You are on page 1of 2
Universiti Utara Malaysia PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JULAI SESI 2018/2019 PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ : GMGA2033 ETIKA PENTADBIR AWAM 3 DISEMBER 2018 (ISNIN) : 9.00 — 11.30 PAGI (2 JAM 30 MINIT) : PUSAT PEMBELAJARAN PJJ 1. Kertas soalan ini mengandungi LIMA (8) soalan dalam SATU (1) halaman bercetak tidak termasuk kulit hadapan. 2. Anda dikehendaki menjawab SEMUA soalan dalam lembaran jawapan yang disediakan. || PEPERIKSAAN INI. } | NO. MATRIK : (dengan perkataan) NO. KAD PENGENALAN : NAMA PENSYARAH : PUAN SITI NOOR SHAMILAH BINTI MISNAN | KUMPULAN : LJ NO. MEJA : JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERi ARAHAN GMGA2033 Etika Pentadbir Awam ARAHAN: Jawab SEMUA soalan. 1, Teori digunakan sebagai garis panduan terhadap sesuatu tindakan dan perbuatan, Bincangkan DUA (2) teori utama berkaitan dengan etika iaitu Consequentialist Theory dan Non-Consequentialist Theory. Perbincangen perlu merangkumi intipati dan contoh perbuatan berkaitan dengan teori tersebut, (20 markah) 2. Virtuous administrator merujuk kepada pentadbir yang baik dan bermoral. Huraikan TIGA (3) nilai utama yang dimiliki oleh seorang pentadbir yang baik. (5 markab) 3. i. Apakah yang dimaksudkan dengan penyertaan awam? (6 markah) ii, Jelaskan EMPAT (4) kaedah penyertaan awam yang boleh diaplikasikan dalam usaha kerajaan menyediakan perkhidmatan yang berkesan kepada masyarakat. (20 markah) 4, Tonggak 12 merupakan salah satu usaha yang dilaksanakan bagi tujuan penerapan nilai dan etika dalam Perkhidmatan Awam. i. Bineangkan pengertian etika dalam perkhidmatan awam, (10 markah) ii, Huraikan pengertian Ketekunan membawa kejayaan dan Kemuliaan kesederhanaan yang terkandung dalam Tonggak 12. (10 markah) 5. i. Apakah yang dimaksudkan dengan kuasa budi bicara? G markah) ii, Huraikan TIGA (3) akibat yang mungkin berlaku sekiranya kuasa budi bicara digunakan secara berleluasa. (15 markah) SOALAN TAMAT