You are on page 1of 1

1

A-3

2 1
2
A0-0 汽修大樓外牆剖面索引圖S=1:300

黑色青瓦 貼面二丁掛

24
1424

26 24
90 12 14
12

1:3水泥砂漿粉光漆乳膠漆
90

90

90
18 90

RFL RFL

20
貼面二丁掛

90
1:3水泥砂漿粉光漆乳膠漆
72

70
1:3水泥砂漿粉光漆乳膠漆

9
1:3水泥砂漿粉光漆乳膠漆
1:3水泥砂漿粉光漆乳膠漆
70 70
300

300
130
150
210

貼面二丁掛
51

3FL
3FL

170
20
20

1:3水泥砂漿粉光漆乳膠漆
70
72

1:3水泥砂漿粉光漆乳膠漆
1:3水泥砂漿粉光漆乳膠漆
1:3水泥砂漿粉光漆乳膠漆
70 70
300

300
130
159
208
1336

1336
51

2FL
2FL
20

20

1:3水泥砂漿粉光漆乳膠漆
70
70

貼面二丁掛
1:3水泥砂漿粉光漆乳膠漆
388

1:3水泥砂漿粉光漆乳膠漆
70 70
616
616

459

1:3水泥砂漿粉光漆乳膠漆
524

50
308
67

1FL 磨石子 混凝土


混凝土 5 1FL
GL
30

30

1
30

GL

筏式基礎
81
150

150
39
10

10

10

比例尺:單位公分
0 30 60 120

1
A0-0 汽修大樓外牆剖面圖 S=1:30
張 號 0/0
圖 號 A-0