 2) 3% 4) 5) 6) n 8) ‘Voi loai chudn bi bé mat St 2. gi loai C nhy da dinh nghia trong ISO 8501 -1 a loai d4i chivng: Vai loai Sa 2 1/2, gi loai A, B hay C da dinh éu chuan ISO 8501 -1 [a loai déi ching (tham chiéu). cc dang bé mau chéng an man khac NDFT — chiéu day mang son khé danh nghia. Kién nghi tinh tvong duong thich duge kiém tra cling voi nha san xuat son. Néu can phai duy tri mau sac va 46 béng. thi kién nghi lop phu ngoai cing nén diya vao hé son PU béo. C6 thé str dung lop son cé chidu day mang son khé danh nghia 80 ym Ia son lot EP hay PU. gidu kém da chon Ia thich hop cho mot do day nhu thé. Trong trvéng hgp nay, chiéu day mang son khé danh nghia cia hé son hoan chinh cé thé didu chinh bang cdc lp pho tiép theo. Kién nghi rng mot s6 cc lép phi trung gian c6 thé sir dung nhur mot iép phi tian két. Phan giai thich cho cdc cht viét tat xem cudi méi bang. LbO2:6828 NADL Bang A.4- Hé son bio vé chéng an mén cho két cdu thép trong mai truong an man C4 Cac hé son cho trong bang duéi day chi la cac vi dy. Cac hé son khac cé tinh nang tuong ty Id cé thé. Néu cdc vi dy nay duge sir dung, phdi dam bao hé son da Ita chon tuan theo dé bén 68 chi ra khitién hanh son nhy 6a quy dinh. er bi Lop son tet Lop son phu Toanboheson | 0% bén dy kién (xem 5.5) Teer ssa endttgo Lontgon séip NOT! cndtyo sown | nor) ©! Tang son a | Chéttgo. . Logi son op \ | Chittao | a 5 ip | Trung i Sa2 7 | mang” tet” son wm"; ming? | son | "ym | ep: NOFT' | Thip | ginh | C20 son} yum ' 1207 120, 34160 : — 1902-4460 aK 4203-5 200 4203-5; 200 : 200 200. a 7160. 2007 Mise | 240 i AY. CR se Pvc ep : 80 80 EP, PUR® | Zn(R) esi” 6828 NADL $407: woo een — T 5 i ‘Son (long) ve ‘Son (lng) Chit taomangcua ;>— : Chit tgo mang cua top © |_-_— —_—_ + lop son tot Chiu son pha $6 thanh phan | Chiu nuéc | nec [7 Tt: AK: Alkyd: x _[ AK: Alkyd; x x |. CR: Cao su clo hoa j CR: Cao su clo hoa x | PVC: Polyvinyclorua | PVC: Polyvinyctorua x AY: Acrylic, x _| AY: Acrylic: x | x TEP: Epoxy, i x jx | EP: Epoxy; x x ESI: Ety Silicate; x | - | PUR: Polyuretan; x x PUR: Polyuretan; | x i | BIT: Bitum; | x 1) Véi loai chuan bj 68 mat St 2, gi loai C nhu da dinh nghia trong 1SO 8501-1 Id loai déi chisng: V6i loai Sa 2 1/2, gi logi A.B hay C 43 dinh nghia trong tiéu chudn ISO 8501-1 Ia loai déi ching (tham chiéu). 2) Zn(R) = son lat giau kém, xem 5.2. Misc. = cac dang bot mau chong 4n mon khac. 3) NOFT= Chiéu day mang son khé danh dinh 4) Kién nghi tinh tuong thich dugc kiém'tra cling véi nha san xuat son 5) Néu can phai duy tri mau sc va 66 bong, thi kién nghi lop phi ngoai cing nén dva vao hé son PUR béo. 6) C6 thé sir dyng fap son c6 chiu day mang son khé dan inh 80 1m min fa son lot EP hay PUR gidu kém 68 chon Ia thich hop cho mot 46 day nhy thé. Trong truéng hop nay, chiéu day mang son khd danh dinh (NDFT) cia hé son hoan chinh cé thé didu chinh bang cac lp phi tiép theo, 7)_Kién nghi mét trong s6 cac lép phi trung gian cé thé str dung nhu mét