You are on page 1of 2

 Isang karaniwang rason kung bakit hindi wasto ang paggamit ng “ng” at “nang” ay maaring dahil sa hindi masinsinang

naturo sa mga estudyante ang wastong paggamit at ang pinagkaiba nito.


 hindi kasama sa kurikulum ang pag-aral ng “ng” at “nang”.

NG

“ito ang pagkain ng pusa”

Ang “ng” ay sumasagot rin sa tanong na ano at nino. Kagaya na lamang sa halimbawa na binigay, masasabi na “ito ang
pagkain ng pusa” sa tanong na Ano ito? o Pagkain nino ito? Habang ang salitang “nang” naman ay maaring gamitin sa
paraan na paikliin ang salitang “na” at “ng”.

“Palitan nang papel.” (Palitan na ng papel)

Ang pangungusap na binigay ay halimbawa ng pinagdugtong ng salitang “na” at “ng”. May pagkakataon na pinagdudugtong
ang dalawang salita dahil maari naman mangyari iyon. Dahil ang “na” ay nagtatapos sa patinig, maaring dugtungan ito ng
“ng” upang paikliin ang salita.

Una, ginagamit ang “ng” kasunod ng mga pang-uring pamilang.

Halimbawa nito ay: “Bumili si Rex ng apat na tinapay para sa anak niya.” Ang salitang ‘ng’ ay tumutukoy sa pagbilang o
bilang ng isa o higit isang bagay.

Pangalawa, ang ‘ng’ ay ginagamit sa mga pangngalan.

Halimbawa nito ay “Pumunta ng paaralan ang guro.” Kagaya ng mga halimbawa sa unang kabanata, ito ay nagpapahayag ng
pag-aari. Ang palatandaan dito ay ang salitang “ng” na sumasagot sa mga tanong na ano at kanino.

Pangatlo, ginagamit ang ‘ng’ upang magsaad ng magmamay-ari.

Halimabawa, “Ang tiwala ng tao ay mahirap makuha kaya ingatan mo ito.” Ito ay sumasagot ng kanino ang “tiwala”.

Pang-apat, ginagamit ang ‘ng’ kapag ang sinusundan na salita ay pang-uri.

Halimabawa, “Bumili ng magandang damit ang tatay para ibigay kay nanay.” Ang “ng” ay sinundan ng isang pang-uri.

At sa wakas, ang ‘ng’ ay ginagamit bilang pananda sa gumaganap ng pandiwa sa pangungusap.

Halimbawa, “Binigay ng guro ang mga libro sa mga mag-aaral.” Sa pangungusap na ito, ang pandiwa ay sinunod ng “ng”.

NANG

Sa “nang”, maari itong gamitin sa gitna ng mga pandiwang inuulit, katulad ng “Takbo nang takbo si Julia sa parke.”

Pangalawa, ginagamit ang ‘nang’ pampalit sa ‘na at ang’, ‘na at ng’, at ‘na at na’ sa pangungusap.

Halimbawa, “Umaga nang dumating si Jose sa bahay.” (Umaga ‘na ng’ dumating si Jose sa bahay.)

“Sobra nang pagkamasungit ni Nina” (Sobra ‘na ang’ pagkamasungit ni Nina.)

“Hayaan mo nang kunin niya yung mga gamit niya.” (Hayaan mo na na kunin niya ang gamit niya.).

At sa wakas, ginagamit ang ‘nang’ para magsaad ng dahilan o kilos ng galaw. Halimbawa, “Nag-aral nang tahimik ang magkapatid.”
Ito ay sumasagot ng paanong nag-aral ang magkapatid; tahimik.

BAKIT NGA BA NALILITO?

