You are on page 1of 81

Manual

pentru autoevaluarea ºcolii


rezultat al Proiectului Leonardo da Vinci
Formarea profesionalã privind acreditarea
instituþionalã a unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar
(apelul 2000-2002, exerciþiul 2002, aprobat cu nr. 89113/EX)

1
La elaborarea prezentului document, s-a avut în vedere armonizarea cu Standardele naþionale de evaluare
a instituþiilor de învãþãmânt preuniversitar, aprobate prin H.G. nr. 127/2000, cu documentaþia elaboratã ºi
utilizatã de Direcþia Generalã Evaluare, Prognoze, Strategii ºi Programe pentru Învãþãmânt Preuniversitar din
cadrul MEC - director general prof. univ. dr. Ioan Neacºu - (Metodologia de evaluare ºi ierarhizare a unitãþilor
ºcolare), precum ºi cu Proiectul de Criterii ºi Standarde naþionale de evaluare a instituþiilor de învãþãmânt
preuniversitar, dezbãtute în cadrul Comisiei de Dialog Social din MEC, la data de 10 iulie 2002.

Grupul de lucru la prezentul document a fost alcãtuit din participanþii la stagiul de formare
profesionalã desfãºurat la Hamburg - Germania în perioada 10-24.05.2003, organizat de Facultatea de Pedagogie
Specialã din cadrul Fundaþiei Evanghelice „Alsterdorf“:

1) Constanþa - Valentina Mihãil㠖 membru al CNEAIP – preºedinte al CNEAIP


2) Corina Marin – reprezentant al MEC
3) Lenuþa Stoian – membru al CNEAIP
4) Livia Dinic㠖 membru al CNEAIP
5) Eva Mihalyfalvi - membru al CNEAIP
6) Gabriela Alina Paraschiva – membru al aparatului propriu al CNEAIP
7) Violeta Daria-Gogu - membru al aparatului propriu al CNEAIP
8) Daniela Moraru – reprezentant al ISMB
9) Zoiþa Bonca – reprezentant al ONG
10) Bogdan Gavra – reprezentant al ONG

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României


Manual pentru autoevaluarea ºcolii. - Bucureºti
Sigma, 2004
ISBN 973-649-094-7

371:373.5

Servicii editoriale: Editura SIGMA


Tehnoredactare ºi copertã: Andrei Cîrtoaje

2
INTRODUCERE

Prezentul material intitulat Manual pentru autoevaluarea ºcolii reprezintã rezultatul


identificabil al proiectului de formare profesionalã cu denumirea Formarea profesionalã privind
acreditarea instituþionalã a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, derulat în cursul anului
2003 în cadrul programului Leonardo da Vinci.
De ce s-au finalizat niºte activitãþi de formare profesionalã a evaluatorilor cu un manual de
autoevaluare ?
Rãspunsul este simplu ºi mai ales în acord cu concluziile Comunitãþii Europene din ultimii 5-6
ani, care pot fi sintetizate astfel:
ªcolile care nu vor avea capacitatea ºi modalitatea de a se autoevalua vor fi vulnerabile
la evaluãrile fãcute de alþii.
ªcolile care nu vor avea capacitatea ºi modalitatea de a se autoevalua nu vor avea nici o
bazã pentru a discuta sau respinge ceea ce se afirmã despre ele.
ªcolile informate despre propriile calitãþi, puncte tari ºi puncte slabe, vor fi edificate asupra a
ceea ce trebuie fãcut pentru a-ºi atinge þelurile fixate ºi vor fi mai motivate pentru iniþierea de
schimbãri.
Prezentul Manual pentru autoevaluarea ºcolii oferã un model posibil, evident perfectibil, în
acord cu reglementãrile legale în vigoare în sistemul naþional de învãþãmânt.
Manualul pentru autoevaluarea ºcolii este un instrument oferit directorului unitãþii de
învãþãmânt, care sã-l ajute sã realizeze o abordare criticã ºi informatã a activitãþii din ºcoalã ºi sã
contribuie la ameliorarea acesteia.
Baza de informare ºi documentare pentru realizarea acestui material este complexã.
În primul rând, grupul de stagiari care a lucrat la acest material a avut în vedere standardele
naþionale de evaluare pentru instituþiile de învãþãmânt preuniversitar, aprobate prin H.G. nr.127/
2000, utilizate în procesul de evaluare pentru acordarea autorizaþiei de încredere.
Aceste standarde vizeazã baza materialã, curriculumul, resursele umane ºi aspectele financiare,
þinând cont de contextul social, economic, demografic, de relaþia cu comunitatea localã, de eficienþa
ºcolii ºi de calitatea managementului.
Apoi, grupul de stagiari a analizat atent proiectul MEdC, intitulat „Metodologie de evaluare
ºi ierarhizare a unitãþilor ºcolare” ºi a realizat compatibilizarea acestuia cu domeniile fundamentale
de organizare ºi funcþionare a unitãþii de învãþãmânt, prevãzute de Legea Învãþãmântului ºi vizate
de standardele naþionale de evaluare sus-menþionate.
Activitãþile s-au derulat în context german, cu asistenþã germanã, în landurile Hamburg ºi
Niedersachsen.
Departe de þarã, în contact cu alte modele de organizare ºi funcþionare a ºcolii, cei 10 stagiari
au regândit modelul de organizare ºi funcþionare a ºcolii româneºti.
Un aspect important care trebuie menþionat îl constituie experienþa acestora de cadre didactice
în învãþãmântul preuniversitar, de persoane cu responsabilitãþi la diferite niveluri ºi mai ales,
experienþa acumulatã în calitate de membru al Comisiei Naþionale de Evaluare ºi Acreditare a
Învãþãmântului Preuniversitar.

3
Evaluarea cuprinde acþiunile de mãsurare ºi apreciere proiectate ºi realizate la nivel de sistem
ºi de proces.
Aceste acþiuni se realizeazã în primul rând în ºcoalã, de cãtre „actorii” acesteia, apoi de cãtre
inspectoratele ºcolare ºi Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii.
Calitatea în educaþie nu este posibilã în afara standardelor de evaluare ºi a acþiunii efective
de mãsurare ºi apreciere.
Asigurarea calitãþii în învãþãmântul preuniversitar este sarcina fiecãrui cadru didactic ºi a
fiecãrei unitãþi de învãþãmânt.
De aceea, autoevaluarea este cea mai importantã etapã a activitãþilor de evaluare.
Doar o autoevaluare obiectivã ºi eficientã poate determina cunoaºterea realitãþii, stabilirea necon-
formitãþilor minore ºi majore, a mãsurilor preventive ºi corective ºi ameliorarea activitãþii ºcolii.
De asemenea, autoevaluarea furnizeazã informaþiile necesare pentru evaluarea realizatã de
cãtre inspectoratele ºcolare, prin inspecþia ºcolarã, sau de cãtre Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii,
cu structurile sale descentralizate, prin evaluarea instituþionalã.
Considerãm cã, în contextul noilor schimbãri în legislaþia învãþãmântului, se impune
redefinirea evaluãrii ºi a relaþiei ei cu inspecþia ºcolarã, precum ºi precizarea rolurilor instituþionale
în realizarea acestor activitãþi.
Realizatorii prezentului material au conºtiinþa limitelor lui, dar ºi convingerea cã drumul astfel
deschis va conduce spre o ºcoalã româneascã mai bunã.

PREªEDINTE CNEAIP,
Prof. CONSTANÞA-VALENTINA MIHÃILÃ
CUPRINS

I. MANAGEMENT ªI DEZVOLTARE INSTITUÞIONALÃ


1. MANAGEMENT STRATEGIC
2. MANAGEMENT OPERAÞIONAL
3. MANAGEMENTUL EVALUÃRII

II. PROCESUL DE ÎNVÃÞÃMÂNT: organizare, funcþionare, rezultate


1. CONDIÞII DE ORGANIZARE ªI FUNCÞIONARE
2. ACTIVITATEA CURENTÃ LA CLASÃ
3. REZULTATE ALE PROCESULUI DE ÎNVÃÞÃMÂNT

III. RELATIA CU COMUNITATEA, PARTENERIATE


1. RELAÞIA CU PÃRINÞII
2. RELAÞIA CU COMUNITATEA ªI PARTENERIATELE ÎNCHEIATE

IV. RESURSE
1. RESURSE MATERIALE
2. RESURSE UMANE
3. RESURSE FINANCIARE
4. RESURSE CURRICULARE

Anexe: 1. FIªA DE EVALUARE CURENTÃ A UNITÃÞII ªCOLARE

(A) INDICATORI DE STRUCTURÃ ªI DE CONTEXT


I CONTEXTUL GEO-ECONOMIC
II CADRUL LEGISLATIV DE FUNCÞIONARE
III INFORMAÞII GENERALE PRIVIND UNITATEA DE ÎNVÃÞÃMÂNT
IV RESURSE UMANE
V CONSTRUCÞIA ªCOLARÃ; UTILIZAREA SPAÞIILOR DE ÎNVÃÞÃMÂNT; SERVICII OFERITE

(B) INDICATORI DE STARE


VI CONSTRUCÞIA ªCOLARÃ; UTILIZAREA SPAÞIILOR DE ÎNVÃÞÃMÂNT; SERVICII OFERITE
VII INFORMAÞII PRIVIND ANUL ªCOLAR ANTERIOR

2. REPERE LEGISLATIVE ALE ACTIVITÃÞII DE EVALUARE


I Legea nr. 196/1999 privind evaluarea ºi acreditarea învãþãmântului preuniversitar
II HG nr. 127/2000 pentru aprobarea Standardelor naþionale de evaluare a instituþiilor de învãþãmânt
preuniversitar
III O.MECT nr. 3466/09.03.2004 privind Codul deontologic al membrilor Comisiei Naþionale de
Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar, respectiv ai comisiilor de evaluare ºi acreditare a învãþãmântului
preuniversitar judeþene ºi ale municipiului Bucureºti
I. MANAGEMENT ªI DEZVOLTARE INSTITUÞIONALÃ

Domeniul Subdomeniul Criterii

1.1 Proiectul de dezvoltare


1. MANAGEMENT 1.2 Planul managerial
STRATEGIC 'RFXPHQWHOH OHJLVODWLYH úL GH RUJDQL]DUH SODQLILFDUH
HYLGHQ úLFRQWURO

MANAGEMENT ù,
DEZVOLTARE

6
,167,78 ,21$/
2.1 Politica de personal
2. MANAGEMENT 6WLOXOGHFRQGXFHUHúLFOLPDWXOGHPXQF
23(5$ ,ONAL 2.3 ActLYLWDWHDGHvQGUXPDUHúLFRQWURO
5HVSHFWDUHDQRUPHORU36,úLGHSURWHF LDPXQFLL
*HVWLRQDUHDPDQXDOHORUúFRODUH

3. MANAGEMENT 3.1 Evaluarea elevilor


$/(9$/8 5,, 3.2 Evaluarea personalului
I. MANAGEMENT ªI DEZVOLTARE INSTITUÞIONALÃ

Existã concordanþã între strategia de dezvoltare a ºcolii ºi contextul socio-economic?


Este proiectatã corect ºi realist dezvoltarea ºcolii?
Parcurgând capitolul I, directorul unitãþii de învãþãmânt va culege informaþii pentru
a rãspunde acestor întrebãri ºi se va edifica asupra ”aspectelor” ce necesitã mãsuri
preventive sau corective în vederea ameliorãrii activitãþii de management.

1. MANAGEMENT STRATEGIC
În evaluarea documentelor manageriale (proiectul de dezvoltare instituþionalã ºi planul
managerial) se urmãresc:
1) corelarea conþinuturilor acestora cu politicile educaþionale la nivel naþional;
2) corelarea cu prioritãþile inspectoratului ºcolar, derivate din strategia de dezvoltare a
învãþãmântului din judeþul respectiv;
3) adaptarea la specificul unitãþii;
4) coerenþa ºi corectitudinea în formularea obiectivelor generale ºi specifice.

1.1. Proiectul de dezvoltare al unitãþii de învãþãmânt ( pe termen mediu - 3-5 ani )


Se va acorda punctaj parþial pentru fiecare din urmãtoarele aspecte:
a) stabilirea viziunii ºi misiunii – (1 p);
b) realizarea analizei diagnostice – (1 p);
c) formularea obiectivelor generale ºi a celor specifice – (1 p);
d) fundamentarea minimal㠺i maximal㠖 (1 p);
e) etapele transpunerii în realitate – (1 p);
f) identificarea resurselor umane, materiale ºi informaþionale – (1 p);
g) bugetul prognozat – (1 p);
h) analiza riscurilor ºi a avantajelor – (1p);
i) existenþa itemilor de evaluare – (1 p);
j) realizarea unei strategii de marketing educaþional – (1 p).
Punctajul final al acestui criteriu se va obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale, conform
urmãtorului tabel:
Suma punctajelor 10 –9 8–7 6-5 4- 3 Sub 3 puncte
SDU LDOH puncte puncte puncte puncte
Punctaj final 4 3 2 1 0

7
Manual pentru autoevaluarea ºcolii
1.2. Planul managerial
Se va acorda punctaj parþial pentru fiecare din urmãtoarele aspecte:
a) coerenþa cu conþinutul proiectului de dezvoltare instituþional㠖 (1p) ;
b) realizarea unei diagnoze ºi a unei prognoze pertinente care sã permitã cunoaºterea situaþiei
reale – (1p);
c) consultarea cu toþi factorii de conducere din unitatea ºcolar㠖 (1p)
d) analiza mijloacelor de realizare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse – (2p);
e) operaþionalizarea /etapizarea transpunerii în practicã a planului – (1 p);
f) analiza avantajelor ºi a riscurilor planului (eventual, analiza SWOT) – (1p);
g) implicarea unui numãr mare de cadre didactice ºi a altor factori educaþionali în realizarea
planului – (1p);
h) respectarea termenelor ºi activitãþilor propuse pentru punerea în practicã a planului – (1p);
i) elaborarea unor itemi de verificare a îndeplinirii sarcinilor propuse ºi de evaluare a gradului
de realizare a acestora – (1p).
Punctajul final al acestui criteriu se va obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale, con-
form urmãtorului tabel:
Suma punctajelor 10- 9 8-7 6-5 4 –3
SDU LDOH puncte puncte puncte puncte Sub 3 puncte

Punctaj final 4 3 2 1 0

1.3. Documente legislative ºi de organizare, planificare, evidenþã ºi control


Se vor avea în vedere: existenþa ºi coerenþa documentelor, respectarea reglementãrilor legale
de întocmire ºi completare, adecvarea la realitate, corelaþia între documentele elaborate, mãsura
în care acestea asigurã optimizarea activitãþii.
Pentru existenþa fiecãrui document de organizare managerialã, realizat corect ºi în
concordanþã cu normele legale în vigoare, se acordã punctajul din parantezã; dacã documentul
nu existã, se acordã 0 puncte.
a) existenþa în unitate a documentelor legislative (actualizate permanent): legi, regulamente,
metodologii aprobate de MEC etc. – ( 2p);
b) regulament de ordine interioar㠖 (1p);
c) documentele Consiliului de administraþie – (0,5p);
d) documentele Consiliului Profesoral – (0,5p);
e) registrul unic de control – (0,5p);
g) documentele comisiilor metodice ºi ale responsabililor de arii curriculare – (1p);
h) documentele de evidenþã a activitãþii ºi sarcinilor cadrelor didactice – (0,5p);
i) fiºe de evaluare internã ºi evidenþa calificativelor acordate – (0,5p);
j) documente care evidenþiazã curriculum la decizia ºcolii – (0,5p);
k) documente care evidenþiazã activitãþile extraºcolare – (0,5p);
l) documente de secretariat completate la zi (registre de evidenþã, foi matricole, acte ºcolare,
diplome, certificate, registre matricole etc.) – (1p);
m) documentele de evidenþã financiar-contabilã ale ºcolii, completate la zi – (1p);

8
Capitolul I Management ºi dezvoltare instituþionalã
n) dosarele personale ale angajaþilor, cãrþi de muncã etc., completate la zi – (1p);
o) orarul unitãþii de învãþãmînt, întocmit corect – (1p);
p) graficul ºi tematica ºedinþelor Consiliului profesoral – (0,5p);
r) graficul ºi tematica ºedinþelor Consiliului de Administratie – (0,5p);
s) programe de activitate ale comisiilor metodice, compartimentelor funcþionale – (1p);
t) programe de perfecþionare/evaluare continuã pentru personalul didactic ºi didactic
auxiliar – (1p );
u) buget de venituri ºi cheltuieli – (1p);
v) programe speciale: PSI, PM, educaþie sanitarã, evenimente istorice etc. – (1p).
Punctajul final al acestui criteriu se va obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale, con-
form urmãtorului tabel:
Suma punctajelor Peste 13 13-10 9-8 7-6 Sub 6
SDU LDOH puncte puncte puncte puncte puncte
Punctaj final 4 3 2 1 0

v Se face media aritmetica (MA) a punctajelor obþinute la toate criteriile de la ”Management


strategic” ºi se acordã calificativ conform urmãtorului tabel:
MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 MA < 2
Foarte bine Bine Satisfacator Slab

OBS. Pentru calificativele bine, satisfãcãtor ºi slab se vor analiza criteriile la care s-a obþinut
un punctaj mai mic decât 4 ºi se vor stabili mãsuri în vederea ameliorãrii activitãþii reflectate de
criteriul respectiv.

2. MANAGEMENT OPERAÞIONAL
2.1. Politica de personal

Se va acorda punctaj parþial pentru fiecare din urmãtoarele aspecte:


a) încheierea contractelor individuale de munc㠖 (1p);
b) respectarea legalitãþii încadrãrii personalului didactic – (1p);
c) respectarea legalitãþii încadrãrii personalului didactic auxiliar – (1p);
d) respectarea legalitãþii încadrãrii personalului nedidactic – (1p);
e) completarea ºi semnarea fiºelor de post pentru tot personalul didactic (acestea trebuie sã
conþinã sarcini specifice ce vor trebui realizate pe parcursul anului ºcolar) – (1p);
f) întocmirea ºi semnarea fiºelor de post pentru personalul didactic auxiliar – (2p) ºi nedidactic – (2p);
g) existenþa unei strategii pe termen mediu de recrutare a personalului necesar ºi de
perfecþionare/formare continuã a acestuia – (1p);
h) existenþa unui program viabil privind perfecþionarea/formarea continuã a personalului
(trebuie sã aibã la bazã analiza nevoii de formare a personalului, calendarul cursurilor de
perfecþionare/formare oferite de diferiþi furnizori, sumele disponibile în buget pentru acest tip de
activitãþi) – (1p);

9
Manual pentru autoevaluarea ºcolii
Punctajul final al acestui criteriu se va obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale, con-
form urmãtorului tabel :
Suma punctajelor FHOSX LQ9 8-7 6-5 4–3 sub 3
SDU LDOH puncte puncte puncte puncte puncte
Punctaj final 4 3 2 1 0

2.2.Stilul de conducere ºi climatul de muncã

Se va acorda punctaj parþial pentru fiecare din urmãtoarele aspecte demonstrate:


a) caracterul democratic ºi consultativ al elaborãrii deciziilor – (2p);
b) aplicarea fermã ºi continuã a deciziilor comunicate compartimentelor subordonate – (2p);
c) strategia de abordare a urgenþelor pentru ca acestea sã nu se transforme în crize – (1p);
d) modul de soluþionare a conflictelor – (1p);
e) legalitatea sancþiunilor acordate – (1p);
f) realizarea ºi pãstrarea în întreaga unitate de învãþãmânt a unui climat de muncã ºi
responsabilitate, de studiu, de competiþie, favorabil desfãºurãrii eficiente a activitãþii – (1p);
g) preocupãri pentru asigurarea protecþiei ºi siguranþei elevilor – (1p);
h) relaþionarea corectã a directorului unitãþii de învãþãmânt cu participanþii la actul
educaþional – (1p).
Punctajul final al acestui criteriu se va obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale, con-
form urmãtorului tabel:
Suma punctajelor 10-9 8-7 6-5 4–3 Sub 3
SDU LDOH puncte puncte puncte puncte puncte
Punctaj final 4 3 2 1 0

2.3. Activitatea de îndrumare ºi control


2.3.1. Asistenþe la ore efectuate de cãtre conducerea unitãþii în scopul cunoaºterii
activitãþii cadrelor didactice ºi aprecierii calitãþii actului de predare:
a) realizate la peste 90 % din personalul didactic existent în unitate, într-un numãr de ore
corespunzãtor legislaþiei în vigoare – (4p);
b) realizate la cel puþin 70 % din personalul didactic existent în unitate, într-un numãr de ore
corespunzator legislaþiei în vigoare – (3p);
c) realizate la cel puþin 50 % din personalul didactic existent în unitate, într-un numãr de ore
corespunzator legislaþiei în vigoare – (2p);
d) conducerea unitãþii de învãþãmânt face dovada asistenþei la ore, dar nu se încadreazã în
categoriile a), b) sau c) – ( 1p);
e) conducerea unitãþii nu face dovada asistenþei la ore a cadrelor didactice – ( 0p).
2.3.2. Controlul actelor/documentelor ºcolare ºi arhivarea acestora ( intrãri - ieºiri
documente, semnãturi, corectitudinea completãrii documentelor: cataloage, registre matricole,
registrul de evidenþã a actelor de studii, registrul pentru înscrierea ºi evidenþa elevilor, diplome,
10
Capitolul I Management ºi dezvoltare instituþionalã
certificate, cãrþi de muncã, alte documente). Se verificã existenþa arhivei ºi pãstrarea documentelor
în concordanþã cu prevederile legii arhivelor ºi ale regulamentulului privind regimul juridic al
actelor de studii ºi al documentelor de evidenþã ºcolarã.