lop phi lidn két 8) Phan giai thich cho cdc chir viet t&t xem cudi mdi bang. 4402-6828 NADL se Bang A.5 — Hé son bao vé két cau thép trong loai méi trvong an mon C5-1 va C5-M Cac hé son cho trong bang dudi day chi la cac vi dy. Cac hé son khac cé tinh nang tong ty | c6 thé. Néu cac vi du nay duge su dung. phdi dam bdo hé son da la chon tuan theo d6 bén da chi ra khi tién hanh son nhu da quy dinh. Loai : : | . oy “| Sénigu ne a : : | Toan bé he 06 bén dy kién son tong Ky feat! 1 Lop son let Lép son phi {son (xem 5.5) eng trong higu So . ee 7 bana ton “a a toai 88 Ghitigs TSS 86) Téng C841 CBM ey gi st2. S¥" Chattgo con tgp NOFT nang” = top| NOFT Tom AT om TH AB a7! mang , ; T T jer son? son i i ‘ 42 (80 “AYCR PVE 2 a 24240 135 | 320 150 '2 1300 1 [34-240 146 | 320 i 1,250 ,2 500 Tes ZR) | 4 epecte™™ [2 [200 [3 | 260 lew AP 1 cw t2 [200 {3 | 300 EP.PUR” [Misc | 4 : - |e 1 [400 EP,PUR | Zn(R) | 4 cre 3 [360 [4 [400 cre” Misc [1 | 100 | cTe” 2 [200 [3 | 300 EP.PUR® [2nR) [4 | 40_ 3 [360__J4 [400 6828 NADL beoz: T Son (léng) nd Son (léng) \ Chat tao mang cia ; Chat tao mang cia 5 Got on von iet ‘$6 thanh phan Chiu avec lop son pho ‘$6 thanh phan Ky nue 1 2 1 2 CR: Cao su clo hoa x AY: Acrylic; x x | EP: Epoxy; x xX CR: Gao su clo hoa x PUR: Polyuretan; x EP: Epoxy; x x Esk: Ety Silicat; x x PUR: Polyuretan; x [ x CTV: Vinyl chat tao x PVC: Polyvinylclorua x mang CTE: Epoxy chat tao x CTV: Vinyl chat tao mang x mang CTE: Epoxy chat tao mang x 1) VGi loai chudn bj bé mat Sa 2”, giloai A, B hay C da dinh nghia trong tiéu chudn ISO 8501-1 Ia loai d4i ching. 2) Phan gidi thich cho céc chi viét t&t xem cudi mdi bang; 3) Zn (R) = som lot giau kém, xem 5.2. Misc.= cdc dang bot mau chéng én man khac. 4) NDFT= Chiéu day mang son khé danh dinh, 5) CO thé si dung lép son cé chidu day mang son khé danh dinh 80 sm min a son lot EP hay PUR gidu kém da chon la thich hgp cho mét 46 day nhu thé. Trong trvéng hop nay, chigu day mang son khé danh dinh (NDFT) cla hé son hoan chinh cé thé didu chinh bang cc lp phi tiép theo. 6) Kién nghi mét trong sé cdc I6p phi trung gian cé thé sir dyng nhu- ot !6p phi ign két, 7) Néu can phai duy tri mau sac va 46 béng, thi kién nghi lp phi ngoai cing nén dya vao hé son PU béo. 8) AI= Son lét c6 bét mau la nhom. 9) Cac thi thay thé cho chat tao mang than déu sn 6 trén thi truéng. SHA LR RAD, “a 10) Choy dau tién phan viét tat lién quan dén 1p trung gian con chir sau ciing lién quan dén lop ngoai cung, 11)L = Thap, M= Trung binh, H = Cao; 12) H@ son diing trong loai mdi trveng C5-1 theng 6 thé ding trong loai méi trréng C5-M nhung v6i Bd bén gidm di; 13) Hé son ding trong loai mdi truréng C5-M thudng cé thé ding trong loai méi truréng C5-1 nhung voi D9 bén tang len. $402:6828 NADL Bang A.6 - Hé son bao vé két cdu thép trong loai méi tréng an mon C5-1 ‘Cac hé son cho trong bang dus day chi la cac vi du. Cac hé son khac cé tinh nang tuong ty la c6 thé. Néu cac vi dy nay duge str dung, phai