You are on page 1of 10

Bayan umawit ng

papuri sapagkat
ngayon ika’y pinili
iisang bayan,
iisang lipi, iisang
Diyos, iisang Hari,
bayan umawit ng
papuri, bayan
umawit ng papuri.
Babae:

Mula sa ilang ay
tinawag ng Diyos,
bayang lagalag
inangkin ng lubos,
Babae:

‘pagkat kailanma’y
‘di pababayaan,
minamahal Niyang
kawan.
Bayan umawit ng
papuri sapagkat
ngayon ika’y pinili
iisang bayan,
iisang lipi, iisang
Diyos, iisang Hari,
bayan umawit ng
papuri, bayan
umawit ng papuri.
Lalaki:
Panginoon ating
manliligtas, sa
kagipitan, siya’ng
tanging lakas,
Lalaki:
‘pagkat sumpa
N’yay laging
iingatan,
minamahal N’yang
bayan.
Bayan umawit ng
papuri sapagkat
ngayon ika’y pinili
iisang bayan,
iisang lipi, iisang
Diyos, iisang Hari,
bayan umawit ng
papuri, bayan
umawit ng papuri.