Se va evalua pe baza urmãtorilor parametri:


a) la nivelul unitãþii de învãþãmânt existã arhiv㠖 (1p);
b) documentele sunt pãstrate în concordanþã cu legea arhivelor – (1p);
c) documentele sunt menþinute în concordanþã cu reglementãrile privind regimul juridic al
actelor de studii ºi al documentelor de evidenþã ºcolar㠖 (1p);
d) cataloagele sunt corect completate – (1p);
e) registrele matricole sunt corect completate – (1p);
f) registrul de evidenþã a actelor de studii este corect completat – (1p);
g) registrul pentru înscrierea ºi evidenþa a elevilor este corect completat – (1p);
h) cãrþile de muncã sunt corect completate ºi actualizate – (1p);
i) diplomele/certificatele sunt corect completate ºi eliberate – (1p);
j) registrul de corespondenþã este corect completat – (1p).
Punctajul final la acest subcriteriu se va obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale, con-
form urmãtorului tabel :

Suma punctajelor 10 9-8 7-6 5–4 Sub 4


SDU LDOH puncte puncte puncte puncte puncte
Punctaj final al 4 3 2 1 0
subcriteriului
2.3.2

2.4. Respectarea normelor PSI ºi de protecþia muncii

Se va evalua pe baza urmãtorilor parametri:


a) existenþa dotãrilor conform normativelor PSI – (2p);
b) existenþa dotãrilor conform normativelor elaborate de Inspectoratul pentru Protecþia Muncii – (2p);
c) existenþa proceselor verbale de control – (2p);
d) punerea în practicã a eventualelor recomandãri din procesele verbale de control – ( 2p);
e) existenþa dosarului cu componenþa ºi atribuþiile comisiei PSI din unitatea de învãþãmânt,
care sã conþinã ºi fiºele de instruire a personalului din ºcoal㠖 (2p);
f) existenþa dosarului cu componenþa ºi atributiile comisiei PM din unitatea de învãþãmânt,
care sã conþinã ºi fiºele de instruire a personalului din ºcoal㠖 (2p) ;
Punctajul final la acest criteriu se va obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale, conform
urmãtorului tabel :
Suma punctajelor &HOSX LQ 8 6 4 Sub 4
SDU LDOH puncte puncte puncte puncte puncte
Punctaj final 4 3 2 1 0

11
Manual pentru autoevaluarea ºcolii
2.5. Gestionarea manualelor ºcolare din învãþãmântul obligatoriu.
(se va evalua în funcþie de procentul R al manualelor recuperate; R= (numãr manuale recu-
perate/numãr total manuale) D 100)
R R > 80% 60% < R 7 80% 40% < R 7 60% 20% < R 7 40% R 7 20%
Punctaj final 4 3 2 1 0

v Se face media aritmetica (MA) a punctajelor obþinute la toate criteriile/subcriteriile de la


” Management operaþional” ºi se acordã calificativ conform urmãtorului tabel:
MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 MA < 2
Foarte bine Bine Satisfacator Slab

OBS. Pentru calificativele bine, satisfãcãtor ºi slab se vor analiza criteriile/subcriteriile la


care s-a obþinut un punctaj mai mic decât 4 ºi se vor stabili mãsuri în vederea ameliorãrii activitãþii
reflectate de criteriul/subcriteriul respectiv.

3. MANAGEMENTUL EVALUÃRII

3.1 Evaluarea elevilor; preocuparea conducerii unitãþii de învãþãmânt pentru o


evaluare sistematicã unitarã ºi obiectivã a elevilor de cãtre cadrele didactice, în cadrul procesului
instructiv-educativ.

Se va evalua pe baza urmãtoarelor aspecte:


a) verificarea notãrii ritmice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ºi stabilirea
unor mãsuri în cazul nerespectãrii ritmicitãþii – (2p);
b) planificarea lucrãrilor scrise semestriale – (1p);
c) respectarea numãrului minim de note/calificative acordate fiecãrui elev, la fiecare disciplinã
de studiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare – (2p);
d) elaborarea unor teste de evaluare unitarã pentru elevii aceluiaºi an de studiu – (1p);
e) îmbunãtãþirea metodelor ºi instrumentelor de evaluare a elevilor – ( 1p);
f) corelarea evaluãrilor interne cu cele externe – (1p);
g) organizarea unor schimburi de experienþã pe tematica evaluãrii – (1p).
Punctajul final al acestui criteriu se va obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale, con-
form urmãtorului tabel :
Suma punctajelor 9-8 7-6 5-4 3–2 Sub 2
SDU LDOH puncte puncte puncte puncte puncte
Punctaj final 4 3 2 1 0

12
Capitolul I Management ºi dezvoltare instituþionalã
3.2 Evaluarea personalului; respectarea criteriilor de evaluare a personalului

Se va evalua pe baza urmãtorilor parametri:


§ pentru personalul didactic :
a) realizarea evaluãrii interne prin asistenþã la ore – (1p);
b) completarea la timp, de cãtre cadrele didactice, a fiºelor de autoevaluare, în vederea
respectãrii procedurii de evaluare a activitãþii ºi a acordãrii calificativelor – (1p);
c) existenþa ºi respectarea criteriilor de acordare a fondurilor de premiere de 2% – (1p);
d) respectarea criteriilor prevãzute de lege pentru acordarea salariilor de merit – (1p);
e) respectarea criteriilor prevãzute de lege pentru propunerile de acordare a gradaþiilor de
merit ºi a distincþiilor pentru cadrele didactice – ( 2p);
§ pentru personalul didactic auxiliar:
f) realizarea evaluãrii personalului didactic auxiliar la începutul fiecãrui an calendaristic, þinînd
cont de sarcinile prevãzute de fiºa postului ºi de modul ºi gradul de îndeplinire a acestora – (1p);
g) stabilirea punctajului corespunzãtor criteriilor de evaluare din fiºa de evaluare – (1p);
h) calcularea salariului de încadrare în funcþie de punctajul obþinut – (1p)
§ pentru personalul nedidactic:
i) realizarea evaluãrii personalului nedidactic la începutul fiecãrui an calendaristic þinînd cont
de sarcinile prevãzute de fiºa postului, precum ºi de modul ºi gradul de îndeplinire a acestora – (1p);
j) stabilirea punctajului corespunzãtor criteriilor de evaluare din fiºa de evaluare – ( 1p);
k) calcularea salariului de încadrare în funcþie de punctajul obþinut – (1p)
Punctajul final al acestui criteriu se va obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale, con-
form urmãtorului tabel :
Suma punctajelor 12-10 9-8 7-6 5-4 Sub 4
SDU LDOH puncte puncte puncte puncte puncte
Punctaj final 4 3 2 1 0

v Se face media aritmeticã (MA) a punctajelor obþinute la toate criteriile/subcriteriile de la


”Managementul evaluãrii” ºi se acordã calificativ conform urmãtorului tabel:
MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 MA < 2
Foarte bine Bine Satisfacator Slab

OBS. Pentru calificativele bine, satisfãcãtor ºi slab se vor analiza criteriile/subcriteriile la


care s-a obþinut un punctaj mai mic decât 4 ºi se vor stabili mãsuri în vederea ameliorãrii activitãþii
reflectate de criteriul / subcriteriul respectiv.

13
II. PROCESUL DE ÎNVÃÞÃMÂNT
• ORGANIZARE • FUNCÞIONARE • REZULTATE

Domeniul Subdomeniul Criterii

1.1 Clase / grupe de elevi


&21', ,,'( 'XUDWDRUHORUGHFXUVDFWLYLW LORUGLGDFWLFH
25*$1,=$5(ù, 1.3 Organizarea procesului didactic ( pentru disciplin
)81& ,21$5( FDUHLPSXQFRQGL LLúLGRW ULVSHFLILFH
1.4 Clase speciale
$GDSWDUHDVWUXFWXULLDQXOXLúFRODUODFRQGL LLOHVS
PROCESUL DE GLQ]RQ
ÎNV 0Æ17

ORGANIZARE,
)81& ,21$5(ù,
2. ACTIVITATEA $FWLYLWDWHDFXUHQW ODFODV
REZULTATE

14
PERSONALULUI $FWLYLW LGLGDFWLFHVXSOLPHQWDUH
DIDACTIC 3URJUDPHDFWLYLW LHGXFDWLYH
$FWLYLW LH[WUDúFRODUH
2.5 ActLYLWDWHDGHFRQVLOLHUHúLRULHQWDUH

5H]XOWDWHDOHHYDOX ULLLQWHUQH
5H]XOWDWHúFRODUH
3. REZULTATE ALE 5H]XOWDWHDOHHYDOX ULLH[WHUQH
PROCESULUI DE &DOLWDWHDHYDOX ULLLQWHUQH
Ì19 0Æ17 3URJUHVXO HOHYLORU úL DWLQJHUHD VWDQGDUGHORU QD
pe discipline
3. 6 Rezultate la oOLPSLDGHFRQFXUVXULH[SR]L LL
5H]XOWDWHOHDFWLYLW LORUHGXFDWLYH
3.8 Acordarea de burse pentru rezultate deosebite
II. PROCESUL DE ÎNVÃÞÃMÂNT
• ORGANIZARE • FUNCÞIONARE • REZULTATE

Oferã ºcoala condiþiile necesare ºi suficiente organizãrii ºi desfãºurãrii corecte a


procesului instructiv – educativ ?
Asigurã cadrele didactice transmiterea integralã a conþinuturilor programelor ºcolare?
Existã concordanþã între rezultatele elevilor la evaluãrile interne ºi cele obþinute la
evaluãrile externe?
Reuºeºte ºcoala sã asigure valoare adãugatã pentru fiecare elev ?
Parcurgând capitolul II, directorul unitãþii de învãþãmânt va culege informaþii pentru
a rãspunde acestor întrebãri ºi se va edifica asupra ”aspectelor” ce necesitã mãsuri
preventive sau corective în vederea ameliorãrii procesului de învãþãmânt.

1. CONDIÞII DE ORGANIZARE ªI FUNCÞIONARE

1.1. Clase / grupe de elevi pentru învãþãmântul obligatoriu

a) la toate nivelurile de învãþãmânt, pentru toþi anii de studiu, sunt organizate clase de elevi,
dimensionate în raport cu prevederile legale – (4p);
b) la toate nivelurile de învãþãmânt, pentru toþi anii de studiu, sunt organizate clase de elevi
cu abateri motivate de la dimensiunea prevãzutã de lege – (3p);
c) în unitatea de învãþãmânt funcþioneazã clase cu predare simultanã, dar grupa pregãtitoare
/ clasa a VIII- a funcþioneazã de sine stãtãtor – (2p);
d) în unitatea de învãþãmânt funcþioneazã clase cu predare simultanã, inclusiv în cazul grupei
pregãtitoare / al clasei a VIII-a – (1p).

1.2. Durata orelor de curs / activitãþilor didactice

a) respectarea duratei în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru toate orele de


curs – (4p);
b) respectarea parþialã a duratei, pentru orele organizate într-unul din schimburi – (2p);
c) nerespectarea duratei în conformitate cu prevederile legale în vigoare – (0p).

1.3. Organizarea procesului didactic în spaþii de învãþãmânt corespunzãtoare, pentru


disciplinele care impun condiþii ºi dotãri specifice; Unitatea asigurã desfãºurarea procesului
didactic în spaþii proprii sau în spaþii în parteneriat cu alte unitãþi de învãþãmânt sau agenþi
economici.

a) activitatea de învãþãmânt pentru disciplinele din ariile curriculare / modulele cuprinse în


planul de învãþãmânt se desfãºoarã în spaþii proprii ºi / sau închiriate, corespunzãtor cerinþelor
15
Manual pentru autoevaluarea ºcolii
programelor ºcolare (se acordã 2 puncte pentru fiecare laborator propriu ºi 1 punct pentru fiecare
laborator închiriat);
b) activitatea de instruire practicã se desfãºoarã în ateliere ºi la agenþi economici, în
conformitate cu cerinþele programelor ºcolare :
– în atelierele proprii, precum ºi la agenþi economici – (3p) ;
– în ateliere închiriate, precum ºi la agenþi economici – (2p) ;
– în atelierele închiriate, sau la agenþi economici – (1p) ;
c) desfãºurarea orelor de educaþie fizicã ºi sport, în spaþii corespunzând normelor de dotare
minimalã în vigoare :
– salã de educaþie fizicã ºi teren de sport proprii – (4p);
– salã de educaþie fizicã proprie ºi teren de sport închiriat – (3p);
– salã de educaþie fizicã închiriatã ºi teren de sport propriu – (2p) ;
– salã de educaþie fizicã ºi teren de sport închiriate – (1p).
Punctajul final se obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale conform tabelului urmãtor:

Suma punctajelor Peste 9 9-7 puncte 6-5 puncte 4-3 puncte Sub 3 puncte
SDU LDOH puncte
Punctaj final 4 3 2 1 0

1.4. Clase speciale organizate în unitate (bilingve/ intensive/ de artã /de sport/ alte tipuri).

1.4.1. Pentru grãdiniþe


a) unitatea organizeazã cel puþin un cerc pentru fiecare grupã (micã, mijlocie, mare,
pregãtitoare) – (4p);
b) unitatea organizeazã cercuri, dar nu pentru fiecare grupã (micã, mijlocie, mare, pregãti-
toare) – (2p);
c) unitatea nu organizeazã astfel de cercuri – (0p).
1.4.2. Pentru ºcoli ºi licee
a) unitatea organizeazã clase speciale (bilingve / intensive / de artã / de sport etc) pentru fiecare
an de studiu – (4p);
b) unitatea organizeazã clase speciale (bilingve / intensive / de artã / de sport etc) pentru un
an de studiu – (2p);
c) unitatea nu organizeazã astfel de clase – (0p).

1.5. Adaptarea structurii anului ºcolar la condiþiile specifice din zonã - mijloc de
prevenire a abandonului ºi neºcolarizãrii, pentru unitãþi din zone izolate cu probleme de acces,
dependente de factori geo-climatici, sau unitãþi situate in zone cu structuri ocupaþionale
specifice - unitãþi din localitãþi rurale cu probleme de acces (dependent de starea vremii, traversãri
de pãduri sau cursuri de apã etc.); unitãþi din zone cu un anume specific socio-ocupaþional (ex.
grãdiniþele din mediul rural, sate de oieri, populaþii seminomade etc.)
a) Unitatea a recurs la adaptarea structurii anului ºcolar, în vederea prevenirii neparticipãrii
datorate unor factori geo-ocupaþionali locali sau unitatea, deºi funcþioneazã în condiþiile amintite,
16
Capitolul II Procesul de învãþãmânt
nu se confruntã cu probleme de participare – (4p);
b) unitatea aflatã în zone cu probleme geo-climatice sau de specific ocupaþional, care, deºi se
confruntã cu probleme de participare ºcolarã, funcþioneazã în structura normalã privind organizarea
anului ºcolar, recurgând la soluþii conjuncturale în situaþii de criz㠖 (2p).
v Se face media aritmeticã (MA) a punctajelor obþinute la toate criteriile/subcriteriile de la
„Condiþii de organizare ºi funcþionare“ ºi se acordã calificativ conform urmãtorului tabel:
MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 MA < 2
Foarte bine Bine 6DWLVI F WRU Slab

OBS. Pentru calificativele bine, satisfãcãtor ºi slab se vor analiza criteriile/subcriteriile la


care s-a obþinut un punctaj mai mic decât 4 ºi se vor stabili mãsuri în vederea ameliorãrii activitãþii
reflectate de criteriul/subcriteriul respectiv.

2. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

2.1. Activitatea curentã la clasã

Obs. Evaluarea se va face pe baza analizei documentelor (programe ºcolare, planificãri,


grafice, condici de prezenþã, documente ale catedrelor, documente doveditoare ale participarii la
diverse acþiuni), pe baza aprecierilor elevilor, pãrinþilor ºi conducerii unitãþii cãrora li s-au aplicat
chestionare, prin asistenþa la ore / activitãþi didactice, interviuri ºi discuþii cu cei în drept sã facã
aprecieri asupra calitãþii activitãþii cadrelor didactice (responsabili de arie curricularã, direc-
tor, inspector de specialitate / metodist ) etc.
Documentele se pot evalua ºi prin sondaj, astfel:
• proiectarea didacticã de perspectivã (planificãri calendaristice) - câte un cadru didactic
de la fiecare catedrã a unei arii curriculare;
• proiectarea imediatã ( planuri de lecþie) - câte un cadru didactic de la fiecare catedrã a
unei arii curriculare, alþii decât cei evaluaþi anterior (dacã este posibil) ;
• fiºe de evaluare - câte un cadru didactic de la fiecare catedrã a unei arii curriculare, alþii
decât cei evaluaþi anterior (dacã este posibil).
2.1.1. Calitatea documentelor ºcolare:
a) Ponderea documentelor de proiectare didacticã de perspectivã întocmite conform
reglementãrilor în vigoare (R = [nr. de colective de catedrã care dispun de documente de proiectare
didacticã de perspectivã, anuale ºi semestriale, întocmite conform reglementãrilor în vigoare / nr.
total de colective de catedrã din unitatea de învãþãmânt] D 100).
1. R = 100% – (4p);
2. 85% T R < 100% – (3p);
3. 80% T R < 85% – (2p);
4. 75% T R < 80% – (1p);
5. R < 75% – (0p).
17
Manual pentru autoevaluarea ºcolii
b) Ponderea documentelor de proiectare didacticã imediatã întocmite conform
reglementãrilor în vigoare (R = [nr. de colective de catedrã care dispun de documente de proiectare
didacticã imediatã întocmite conform reglementãrilor în vigoare / nr. total de colective de catedrã
din unitatea de învãþãmânt] D100) .
1. R = 100% – (4p);
2. 85% T R < 100% – (3p);
3. 80% T R < 85% – (2p);
4. 75% T R < 80% – (1p);
5. R < 75% – (0p).
c) Ponderea fiºelor de evaluare întocmite conform reglementãrilor în vigoare (R = [nr. de
colective de catedrã care dispun de documente de evaluare didacticã întocmite conform
reglementãrilor în vigoare / nr. total de colective de catedrã din unitatea de învãþãmânt] D 100).
1. R = 100% – (4p);
2. 85% T R < 100% – (3p);
3. 80% T R < 85% – (2p);
4. 75% T R < 80% – (1p);
5. R < 75% – (0p).
d) Ponderea documentelor comisiilor metodice întocmite conform reglementãrilor în vigoare
(R = [nr. de comisii metodice care dispun de documente metodice întocmite conform reglementãrilor
in vigoare / nr. total de comisii metodice organizate la nivelul unitãþii de învãþãmânt] D 100) .
1. R = 100% – (4p);
2. 85% T R < 100% – (3p);
3. 80% T R < 85% – (2p);
4. 75% T R < 80% – (1p);
5. R < 75% – (0p).
Se determinã punctajele parþiale obþinute la a), b), c), d) pe fiecare nivel de învãþãmânt (primar,
gimnazial, liceal, ºcoalã de arte ºi meserii, postliceal) ºi în funcþie de suma acestora se determinã
punctajul fiecãrui nivel de învãþãmânt, la acest subcriteriu, conform urmãtorului tabel:
Suma punctajelor 16-14 13-11 10-8 7-5 0DLSX LQ
SDU LDOHSHILHFDUH puncte puncte puncte puncte de 5 puncte
nivel de
vQY PkQW
Punctajul 4 3 2 1 0
ILHF UXLQLYHO de
vQY PkQWOD
subcriteriul 2.1.1.

