You are on page 1of 3
9 BO dinh thai (Timer) Chau Chi Bite 9.5.5 Thiét bi rét chat long vao thing chia So dé céng nghé Kha Ran chira wi(] ay ‘ =e 1 © ) QW > Bana tai LU Hinh 9.2: So dB céng nghé thibt bj rét (M6 ta hoat dng Khi bat céng tac “S1" thi thing tiv kho chiva thing réng sé duge dua vao bang tdi, va bang tai vn chuyén thing hoat dng. Khi mét thiing réng dén dui bén chia (duge nhan biét bai cdm bién "S2") thi bang tai dieng. Van "Y1" mé rét chat long trong bn vao thing. Sau thé’ gian 5s thi thing chira ay. Van “Y1" déng lai, mat thiing réng sé dugc dua vao baing tai va bang tai tiép tue di chuyén cho dén khi nao thing dén dui bén chiza thi dimg Iai. Qua trinh cl lap lai. Néu chat long trong bon chira hét thi oi “H1" sé bao voi tan 6 1Hz. Néu thing chia trong kho hét thi bang ti eting ty dng digg sau thd’ gian 15s ké ter thing cudi cling dugc rét ay. Chit y:*Y2" a m@t solenoid duge sir dung dé chan thing trong kho. 8 thing rot vao bang tai chi can solenoid cé dién trong théi gian 100ms. Bang xéc dinh vao/ra (Bang ky hiéu) St 10.0 | Cong t&c ON/OFF thiét bi rot ‘82 10.1 __ | Cam bién bao thing ding vi tri, (NO) $3 10.2 __ | Gambién bao bin réng, bin réng = v1 Q0.0 ‘Van xa chat dng vao thung chia Y2 0.1 _ | Dat thing chia [én bang tai Ki 20.2 _ | Contactor dibu khién dong co M kéo bang tai Ht 20.3 Coi bao bén chira rong 158 Chau Chi Bre ‘So-dé néi day voi PLE 9 BO inh thoi (Timer) sil a] = mS stows ord ro] mi] wa] ns | w w yi € sone eno [cat as] ula ve el aa aR CARLA) NAc Chuong trinh & LAD Network 1 $e1V'n/2 Bal hurg cha lenders i woo 138 ny rh j ro 1 +t 1F a) Network: 2 Diithsigiancodencua ¥2 an 12 im T0y iofer_0 Network 2 Ressvan¥2 133 nt nD 1 19 Network 4 Dinter dina bona enue tna chusteng Ko joa wos a2 fed 7 La seofer___ 100. Motwork 5 Diuien bangtithing ino a 138 a2 ‘ > Newok 6 Fotchetra vec tuna io tz 0g e s 159 9 BO dinh thai (Timer) Chau Chi Bite Motwork 7 Dirhheigan etchetiers coo 18 7 THY s04EL__10 Network 8 Dung ier chal ong = ano, a) 1 Network 9 Bactben ius ang oo 02 swos 003 te PL 17 1 | > Chuong trinh & STL Network 1 SetVan'/2 (Oat hung halen bal) wD 10.0 “ Voed 0.0 an 738 OF ie trish vot_ket ehac Ev 7 Yau cath len 738 S goa, 1 Me ven V2 Network 2 Dinh huisian co der cua V2 m goa 7 Toad Yaa V2 77 Nen Van ¥2 duoc set TON 733, 10 4 Khoi done timer T33 7 Thoi Gian no wan Y2 le 100as Network 3 Reset van¥2 Ip Ts “y Lead tines T23 % Neu thea gian no von de het a Te oy keac bat dou qua teach vot chat lens. BQ). Deng von 2 Network 4 Dinh tc gian dung beng tsineuhetthung chu tong kho mm 10.0 7 load 10.0 A TOL “7 Meu ting khong co tai vi tri ‘ 10.2 “7 wose hon cava ong for 737) isn Dinh thai gian dang bang tai Network 5 Dieu Krier bargllthung wD 10.0 ee Load 10.0 & 7 7 Mes Thos gisn cing bang tai chua het an 738, 7 va qua trinh rot ket thus = an.2 7¢ khow dong bang tai thung Network 6 Foi chatlong vao thra ib 10.1 72 Neu thang dung vi tri ED Y Tay canh Len a 10.2 2¢ ga bon shua con chat Long S 00.0, 7 ao ven 81 160