You are on page 1of 2

0

A-0
2.5cm鐵欄杆
1.5 0.8 1.5 1cm鐵鐵欄杆 1
2x2.5cm鐵片焊接 A0-0 空中走廊索引圖S=1:300
2.5

2.5

1.5cm鐵片 1.5cm鐵片

0.8cm鐵片
1cm厚玻璃崁入欄杆1cm 1cm厚玻璃崁入欄杆1cm
矽利康填縫 1 1 矽利康填縫

2.5 1 2.5

比例尺:單位公分
0 3 6 12

1
A0-0 空中走廊玻璃接合細部大樣圖S=1:3
張 號 0/0
圖 號 A-0
0
7cm鐵欄杆 A-0
1cm厚玻璃崁入欄杆1cm
矽利康填縫

1
3 1 3
1
A0-0 空中走廊索引圖S=1:300
7
1cm厚玻璃

7cm鐵欄杆

比例尺:單位公分
0 3 6 12

1
A0-0 空中走廊玻璃接合細部大樣圖S=1:3
張 號 0/0
圖 號 A-0