Punctajul final pentru subcriteriul Calitatea documentelor ºcolare se va obþine în funcþie de


media aritmedicã (MA) a punctajelor fiecãrui nivel de învãþãmânt, conform tabelului urmãtor:

18
Capitolul II Procesul de învãþãmânt
0HGLDDULWPHWLF 3 - MA < 3,99
MA = 4 2 - MA < 2,99 1 - MA < 1,99 MA < 1
MA
Punctajul final 4 3 2 1 0
DOXQLW LLde
vQY PkQWOD
subcriteriul
2.1.1.

2.1.2. Prestaþia pedagogicã relevatã prin asistenþa la ore/ activitãþi didactice


Evaluarea se va realiza pe baza observaþiilor conþinute în fiºele de asistenþã la ore efectuate
de conducerea unitãþii, de responsabilul de catedrã/ responsabilul de arie curricularã, realizate
pe parcursul anului ºcolar, referitoare la prestaþia la ora de curs (prestaþie reflectatã în formularea
ºi operaþionalizarea obiectivelor, organizarea logicã a informaþiei, adecvarea metodelor didactice
ºi a mijloacelor de învãþãmânt la conþinuturile temelor, evaluarea nivelului de asimilare de cãtre
elevi, încadrarea în timpul alocat).
a) ponderea celor care au avut calificativ «foarte bine» din totalul cadrelor didactice asistate
este mai mare de 70 % – (4p);
b) ponderea celor care au avut calificativele «foarte bine» ºi «bine» din totalul cadrelor
didactice asistate este mai mare de 70 % – (3p);
c) ponderea celor care au avut calificativele «foarte bine» ºi «bine» din totalul cadrelor
didactice asistate este cuprins între 50 % ºi 70 % – (2p);
d) ponderea celor care au avut calificativele «foarte bine» ºi «bine» din totalul cadrelor
didactice asistate este cuprins între 25 % ºi 49,99 % – (1p);
e) ponderea celor care au avut calificativele «foarte bine» ºi «bine» din totalul cadrelor
didactice asistate este sub 25% – (0p).
2.1.3. Prestaþia pedagogicã relevatã prin inspecþii
Evaluarea se va realiza pe baza observaþiilor conþinute în fiºele de evaluare din timpul
inspecþiilor de specialitate, generale, tematice etc., realizate pe parcursul anului ºcolar, referitoare
la prestaþia la ora de curs (prestaþie reflectatã în formularea ºi operaþionalizarea obiectivelor,
organizarea logicã a informaþiei, adecvarea metodelor didactice ºi a mijloacelor de învãþãmânt
la conþinuturile temelor, evaluarea nivelului de asimilare de cãtre elevi, încadrarea în timpul
alocat).
a) ponderea celor care au avut calificativ «foarte bine» / note de «10» din totalul cadrelor
didactice asistate este mai mare de 70% – (4p);
b) ponderea celor care au avut calificativele «foarte bine» / note de « 10» ºi «bine» / note de
«9» din totalul cadrelor didactice asistate este mai mare de 70% – (3p);
c) ponderea celor care au avut calificativele «foarte bine» / note de « 10» ºi «bine» / note de «9»
din totalul cadrelor didactice asistate este cuprins între 50% ºi 70% – (2p);
d) ponderea celor care au avut calificativele «foarte bine» / note de « 10» ºi «bine» / note de
«9» din totalul cadrelor didactice asistate este cuprins între 25% ºi 49,99% – (1p);
e) ponderea celor care au avut calificativele «foarte bine» / note de « 10» ºi «bine» / note de «9»
din totalul cadrelor didactice asistate este sub 25% – (0p).

19
Manual pentru autoevaluarea ºcolii
2.1.4. Prestigiul didactic*
Evaluarea se va realiza pe baza sondajelor realizate de director pe parcursul anului ºcolar ºi
de evaluator în perioada de evaluare.
*subcriteriu nestandardizat
2.2. Activitãþi didactice suplimentare cu elevii
Se vor lua în consideraþie informaþiile obþinute de la elevii implicaþi (corigenþi, olimpici,
elevii din anii terminali etc., cei care au nevoie de asemenea programe de pregãtire suplimentarã),
de la pãrinþii acestora, de la conducerea unitãþii de învãþãmânt, de la cadrele didactice etc.,
prin aplicarea unor chestionare.
Se va acorda un punctaj parþial pentru fiecare din tipurile de programe suplimentare, în funcþie
de frecvenþa de desfãºurare a activitãþilor .

a) Activitãþi suplimentare de pregãtire a elevilor cu ritm lent de lucru


)UHFYHQ D 6 SW PkQDO Bilunar Lunar Ocazional Nu se
RUJDQL]HD]
3XQFWDMSDU LDO 4 3 2 1 0

b) Activitati suplimentare de pregãtire pentru examene

Nu se
S SW PkQDO pentru Bilunar, pentru fiecare Lunar, pentru fiecare Ocazio-
)UHFYHQ D organi-
fiecare tip de examen tip de examen tip de examen nal
]HD]
Punctaj 3 2 1 0
SDU LDO 4

c) Activitãþi suplimentare de pregãtire a elevilor dotaþi / performanþi pentru


olimpiade ºi/sau concursuri
Bilunar, pentru Lunar, pentru
S SW PkQDO pentru Nu se
)UHFYHQ D fiecare tip de fiecare tip de Ocazional
fiecare tip de concurs RUJDQL]HD]
concurs concurs
Punctaj 3 2 1 0
4
SDU LDO

Punctajul final pentru acest criteriu se obþine în funcþie de media aritmedicã (MA) a punctajelor
parþiale, conform tabelului urmãtor:
Media MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 1 7 MA < 1,99 MA < 1
DULWPHWLF MA
Punctaj final 4 3 2 1 0
DOXQLW LLde
vQY PkQWOD
criteriul 2.2.

20
Capitolul II Procesul de învãþãmânt
2.3. Programe / activitãþi educative

2.3.1. Programe adresate altor categorii de beneficiari decât propriilor elevi


unitãþii de învãþãmânt care se deruleazã de unitatea de învãþãmânt cu resursele de care dispune.
- programe de recuperare pentru cei care nu ºi-au finalizat studiile sau au abandonat ºcoala – (1p);
- programe de reconversie profesional㠖 (1p);
- programe de integrare a elevilor cu deficienþe – (1p);
- programe de educaþie permanentã a adulþilor – (1p);
- programul «ºansa a-II-a» – (1p).
2.3.2. Participarea la programe / seminarii / alte întâlniri organizate în perspectiva
integrãrii europene ºi a colaborãrii internaþionale:
a) dacã existã astfel de participãri ºi s-au organizat în unitatea de învãþãmânt activitãþi care sã
mediatizeze rezultatele participãrilor (diseminarea rezultatelor) – (4p);
b) dacã s-au organizat activitãþi în perspectiva integrãrii europene ºi a colaborãrii internaþionale
la nivelul unitãþii de învãþãmânt – (3p);
c) dacã existã participãri la astfel de activitãþi – (2p);
d) dacã nu s-au realizat astfel de participãri ºi nici nu s-au organizat la nivelul unitãþii de
învãþãmânt, activitãþi în perspectiva integrãrii europene – (0p).
Punctajul final la indicatorul 2.3. se va obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale, con-
form urmãtorului tabel:
Punctaje &HOSX LQ 7-6 5-4 3-2 1
SDU LDOH puncte puncte puncte puncte punct
Punctaj final 4 3 2 1 0
DOXQLW LLde
vQY PkQWOD
criteriul 2.3.

2.4. Activitãþi extraºcolare


Se au în vedere organizarea, gradul de implicare a elevilor ºi cadrelor didactice, nivelul la care
se organizeazã acþiunea, participarea partenerilor de proiect, varietatea ºi domeniul în care sunt
organizate acþiunile.
Se iau in considerare activitãþile ºi parteneriatele cu ONG-uri, poliþie, jandarmerie, primãrie,
reprezentanþi ai Crucii Roºii, alte organizaþii ºi asociaþii cu deschidere spre problemele educaþiei
copiilor, tinerilor (educaþie rutiera, educaþie pentru sãnãtate, educaþie în vederea eliminãrii
violenþei, pentru drepturile copiilor ºi tinerilor, antidrog etc.), susþinute de documente doveditoare.
2.4.1. Nivelul (local, judeþean zonal, naþional, internaþional) la care este organizatã
activitatea / programul în care unitatea de învãþãmânt este implicatã
a) s-au organizat activitãþi / programe educative / programe de colaborare cu diverse instituþii
/ organizaþii la nivel internaþional / naþional / regional, unitatea de învãþãmânt beneficiind de
participarea cel puþin a unui partener din afara þãrii ºi a unor parteneri / persoane oficiale din þarã
(alte localitãþi, alte judeþe) / reprezentanþi oficiali ai comunitãþii locale – (4p);

21
Manual pentru autoevaluarea ºcolii
b) s-au organizat activitãþi / programe educative / programe de colaborare cu diverse instituþii
/ organizaþii la nivel internaþional / naþional / regional, unitatea de învãþãmânt beneficiind de
participarea cel puþin a unui partener din afara þãrii sau a unor parteneri / persoane oficiale din
þarã (alte localitãþi, alte judeþe) / reprezentanþi oficiali ai comunitãþii locale – (2p);
c) unitatea nu organizeazã activitãþi / programe educative / programe de colaborare cu diverse
instituþii / organizaþii la nivel internaþional / naþional / regional – (0p).
Obs. Se puncteazã doar acele activitãþi organizate de la ultima evaluare sau din ultimii trei
ani. Dovada participãrii personalitãþilor se poate face prin fotografii, înregistrãri video sau au-
dio, confirmãri de participare, alte documente.
2.4.2. Participarea elevilor ºi cadrelor didactice la activitãþile educative
extraºcolare (activitãþi artistice, excursii, vizite în muzee, spectacole etc.)
a) elevii ºi cadrele didactice au participat la cel puþin patru activitãþi educative extraºcolare
pe semestru – (4p) ;
b) elevii ºi cadrele didactice au participat la mai puþin patru activitãþi educative extraºcolare
pe semestru – (2p) ;
c) elevii ºi cadrele didactice nu au participat la nici o activitate educativã extraºcolar㠖 (0p) ;
2.4.3. Cercuri, cenacluri, expozitii etc. (activitãþi organizate în unitate sau la care
au participat reprezentanþii unitãþii, îndrumarea ºi sprijinul acordate elevilor pentru realizarea
unor reviste ºcolare, publicaþii ºcolare etc.)
Se va evalua pe baza urmãtorilor parametri:
a) Unitatea ºcolarã realizeazã cel puþin trei materiale cu caracter informativ (reviste, prezentãri,
cataloage cu rezultatele muncii copiilor, pliante etc.) – (2p);
b) Unitatea ºcolarã realizeazã cel puþin un material cu caracter informativ (revistã, prezentare,
catalog cu rezultatele muncii copiilor, pliant etc.) – (1p) ;
c) În unitatea de învãþãmânt se desfãºoarã cel puþin douã cercuri ºtiinþifice – (2p) ;
d) În unitatea de învãþãmânt se desfãºoarã mai puþin de douã cercuri ºtiinþifice – (1p) ;
e) În unitatea de învãþãmânt s-au organizat activitãþi de tipul: expoziþii, cenacluri, ateliere de
lucru pe diferite teme (organizate de elevi sub îndrumarea cadrelor didactice) – (2p);
f) În unitatea de învãþãmânt s-au organizat diverse activitãþi cu ocazii aniversare, omagiale,
sãrbãtori etc. – (1p);
Punctajul final se obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale, conform tabelului urmãtor:
Suma 7 puncte 6-5 puncte 4-3 puncte 2 puncte 1 punct
punctajelor
SDU LDOH
Punctaj final 4 3 2 1 0

2.5. Activitatea de consiliere ºi orientare


Se va evalua pe baza urmãtorilor parametri:
a) În unitatea de învãþãmânt existã cabinet de consiliere ºi orientare în care lucreazã un
specialist ce deruleazã programe speciale (vizite, întâlniri, colaborãri cu Agenþia Judeþeanã de
Ocupare ºi Formare Profesionalã ºi / sau alte organizaþii care oferã orientare ºi consiliere
22
Capitolul II Procesul de învãþãmânt
vocaþionalã ºi / sau informare ºi consiliere privind cariera) pentru elevii claselor terminale (acolo
unde acestea existã), precum ºi pentru cel puþin 50% din elevii celorlalte clase, existând o evidenþã
clarã privind tematica ºi planificarea acestora – (4p);
b) În unitatea de învãþãmânt existã cabinet de orientare ºi consiliere în care se deruleazã programe
speciale (vizite, întâlniri, colaborãri cu Agenþia Judeþeanã de Ocupare ºi Formare Profesionalã
ºi/sau alte organizaþii care oferã orientare ºi consiliere vocaþionalã ºi / sau informare ºi consiliere
privind cariera) pentru elevii claselor terminale (acolo unde acestea existã), precum ºi pentru cel
puþin 25% din elevii celorlalte clase, existând o evidenþã clarã privind tematica ºi planificarea
acestora – (3p);
c) În unitatea de învãþãmânt se organizeazã de cãtre diriginþi programe / activitãþi de orientare
ºi consiliere vocaþionalã ºi / sau informare ºi consiliere privind cariera pentru elevii claselor terminale
(acolo unde acestea existã), precum ºi pentru cel puþin 25% din elevii celorlalte clase – (2p);
d) În unitatea de învãþãmânt se realizeaza ºi / sau se utilizeazã reviste, pliante, fiºe de prezentare
a ºcolii/ ºcolilor, alte materiale – (1p);
e) În unitatea de învãþãmânt nu existã nici un fel de preocupãri de informare, consiliere ºi
orientare în carier㠖 (0p).
v Se face media aritmeticã (MA) a punctajelor obþinute la toate criteriile/subcriteriile de la
„Activitatea personalului didactic“ ºi se acordã calificativ conform urmãtorului tabel:

MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 MA < 2


Foarte bine Bine Satisfacator Slab

OBS. Pentru calificativele bine, satisfãcãtor ºi slab se vor analiza criteriile/subcriteriile la


care s-a obþinut un punctaj mai mic decât 4 ºi se vor stabili mãsuri în vederea ameliorãrii activitãþii
reflectate de criteriul/subcriteriul respectiv.

3. REZULTATE ALE PROCESULUI DE ÎNVÃÞÃMÂNT


3.1. Fluxuri ºcolare (pentru fiecare din cele patru subcriterii, se va determina punctajul parþial
corespunzãtor fiecãrui nivel de învãþãmânt, precum ºi cel total corespunzãtor unitãþii ºcolare).
3.1.1. Rata de promovabilitate (R = [nr. elevi promovaþi la sfârºitul anului ºcolar / nr.
total elevi înscriºi la începutul anului ºcolar] D 100)
R se calculeazã pentru fiecare nivel de învãþãmânt ºi se determinã punctajul parþial corespunzãtor
acestui subcriteriu conform tabelului:
R Peste 95% 95 % – 90% 89,99% – 80% 79,99% – 70% Sub
70%
Punctaj 4 3 2 1 0
SDU LDO

23
Manual pentru autoevaluarea ºcolii
Punctajul final pentru acest subcriteriu se obþine în funcþie de media aritmedicã (MA) a
punctajelor parþiale corespunzãtoare fiecãrui nivel de învãþãmânt, conform tabelului urmãtor:

Media MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 1 7 MA < 1,99 MA < 1


DULWPHWLF 
MA
Punctaj final 4 3 2 1 0
DOXQLW LLde
vQY PkQWOD
subcriteriul
3.1.1.

3.1.2. Rata de repetenþie (R = [nr. elevi declaraþi repetenþi la sfârºitul anului ºcolar / nr.
total elevi înscriºi în anul ºcolar] D 100)
R se calculeazã pentru fiecare nivel de învãþãmânt ºi se determinã punctajul parþial corespunzãtor
acestui subcriteriu conform tabelului:
R Sub 2% 2% – 3,99% 4% – 4,99% 5% – 7% Peste 7%
Punctaj
4 3 2 1 0
SDU LDO

Punctajul final pentru acest subcriteriu se obþine în funcþie de media aritmedicã (MA) a
punctajelor parþiale corespunzãtoare fiecãrui nivel de învãþãmânt, conform tabelului urmãtor:
0HGLDDULWPHWLF MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 1 7 MA < 1,99 MA < 1
MA
Punctaj final al 4 3 2 1 0
XQLW LLde
vQY PkQWOD
subcriteriul
3.1.2.

3.1.3. Rata de abandon* (R = [nr. elevi care au pãrãsit / renunþat / s-au retras pe
parcursul anului ºcolar evaluat / nr.total elevi înscriºi în anul ºcolar] D 100)
*Rata de abandon ºcolar se va lua în considerare pentru învãþãmântul obligatoriu.
R se calculeazã pentru fiecare nivel de învãþãmânt ºi se determinã punctajul parþial corespunzãtor
acestui subcriteriu conform tabelului :
R Sub 1% 1% – 1,99% 2 % – 2 ,9 9 % 3 % – 4% Peste 4%
Punctaj 4 3 2 1 0
SDU LDO

Punctajul final pentru acest subcriteriu se obþine în funcþie de media aritmedicã (MA) a
punctajelor parþiale corespunzãtoare fiecãrui nivel de învãþãmânt, conform tabelului urmãtor:
0HGLDDULWPHWLF MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 1 7 MA < 1,99 MA < 1
MA
Punctaj final al 4 3 2 1 0
XQLW LLde
vQY PkQWOD
subcriteriul 3.1.3.

24
Capitolul II Procesul de învãþãmânt
3.1.4. Rata de absenteism (R = [nr. total absenþe în anul ºcolar / nr. total de elevi
înscriºi în anul ºcolar D nr. total de ore în anul ºcolar ] D 100)
R se calculeazã pentru fiecare nivel de învãþãmânt ºi se determinã punctajul parþial
corespunzãtor acestui subcriteriu conform tabelului:
R Sub 10 % 10% – 14,99 % 15% –19,99% 20% – 25 % Peste 25 %
Punctaj
4 3 2 1 0
SDU LDO

Punctajul final pentru acest subcriteriu se obþine în funcþie de media aritmedicã (MA) a
punctajelor parþiale corespunzãtoare fiecãrui nivel de învãþãmânt, conform tabelului urmator:

0HGLDDULWPHWLF MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 1 7 MA < 1,99 MA < 1


MA
Punctaj final al 4 3 2 1 0
XQLW LLde
vQY PkQWOD
subcriteriul 3.1.4.

3.2. Rezultate ºcolare (evaluare internã)


3.2.1. Omogenitatea rezultatelor (se determinã în funcþie de CV coeficientul de
variabilitate al rezultatelor ºcolare; CV = [abaterea medie pãtraticã / media ponderatã a
rezultatelor ºcolare] D 100).
Pentru fiecare nivel de învãþãmânt se va determina coeficientul de variabilitate al rezultatelor
ºcolare ºi punctajul parþial corespunzãtor acestuia, precum ºi punctajul total corespunzãtor unitãþii
de învãþãmânt.
• Pentru nivelul gimnazial, liceal, de arte ºi meserii, postliceal
Se noteazã cu X media ponderatã a rezultatelor ºcolare,
1 × + 1 × + 1 × + 1 × + 1 × 
;= , unde N1, N2, N3, N4, N5 reprezintã numãrul
1 + 1 + 1 + 1 + 1 
de elevi cu media generalã în intervalul [5,6), respectiv în intervalele [6,7), [7,8), [8,9), [9,10], pe
un anumit nivel de învãþãmânt. (Atenþie! N1 + N2 + N3 + N4 + N5 = numãrul total de elevi promovaþi,
corespunzãtor unui anumit nivel de învãþãmânt din unitatea ºcolarã).
Se noteazã cu S abaterea medie pãtraticã a rezultatelor ºcolare faþã de media ponderatã a
1 × − ; + 1 × − ; + 1 × − ; + 1 × − ; + 1 × − ; 
acestora, 6 = .
1 + 1 + 1 + 1 + 1 
CV se calculeazã pentru fiecare nivel de învãþãmânt mai sus-menþionat ºi se determinã punctajele
parþiale, conform tabelului urmãtor:

CV CV < 35% CV =35% CV >35%


(rezultate omogene)
3XQFWDMSDU LDO 4 2 0

25
Manual pentru autoevaluarea ºcolii
Punctajul final pentru acest subcriteriu se obþine în funcþie de media aritmedicã (MA) a
punctajelor parþiale corespunzãtoare fiecãrui nivel de învãþãmânt, conform tabelului urmãtor:

0HGLDDULWPHWLF MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 1 7 MA < 1,99 MA < 1


MA
Punctaj final al 4 3 2 1 0
XQLW LLde
vQY PkQWOD
subcriteriul 3.2.1.