dam bao hé son da lia chon tuan theo dé bén da chi ra khi tién hanh son nhu da quy dinh. | Ky ‘Loaichuanb) = Lép son lot 7 Lépsonpha Toan bé hé son D6 bén dy kién higu | bé mat” ; i . (xem 5.5 ) rheson “st2 saz" Chat Logi -Sél%p. NDFT”, | Chdttao | 86 1ep | NDFT”, | Sé lop Téng Thdp | Trung | Cao NDFT, em | 0 son . son” | mang? son | son ‘a ' rt um binh AY. CR PVC | EP, PUR" i S607) vancr) it VAY. CRPVC | 3 200 4 $6.08 fa 24 | 240 35 $6.9 1 EP, PUR® 24 160 3-5 $6.10 1 3 200 4 $6.11 _ 1 Ay,cRPVC | 4 240 5 bb02:6828 NADL 6 “sen (long) 7 Chat tao mang cualop | ‘Son (long) i son pho \ ‘Séthanh phan | Chiu nuéc thanh phan Chiu née D1 | 2 7 3 CR: Cao su clo héa x | CR: Cao su clo hoa x EP- Epoxy. x |X [AY Acrylic: x . —_ x | Est: Etyl Silicat; x |; x | PVC: Polyvinyiciorua x ! PUR: Polyuretan; x | EP: Epoxy; [ x x i " _ tf PUR: Polyuretan: x | x 1) V6i loai chudn bi bé mat Sa 2 1/2, gi loai A, B hay C da dinh nghia trong tiéu chudn ISO 8501-1 1a loai déi cheng: 2) Zn= (R) = Lop lot giau kém xem. 5.2. Misc = cdc dang bot mau chéng an man khac 3) NOFT= Chiu day mang son khd danh dinh, 4) Néu can phai duy tri mau sac va 46 béng, thi kién nghi ring lop phi: ngoai cung nén diva vao hé son PU béo. 5) Co thé sir dyng lép son cé chigu day mang son khé danh dinh 80 jm mién la son lét EP hay PU giau kém da chon la thich hop cho mot do day nhy thé. Trong trong hyp nay. chiéu day mang son khé danh dinh (NDFT) cia hé son hoan chinh cé thé diy chinh bang cac lop phi tiép theo; 6) Kién nghi mdt trong sé cac 16p phi trung gian cd thé si dung nhu mét lop phi lién két Phan giai thich cho cdc chi vidt tt xem cudi méi bang; 410276828 NADL ov Bang A.7 — Hé son bao vé kat cdu thép trong loai moi trvéng an mon C5-M Cac he son cho trong bang dudi day chi la cac vi du Cac hé son khdc cé tinh nang tong ty la c6 thé. Néu cae vi du nay dugc st dung, phai dam bao hé san da lya chon tuan theo 46 bén da chia khi tién hanh son nhu 4a quy dinh. “Ky Loaichudnbi’ Ss Lép sont Lop son pho “Toan b6 hé son | 86 bén dy kién (xem higu 1 mat 5.5) a ” St2 Sa2 | Chat © Loai 'Sélop NDFT”; Chattao {| Sé | NDFT, | Sé | Thdp ' Trung. Cao i 1 tao! son | son? mang =| lep | ym | lop | NDFT®, : binh imang"' tet um 4 EP, PUR” 187.15 | x ew fa ji 100 | cvT® _ [2 {200 3 87.16 x CTE Misc 1 100 cTe” 2 200 3 LL02:6828 NADL bv cr 1 i i Som (long) Chit tao mang céa lop | Son (Iéng) | Chat tao mang cia lop son lot i soniot [Séthanh phn | Chiu nase 6 thanh phan i 1 2 41 1 2 (CR Caosuciohda | x” GR: Cao su do héa x EP: Epoxy: x x EP: Epoxy: x PUR: Polyuretan; x ! ! PUR: Polyuretan, | x x Test Etyl Siteate; x x Est: Ety! Silicate, x x | CTV: Vinyl chat taomang | x - _ CTV. Vinyl cht tao x ~ | mang CTE: Epoxy chat tao x CTE: Epoxy cht tao x OO : mang _ f __ AY: Acytlc. x 1) Véi loai chuan bi be mat Sa 2 1/2, gi loai A. B hay C da dinh nghTa trong tiéu chudn ISO 8501-1 la loai déi ching, 2) Zn= (R) = Lop lot gidu kém xem. 5.2. Misc = cdc dang bot mau chéng n