Ito ay maliwanag sa "Ng" at "Nang" na pareho ng tunog, ngunit ang "ng" ay gumaganap bilang pangatnig, na nagkokonekta sa isang
pandiwa sa paksa nito, samantalang ang "nang", ay pangatnig rin ngunit ginagamit ito upang kumonekta ng isang pang-abay sa
pandiwa na inilaan nitong baguhin.
EPEKTO NG PAGKAKAMALI

Ang mga epekto ay mangyayari kapag naganap ang isang ortograpikong pagkakamali, nabigo ang may-akda na iparating ang
mensahe na nais niyang iparating,

SALIK NA NAGPAPALITO

1. Ano ang mga salik na nagpapalito sa paggamit ng nasabing homophones ng iilang ika-11 baitang ng CMSHS?

Ayon sa mga resulta ng natamong datos, masasabi na ang pangunahing salik na nagpapalito ng paggamit ng “ng” at “nang”
ay dahil ang dalawang salita mismo ay magkapareho ng bigkas kaya pagdating sa pagsulat ng mga ito sa pangungusap, ay hindi
masyadong binibigyang pansin. Ngunit ayon din sa mga resulta, walumpu’t siyam (89.41%) ang porsiyento ng tamang sagot ng mga
lakaki, at siyamnapu’t isa (91.27%) ang porsiyento ng tamang sagot ng mga babae sa pangkat fill-in-the-blanks. Dahil mataas na
porsiyentong naging resulta, masasabi na ang ika-11 baitang ng CMSHS ay hindi gaanong nalilito sa wastong paggamit ng “ng” at
“nang”.

BAKIT DI ALAM ANG MGA PANUNTUNAN UKOL SA “NG” AT “NANG”?

2. Ano ang maaring dahilan sa kakulangan ng kaalaman ng mga ika-11 baitang ng CMSHS sa mga panuntunan sa paggamit ng
"ng" at "nang"?

Ang mga maaring dahilan sa kakulangan ng kaalaman sa mga panuntunan ay dahil sa hindi gaanong binibigyang pansin ng mga ika-
11 baitang ang wastong paggamit nito. Sa tanong ng talantanungan na “Pinagtutuunan mo ba ng pansin ang wastong paggamit ng
“ng” at “nang” sa pangungusap?”, mula sa 17 na lalaki, 4 (24%) ang sumagot ng Hindi nila binibigyang pansin at mula sa 55 na babae,
10 (18%) ang sumagot ng ng Hindi nila binibigyang pansin ang mga panuntunan tuwing gagamit sila ng “ng” at “nang”. Sa mga
porsiyentong ito, masasabi na mas marami ang nagbibigay-pansin sa mga panuntunan ng paggamit ng “ng” at “nang”. Mula sa 17 na
lalaki, 13 (76%) ang sumagot ng binibigyang pansin at mula sa 55 na babae, 45 (82%) ang sumagot ng binibigyang pansin ang mga
panuntunan sa paggamit ng “ng” at “nang”.

BAKIT DI NATUTO ITO NG MAAGA?

3. Ano ang maaring dahilan sa hindi pagtuto o pag-aral ng maaga ng mga ika-11 baitang ng CMSHS sa wastong paggamit ng
nasabing homophones?

Ayon sa mga resulta ng tanong na “Pinagtutuunan mo ba ng pansin ang wastong paggamit ng “ng” at “nang” sa pangungusap?”, 42%
ng mga lalaki ay sumagot ng “Hindi Sigurado” at 13% lamang ang sumagot sa babae ng “Hindi Sigurado”. Masasabi rito na mas
maraming lalaki ay hindi sigurado kung kalian nila natutuanan ang wastong paggamit ng nasabing homophones at maari ito ang
dahilan sa hindi wastong pagkaintindi at paggamit ng “ng” at “nang”. Subalit ang pinakamalaking porsiyento sa parehong lalaki at
babae ay ang sagot sa “Elementarya” dahil 54% ng 72 ng ika-11 baitang ang sumagot nito.

Dahil sa resultang iyan ay masasabi na maraming mag-aaral ng ika-11 baitang ng CMSHS ay natutong maaga ukol sa wastong
paggamit ng “ng” at “nang”.