• Pentru nivelul primar nu se determinã acest coeficient de omogenitate deoarece nu existã


medii generale
3.2.2. Ponderea rezultatelor ºcolare (mediilor generale) cel puþin egale cu 7,50
(R = [numãrul elevilor a cãror medie generalã este cel puþin egalã cu 7,50 / numãrul total de
elevi] D 100).
(Atenþie ! Pentru nivelul primar se va determina ponderea rezultatelor ºcolare cuantificate
cu „foarte bine“ ºi „bine“ ; R = [numãrul elevilor a cãror rezultate sunt cuantificate cu „foarte
bine“ ºi „bine“  / numãrul total de elevi înscriºi în unitatea de învãtãmânt, în clasele I-IV] D 100)

• Pentru nivelul gimnazial, liceal, de arte ºi meserii, postliceal


R se calculeazã pentru fiecare nivel de învãþãmânt ºi se determinã punctajul parþial
corespunzãtor nivelului, conform urmãtorului tabel :
R Peste 70% 70 % - 65% 64,99% - 60% 59,99% - 55% Sub 55%
Punctaj
4 3 2 1 0
SDU LDO

• Pentru nivelul primar


R se calculeazã dupã formula datã ºi se determinã punctajul parþial corespunzãtor nivelului
primar, conform urmãtorului tabel:
R Peste 70% 70 % - 65% 64,99% - 60% 59,99% - 55% Sub 55%
3XQFWDMSDU LDO 4 3 2 1 0

Punctajul final pentru acest subcriteriu se obþine în funcþie de media aritmeticã (MA) a
punctajelor parþiale corespunzãtoare fiecãrui nivel de învãþãmânt, conform tabelului urmãtor:
0HGLDDULWPHWLF
MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 1 7 MA < 1,99 MA < 1
MA
Punctaj final al
XQLW LLde 4 3 2 1 0
vQY PkQWOD
subcriteriul 3.2.2.

Obs. Dacã în unitatea ºcolarã nu existã mai multe niveluri de învãþãmânt, atunci punctajul
parþial devine punctaj total al unitãþii de învãþãmânt la acest subcriteriu.

26
Capitolul II Procesul de învãþãmânt
3.3. Rezultate ale evaluãrii externe
Situaþia la examenele de finalizare a studiilor: teste naþionale la cls.VIII ºi / sau bacalaureat
ºi /sau examene de absolvire ºi / sau obþinerea certificatului de competenþe
(Pentru fiecare dintre categoriile de examene susþinute de elevii unitãþii de învãþãmânt se
vor determina punctaje parþiale de evaluare a ratei de participare la examen, a ratei de
promovabilitate ºi a rezultatelor obþinute, urmând ca, prin realizarea mediei aritmetice a
punctajelor parþiale sã se determine punctajul final de evaluare în raport cu subcriteriul respectiv.)
3.3.1. Participarea la examene de finalizare a studiilor unui ciclu (se evalueazã,
pentru fiecare tip de examen, prin rata R de participare la aceste examene, R = [nr. elevi participanþi
la examen / nr. elevi înscriºi, absolvenþi ai ultimei serii] D 100)
R se calculeazã pentru fiecare tip de examen de finalizare ºi se determinã punctajul parþial
corespunzãtor acestui subcriteriu conform tabelului:
Între Între Între
R Peste 95% Sub 60%
90%-95% 80%-89, 99% 60%-79,99%
Punctaj
4 3 2 1 0
SDU LDO

Punctajul final pentru acest subcriteriu se obþine în funcþie de media aritmedicã (MA) a
punctajelor parþiale corespunzãtoare fiecãrui tip de examen de finalizare, conform urmãtorului
tabel:
0HGLDDULWPHWLF
MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 1 7 MA < 1,99 MA < 1
MA
Punctaj final al
XQLW LLde 4 3 2 1 0
vQY PkQWOD
subcriteriul 3.3.1.

OBS. Dacã într-o unitate de învãþãmânt nu se susþin mai multe categorii de examene de
finalizare, atunci punctajul parþial obþinut pentru respectivul examen de finalizare devine punctaj
final al unitãþii de învãþãmânt la acest subcriteriu.
3.3.2. Promovabilitatea la examene (se evalueazã pentru fiecare tip de examen,
prin rata R de promovabilitate, R = [nr. total elevi promovaþi / nr. total elevi înscriºi] D 100)
Punctajul parþial pentru fiecare tip de examen de finalizare este determinat conform
urmãtorului tabel:
R Între Între Între
Peste 90% Sub 60%
80%-90% 70% - 79, 99% 60%-69,99%
3XQFWDMSDU LDO 4 3 2 1 0

27
Manual pentru autoevaluarea ºcolii
Punctajul final pentru acest subcriteriu se obþine în funcþie de media aritmedicã (MA) a
punctajelor parþiale corespunzãtoare fiecãrui tip de examen de finalizare, conform urmãtorului
tabel:
0HGLDDULWPHWLF
MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 1 7 MA < 1,99 MA < 1
MA
Punctaj final al
XQLW LLde 4 3 2 1 0
vQY PkQWOD
subcriteriul 3.3.2.

OBS. Dacã într-o unitate de învãþãmânt nu se susþin mai multe categorii de examene de
finalizare, atunci punctajul parþial obþinut pentru respectivul examen de finalizare devine punctajul
final al unitãþii de învãþãmânt la acest subcriteriu.
3.3.3. Rezultate obþinute la examene
Punctajul parþial pentru fiecare tip de examen se va calcula în funcþie media generalã (Mg) a
ultimului admis, conform tabelului urmãtor:

Mg Mg 8 8,50 7,50 7 Mg < 8,50 6,50 7 Mg < 7,50 6,00 7 Mg < 6,50 Mg < 6,00
3XQFWDMSDU LDO 4 3 2 1 0

Punctajul final pentru acest subcriteriu se obþine în funcþie de media aritmedicã (MA) a
punctajelor parþiale corespunzãtoare fiecãrui tip de examen de finalizare, conform urmãtorului
tabel:
0HGLDDULWPHWLF
MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 1 7 MA < 1,99 MA < 1
MA
Punctaj final al
XQLW LLde 4 3 2 1 0
vQY PkQWOD
subcriteriul 3.3.3.

OBS. Dacã într-o unitate de învãþãmânt nu se susþin mai multe categorii de examene de
finalizare, atunci punctajul parþial obþinut pentru respectivul examen de finalizare devine punctaj
final al unitãþii de învãþãmânt la acest subcriteriu.

3.4. Calitatea evaluãrii interne


Compararea rezultatelor la examenele naþionale cu rezultatele evaluãrilor interne, la
disciplinele la care s-a susþinut examenul.
Se va puncta comparând notele obþinute de elevi la discipline susþinute la examen cu mediile
corespunzãtoare în anul absolvirii ( în cazul unei discipline care a avut ºi probã oralã / practicã
ºi probã scrisã, nota examenului naþional este media aritmeticã a notelor celor douã probe).
Pentru fiecare disciplinã de examen se va determina diferenþa medie (DM) dintre media
obþinutã la examen de cãtre fiecare elev ºi media anualã a acestuia, din anul absolvirii, la disciplina
respectivã.

28
Capitolul II Procesul de învãþãmânt
În acest fel se determinã :
- ponderea elevilor pentru care diferenþa medie este de pânã la ±lp - (PI) ;
- ponderea elevilor pentru care diferenþa medie este mai mare de 1 punct, dar cel mult egalã
cu ±l,5p - (PII) ;
- ponderea elevilor pentru care diferenþa medie depãºeºte ±1,5p - (PIII).
Punctajul parþial corespunzãtor fiecãrei discipline se determinã în funcþie de PI, PII , PIII, con-
form tabelului urmãtor:

PI, PII , PIII PI >PII + PIII PI = PII + PIII PI < PII + PIII
3XQFWDMSDU LDO 4 2 0

Punctajul final se obþine în funcþie de media aritmedicã (MA) a punctajelor parþiale


corespunzãtoare fiecãrei discipline, conform urmãtorului tabel:
0HGLDDULWPHWLF MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 1 7 MA < 1,99 MA < 1
MA
Punctaj final al 4 3 2 1 0
XQLW LLde
vQY PkQWOD
criteriul 3.4.

3.5. Progresul elevilor si atingerea standardelor naþionale pe discipline (existenþa si


utilizarea instrumentelor pentru a mãsura valoarea adãugatã de ºcoalã nivelului iniþial de
cunoºtinþe al elevilor).
Aplicarea criteriului presupune realizarea ºi administrarea de teste / probe de evaluare bazate
pe standarde de performanþã pe discipline. În acest scop vor fi stabilite disciplinele în raport cu
care sã se realizeze evaluarea.
Se vor administra douã teste / probe pe discipline/ arii curriculare/ multidisciplinar.
Atât testele finale, cât si cele inþiale se vor administra fie la nivelul tuturor claselor, fie pe
câte un eºantion reprezentativ de elevi, selectaþi aleator din toate clasele paralele ale anului de
studiu respectiv.
Progresul se va determina prin compararea rezultatelor medii (Mi - media testelor iniþiale,
Mf - media testelor finale) la cele douã tipuri de teste.
Cuantificarea rezultatelor medii, obþinute la cele de douã tipuri de teste, în punctaj parþial se
va realiza conform urmãtorului tabel, pentru fiecare disciplinã :
Mi, Mf Mf > Mi + 1 Mf = Mi + 1 Mi < Mf < Mi + 1 Mf = Mi Mf < Mi
3XQFWDMSDU LDO
GLVFLSOLQ ODFDUH
4 3 2 1 0
s-au administrat
testele

29
Manual pentru autoevaluarea ºcolii
Punctajul final pentru acest criteriu se obþine în funcþie de media aritmedicã (MA) a punctajelor
parþiale obþinute la fiecare disciplinã, conform tabelului urmãtor:

0HGLDDULWPHWLF MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA <2,99 1 7 MA <1,99 MA < 1


MA
Punctaj final al 4 3 2 1 0
XQLW LLde
vQY PkQWOD
criteriul 3.5.

3.6. Rezultate la olimpiade, concursuri, expoziþii


3.6.1. Rezultatele la olimpiade, concursuri (Evaluarea se referã la: concursurile pe
discipline pentru profilul teoretic, concursurile pe meserii pentru profilul tehnologic / ºcolile de
arte ºi meserii, concursurile sportive sau artistice pentru profilul vocaþional. Vor fi evaluate
participãrile ºi rezultatele obþinute începând cu faza judeþeanã / zonalã ºi la nivelul municipiului
Bucureºti, dupã depãºirea primelor faze de masã.)
Punctajul acordat fiecãrui elev se va determina, cumulativ, în funcþie de etapa /etapele la care
a participat ºi de rezultatele pe care le-a obþinut, conform urmãtorului tabel:

Faza Participare 3UHPLLRE LQXWH


0HQ LXQH Premiul III Premiul II Premiul I
-XGH HDQ PXQ%XFXUHúWL 0,25p 0,5p 1p l,5 p 2p
1D LRQDO 1p 2,5 p 3,5 p 4p 5p
,QWHUQD LRQDO 5,5 p 6p 8p 9p 10 p

Punctajul final la acest subcriteriu se determinã luând în considerare numãrul de elevi


ºcolarizaþi de unitatea de învãþãmânt ºi suma punctelor obþinute de cãtre aceºtia conform
urmãtoarelor tabele:
Nr. elevi
úFRODUL]D L N < 100 100 7 N < 500
(N)
Suma
punctelor
RE LQXWHGH S 825 15 7S < 25 10 7S < 15 5 7S < 10 S<5 S 850 35 7S < 50 25 7S < 35 15 7S < 25 S < 15
F WUHHOHYL
(S)
Punctaj
4 3 2 1 0 4 3 2 1 0
final

Nr. elevi
500 7 N < 1000 N 8 1000
úFRODUL]D L 1
Suma punctelor
RE LQXWHGHF WUH S8100 757S<100 507S<75 257S<50 S<25 S8200 1507S<200 1007S<150 507S<100 S<50
elevi (S)
Punctaj final 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0

30
Capitolul II Procesul de învãþãmânt
3.6.2. Rezultate la concursuri, participãri la expoziþii, sesiuni naþionale de
comunicãri ºtiinþifice cu referate etc. în cadrul activitãþilor extraºcolare sau cercurilor de elevi
(concursuri artistice ºi sportive sau expoziþii susþinute de elevi, întreceri ºcolare pe diverse teme
educative: rutiere, sanitare, istorice, artistice etc.)
Vor fi recompensate rezultatele obþinute începând cu faza judeþeanã / zonalã ºi la nivelul
municipiului Bucureºti, dupã depãºirea fazelor de masã.)
Punctajul se atribuie fiecãrui participant, dacã participarea este individualã, sau echipei,
dacã participarea este la nivel de echipã.
Punctajul acordat fiecãrui elev / echipei se va determina, cumulativ, în funcþie de etapa / etapele
la care a participat ºi de rezultatele pe care le-a obþinut, conform urmãtorului tabel:
3UHP LLRE LQXWH
Faza Participare
0 HQ LXQH Premiul III Premiul II Premiul I
Local / sector al mun. 0,25 0,5 1p l,5p 2p
%XFXUHúWL
-XGH HDQ P XQLFLSLXO 0,5p 1p 2p 3p 4p
%XFXUHúWL
1D LRQDO 1p 5p 6p 7p 8p
,QWHUQD LRQDO 5p 8p 10 p 12 p 14 p

Punctajul final la acest subcriteriu se determinã luând în consideraþie numãrul de elevi


ºcolarizaþi de unitatea de învãþãmânt ºi suma punctelor obþinute de aceºtia, conform urmãtoarelor
tabele:

Nr. elevi N < 500 500 7N < 750


úFRODUL]D L 1
Suma punctelor S8200 1507S<200 7
100 S<50 7
25 S<50 S<25 8 7
S 400 350 S<400 7
250 S<30 7
150 S<10 S<100
RE LQXWHGH 0 0
F WUHHOHYL 6
Punctaj final 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0

Nr. elevi 750 7 N<1000 N > 1000


úFRODUL]D L 1
Suma punctelor S8600 5007S<600 4007S<500 3007S<200 S<200 S8800 6507S<800 7
450 S<650 7
250 S<450 S<250
RE LQXWHGH
F WUHHOHYL 6
Punctaj final 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0

3.7. Rezultatele activitãþilor educative


3.7.1. Ponderea elevilor cu medii peste 8 la purtare
Se aprecieazã cã problemele de comportament ºi disciplinã sunt reflectate în medii scãzute la
purtare (sub nota 8); prin urmare, se evalueazã în funcþie de R, unde R =[numarul elevilor care au
obþinut note la purtare peste 8 / numãrul elevilor existenþi la sfârºitul anului ºcolar] D 100
R Între Între Între
Peste 95% 90% – 94 ,99% 85% –89,99 % 80% – 84,99% Sub 80 %

Punctaj 4 3 2 1 0
final

31
Manual pentru autoevaluarea ºcolii
3.7.2. Acþiuni de prevenire a unor infracþiuni grave
a) La nivelul comisiei educative se organizeazã, cel puþin 10 activitãþi de prevenire a situaþiilor
infracþionale grave (furt, consum-distribuþie de droguri ºi / sau bãuturi alcoolice etc.) / an scolar – (4p);
b) La nivelul comisiei educative se organizeazã cel puþin 5, dar nu mai mult de 9 activitãþi de
prevenire a situaþiilor infracþionale grave (furt, consum-distribuþie de droguri ºi / sau bãuturi
alcoolice etc.) / an scolar – (2p);
c) La nivelul comisiei educative se organizeazã mai puþin de 5 activitãþi de prevenire a
situaþiilor infracþionale grave (furt, consum-distribuþie de droguri ºi / sau bãuturi alcoolice etc.) / an
ºcolar – (0p);

3.8. Acordarea de burse pentru rezultate deosebite


Ponderea elevilor cu rezultate deosebite, susþinuþi cu burse acordate din surse proprii
(R = [numãr elevi bursieri / nr. total elevi existenþi] D100)

R R > 4% 3% < R 7 4% 2% < R 7 3% 1% < R 7 2% R 7 1%


Punctaj 4 3 2 1 0
final

v Se face media aritmeticã (MA) a punctajelor obþinute la toate criteriile/subcriteriile de la


„Rezultate ale procesului de învãþãmânt“ ºi se acordã calificativ conform urmãtorului tabel:

MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 MA < 2


Foarte bine Bine 6DWLVI F WRU Slab

OBS. Pentru calificativele bine, satisfãcãtor ºi slab se vor analiza criteriile/subcriteriile la


care s-a obþinut un punctaj mai mic decât 4 ºi se vor stabili mãsuri în vederea ameliorãrii activitãþii
reflectate de criteriul/subcriteriul respectiv.

32
III. RELAÞIA CU COMUNITATEA. PARTENERIATE

Domeniul Subdomeniul Criterii

5(/$ ,$&8 ,PSOLFDUHDS ULQ LORU


3 5,1 ,, $VLVWHQ DDFRUGDW S ULQ LORU

5(/$ ,$&8
COMUNITATEA,
PARTENERIATE

33
5(/$ ,$&8 &RODERUDUHDFXDGPLQLVWUD LDORFDO
&2081,7$7($ù, ,PSRUWDQ D XQLW LL GH vQY PkQW úL RUJ
PARTENERIATELE DFWLYLW LFRPXQHFXDOWHLQVWLWX LL
ÎNCHEIATE 1.3 Colaborarea cu agHQ LLHFRQRPLFL
Capitolul II

1.4 Parteneriate, ”vQIU LUL”SURLHFWHúLSURJU


Procesul de învãþãmânt
Manual pentru autoevaluarea ºcolii
III. RELAÞIA CU COMUNITATEA. PARTENERIATE

Este importantã ºcoala din perspectiva economicã ºi socio-culturalã a zonei?


Sunt implicaþi pãrinþii în viaþa ºcolii?
Este interesantã ºcoala pentru comunitatea localã?

Parcurgând capitolul III, directorul unitãþii de învãþãmânt va culege destule


informaþii pentru a rãspunde acestor întrebãri ºi se va edifica asupra „aspectelor“ ce
necesitã mãsuri preventive sau corective în vederea ameliorãrii relaþiei cu comunitatea
ºi a creãrii de parteneriate / menþinerii parteneriatelor existente.