mén khdc. 3) NDFT= Chigu day mang son khé danh dinh. 4) Néu c&n phai duy tri mau sc va 46 béng, thi kién nghi rang Iép ph ngoai cing nén dya vao hé son PU béo. 5) Cé thé st dung lop son cé chiéu day mang son khé danh dinh 80 4m mién la son lot EP hay PU gidu kém da chon Ia thich hop cho mét dé day nh thé. Trong tréng hgp nay. chiéu day mang son khé danh dinh (NDFT) clia hé son hoan chinh cé thé digu chinh bang cac lop phu tiép theo, 6) Kién nghi mat trong sé cac 1ép phd trung gian cd thé st dung nhur mét lop phil lién két 7) AL son lot c6 bot mau la nhom, 8) Cac thir thay the cho nhya déu san cé trén thi trudng. 9) Chir dau tién phan viét tat lién quan dén Iép trung gian con chir sau cilng lién quan dén lop ngoai cing. 10) Phan gidi thich cho cac chit viét tat xem cudi mdi bang; $102:6828 NADL a Bang A.8 - Hé son bao vé két cdu thép trong togi méi trang an mén imt, Im2, Im3 Cac hé son cho trong bang dui day chi !é cac vi du. Cac hé son khac cé tinh nding tuong tu 1a 6 thé. Néu cdc vi dy nay duoc su dung, phai dam bao hé son da Iva chon tuan theo 66 bén 64 chi ra khi tién hanh son nhy da quy dinh. Ky Loai chudn bj Lop son lot ; Lop son pha. Toan b6 hé son higuhe be mat (xem 5.5) son oe St2! Sa’? “ Ghittao Logi —-S8_-'| NDFT” Chittao | Sélép- NDFT” Sélop Tang : mang” soniét” lop + wm = mang” | son i um — son Thip | Trung | Cao binh | NDFT” am + i ‘6828 NADL E02: | Chat tao mang cia lop son fot Sine oe Chat tao mang cua lop son pha a ! nuee | : : nuée EP: Epoxy EP: Epoxy x x [PUR: Polyuretan | PUR: Polyuretan “Lx x | CTE Epoxy chittaomang CTE: Epoxy chat tao mang x x alyuretan chat tao mang CTPUR: Polyuretan chat t20 mang x | oy 1) Véi loai chuan bi bé mat Sa 2 1/2, gi loai A. B hay C 4a dinh nghia trong tiéu chudn ISO 8501-1 Id loai 41 ching; 2) Zn= (R.) = Lép l6t gidu km xem, 5.2. Misc = cdc dang bét mau chéng an mon khac. 3) NDFT= Chiéu day mang son khé danh dinh. 4) Dang khéng cé dung mdi. 5) Cac thir thay thé cho chdt tao mang déu sn cé trén thi trudng. 6) Phan gidi thich cho cae chir viét tat xem cudi méi bang: 440226828 NADL b> Bang A.9 ~ Hé son bao vé két cau cho Iga méi tréng an mon C2 tei C5-1 va C5-M 6848 NADL Bé mat nén: Thép ma kém nhung néng Cac hé son cho trong bang dui day chi la cac vi du Cac hé son khac cé tinh nang twong ty la co thé. Néu cac vi du nay duoc str dung. phai dam b hoz: bao hé son dé lua chon tuan theo 46 bén da chi ra khi tién hanh son nhu da quy dinh 1 dy kién ?* (xem 5.5) Ky Lop son ot migune” nit 1” 36 > NDFT® Chit tao ca ce CoM tao, lop. ym mang beet SM mang” son HL MHL M'H- LOM H $501 Pvc - : Pvc 40, $5.02 “$503 $5.04 $5.05 AY $506 $507, $508 $509 EPhoac 7s510 | PUR Fs511_ | $5.12 $5.13 Chat tao mang cua T eet Son (léng) Chattaomang cia | ‘Son (long) ! lop son lot fe - - 4 lop son pha : ' : Séthanh phan Chiu nue ; b i —— 4 | PVC: Polyvinylciorua I PVC: Polyvinylciorua _ x AY: Acrylic: [EP Epoxy, x x EP: Epoxy: | PUR: Polyuretan; x PUR: Polyuretan; x x | j 1) Yéu cdu chudn bj bang co hoc hay héa hoc dugc mé td trong ISO 12944-4. 