1 . RELAÞIA CU PÃRINÞII

1.1 Implicarea pãrinþilor în activitatea unitãþii de învãþãmânt

Se va acorda punctaj parþial pentru fiecare din urmãtoarele aspecte:


a) participarea reprezentantului Consiliului reprezentativ al pãrinþilor la ºedintele Consiliului
de Administraþie în proporþie de:
- cel puþin 50% din numãrul acestora (4 p);
- sub 50% din numãrul acestora (2 p);
- deloc (0 p).
b) implicarea Consiliului reprezentativ al pãrinþilor în activitatea de consiliere ºi orientare
socio-profesionalã sau de integrare socialã a absolvenþilor – (2p);
c) implicarea Consiliului reprezentativ al pãrinþilor în atragerea de resurse financiare
extrabugetare din partea unor persoane fizice sau juridice din þarã ºi care au fost utilizate pentru:
- modernizarea ºi întreþinerea patrimoniului ºcolii – (1p);
- acordarea de premii ºi burse elevilor – (1p);
- sprijinirea financiarã a unor activitãþi extraºcolare – (1p);
- acordarea de sprijin material ºi financiar copiilor care provin din familii cu situaþie
materialã precar㠖 (1p);
d) implicarea Consiliului reprezentativ al pãrinþilor în organizarea ºi desfãºurarea consultaþiilor
cu pãrinþii pe teme educaþionale – (2p).
Punctajul final se va obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale conform urmãtorului tabel:
Suma punctajelor 12 11-10 9-7 6-5 Sub 5
SDU LDOH puncte puncte puncte puncte puncte
Punctaj final 4 3 2 1 0

34
Capitolul III Relaþia cu comunitatea. Parteneriate
1.2 Asistenþã acordatã pãrinþilor
1.2.1. Audienþe/consultaþii acordate pãrinþilor de cãtre conducerea unitãþii ºi/sau
cadre didactice, diriginþi

Se va acorda punctaj parþial pentru fiecare din urmãtoarele aspecte:


a) existã program de audienþe, consultaþii, întâlniri cu pãrinþii stabilite pentru director – (1p),
diriginþi ºi cadre didactice îndrumãtoare la clasã/grup㠖 (1p) ºi pentru membrii consiliului
clasei – (1p), în total – (3p);
b) programele menþionate la aspectul a) sunt afiºate la loc vizibil (1p), aduse la cunoºtinþa
pãrinþilor (1p) ºi au o periodicitate ce permite participarea pãrinþilor (1p), în total-(3p);
c) programele menþionate la aspectul a) sunt respectate de cãtre cei responsabili, respectiv: direc-
tor – (1p), diriginþi ºi cadre didactice îndrumãtoare la clasã/grup㠖 (1p) ºi pentru membrii
consiliului clasei – (1p), în total – (3p).
Punctajul final se va obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale conform urmãtorului
tabel:
Suma punctajelor Peste 7 puncte 7-6 puncte 5-4 puncte 3-2 puncte Sub 2
SDU LDOH puncte
Punctaj final 4 3 2 1 0

1.2.2. Parteneriatul între cadrele didactice ºi familii/pãrinþi pentru a asigura


susþinerea optimã a pregãtirii copiilor ºi a nevoilor lor de dezvoltare.
Cadrele didactice utilizeazã în relaþia cu familia o varietate de metode de comunicare pentru
a discuta ºi rezolva problemele fiecãrui copil.
Se va acorda punctaj parþial pentru fiecare din urmãtoarele aspecte:
a) existã o planificare a activitãþilor ce stau la baza parteneriatului – (3p);
b) s-au organizat activitãþi conform planificãrii – (3p);
c) s-au organizat sporadic astfel de activitãþi – (2p);
d) activitãþile au avut un conþinut diversificat privind metodele de comunicare – (3p);
e) activitãþile au un conþinut sãrac sub aspectul metodelor de comunicare – (1p);
Punctajul final se va obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale conform urmãtorului tabel:
Suma punctajelor 9-8 puncte 7-6 puncte 5-4 puncte 3-2 puncte Sub 2
partiale puncte
Punctaj final 4 3 2 1 0

1.2.3. Informarea pãrinþilor privind examenele, legislaþia ºcolarã, regulamentele


ºcolare etc.

Se va evalua pe baza urmãtoarelor aspecte:


a) toate informaþiile despre examene, regulamente etc, se aflã afiºate în ºcoalã, la loc vizibil,
actualizate permanent ºi au fost prelucrate cu elevii ºi pãrinþii (cu proces verbal) – (4p);

35
Manual pentru autoevaluarea ºcolii
b) toate informaþiile despre examene, regulamente etc au fost prelucrate cu elevii ºi pãrinþii
(cu proces verbal) – (3p);
c) toate informaþiile despre examene, regulamente au fost prelucrate numai cu elevii (cu proces
verbal) – (2p);
d) informaþiile despre examene, regulamente au fost parþial prelucrate cu elevii (cu proces
verbal) – (1p);
e) informaþiile despre examene, regulamente nu au fost prelucrate cu elevii – (0p).
v Se face media aritmetica (MA) a punctajelor obþinute la toate criteriile/subcriteriile de la
„Relaþia cu pãrinþii“ ºi se acordã calificativ conform urmãtorului tabel:
MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 MA < 2
Foarte bine Bine 6DWLVI F WRU Slab

OBS. Pentru calificativele bine, satisfãcãtor ºi slab se vor analiza criteriile/subcriteriile la


care s-a obþinut un punctaj mai mic decât 4 ºi se vor stabili mãsuri în vederea ameliorãrii activitãþii
reflectate de criteriul/subcriteriul respectiv.

2. RELAÞIA CU COMUNITATEA ªI PARTENERIATELE ÎNCHEIATE

2.1 Colaborarea între unitatea de învãþãmânt ºi reprezentanþii administraþiei locale

Se va acorda punctaj parþial pentru fiecare aspect:


a) existã solicitãri trimise de cãtre unitate la primãrie pentru rezolvarea problemelor din ºcoalã
ºi acestea au fost soluþionate – (4p);
b) existã solicitãri trimise de cãtre unitate la primãrie pentru rezolvarea problemelor din ºcoalã
ºi acestea nu au fost soluþionate – (2p);
c) nu existã documente trimise de cãtre unitate la primãrie pentru rezolvarea problemelor din
ºcoal㠖 (0p);
d) bugetul unitãþii a fost trimis în termen – (2p);
e) bugetul unitãþii a fost aprobat în forma în care a fost transmis – (2p);
Punctajul final se va obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale conform urmãtorului tabel:

Suma Sub 2
8 puncte 6 puncte 4 puncte 2 puncte
punctajelor puncte
Punctaj final 4 3 2 1 0

2.2. Importanþa unitãþii de învãþãmânt din perspectiva economicã ºi socio-culturalã a


zonei, organizarea unor activitãþi comune cu diferite instituþii ale statului

Se va evalua pe baza urmãtoarelor aspecte:


a) unitatea pregãteºte resurse umane în concordanþã cu nevoile locale de forþã de muncã,
organizeazã periodic activitãþi în colaborare cu reprezentanþii autoritãþilor locale, ai poliþiei, bisericii
ºi altor instituþii ºi îºi acordã sprijin reciproc – (4p);
36
Capitolul III Relaþia cu comunitatea. Parteneriate
b) unitatea pregãteºte resurse umane în concordanþã cu nevoile locale de forþã de muncã;
organizeazã activitãþi în colaborare, dar sprijinul acordat e unilateral – (3p);
c) unitatea pregãteºte resurse umane în concordanþã cu nevoile locale de forþã de muncã;
organizeazã sporadic activitãþi în colaborare, dar existã sprijin reciproc – (2p);
d) unitatea pregãteºte resurse umane care nu sunt în concordanþã cu nevoile locale de forþã de
muncã; organizeazã sporadic activitãþi în colaborare cu reprezentanþii autoritãþilor locale, ai
poliþiei, bisericii ºi altor instituþii – (1p);
e) unitatea pregãteºte resurse umane care nu sunt în concordanþã cu nevoile locale de forþã de
muncã; nu organizeazã activitãþi în colaborare cu reprezentanþii autoritãþilor locale, ai poliþiei,
bisericii ºi altor instituþii – (0p).

2.3. Colaborarea cu agenþii economici. Parteneriate încheiate de unitatea de


învãþãmânt cu agenþi economici pentru: asigurarea condiþiilor de desfãºurare a instruirii prac-
tice, acordarea de burse ºi încheierea de contracte de angajare

Se va acorda punctaj parþial pentru fiecare aspect:


a) unitatea desfãºoarã integral instruirea practicã a elevilor în spaþiile oferite de agenþii
economici, conform cerinþelor programelor ºcolare – (2p);
b) unitatea desfãºoarã peste 50 % din activitatea de instruire practicã a elevilor în spaþiile
oferite de agenþii economici – (1p);
c) unitatea are convenþii cu agenþi economici pentru acordarea de burse elevilor – (3p);
d) agenþii economici au încheiat contracte de angajare cu persoane din rândul absolvenþilor,
la terminarea studiilor, în proporþie de cel puþin 50% – (3p);
e) agenþii economici au contracte de angajare cu persoane din rândul absolvenþilor, la
terminarea studiilor, în proporþie de sub 50% – (2p).
Punctajul final se va obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale conform urmãtorului tabel:
Suma punctajelor 8 puncte 7-6 puncte 5-4 puncte 3 puncte Sub 3
SDU LDOH puncte
Punctaj final 4 3 2 1 0

2.4. Parteneriate cu institutii, fundaþii, organizaþii nonguvernamentale ºi unitãþi de


învãþãmânt, „înfrãþiri”, proiecte ºi programe comune

Se va acorda punctaj parþial pentru fiecare aspect:


a) unitatea de învãþãmânt dezvoltã proiecte în parteneriat cu mai multe unitãþi de învãþãmânt
/ instituþii din strãinãtate – (6p) sau din þar㠖 (3p);
b) unitatea de învãþãmânt dezvoltã proiecte în parteneriat cu o singurã unitate de învãþãmânt
/ instituþie din strãinãtate – (4p) sau din þara – (2p);
c) unitatea de învãþãmânt dezvoltã relaþii de parteneriat care implicã ºi obþinerea de venituri
extrabugetare – (3p);
d) unitatea are relaþii de colaborare/programe comune cu unitãþi de învãþãmânt / instituþii din
strãinãtate – (2p) sau din þara – (1p).
37
Manual pentru autoevaluarea ºcolii
Punctajul final se va obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale conform urmãtorului
tabel:

Suma Peste 10-8 7-5 4-3 Sub 3


punctajelor 10 puncte puncte puncte puncte punct
i lfinal
Punctaj 4 3 2 1 0

v Se face media aritmeticã (MA) a punctajelor obþinute la toate criteriile/subcriteriile de la


„Relaþia cu comunitatea localã ºi parteneriatele încheiate“ ºi se acordã calificativ conform
urmãtorului tabel:
MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 MA < 2
Foarte bine Bine 6DWLVI F WRU Slab

OBS. Pentru calificativele bine, satisfãcãtor ºi slab se vor analiza criteriile/subcriteriile la


care s-a obþinut un punctaj mai mic decât 4 ºi se vor stabili mãsuri în vederea ameliorãrii activitãþii
reflectate de criteriul/subcriteriul respectiv.

38
IV. RESURSE

Domeniul Subdomeniul Criterii

1.1 6SD LLúFRODUHSURSULL


1. RESURSE 8WLOL]DUHDVSD LXOXLúFRODU
MATERIALE &DOLWDWHD FRQVWUXF LHL úFRODUH úL D VSD LL
vQY PkQW
1.4 Dotarea
%LEOLRWHFDúFRODU

RESURSE
2. RESURSE 2.1 Elevii

39
UMANE 2.2 Personalul didactic
3HUVRQDOXOGLGDFWLFDX[LOLDUúLQHGLGDFWLF

3.1 Surse de venituri


3. RESURSE 3.2 Costul mediu / elev
Capitolul III

FINANCIARE 3.3 Ponderea venitului reinvestit ( în ultimul an finana

4. RESURSE 'LVFLSOLQHOHRS LRQDOH


CURRICULARE &RQFRUGDQ D vQWUH WHPDWLFD GLVFLSOLQHORU RS LR
VSHFLDOL] ULOHSURSXVH
Relaþia cu comunitatea. Parteneriate
Manual pentru autoevaluarea ºcolii
IV. RESURSE

Dispune ºcoala de resurse pentru desfãºurarea procesului instructiv - educativ?


Sunt acestea suficiente?
Resursele ºcolii sunt de calitate ºi variate?

Parcurgând capitolul IV, directorul unitãþii de învãþãmânt va culege informaþii pentru


a rãspunde acestor întrebãri ºi se va edifica asupra „aspectelor“ ce necesitã mãsuri
preventive sau corective în vederea ameliorãrii calitãþii resurselor de care dispune, dar
ºi în vederea diversificãrii lor.

1. RESURSE MATERIALE

1.1. Ponderea spaþiilor ºcolare adecvate desfãºurãrii procesului instructiv-educativ aflate


în proprietate (R = [spaþiul aflat în proprietate / spaþiul total în care funcþioneazã ºcoala] D 100);
a) R = 100% – (4p);
b) 75% T R < 100% – (3p);
c) 50% T R < 75% – (2p);
d) 25% T R < 50% – (1 p);
e) R < 25% – regimul de proprietate al spaþiilor ºcolare nu respectã prevederile Legii
învãþãmântului.
1.2. Utilizarea spaþiului ºcolar
1.2.1. Utilizarea spaþiului în funcþie de numãrul grupelor de copii
(R = [numãrul grupelor de copii] / [numãrul sãlilor de grupa care respectã normele
ergonomice ºi de igienã ºcolarã în conformitate cu legislaþia în vigoare])
a) R = 1; grãdiniþa are ºi spaþii distincte cu alte destinaþii – (4p);
b) R = 1; grãdiniþa nu are alte spaþii distincte cu alte destinaþii (sala de grupã este sala de mese
ºi/sau dormitor) – (3p);
c) 1 < R < numãrul de grupe de copii; grãdiniþa nu are sãli pentru fiecare grupã dar are spaþii
distincte cu alte destinaþii – (2p);
d) 1 < R < numãrul de grupe de copii; grãdiniþa nu are sãli pentru fiecare grupã ºi nu are spaþii
distincte cu alte destinaþii respectiv, sala de grupã este sala de mese ºi/sau dormitor – (1p);
e) R = numãrul de grupe de copii; unitatea are o singurã salã pentru toþi copiii indiferent de
vârst㠖 (0p).
1.2.2. Utilizarea spaþiului în funcþie de numãrul claselor de elevi
(R = [numãrul colectivelor de elevi] / [numãrul sãlilor de clasã care respectã normele
ergonomice ºi de igienã ºcolarã în conformitate cu legislaþia în vigoare])
a) R T 2 – numãr suficient de sãli de clasã pentru ca ºcoala sã asigure integral desfãºurarea
procesului didactic în cel mult douã schimburi, laboratoarele ºi cabinetele ºcolare fiind utilizate
conform destinaþiei – (4p);
40
Capitolul IV Resurse
b) R > 2 – numãrul sãlilor de clasã acoperã cel puþin 75% din numãrul claselor de elevi, restul
claselor funcþionând în alte spaþii, laboratoarele ºi cabinetele ºcolare acoperind necesarul utilizãrii
în conformitate cu destinaþia lor, dar gãzduind ºi clase pentru procesul de învãþãmânt – (3p);
c) R > 2 – numãrul sãlilor de clasã acoperã cel puþin 50% din numãrul claselor de elevi, restul
claselor funcþionând în alte spaþii, laboratoarele ºi cabinetele ºcolare acoperind necesarul utilizãrii
în conformitate cu destinaþia lor, dar gãzduind ºi clase pentru procesul de învãþãmânt – (2p);
d) R > 2 – numãrul sãlilor de clasã acoperã sub 50% din necesarul acoperirii claselor de elevi,
restul claselor funcþionând în alte spaþii – (1p) ;
e) R = 2 – numãr suficient de sãli de clasã, dar ºcoala funcþioneazã mai mult de 2 schimburi
sau existã sãli de clasã care au altã utilizare decât procesul didactic din ºcoalã, implicând astfel
utilizarea altor spaþii pentru un numãr de clase de elevi – (0p).
1.2.3. Spaþii cu destinaþie didacticã, altele decât sãlile de clasã (R = [numãrul de
laboratoare, cabinete, ateliere, teren de sport, salã de sport, bibliotecã, lot experimental s.a.
existente] / [numãrul de laboratoare, cabinete, ateliere, teren de sport, salã de sport, bibliotecã,
lot experimental º.a. necesare, în conformitate cu cerinþele planurilor de învãþãmânt] D 100; se
aplicã pentru învãþãmântul primar, gimnazial, liceal, de arte ºi meserii, postliceal) 
a) R = 100% – (4p);
b) 75% T R < 100% – (3p);
c) 50% T R < 75% – (2p);
d) 25% T R < 50% – (1p);
e) R < 25% – (0p).

1.3. Calitatea construcþiei ºcolare ºi a spaþiilor de învãþãmânt în vederea asigurãrii


protecþiei ºi sãnãtãþii elevilor.
1.3.1. Calitatea construcþiei ºcolare ºi întreþinerea spaþiilor exterioare

Se va evalua pe baza urmãtorilor parametri:


a) tencuiala deteriorat㠖 (–1p);
b) infiltraþii de ap㠖 (–1p);
c) pãrþi lipsã din acoperiº – (–1p);
d) burlane ºi jgheaburi lipsã sau deformate – (–1p);
e) uºi ºi geamuri deteriorate, nevopsite, cu sistemul de închidere lipsã sau deteriorat în proporþie
de peste 50% – (–1p);
f) grupuri sanitare necorespunzãtoare din punct de vedere igienic – (–1p);
g) pavoazare (panouri, vitrine) nefuncþionalã ºi inestetic㠖 (–1p);
h) întreþinerea necorespunzãtoare a majoritãþii spaþiilor exterioare (curtea ºcolii, terenul de
sport, grãdini, parcuri, loturi ºcolare) – (–1p);
i) inexistenþa gardului împrejmuitor, respectiv, stare deterioratã a acestuia în unele porþiuni (–1p).

41
Manual pentru autoevaluarea ºcolii
Punctajul final pentru indicatorul se obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale, conform
tabelului:
Suma punctajelor –9/–8 –7/–6 –5/–4 –3/–2 –1/0
SDU LDOHGHSHQDOL]DUH puncte puncte puncte puncte puncte
Punctaj final 0 1 2 3 4

1.3.2. Încadrarea spaþiilor ºcolare în normele de igienã ºcolarã prevãzute de


legislaþia în vigoare (R = [numãrul de spaþii care respectã normele] / [numãrul total de spaþii
ºcolare ] D 100)
a) R = 100% – (4p);
b) 75% T R < 100% – (3p);
c) 50% T R < 75% – (2p);
d) 25% T R < 50% – (1p);
e) R < 25% – (0p).

1RUPHGHLJLHQ úFRODU SULYLQGVSD LXOGHvQY PkQW FRQIRUPOHJLVOD LHLvQYLJRDUH


foarte bine bine Satisf F WRU QHVDWLVI F WRU
O6XSUDID DXWLO HOHY peste 2 mp 1,8-2 m p 1,5-1,7 mp Sub 1,5 m p
ÌQF O]LUHWHPSHUDWXU 21-23°C 18-20°C 15-17°C Sub l5°C
3. Iluminat Peste 400 lx 300-400 lx 200-299 lx Sub 200 lx
4. Starea pavimentului IEXQ EXQ deteriorat cu risc de
accidente
6WDUHDXúLORUúLIHUHVWUHORU IEXQ EXQ deteriorat cu risc de
accidente

1.3.3. Încadrarea spaþiilor ºi a mobilierului în normele ergonomice prevãzute de legisla-


þia în vigoare (R = [numãrul de spaþii dotate ergonomic] / [numãrul total de spaþii ºcolare] D 100)
a) R = 100% – (4p);
b) 75% = R < 100% – (3p);
c) 50% = R < 75% – (2p);
d) 25% = R < 50% – (1p);
e) R < 25% – (0p).

&RQGL LLHUJRQRPLFHSHQWUXRUJDQL]DUHDORFXOXLGHPXQF vQ


ODERUDWRDUHFDELQHWHúLDWHOLHUHúFRODUH FRQIRUPOHJLVOD LHLvQ Grad de
Calificativ
vigoare) realizare
D vQ O LPHDSODQXOXLGHOXFUXvQIXQF LHGHvQ O LPHDHOHYXOXL - peste 90% foarte bine
b) dotarea locurilor de PXQF FX VFDXQH IXQF LRQDOH SHQWUX DVH - 70-90% bine
HYLWDOXFUXOSHUPDQHQWvQSR]L LDRUWRVWDWLF - 50-69% VDWLVI F WRU
F DVLJXUDUHDVSD LXOXLQHFHVDUEUD HORUSHQWUXDQXVHOXFUDFXHOH
- sub 50% Nesatisf F -
suspendate
tor

42
Capitolul IV Resurse
1.4. Dotarea cu echipamente ºi mijloace de învãþãmânt
1.4.1. Ponderea mijloacelor de învãþãmânt ºi a materialelor didactice în
conformitate cu normativele de dotare prevãzute de legislaþia în vigoare ºi cu necesarul
prevazut de programa disciplinelor opþionale avizate (R = [numãrul de discipline cu dotare
corespunzatoare]/[ numãrul total de discipline]) D 100)
a) R = 100% – (4p);
b) 75% T R < 100% – (3p);
c) 50% T R < 75% – (2p);
d) 25% T R < 50% – (1p);
e) R < 25% – ( 0 p).

1.4.2. Dotarea cu echipamente ºi tehnicã de calcul (R = [numãrul de elevi] / [numãrul


de calculatoare]) - acest raport se va compara cu media la nivelul judeþului)
a) R este mai mic decât media pe judeþ – (4p);
b) R este egal cu media pe judeþ – (2p);
c) R este mai mare decât media pe judeþ – (0p).

1.4.3. Servicii auxiliare dotate cu mijloace de informatizare ºi echipamente tehnice,


conectarea la Internet.