2) B6 bén trong trudng hop nay lién quan téi 66 bam dinh cua hé son voi bé mat ma kém hing ndng. 3) NDFT= Chiéu day mang son khé danh dinh 4) Néu can phai duy tri mau sdc va 46 béng, thi kién nghi rang Ip phd ngoai cling nén diva vao hé son PU béo. 5} Phan gidi thich cho cae chir viét tét xem cubi mdi bang; 6) © dugc t6 mau xém nhat chi ra ring hé son d6 thuréng khéng dugc sir dyng cho cac loai méi trvéng an mén nay. Ching cing khéng duge ligt ké trong A.2 vashoac A.3. bhoz' oy ov Bang A.10 - Hé son cho cac loai méi trvéng an mén tir C2 toi C5-1 va C5-M Chat nén (nén son): 88 mat thép phun nhiét, ma kém hay ma dién Cac hé son cho trong bang dudi day chi ld nhieng vi du cua nhiéu hé son cé thé cé (trén thi trang) c6 cling tirth nang. LL Chat nén_ | __Bitkiy son wot i Hg son (xem cac bang A.2, A.3, A.4, A.6, va AZ) Thép phun nhigt Trguoi ta kidn nghi rang. nén titn| C2: $2.11, $2.12, $2,813, $2.$14, $2,815. $2,516 i j hanh vige bil’ gan kin hoac 4p dung i } lop phi dau tién cia hé son trong jvong 4h C3: $3.11, $3.12, $3.813, $3.814, $3.S15, $3.$16, $3.S17, $3.$18, $3.S19 | C4, $4.06, $4.07. $4.08, $4.09, $4.10, $4.11, $4.12, $4.13, $4.14, $4.15 | Néu duge sir dung, chat chen bit i phai tuong thich voi hé son dung | sau do, CS-1; $6.01, $6.02, $6.03 $6.04 | | C5-M: $7.01, $7.02, $7.03, $7.04, $7.05, $7.06, $7.15, $7.16 H ——— T a | Thép trang kém_ | Khong co sur xu ly true cy thé nao | Hé son tong ty nhu da si” dung cho cac ving len hon cla cau kién. ———] hoaelbit kin ta can thiét cho cac } —— | Thép ma kém bang dién | phan nhé” phan (ma dién) | 1) Xem ISO 12944-4 phan 5. 2) Viée bdo vé chéng 4n mén bang phurong phdp ma k&m va ma dién chi yéu chi sir dyng cho cdc b} phan nhé nhu: dinh vit, dai éc, buléng. 14026828 NADL Phu luc B (Tham khao) Son lét trwéc khi ché tao Son [dt true khi ché tao duge su’ dyng duéi dang mang médng phu Ién bé mat thép va méi duge lam sach thép bang hai, nhdm dem lai mét sy bao vé chéng an mon tam thoi trong qua trinh ché tao, van chuyén, lp dat va bdo quan két cdu thép. Sau do lop son lot nay sé dugc phui bang cac Isp son ngoai thang thuong'sé gdm ca lép [ot bd sung, Son 161 trudc khi ché tao can cé cac tinh chat sau day 1) Thich hgp cho cach phun 4é tao ra mat lp phu ddng déu c6 chiéu day mang son khé thurdng la nam trong khodng 15 ju m t6i 30 ym: 2) Kh rat nhanh, viéc son lot thudng duge tién hanh trong day chuyn v6i mot thiét bi ty dong lam sach bang hoi co thé didu khién san phdm voi mét thc do di chuyén thang tr 1m dén 3 m mai phot. 3) Cac tinh chat co hoe cua lop ph thu dug la phu hop dé cho phép thyc hién cdc kj thuat thong thueng ding dén dém Jan, can cau tir. 4) Lop phd thu duoc dem lai su bdo vé trong mot khoang théi gian han ché. 5) Cac quy trinh ché tao théng thuéng han hay ct bang khi khéng bj can trey dang ké béi lep phi thu duge. Son ldt trudc khi ché tao thuéng duge chung nhan vé chat long cat, han, sirc khde va an toan, 6) Khdi t6a ra tir 6p son lot trong qué trinh thao téc han hay ct khéng vot qua gidi han tigp xuc phu hop do nghé nghiép. 