Se va evalua pe baza urmãtorilor parametri:


a) conectare la Internet – (3p);
b) informatizarea (calculator, imprimantã, scaner) serviciilor auxiliare ( secretariat, contabilitate,
administraþie). Se va acorda 1p pentru fiecare serviciu auxiliar informatizat;
c) dotarea cu echipamente tehnice moderne (telefon, fax, copiator). Se va acorda 1p pentru
fiecare tip de echipament.
Punctajul final se obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale, conform tabelului:
Suma punctajelor 9- 8 7- 6 5- 4 3- 2 1
SDU LDOH puncte puncte puncte puncte punct
Punctaj final 4 3 2 1 0

1.5. Biblioteca ºcolarã ( învãþãmânt primar, gimnazial, liceal, de arte ºi meserii ºi postliceal)
Se va evalua pe baza urmãtorilor parametri:
a) fondul de carte existent:
1XP UGHYROXPHHOHY 1 N 8 10 5 7 N < 10 N<5
Punctaj 3 2 1

b) fond de carte actualizat prin achiziþionarea de volume în ultimii 3 ani:


1XP UGHYROXPHDFKL]L LRQDWH / elev N>1 N71
(N)
Punctaj 2 1
c) achiziþionarea ritmicã a publicaþiilor cu caracter normativ ºi legislativ din domeniul
învãþãmântului – (1p);
43
Manual pentru autoevaluarea ºcolii
d) achiziþionarea de publicaþii metodico-ºtiinþifice ºi psihopedagogice – (1p);
e) existenþa unui spaþiu adecvat de depozitare a fondului de carte – (1p);
f) existenþa sãlii de lecturã în spaþiu separat cu amenajare corespunzãtoare – (1p)
g) existenþa unui sistem de evidenþã a volumelor ºi cititorilor, computerizat sau cu fiºe (1p).
Punctajul final se obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale, conform tabelului:
Suma punctajelor 10-9 8-7 6-5 4-3 <3
SDU LDOH puncte puncte puncte puncte puncte
Punctaj final 4 3 2 1 0

v Se face media aritmetica (MA) a punctajelor obþinute la toate criteriile/subcriteriile de la


„Resurse materiale“ ºi se acordã calificativ conform urmãtorului tabel:
MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 MA < 2
Foarte bine Bine 6DWLVI F WRU Slab

OBS. Pentru calificativele bine, satisfãcãtor ºi slab se vor analiza criteriile/subcriteriile la


care s-a obþinut un punctaj mai mic decât 4 ºi se vor stabili mãsuri în vederea ameliorãrii activitãþii
reflectate de criteriul/subcriteriul respectiv.

2. RESURSE UMANE
2.1. Elevii
2.1.1. Politica unitãþii de învãþãmânt privind accesul, recrutarea ºi selecþia
elevilor/copiilor.
Se va evalua pe baza urmãtorilor parametri:
a) gradul de atractivitate a unitãþii de învãþãmânt (pentru nivel primar, gimnazial, liceal, de
arte ºi meserii ºi postliceal) – evaluat pe baza raportului R, unde R = [numãrul elevilor înscriºi /
numãrul de locuri prognozate], conform urmãtorului tabel:
Raport R R>1 R=1 R<1 R=0
Punctaj 3 2 1 0
b) selecþia se realizeazã pe bazã de concurs specific (pe baza de dosar sau medii anuale, medii
bacalaureat º.a.m.d ), (1p), sau examen (2p);
Punctajul final se obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale, conform tabelului:
Suma punctajelor 5 4 3 2 1
SDU LDOH puncte puncte puncte puncte punct
Punctaj final al 4 3 2 1 0
subcriteriului
2.1.1.

2.1.2. Includerea absolvenþilor într-o formã superioarã de învãþãmânt ºi/sau pe


piaþa forþei de muncã (R = [numãrul absolvenþilor incluºi într-o formã superioarã de învãþãmânt
ºi/sau pe piaþa forþei de muncã / numãrul total de absolvenþi] D 100)
a) 80% < R = 100% – (4p);
b) 60% < R T 80% – (3p);
c) 40% < R T 60% – (2p);
44
Capitolul IV Resurse
d) 20% < R T 40% – (1p);
e) R = 20% – (0p);
2.2. Personalul didactic (evaluarea vizeazã numai personalul care funcþioneazã efectiv
în unitate la momentul evaluãrii; cadrul didactic este calificat dacã este profesor prin formare
iniþialã ºi predã în specialitate sau este specialist prin pregãtire iniþialã ºi a parcurs modulul de
psihopedagogie)
2.2.1. Gradul de acoperire cu personal didactic calificat (R = [numãrul de norme
acoperite cu personal calificat / numãrul total de norme] D 100)
a) R = 100% – (4p);
b) 75% T R < 100% – (3p);
c) 50% < R < 75% – (2p);
d) R = 50% – (1p);
e) R < 50% – (0p).

2.2.2. Structura personalului didactic în funcþie de vârstã ºi grade didactice,


calitatea acestuia (calificative anuale, perfecþionãri ºi performanþele atinse).

Se va evalua pe baza urmãtorilor parametri:


a) ponderea personalului didactic cu vârsta mai micã de 35 ani este de cel puþin 10% – (1p);
b) media de vârstã a cadrelor didactice este cel mult egalã cu 50 ani – (1p);
c) ponderea personalului didactic cu definitivat ºi grade didactice este de cel puþin 50% – (1p);
d) ponderea personalului didactic care a participat la cursuri de perfecþionare ºi/sau formare
în ultimii 5 ani este de cel puþin 30% – (1p).
Obs. Se evalueazã pe baza documentelor doveditoare – adeverinþe de participare sau absolvire
a cursurilor, eliberate de organizatori. Vor fi luate în considerare participãrile cadrelor didactice
(în ultimii cinci ani) la programe de perfecþionare ºi formare.
e) ponderea personalului didactic cu performanþe în activitatea metodicã ºi ºtiinþificã (obþinerea
masteratului/doctoratului, absolvirea unor cursuri postuniversitare, publicaþii în specialitate ºi/
sau în domeniul psihopedagogiei, elaborare de manuale ºcolare, auxiliare curriculare, participare
la simpozioane, congrese, sesiuni de comunicãri ºtiinþifice etc.) este de cel puþin 20% – (1p);
f) ponderea personalului didactic care a obþinut calificativul „bine“ ºi „foarte bine“ în anul
ºcolar anterior este de cel puþin 75% – (1p);
g) existenþa în unitate cel puþin a unui cadru didactic care are gradaþie de merit ºi/sau distincþii
profesionale, ordine, medalii – (1p).
Punctajul final se obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale, conform tabelului:
Suma punctajelor 7-6 5 4 3 2- 1
partiale puncte puncte puncte puncte puncte
Punctaj final al
4 3 2 1 0
subcriteriului 2.2.2.

45
Manual pentru autoevaluarea ºcolii
2.2.3. Personal didactic titular / cu norma de bazã în unitatea de învãþãmânt.
(R = [numãrul cadrelor didactice titulare / numãrul total de cadre didactice] D 100; cadru didactic titular
– pentru învãþãmântul de stat sau cadru didactic cu norma de baz㠖 pentru învãþãmântul particular)
a) R = 100% – (4p);
b) 75% T R < 100% – (3p);
c) 50% < R < 75% – (2p);
d) R = 50% – (1p);
e) R < 50% – (0p);
2.2.4. Continuitatea personalului didactic titular / cu norma de bazã în unitatea
de învãþãmânt pe durata unui ciclu de ºcolarizare (R = [numãrul cadrelor diadactice titulare
sau cu norma de bazã având continuitate în unitate pe durata unui ciclu de ºcolarizare sau numãrul
total de cadre didactice titulare sau cu norma de bazã] D 100)
a) R = 100% – (4p);
b) 75% T R < 100% – (3p);
c) 50% < R < 75% – (2p);
d) R = 50% – (1p);
e) R < 50% – (0p);
2.3. Personalul didactic auxiliar ºi nedidactic
2.3.1. Gradul de acoperire cu personal didactic auxiliar calificat (R = [numãrul de
posturi acoperite cu personal didactic auxiliar calificat] / [numãrul de posturi necesare conform
normativelor în vigoare] D 100)
a) R = 100% – (4p);
b) 75% T R < 100% – (3p);
c) 50% T R < 75% – (2p);
d) 25% T R < 50% – (1p);
e) R < 25% – (0p);
2.3.2. Gradul de acoperire cu personal nedidactic calificat (R = [numãrul de posturi
acoperite cu personal nedidactic auxiliar calificat] / [numãrul de posturi necesare conform
normativelor în vigoare] D 100)
a) R = 100% – (4p);
b) 75% T R < 100% – (3p);
c) 50% T R < 75% – (2p);
d) 25% T R < 50% – (1p);
e) R < 25% – (0p);
v Se face media aritmeticã (MA) a punctajelor obþinute la toate criteriile/criteriile de la
„Resurse umane“ ºi se acordã calificativ conform urmãtorului tabel:
MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 MA < 2
Foarte bine Bine 6DWLVI F WRU Slab
OBS. Pentru calificativele bine, satisfãcãtor ºi slab se vor analiza criteriile/subcriteriile la
care s-a obþinut un punctaj mai mic decât 4 ºi se vor stabili mãsuri în vederea ameliorãrii activitãþii
reflectate de criteriul/subcriteriul respectiv.
46
Capitolul IV Resurse
3. RESURSE FINANCIARE

3.1. Surse de venituri:


a) venituri de la bugetul local – (1p);
Venituri obþinute:
b) din taxe ºcolare – (1p);
c) prin donaþii – (1p);
d) prin sponsorizãri – (1p);
e) prin dobânzi bancare – (1p);
f) prin comitetul de pãrinþi – (1p);
g) prin prestãri servicii – (1p);
h) prin închirieri de spaþii – (1p);
i) prin organizarea de serbãri, tombole, discotecã, concursuri – (1p);
j) alte tipuri de venituri – (1p).
Punctajul final se obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale, conform tabelului:
Suma punctajelor 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1
SDU LDOH puncte puncte puncte puncte puncte
Punctaj final 4 3 2 1 0

3.2. Costul mediu per elev - se va raporta la media pe þarã pentru nivelul de
ºcolarizare respectiv:
a) costul mediu per elev este mai mare decât media pe þar㠖 (4p);
b) costul mediu per elev este egal cu media pe þar㠖 (2p);
c) costul mediu per elev este mai mic decât media pe þar㠖 (0p).
3.3. Ponderea venitului reinvestit în ultimul an financiar (R = [total cheltuieli pentru
baza materialã / total venituri] D 100)
a) R = 35% – (4p);
b) 30% T R < 35% – (3p);
c) 25% < R < 30% – (2p);
d) R = 25% – (1p);
e) R < 25% – (0p).
v Se face media aritmeticã (MA) a punctajelor obþinute la toate criteriile de la „Resurse
financiare“ ºi se acordã calificativ conform urmãtorului tabel:
MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 MA < 2
Foarte bine Bine 6DWLVI F WRU Slab

OBS. Pentru calificativele bine, satisfãcãtor ºi slab se vor analiza criteriile la care s-a obþinut
un punctaj mai mic decât 4 ºi se vor stabili mãsuri în vederea ameliorãrii activitãþii reflectate de
criteriul respectiv.

47
Manual pentru autoevaluarea ºcolii
4. RESURSE CURRICULARE

4.1. Stabilirea disciplinelor opþionale


Se va evalua pe baza urmãtorilor parametri:
a) stabilirea tuturor disciplinelor opþionale în corelaþie cu opþiunile educaþionale ale elevilor – (1p);
b) stabilirea tuturor disciplinelor opþionale în corelaþie cu resursele materiale de care dispune
ºcoala – (1p);
c) stabilirea tuturor disciplinelor opþionale în corelaþie cu resursele umane - personal didactic -
de care dispune ºcoala – (1p);
d) stabilirea tuturor disciplinelor opþionale în corelaþie cu numãrul de ore stabilit prin planul
de învãþãmânt – (1p);
e) asigurarea concordanþei între conþinutul programelor ºcolare privind disciplinele opþionale ºi
contextul socio-economic al zonei în care îºi desfãºoarã activitatea unitatea de învãþãmânt – (1p);
f) aprobarea disciplinelor opþionale potrivit reglementãrilor în vigoare – (1p).
Punctajul final se obþine în funcþie de suma punctajelor parþiale, conform tabelului:
Suma punctajelor 6 5 4 3 2-1
SDU LDOH puncte puncte puncte puncte puncte
Punctaj final 4 3 2 1 0

4.2. Asigurarea concordanþei între tematica disciplinelor opþionale ºi specializãrile


la care ºcolarizeaza unitatea de învãþãmânt (R = [numãrul de ore afectat disciplinelor opþionale
în concordanþã cu specializarea / numãrul total de ore afectat disciplinelor opþionale în planul
de învãþãmânt] D 100)
a) R U 90% – (4p);
b) 85% T R < 90% – (3p);
c) 80% T R < 85% – (2p);
d) 75% T R < 80% – (1p);
e) R < 75% – (0p).
v Se face media aritmeticã (MA) a punctajelor obþinute la toate criteriile de la „Resurse
curriculare“ ºi se acordã calificativ conform urmãtorului tabel
MA = 4 3 7 MA < 3,99 2 7 MA < 2,99 MA < 2
Foarte bine Bine 6DWLVI F WRU Slab

OBS. Pentru calificativele bine, satisfãcãtor ºi slab se vor analiza criteriile la care s-a obþinut
un punctaj mai mic decât 4 ºi se vor stabili mãsuri în vederea ameliorãrii activitãþii reflectate de
criteriul respectiv.

48
Capitolul IV Resurse
ANEXA I
FIªA
UNITÃÞII DE ÎNVÃÞÃMÂNT

(A) INDICATORI DE CONTEXT ªI DE STRUCTURÃ


Unitatea de învãþãmânt:... ............................................................... Codul SIRUES .......................
Judeþul:................ Oraºul/Comuna:................... Satul:.................. Str....................................Nr. ......
Cod localitate (SIRUTA) .............Telefon:.....................Fax:...................E-mail:..............................
Anul înfiinþãrii unitãþii de învãþãmânt / nivel / calificare profesionalã: ......................................
Numãr document de înfiinþare (ordin / decizie / hotãrâre / act de înfiinþare etc.) .................
data......................
Instituþia emitentã ................................................................................................................................
Autorizaþie / aviz sanitar de funcþionare a unitãþii ................ nr. ............. / data .............................

CAPITOLUL I CONTEXT GEO-ECONOMIC (AMPLASAREA UNITÃÞII)


Indicaþii privind completarea: La fiecare indicator se va marca cu X rãspunsul potrivit
situaþiei existente în unitate sau, dupã caz, se vor completa datele din spaþiile punctate.
I.1 CARACTERISTICI ALE LOCALITÃÞII
I.1.1. Mediul de rezidenþã: r mediul rural r mediul urban
I.1.2. Dezvoltarea economicã a zonei (declaratã oficial):
r zonã dezvoltatã
r zonã defavorizatã
r zonã nedezvoltatã
r oraº cu mai puþin de 50 mii de locuitori
r centre de comunã
r sat
I.1.3. Tipul localitãþii unde este situatã ºcoala:
r capitalã/municipiu reºedinþã de judeþ
r municipiu/oraº cu peste 100 mii de locuitori
r municipiu/oraº cu peste 50 mii de locuitori
I.1.4. Caracteristici ale localitãþilor din mediul rural
I.1.4.1. Comunicarea cu cea mai apropiatã localitate urbanã
I.1.4.1.1. Distanta faþã de cel mai apropiat oraº:
r localitate periurbanã r distanþã medie (15-25 km)
r distanþã foarte micã (sub 5 km) r distanþã mare (25-40 km)
r distanþã micã (5-15 km) r distanþã foarte mare (peste 40 km)

49
I.1.4.1.2. Prezenþa mijloacelor de transport
r existã permanent r existã temporar r nu existã
I.1.4.2. Comunicarea cu cea mai apropiatã localitate ruralã
I.1.4.2.1. Distanþa faþã de cea mai apropiatã localitate ruralã:
r distanþã micã (5-10 km) r distanþã foarte micã (sub 5 km)
r distanþã mare (peste 10 km)
I.1.4.2.2. Prezenþa mijloacelor de transport
r existã permanent r existã temporar r nu existã
I.1.5. Caracteristici ale localitãþilor rurale mici (satelor)
I.1.5.1. Comunicarea cu centrul de comunã
I.1.5.1.1. Distanþa faþã de centrul de comunã:
r distanþã micã (5-10 km) r distanþã foarte micã (sub 5 km)
r distanþã mare (peste 10 km)
I.1.5.1.2. prezenþa mijloacelor de transport
r existã permanent r existã temporar r nu existã

I.2. CARACTERISTICI ALE ªCOLII


I.2.1. Poziþia unitãþii în localitate
r zonã centralã r zonã semiperifericã r zona perifericã
I.2.2. Accesul elevilor la unitatea de învãþãmânt
I.2.2.1. Unitatea ºcolarizeazã:
r elevi din localitate / din sector (pentru municipiul Bucureºti)
r elevi din alte localitãþi, care fac naveta zilnic
r elevi din alte localitãþi, care fac naveta sãptãmânal
r elevi din alte localitãþi, care stau în gazdã sau la internat (nu fac naveta)
I.2.2.2. Deplasarea elevilor de la domiciliu cãtre ºcoalã, în raport cu mijloacele
de transport:
- Cu mijloace de transport în comun: r permanent, cu orar adecvat programului ºcolii
r permanent, cu orar adresat salariaþilor,
neadecvat programului ºcolii
r temporar
- Cu mijloace de transport special destinate r permanent
r temporar
- Fãrã mijloace de transport în comun r drum accesibil
r drum cu pericole (precizaþi)............................