7) Bé mat 48 phi son lot cdn phai cé mét su chudn bi bé mat tdi thiéu trude khi sir dung hé son, min Ia bé mat d6 dang & trong diéu kién t6t. Viéc chudn bi bé mat theo yéu cau phai duge xac dinh trac khi bat dau son cdc lop tiép theo 8) Bé mat da phi son lot cn phi hop cho viéc phil tiép (dé lén trén) bang hé son phi bao vé da dy inh. Théng thudng thi lép lét trude khi ché tao khéng duoc coi la mot lop let. CHU THICH 7: Thong thyeng, !ep son lot tru@c khi ché tao khong phai ia mot ran cia hé son. Co truong hop phai ty bd no di. CHU THICH 8 86 cd them chitiét_ xem EN 10236'1996, Sdn phdm thep lam két cu duoc thé sach ty dong va son fot ty dong tne khi ché tao 47 TCVN 8689:2094 Bang B.1 - Kha nang twong thich gira lop son lot truréc khi ché tao véi cae hé son ——_—r : Son lot trvée khi ché tao. | Kha nang twong thich gitra lop 16t truéc khi ché tg0 voi lop lot | hé son | Loai chst | Chét mau | Alkyt [CR | vinyw | Acrylic | Epoxy | PUR | Siticavbu | Bitum tao mang | chéng an mon |_| Pye kém + | 1 Ankyd | Cac thir kha | }---= ——— | 2. Polyvinyl| Cacthrkhac | + | +] + | butyral |3 Epoxy Cac thir.khde [4 Epoxy Byi kém - 5 Siticat + = C6 thé tuong thich (+) = Kiém tra kha nang tong thich cling véi nha san xuat son, = = khéng twong thich 1) Céng thire oda son rét da dang. Kién nghi kiém tra sy tuong thich cling véi nha sdn xuat son. 2) Bao gdm cdc phéi epoxy vi du: epoxy nhya than da. Bang B.2 - Kha nang pha hgp cila lop son lot true khi ché tao trong cac di méi trvéng an mon khac nhau véi mot hé son cé lién quan. i@n Son lét ché tao true Kha nang pha hgp trong cac diéu kign méi trudng an mon Chat mau Loar chat tao mang | chéng an 2/3) C4 | C51 | C5-M Khong bao | Buge bdo ve | | mon | ve catbe | cad i | a (Cac thir khdc | + Cac thy khac | + 3 Epoxy (Cac thy khac | 8. Silicat + = Phuhop (+) = Kiém tra kha nang sy phi hop véi nha san xudt son. = Khéng phi hop. 1) cbng thire cia som rét da dang. Kién aghi kiém tra kha nang phi hep véi nha sn xual son. 48 TCVN 8689:2011 Phy lye C (Tham khéo) Cac tinh chat co ban cla cdc loai son khac nhau Bang C.4- Cac tinh cht co ban cua cac loai son khac nhau Tinh chat cua cac logi son khac nhau BiT | AK | PuR, | PuR,| EP | zs a ; {J Pee | I Duy tr 46 bang | | Duy tri mau séc | 60°C dén 70°C 4 + 70°C dén 120°C Tinh chat vat ly | = Chi mai men : 49 TCVN 8689:2011 Hai ky higu trong mot cét c6 nghia !é sy khdc nhau dang ké cé thé xdy ra, tire 18 cd hai ky higu du 6 thé dp dung. ¥ nghia céc ky hiéu durge cho trong bang duéi day. o | Ratt VCC: Vinylclorua | PUR, P, AR: Polyuretan, polyeste, hop chat thom a | Te CR: Cao su clohéa | PUR, P, AL Polyuretan, polyeste, hop chat béo © | Kem AC: Acrylic EP: Epoxy BIT: Bitum ZS: Kém Silicat + | Khéng lign quan - 7 L AK: Alkyt E/P: Epoxy/ Son Polyuretan VCT: Vinyl nhya than da