50
CAPITOLUL II RESPECTAREA CADRULUI LEGISLATIV DE FUNCÞIONARE

Indicaþii: Se va completa, dupã caz, pentru unitãþile de învãþãmânt de stat ºi/sau pentru
unitãþile de învãþãmânt particular.
II.1 Unitatea este înfiinþatã conform prevederilor legii (Legea nr. 84/1995, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi Legea nr. 196/1999). r DA r NU
II.2 Unitatea de învãþãmânt este organizatã ºi funcþioneazã pe principiul non-profit, conform
prevederilor legale. r DA r NU
II.3 Unitatea de învãþãmânt este organizatã pe principii nediscriminatorii (fãrã deosebire de
naþionalitate, sex, religie etc). r DA r NU
II. 4 Recrutarea ºi admiterea elevilor/copiilor se realizeazã în conformitate cu reglementãrile
legale în vigoare, pentru anul ºcolar respectiv, corespunzãtor nivelului de învãþãmânt.
r DA r NU
II. 5 Examenele de absolvire susþinute de elevi s-au organizat ºi s-au desfãºurat în conformitate
cu reglementãrile legale în vigoare. r DA r NU
II. 6 Unitatea de învãþãmânt face dovada cã în perioada de funcþionare pe baza autorizãrii a
utilizat cel puþin 25% din veniturile anuale pentru investiþii în baza materialã proprie.
r DA r NU
II. 7 Unitatea de învãþãmânt face dovada, dupã douã cicluri de ºcolarizare ulterioare acreditãrii,
cã deþine în proprietate cel puþin 50% din baza materialã. r DA r NU
II. 8 Unitatea de învãþãmânt respectã structura sistemului naþional de învãþãmânt, specializãrile
se încadreaza în filiere, profiluri ºi corespund nomenclatorului de ocupaþii ºi meserii în vigoare în
anii ºcolari respectivi. r DA r NU
II.9 Unitatea de învãþãmânt dispune de planuri ºi programe de învãþãmânt, similare sau alter-
native învãþãmântului de stat, aprobate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului, con-
form reglementãrilor legale. r DA r NU
II.10 Personalul didactic de conducere îndeplineºte cerinþele Statutului Personalului Didactic
privind ocuparea funcþiilor de conducere. r DA r NU
Obs. Dacã sunteþi în situaþia NU precizaþi, pe scurt, care cerinþe nu sunt îndeplinite
..........................................................................................................................................................................
II. 11 Posturile didactice au fost ocupate în condiþiile prevãzute de Statutul Personalului
Didactic. r Parþial r Total
Obs. În cazul r Parþial precizaþi câte ºi care posturi s-au ocupat fãrã a respecta cerinþele din
Statut ...............................................................................................................................................................
II.12 Procentul cadrelor didactice cu norma de bazã în unitatea de învãþãmânt particular
corespunde prevederilor legii (100% în învãþãmântul preºcolar ºi primar, cel puþin 40% în
învãþãmântul secundar, cel puþin 50% în învãþãmântul postliceal). r DA r NU

51
CAPITOLUL III INFORMAÞII GENERALE PRIVIND UNITATEA DE
ÎNVÃÞÃMÂNT
III. 1 Tipul unitãþii de învãþãmânt:
r Grãdiniþa r ªcoala cu clasele V-X
r ªcoala cu clasele I-IV r ªcoala cu clasele V-XII/XIII
r ªcoala cu clasele I- VIII r ªcoala de arte ºi meserii
r ªcoala cu clasele V-VIII r ªcoala postlicealã
r ªcoala cu clasele I-XII/XIII r Altã variantã (precizaþi care) .........................................
r ªcoala cu clasele I-X ............................................................................................
III. 2 Nivelurile de învãþãmânt existente în unitate:
r preºcolar r primar r gimnazial r liceal r de arte ºi meserii r postliceal/de maiºtri
III. 3 Profiluri de studiu existente, pe tipuri de unitãþi:
Pentru ºcolile cu clase I- VIII, se va preciza tipul programului de învãþãmânt din unitate
r program normal r program de muzica r program de arte plastice
r program de coregrafie r program sportiv r altul
Pentru licee, se vor preciza filierele organizate în unitate:
r filiera teoreticã r filiera tehnologicã r filiera vocaþionalã
III. 4 Detalii privind tipul unitãþii de învãþãmânt
r unitate pentru învãþãmântul de masã
r unitate de învãþãmânt special
r unitate care gãzduieºte ambele forme
r unitate de integrare
III. 5 Forma de finanþare (proprietate)
r învãþãmânt public r învãþãmânt particular
III. 6 Alternative educaþionale în unitate:
r Waldorf r Montessori r Freinet r Step by Step r Jena
III.7 Formele de învãþãmânt din unitate:
r zi r seral r frecvenþã redusã r învãþãmânt la distanþã
III.8 Aspecte privind organizarea procesului de învãþãmânt
1.8.1 Modul de funcþionare al claselor/grupelor:
r predare normalã r predare simultanã
III.9 Structuri ale unitãþii în raport cu limba de predare din ºcoalã
(pentru unitãþile care nu se regãsesc în structurile menþionate se va marca cu X varianta «nu este cazul»)
III.9.1 Limbi materne de predare în unitatea ºcolarã:
r Românã r Maghiarã r Germanã r Ucraineanã r Slovacã r Sârbã r Turcã
r Croatã r Alte limbi, precizaþi care ....................................................................................
III.9.2 Limbi strãine studiate în ºcoalã, pentru învãþãmântul de masã
r Englezã r Francezã r Germanã r Italianã r Spaniolã
r Alte limbi, precizaþi care: ...............................................................................................................

52
III.9.3 Limbile de studiu pentru clasele bilingve
r Englezã r Francezã r Germanã r Italianã r Spaniolã
r Alte limbi, precizati care: ........……....................................................................................……..
r Nu este cazul.......
III.9.4 Limbile de studiu pentru clasele cu predare intensivã
r Englezã r Francezã r Germanã r Italianã r Spaniolã
r Alte limbi, precizaþi care: ...............................................................................................................
r Nu este cazul.......
III.10 Responsabilitãþi în reþea
III.10.1 Unitatea ºcolarã este:
r coordonatoare r de sine stãtãtoare r coordonatã r patronatã
III.10.2 În cazul unei unitãþi coordonate/patronate, sã se precizeze:
III.10.2.1 denumirea unitãþii coordonatoare: ...........................................................................
III.10.2.2 -codul SIRUES al unitãþii coordonatoare: ...............................................................
III.10.2.3 – persoana juridicã patronatoare, cod fiscal: ..........................................................

53
CAPITOLUL IV RESURSE UMANE
INFORMAÞII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI

IV.1 CLASE ªI EFECTIVE DE ELEVI PE NIVELURI DE ÎNVÃÞÃMÂNT, LA


ÎNCEPUTUL ANULUI ªCOLAR
IV.1.1 Numãr total de clase ºi efectivele de elevi pe niveluri de învãþãmânt
Nivel de Nr. de 1XP UGHHOHYLFRSLLSHDQ
)RUP )LQDQ DUH
vQY PkQW clase/grupe de studiu

IV.1.2 Aspecte specifice privind organizarea claselor de elevi


IV.1.2.1 Unitãþi în care funcþioneazã clase cu predare simultanã sau grupe combinate:
IV.1.2.1.1 - nivelurile de învãþãmânt la care sunt organizate clase cu predare simultanã:
r înv. preºcolar r înv. preºcolar, exceptând grupa pregãtitoare r înv. primar
r înv.gimnazial r înv.gimnazial, exceptând clasa a VIII-a
IV.1.2.1.2 - numãrul de elevi/copii cuprinºi în clase cu predare simultanã ºi modul
de organizare a claselor în acest sistem

1XP UGHHOHYLFRSLLGLQ
Ce grupele / clasele
Nivelul IRUPD LXQLFXSUHGDUH 2EVHUYD LL
comasate
VLPXOWDQ

SUHúFRODU

primar

gimnazial

Motivaþi organizarea în unitate a claselor/grupelor cu predare simultanã (în corelaþie cu situaþia


din localitate ºi, dacã este cazul, a altor unitãþi similare din vecinãtate)
IV.1.2.2 Respectarea normativelor privind numãrul de elevi în clasã:
IV.1.2.2.1 - clase/grupe la care numãrul de elevi/copii este mai mic decât limita minimã
prevãzutã de lege:
Clasa / grupa 1XP UGHHOHYL 0RWLYD LVLWXD LD

IV.1.2.2.2 - clase/grupe la care numarul de elevi/copii este mai mare decât limita
maximã prevãzutã de lege
Clasa / grupa 1XP UGHHOHYL 0RWLYD LVLWXD LD

54
IV.1.3 Clase ºi efective de elevi, pe ani de studiu ºi forme de învãþãmânt

Nivelul Anul de studiu Filiera Profilul/ Specializarea/ 1XP UXOGH 1XP UWRWDOGHHOHYL
Domeniul Calificarea clase/grupe copii
SURIHVLRQDO

IV.2 CARACTERISTICI ALE RESURSELOR UMANE (BENEFICIARII):


IV.2.1 Procentul elevilor din clasa I:
IV.2.1.1 care au frecventat grupa pregãtitoare: .......................................
IV.2.1.2 care nu au frecventat grupa pregãtitoare, dar au frecventat cel puþin o altã
grupã de grãdiniþã: .......................................
IV.2.1.3 care nu au frecventat nici un an din învãþãmântul preºcolar ............................
IV.2.2 Structura etnicã a elevilor din ºcoalã (estimare în procente):
1. Români .......% 2. Maghiari .......% 3. Germani.......% 4. Rromi ......% 5. Altele ……%
IV.2.3 Structura efectivelor de elevi din unitate, în funcþie de domiciliul acestora:
1. ponderea elevilor din localitate / din sector (pentru municipiul Bucureºti) …………..
2. ponderea elevilor din alte localitãþi, care fac naveta zilnic …………….
3. ponderea elevilor din alte localitati, care fac naveta sãptãmânal …………..
4. ponderea elevilor din alte localitãþi care nu fac naveta (stau în gazdã sau la intenat) ……………
IV. 2.4 Numãrul de elevi din învãþãmântul de bazã care au beneficiat de ajutoare ……………
IV. 2.4.1 - rechizite ºcolare ………………
IV. 2.4.2 - burse sau alte forme de ajutoare ………………….

IV. 3 ESTIMAREA EFECTIVELOR ªCOLARE PENTRU ANII DE ÎNCEPUT DE


CICLU, PENTRU URMÃTORII 2 ANI
$QXORUL]RQWXOXLGHSURJQR]
Efectivele
A nul I 200… -200... A nul II 200… -200 ...
-FRSLLSHQWUXJUXSDSUHJ WLWRDUH
- elevi în clasa I
- elevi în clasa a V-a
-HOHYLvQFODVD,;GHOLFHXúLDQXO,vQYGHDUWHúLPHVHULL

IV.3.1 Personalul didactic


IV.3.1.1 Posturi/norme didactice în ºcoalã:
GHDUWHúL alte
Indicator total SUHúFRODU primar gimnazial liceal
meserii niveluri
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
-QXP UGHSRVWXULGLGDFWLFH
-QXP USRVWXULRFXSDWHFX
cadre didactice titulare
-QXP USRVWXULRFXpate cu
cadre didactice suplinitoare
55
Obs. Dacã în unitatea de învãþãmânt coexistã formele (4), (5), (6), (7) ºi nu se poate preciza
numãrul de posturi, se va trece suma acestora (global) cu specificaþia, la învãþãmântul gimnazial
(4), a numãrului de posturi ocupate de cadre didactice titulare care prin natura studiilor absolvite
nu pot preda în învãþãmântul liceal.
IV.3.1.2 Catedre rezervate
IV.3.1.2.1 numãr total: ………….
IV.3.1.2.2 distribuþia pe specialitãþi:
N r. crt Specialitatea Persoana c UHLDvLHVWHUH]HUYDW - motivul / calitatea

IV.3.1.3 Personal didactic angajat:


total SUHúFRODU primar gimnazial liceal GHDUWHúL alte
meserii niveluri
- cadre didactice titulare

- cadre didactice suplinitoare

IV.3.1.4 Distribuþia pe grade didactice a personalului didactic angajat:


1XP USHUVRQDOGLGDFWLFFDOLILFDW Personal didactic
cu doctorat gradul I gradul II cu definitivat I U GHILQLWLYDW necalificat

IV.3.1.5 Distribuþia pe grupe de vechime:


Vechime debutant 3-5ani 6-10 ani ll-15ani 16-20ani 21-25ani 26-30ani Peste 30
- în îQY PkQW
- în unitate

IV.3.1.6 Distribuþia pe grupe de vârstã (ani) ºi sexe:


Sexul/ Sub 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 Peste 60
Vârsta
M
F

IV.3.1.7 Structura personalului didactic în funcþie de localitatea de domiciliu:


IV.3.1.7.1 - ponderea personalului didactic cu domiciliul în localitatea unde este
amplasatã ºcoala
IV.3.1.7.2 - ponderea personalului didactic cu domiciliul în altã localitate ºi care
face naveta zilnic
IV.3.1.7.3 - ponderea personalului didactic cu domiciliul în altã localitate ºi care
stã în gazdã (nu face naveta)
IV.3.1.8 Raportul dintre numãrul total elevi/copii ºi numãrul total de norme didactice:
56
IV.3.1.9 Discipline neacoperite cu personal didactic calificat (marcaþi toate disciplinele
aflate în aceastã situaþie);
Limbi materne de predare care ˆ Român ˆ 0DJKLDU ˆ *HUPDQ ˆ 8FUDLQHDQ ˆ 6ORYDF 
IXQF LRQHD] vQúFRDO ˆ 6kUE ˆ 7XUF ˆ &URDW

Limbi moderne ˆ (QJOH] ˆ )UDQFH] ˆ *HUPDQ ˆ ,WDOLDQ ˆ 6SDQLRO


0DWHPDWLFDúLúWLLQ HDOHQDWXULL ˆ 0DWHPDWLF ˆ )L]LF ˆ Chimie ˆ Biologie
2PúLVRFLHWDWH ˆ Istorie ˆ Geografie ˆ ùWLLQ HVRFLR-umane ˆ Religie/Istoria religiilor
ˆ &XOWXU FLYLF ˆ(GXFD LHDQWUHSUHQRULDO 
Arte ˆ (GXFD LHPX]LFDO (GXFD LHDUWLVWLF GHVSHFLDOLWDWHˆ (GXFD ie
SODVWLF (GXFD LHDUWLVWLF GHVSHFLDOLWDWHˆ$UW GUDPDWLF ˆ Coregrafie
(GXFD LHIL]LF úLVSRUW ˆ (GXFD LHIL]LF
Tehnologii ˆ (GXFD LHWHKQRORJLF ˆ 7HKQRORJLDLQIRUPD LHLˆ $ELOLW LSUDFWLFH
ˆ ,QIRUPDWLF -Tehnologii asistate de calculator ˆ Biblioteconomie

&RQVLOLHUHúLRULHQWDUH ˆ 'LULJHQ LH ˆ 2ULHQWDUHúLFRQVLOLHUHYRFD LRQDO ˆ ,QIRUPDUHúL


consiliere privind cariera

Alte discipline

IV.4 PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR


IV.4.1 Total personal didactic auxiliar: ..........................................
IV.4.2 Distribuþia personalului didactic auxiliar, în funcþie de calificare
Postul 1XP USHUVRDQH Calificarea (DA sau NU)

IV.4.3.1 Gradul de acoperire a posturilor existente conform normativelor în vigoare


cu personal didactic auxiliar:
IV.4.3.2 Raportul dintre numãrul total de elevi/copii ºi numãrul total de posturi
didactice auxiliare

IV.5 PERSONALUL DE CONDUCERE


IV.5.1 Numãr de directori: ......................
IV.5.1.1 - conform normativelor: ......................
IV.5.1.2 - existent în unitate: ......................
IV.5.2 Date privind directorii:
)XQF LD Specialitatea *UDGYHFKLPHvQvQY PkQW Cursuri de management /formare
(ani) absolvite

57
IV.6 PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV)
IV.6.1 Total personal nedidactic:
IV.6.2 Distribuþia personalului nedidactic în funcþie de calificare
Postul 1XP USHUVRDQH Studii corespun] WRDUH

IV.6.3 Gradul de acoperire a posturilor existente, conform normativelor în vigoare, cu


personal nedidactic (administrativ): ……….%
IV.6.4.1 Raportul dintre total norme didactice ºi total personal nedidactic: ……….
IV.6.4.2 Raportul dintre numãrul total de elevi/copii ºi numãrul de posturi nedidactice
………….

58
CAPITOLUL V. CONSTRUCÞIA ªCOLARÃ; UTILIZAREA SPAÞIILOR
DE ÎNVÃÞÃMÂNT; SERVICII OFERITE
V.1 CONSTRUCÞIA ªCOLARÃ
V.1.1 Anul în care a fost datã în folosinþã: ................
V.1.2 Construcþie din: r paiantã r bârne (lemn) r zid din cãrãmidã r zid (beton)
r altã variantã
V.1.3 Anul ultimei reparaþii capitale / consolidãri: ................
V.2 UNITATEA FUNCÞIONEAZÃ ÎN:
r clãdire cu destinaþie de ºcoalã/grãdiniþã
r clãdire cu destinaþie de locuinþã, amenajatã
r clãdire care aparþine persoanei juridice patronatoare
r spaþiu improvizat - parþial
r spaþiu improvizat - în totalitate
V.3 CONSTRUCÞIA GÃZDUIEªTE:
r numai o unitate ºcolarã.
r ºi altã unitate de învãþãmânt, precizaþi care .............................................................................
r spaþii ale altei instituþii, precizaþi care ......................................................................................
r locuinþe
V.4 NUMÃRUL DE CLÃDIRI DIN CADRUL CONSTRUCÞIEI ªCOLARE:
V.4.1 - numãrul total de clãdiri: ............
V.4.2 - numãrul de clãdiri care gãzduiesc spaþii de învãþãmânt
(sãli de clasã, laboratoare cabinete, ateliere ºcolare, sala de sport): ............
V.5 SUPRAFAÞA DESFêURATà A CLÃDIRILOR (SUPRAFAÞA CONSTRUITà (MP),
NUMÃRUL DE NIVELE ALE CLÃDIRII)
V.5.1 - suprafaþa totalã: ...................mp
V.5.2 - suprafaþa sãlilor de clasã: ................mp
V.6 PREZENÞA ÎN UNITATE A URMÃTOARELOR SPAÞII:
V.6.1 Spaþii de învãþãmânt:
r sãli de clasã r laboratoare r cabinete r salã de sport r ateliere ºcolare
V.6.2 Spaþii auxiliare:
r ateliere de întreþinere r lot ºcolar r cancelarie r salã de bibliotecã
r sala de festivitãþi r spaþiu de joacã amenajat r terenuri de sport
V.7 SITUAÞIA JURIDICÃ A CLÃDIRILOR ÎN CARE FUNCÞIONEAZÃ UNITATEA
ªI A TERENURILOR AFERENTE
V.7.1 Unitatea funcþioneazã în spaþii:
r închiriate r în proprietate r cu regim mixt r concesionate (încadrarea în una din
cele patru categorii se va face pe baza unor acte doveditoare)
V.7.2 Pentru spaþiile proprii precizaþi dacã deþineþi documente de proprietate asupra:
V.7.2.1 - clãdirilor: r DA r NU r Parþial
V.7.2.1 - terenurilor: r DA r NU r Parþial
59
V.8 ELEMENTE DE DOTARE
V.8.1 Starea mobilierului ºcolar:
r bunã r medie r mobilier neutilizabil
V.8.2 Biblioteca ºcolarã
V.8.2.1 - existenþa bibliotecii ºcolare:
V.8.2.2 - dacã DA, precizaþi numãrul de volume:
r DA r NU
V.8.3 Dotarea cu calculatoare (computere) ……………………….
V.8.3.1 - numãr total de calculatoare/generaþia: ……………………….
V.8.3.2 - numãr de calculatoare/generaþia (utilizate de elevi) ……………………….
V.8.3.3 - utilizarea calculatorului de cãtre administraþia
ºcolii
r DA r NU
V.8.3.4 - existenþa conectãrii la INTERNET
V.8.4 Dotarea cu copiatoare r DA r NU
V.8.4.1 - numãr de copiatoare: ………………………..
V .9 UTILIZAREA SPAÞIILOR DE ÎNVÃÞÃMÂNT ªI SERVICIILE OFERITE
V.9.1 Internat: r DA r NU.
Dacã DA, menþionaþi numãrul locurilor de cazare: ................
V.9.2 Cantina: r DA r NU.
Dacã DA, menþionaþi:
V.9.2.1 - numãrul de locuri în sala de mese: ............
V.9.2.2 - capacitatea de pregãtire (bucãtãrie) .........
V.9.3 Bufet: r DA r NU
V.9.4 Cabinet de asistenþã medicalã: r DA r NU
Daca DA:
V.9.4.1 - asigurarea asistenþei medicale preventive cu medic ºcolar : r DA r NU
V.9.4.2 - asigurarea cabinetului cu cadre medii sanitare. r DA r NU
V.10 Cabinet stomatologic: r DA r NU
Dacã DA:
V.10.1 - asigurarea asistenþei stomatologice cu medic de specialitate r DA r NU
V.10.2 - asigurarea cabinetului cu cadre medii sanitare. r DA r NU
V.11 Cabinet de asistenþã psihopedagogicã: r DA r NU
Dacã DA:
V.11.1 - încadrarea ºcolii cu specialist (psiholog/ profesor defectolog/ logoped/ consilier etc):
r cu normã întreagã r cu norma parþialã r nu existã

60
(B) INDICATORI DE STARE

Obs. Datele se actualizeazã la începutul fiecãrui an ºcolar cu informaþii privind anul ºcolar
curent. Informaþiile specifice evaluãrii sumative (rezultate ºcolare, rezultate la evaluãri naþionale
si evaluarea calitãþii resurselor) se referã la sfârºitul anului ºcolar anterior

INFORMAÞII PRIVIND ANUL ªCOLAR CURENT

CAPITOLUL VI.
CONSTRUCÞIA ªCOLARÃ; UTILIZAREA SPAÞIILOR DE
ÎNVÃÞÃMÂNT; SERVICII OFERITE
VI.1 Utilizarea spaþiului de învãþãmânt:
1XP UV OL
Neutilizabile Închiriate de la
Închiriate altor
7LSXOVSD LXOXL Total QHFHVLW UHSDUD LL alte persoane
persoane juridice
juridice
9,V OLGHFODV
9,ODERUDWRDUHFDELQHWHúFRODUH
9,DWHOLHUHúFRODUH
9,ED]DVSRUWLY VDODGHVSRUW

VI.2 În funcþie de disponibilitatea spaþiului de învãþãmânt, unitatea funcþioneazã:


r integral în unitate
r parþial în unitate, parþial în spaþii închiriate sau puse la dispoziþie de cãtre alte unitãþi de
învãþãmânt sau agenþi economici din zonã (sãli de clasã, laboratoare, ateliere/ferme ºcolare, sãli
de sport etc)
VI.3 Gradul de încãrcare a ºcolii:
VI.3.1 Indice de ocupare (raportul dintre numãrul claselor de elevi din învãþãmântul
de zi ºi numãrul sãlilor de clasã în stare de funcþionare din ºcoli) ......
VI.3.2 Numãr de schimburi pe zi în care funcþioneazã ºcoala:
VI.3.2.1 - pentru toate formele de învãþãmânt din ºcoalã: .................
VI.3.2.2 - pentru învãþãmântul de zi: ......................
VI.3.3 Durata
VI.3.3.1 - orelor de curs pentru învãþãmântul ºcolar de zi: ...............
VI.3.3.2 - pauzei pentru învãþãmântul ºcolar de zi: .................
VI.3.3.3 - orelor de activitãþi didactice, în cazul învãþãmântului preºcolar: ...........
VI.4 Servicii oferite
VI.4.1 Internatul ºcolar:
VI.4.1.1 Mod de utilizare (marcaþi cu X variantele corespunzãtoare)
r utilizat pentru cazarea elevilor
r închiriat pentru alte unitãþi de învãþãmânt
r inchiriat pentru beneficiari externi
61
r în conservare
VI.4.1.2 Numãr de elevi ai ºcolii cazaþi în internat ………………..
VI.4.2 Cantina ºcolii
VI.4.2.1 Mod de utilizare:
r utilizatã pentru masa elevilor
r închiriatã pentru alte unitãþi de învãþãmânt
r închiriatã pentru beneficiari externi
r în conservare
VI.4.2.2 Numãr de elevi ai ºcolii care iau masa la cantinã
VI.4.3 ªcoala oferã condiþii de semiinternat
VI.4.4 Dacã ºcoala utilizeazã servicii închiriate/puse la dispoziþie de cãtre alte unitãþi
de învãþãmânt, precizaþi:
VI.4.4.2 - numãrul de elevi din ºcoalã cazaþi în internatul altei unitãþi .............
VI.4.2.2 - numãrul de elevi din ºcoalã care iau masa la cantina altei unitãþii ............

62
CAPITOLUL VII INFORMAÞII PRIVIND ANUL SCOLAR ANTERIOR

VII.1 REZULTATE ALE EVALUÃRILOR SUMATIVE


VII.1.1 Situaþia efectivelor de elevi:
VII.1.1.1 pe ºcoalã, în anul ºcolar anterior (numãr de elevi):

ÌQVFULúL 7UDQVIHUD LSHSDUFXUVXODQXOXL 3URPRYD L ÌQVLWXD LHGHUHSHWHQ LHFDUH


la începutul ODVIkUúLWXO au abandonat
ODDOWHXQLW L GHODDOWHXQLW L UHSHW FODVD
DQXOXLúFRODU DQXOXLúFRODU úFRDOD

VII.1.1.2 - pe niveluri ºi pe ani de studiu


clasa 1XP UXOHOHYLORU
Nivelul
/an ÌQVFULúLODvQFHSXWXO ÌQVFULúLODVIkUúLWXO 3URPRYD L ÌQVLWXD LHGHUHSHWHQ LHFDUH
DQXOXLúFRODU DQXOXLúFRODU UHSHW FODVD au abandonat
I
Primar II
III
IV
V
Gimnazial VI
VII
VIII
IX
X
Liceal XI
XII
XIII
I
$UWHúLPHVHULL
II
III
I
Postliceal / de
II
maiúWUL
III

VII.1.2 Rezultate ºcolare:


VII.1.2.1 Distribuþia elevilor în funcþie de mediile/calificativele la sfârºitul anului ºcolar
pentru învãþãmântul primar.
Nivelul f. bine f. bine + bine DOWHVLWXD LL
Nr. elevi

63
VII.1.2.2 Distribuþia elevilor în funcþie de medie la sfârºitul anului ºcolar, pentru celelalte
niveluri de învãþãmânt
Nivelul 5,00-5,99 6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-10
Inv. gimnazial
Inv.liceal
ÌQYGHDUWHúLPHVHULL
ÌQYSRVWOLFHDOGHPDLúWUL

VII.2 REZULTATE LA EVALUÃRI NAÞIONALE


VII.2 .1 Teste naþionale
VII.2.1.1- numãr de elevi înscriºi .............. din .............. care au finalizat opt clase
VII.2.1.2 - numãr de elevi promovaþi ................ din ............... înscriºi
VII.2.1.3 - distribuþia elevilor pe medii obþinute:
Sub 5 5,00-5,99 6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-10

VII.2.2 Examenul de bacalaureat


VII.2.2.1- numãr de elevi înscriºi .................. din ................ care au finalizat studiile liceale
VII.2.2.2- numãr de elevi promovaþi ................. din .................. înscriºi
VII.2.2.3- distribuþia elevilor pe medii obþinute:
Sub 5 5,00-5,99 6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-10

VII.2.3 Examenul de absolvire a învãþãmântului de arte ºi meserii/postliceal/de maiºtri


VII.2.3.1 - numãr de elevi înscriºi ................. din ................... care au finalizat acest nivel
VII.2.3.2 - numãr de elevi promovaþi .................... din ................... înscriºi.
VII.2.3.3 - distribuþia elevilor pe medii obþinute:
Sub 5 5,00-5,99 6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-10

VII.2.3.4 Numãrul elevilor beneficiari ai burselor de merit ………


VII.3 EVALUAREA PERSONALULUI
VII.3.1 Distribuþia personalului didactic, în funcþie de calificativele obþinute
Calificativ f.bine bine VDWLVI F WRU QHVDWLVI F WRU
Pers. didactic
Educatoare
ÌQY WRUL
Profesori
0DLúWUL-instructori

VII.3.2 Distribuþia personalului didactic auxiliar ºi nedidactic în funcþie de calificativele obþinute


calificativ f.bine bine VDWLVI F WRU QHVDWLVI F WRU
tip personal
didactic auxiliar
nedidactic
64
ANEXA II
Lege nr. 196
din 20 decembrie 1999
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 87/1998 privind evaluarea ºi acreditarea învãþãmântului
preuniversitar Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 625 din 22 decembrie 1999

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. I. - Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 87 din 25 august 1998 privind înfiinþarea Comisiei de Evaluare ºi
Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar, emisã în temeiul art. 1 pct. 10 lit. d) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998, cu
urmãtoarele modificãri ºi completãri:

1.Titlul ordonanþei va avea urmãtorul cuprins:


«Ordonanþã privind evaluarea ºi acreditarea învãþãmântului preuniversitar»
2. Dupã preambulul ordonanþei se introduce capitolul I cu urmãtorul titlu:

“CAPITOLUL I
Dispoziþii generale”

3. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:


«Art. 1. - (1) În baza art. 106 ºi 148 din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, cu modificãrile ulterioare*), se înfiinþeazã pe
lângã Ministerul Educaþiei Naþionale Comisia Naþionalã de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar.
*) Legea nr. 84/1995 a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999.

(2) Comisia Naþionalã de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar este subordonatã direct
ministrului educaþiei naþionale.
(3) Comisia Naþionalã de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar este formatã din 21 de
membri, cadre didactice recunoscute prin competenþã profesionalã ºi probitate moralã, din cadrul învãþãmântului preuniversitar
acreditat sau cu autorizare de încredere, propuse de inspectoratele ºcolare, precum ºi de organismele profesionale ale învãþãmântului
preuniversitar, pe niveluri de învãþãmânt, filiere, profiluri ºi specializãri. Lista cuprinzând candidaþii se face publicã. Contestaþiile
se depun la Ministerul Educaþiei Naþionale - cabinetul ministrului - în termen de 15 zile de la publicarea listei. Dupã rezolvarea
contestaþiilor ministrul educaþiei naþionale definitiveazã lista cuprinzând candidaþii ºi o aprobã prin ordin.
(4) Comisia Naþionalã de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar se reînnoieºte la fiecare 3 ani,
în proporþie de douã treimi din numãrul membrilor sãi, prin decizie a ministrului educaþiei naþionale, în condiþiile alin. (3).
Mandatul preºedintelui, al vicepreºedintelui ºi al secretarului este de 4 ani ºi se poate reînnoi o singurã datã. Un membru poate face
parte din Comisia Naþionalã de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar pe o perioadã de cel mult douã mandate.
(5) Preºedintele, vicepreºedintele ºi secretarul Comisiei Naþionale de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului
Preuniversitar sunt numiþi de ministrul educaþiei naþionale, la propunerea membrilor acesteia.
(6) Revocarea preºedintelui, a vicepreºedintelui sau a secretarului se face la propunerea a cel puþin douã
treimi din numãrul membrilor comisiei, prin ordin al ministrului educaþiei naþionale. Ceilalþi membri ai comisiei pot fi revocaþi
prin ordin al ministrului educaþiei naþionale. Completarea comisiei se face în condiþiile alin. (3).
(7) Pentru învãþãmântul liceal ºi postliceal Comisia Naþionalã de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar
stabileºte propriile subcomisii de evaluare, din rândul membrilor sãi.»

4. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:


«Art. 2. - La nivelul judeþelor ºi al municipiului Bucureºti se constituie comisii de evaluare ºi acreditare a învãþãmântului
preuniversitar, formate din câte 5 membri, pentru fiecare nivel de învãþãmânt, filierã, profil ºi specializare. Aceste comisii sunt
conduse de un singur preºedinte, cu rang de inspector ºcolar general adjunct, numit prin ordin al ministrului educaþiei naþionale,
la propunerea inspectorului ºcolar general ºi cu avizul Comisiei Naþionale de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar.
Componenþa comisiilor judeþene se stabileºte prin Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Comisiei Naþionale de Evaluare
ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar. Membrii acestora sunt numiþi de cãtre preºedinte dintre cadrele didactice în
domeniu, incluse în lista avizatã de Comisia Naþionalã de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar, incluzând în
mod obligatoriu un inspector ºcolar sau un inspector ºcolar de specialitate pentru fiecare comisie. Lista cuprinzând cadrele
didactice în domeniu se face publicã prin presa localã. Contestaþiile la aceastã listã se depun la cabinetul inspectorului ºcolar
general în termen de 15 zile de la publicare. Dupã rezolvarea contestaþiilor inspectorul ºcolar general definitiveazã lista cuprinzând
candidaþii ºi o înainteazã spre avizare Comisiei Naþionale de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar.»
65
5. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
«Art. 3. - Comisia Naþionalã de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar dispune de un aparat propriu,
format din 12 persoane. Aparatul propriu este integrat în structura Ministerului Educaþiei Naþionale, peste numãrul posturilor
aprobate în structura organizatoricã. Comisia are dreptul sã foloseascã colaboratori externi, specialiºti în domeniu, remuneraþi
conform legii.»

6. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:


«Art. 4. - Comisia Naþionalã de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar, comisiile de evaluare ºi acreditare
a învãþãmântului preuniversitar judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, îºi desfãºoarã activitatea pe baza regulamentului-
cadru, aprobat prin hotãrâre a Guvernului.»

7. Dupã articolul 4 se introduce capitolul II cu urmãtorul titlu:

“CAPITOLUL II
Atribuþiile Comisiei Naþionale de Evaluare ºi Acreditare
a Învãþãmântului Preuniversitar”

8. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:


»Art. 5. - Principalele atribuþii ale Comisiei Naþionale de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar sunt:
a) elaboreazã criteriile ºi standardele naþionale de evaluare ºi de acreditare, specifice fiecãrei faze a procesului de evaluare
ºi acreditare ºi le reactualizeazã periodic;
b) asigurã controlul metodologic al îndeplinirii standardelor naþionale;
c) analizeazã rapoartele de evaluare pentru acordarea autorizaþiei de încredere sau pentru acreditare liceelor ºi ºcolilor
postliceale ºi propune ministrului educaþiei naþionale acordarea autorizaþiei de încredere sau acreditarea;
d) verificã, în condiþiile prevãzute de regulament, procesul de evaluare efectuat de comisiile de evaluare ºi acreditare a
învãþãmântului preuniversitar judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti;
e) organizeazã controlul privind respectarea standardelor naþionale de cãtre unitãþile de învãþãmânt cu autorizaþie de
încredere sau cu acreditare;
f) asigurã îndrumarea ºi controlul activitãþii comisiilor de evaluare ºi acreditare a învãþãmântului preuniversitar judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti;
g) propune ministrului educaþiei naþionale retragerea autorizaþiei de încredere sau a acreditãrii pentru unitãþile de învãþãmânt
liceale ºi postliceale care nu respectã standardele naþionale;
h) elaboreazã raportul anual de evaluare ºi acreditare a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, care se face public.»

9. Dupã articolul 5 se introduc capitolele III, IV ºi V cu urmãtorul cuprins:

«CAPITOLUL III
Procedurile pentru autorizarea de încredere ºi de acreditare

Art. 6. - Procesul de evaluare ºi acreditare a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar cuprinde douã faze:
a) autorizarea de încredere, care acordã dreptul de organizare ºi funcþionare provizorie a unitãþii respective;
b) acreditarea, care acordã unitãþii respective toate drepturile ce decurg din lege.
Art. 7. - (1) Evaluarea, acordarea autorizaþiei de încredere ºi acreditarea grãdiniþelor, ºcolilor primare ºi gimnaziale,
precum ºi a ºcolilor profesionale ºi de ucenici sunt de competenþa comisiilor judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, aflate
în subordinea Comisiei Naþionale de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar.
(2) Evaluarea, acordarea autorizaþiei de încredere ºi acreditarea liceelor ºi ºcolilor postliceale sunt de competenþa
Comisiei Naþionale de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar.
Art. 8. - (1) Autorizarea de încredere trebuie solicitatã de cãtre persoanele fizice sau juridice interesate pentru înfiinþarea
unei unitãþi de învãþãmânt preuniversitar. Acestea depun cererea ºi raportul de autoevaluare la comisiile de pe lângã inspectoratele
ºcolare.
(2) Dosarele de autoevaluare se întocmesc potrivit procedurii stabilite de Comisia Naþionalã de Evaluare ºi
Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar.
(3) Procedura de acordare a autorizaþiei de încredere cuprinde urmãtoarele etape:
a) subcomisiile desemnate de Comisia Naþionalã de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar, respectiv de
comisiile judeþene ºi a municipiului Bucureºti, constituite de preºedintele acestora, analizeazã, dupã caz, oportunitatea sau
intenþia din dosarul de autoevaluare în raport cu criteriile ºi cu standardele minimale prevãzute pentru nivelul de învãþãmânt,
filiera, profilul sau specializarea respectivã;
b) în baza raportului comisiilor de evaluare ºi acreditare a învãþãmântului preuniversitar judeþene, respectiv a municipiului
66
Bucureºti, ministrul educaþiei naþionale, respectiv inspectorul ºcolar general, emite ordin sau, dupã caz, decizie de acordare a
autorizaþiei de încredere;
c) autorizaþia de încredere constituie ºi actul de înfiinþare a unitãþii de învãþãmânt.
Art. 9. - (1) Pentru unitãþile de învãþãmânt care urmeazã sã se înfiinþeze dupã intrarea în vigoare a prezentei ordonanþe
acreditarea trebuie solicitatã dupã acordarea autorizaþiei de încredere, astfel:
a) dupã cel mult 4 ani, pentru grãdiniþe ºi ºcoli primare;
b) dupã primul examen de capacitate, pentru gimnaziu;
c) dupã primul examen de bacalaureat, pentru liceu;
d) dupã primul examen de absolvire, pentru ºcolile profesionale, de ucenici ºi postliceale.
(2) Procedura de acreditare cuprinde urmãtoarele etape:
a) unitãþile interesate care, în baza autorizaþiei de încredere, au desfãºurat activitãþi de învãþãmânt preuniversitar, elaboreazã
un raport de autoevaluare pe baza criteriilor de evaluare ºi a standardelor naþionale aprobate prin hotãrâre a Guvernului.
Raportul de autoevaluare se anexeazã la cererea de acreditare ºi se înainteazã Comisiei Naþionale de Evaluare ºi Acreditare a
Învãþãmântului Preuniversitar sau, dupã caz, comisiilor judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti;
b) comisiile ºi subcomisiile de evaluare ºi acreditare, prevãzute la art. 1 alin. (7) ºi la art. 2, întocmesc rapoarte de
evaluare pe baza analizei raportului de autoevaluare ºi a verificãrii îndeplinirii standardelor corespunzãtoare criteriilor generale
cuprinse în lege;
c) Comisia Naþionalã de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar, pe baza rapoartelor de evaluare a
subcomisiilor din subordine, propune ministrului educaþiei naþionale acordarea sau, dupã caz, neacordarea acreditãrii, pentru
fiecare unitate de învãþãmânt liceal sau postliceal, cu filierele, profilurile ºi specializãrile respective. Rapoartele subcomisiilor
de evaluare constituie înscrisuri publice, cu toate consecinþele prevãzute de lege; în baza raportului Comisiei Naþionale de
Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar ministrul educaþiei naþionale acordã, prin ordin, unitãþilor solicitante,
licee ºi ºcoli postliceale, acreditarea pentru fiecare filierã, profil ºi specializare în parte;
d) comisiile de evaluare ºi acreditare a învãþãmântului preuniversitar judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, în
baza raportului de evaluare întocmit, propun inspectorului ºcolar general acordarea sau, dupã caz, neacordarea acreditãrii pentru
fiecare nivel de învãþãmânt sau meserie; în baza raportului comisiei judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, inspectorul
ºcolar general acordã, prin decizie, unitãþilor solicitante, grãdiniþe, ºcoli primare ºi gimnaziale, ºcoli profesionale ºi de ucenici,
acreditarea pentru fiecare nivel de învãþãmânt ºi meserie.
Art. 10. - Unitãþile de învãþãmânt care au primit autorizarea de încredere au dreptul sã angajeze ºi sã promoveze personal
didactic, didactic auxiliar ºi administrativ, în condiþiile legii.
Art. 11. - Unitãþile de învãþãmânt liceal ºi postliceal acreditate se supun periodic, din 5 în 5 ani, evaluãrii de cãtre Comisia
Naþionalã de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar. În situaþia unui raport nefavorabil, Ministerul Educaþiei
Naþionale avertizeazã unitatea de învãþãmânt cu privire la nivelul de învãþãmânt, filiera, profilul sau specializarea în cauzã ºi,
dupã un an, în baza unei noi evaluãri cu rezultat negativ, prin ordin al ministrului educaþiei naþionale se dispune încetarea
ºcolarizãrii la nivelul de învãþãmânt, filiera, profilul sau specializarea în cauzã, începând cu primul an de ºcolarizare. Elevii vor
fi transferaþi la alte unitãþi de învãþãmânt, cu acordul inspectoratului ºcolar judeþean sau, dupã caz, prin ordin al ministrului
educaþiei naþionale.
Art. 12. - Procedura prevãzutã la art. 11 se aplicã în mod corespunzãtor grãdiniþelor, ºcolilor primare ºi gimnaziale,
ºcolilor profesionale ºi de ucenici de cãtre comisiile de evaluare ºi acreditare a învãþãmântului preuniversitar judeþene, respectiv
a municipiului Bucureºti. În situaþia unui raport negativ, inspectoratul ºcolar avertizeazã unitatea respectivã ºi, dupã un an, în
baza unei noi evaluãri cu rezultat negativ, prin decizie a inspectorului ºcolar general se dispune încetarea ºcolarizãrii începând
cu primul an de învãþãmânt ºi transferarea preºcolarilor sau a elevilor la alte unitãþi de învãþãmânt.

CAPITOLUL IV
Finanþarea activitãþii de evaluare ºi acreditare

Art. 13. - (1) Cheltuielile privind organizarea ºi funcþionarea Comisiei Naþionale de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului
Preuniversitar, precum ºi subcomisiilor din subordine sunt prevãzute în bugetul propriu al acestora, înscris în bugetul Ministerului
Educaþiei Naþionale.
(2) Persoanele fizice sau juridice, interesate în organizarea ºi desfãºurarea unei activitãþi de învãþãmânt
preuniversitar, achitã la data depunerii cererii de autorizare de încredere sau de acreditare o taxã pentru fiecare fazã a procedurii
de acreditare, pentru fiecare nivel de învãþãmânt ºi profil, în cuantumul a 10 salarii lunare brute de educatoare, învãþãtor sau
profesor, dupã caz, din învãþãmântul de stat, cu vechime maximã.
(3) Persoanele fizice sau juridice, interesate în organizarea ºi funcþionarea unitãþilor de învãþãmânt liceal ºi
postliceal, depun taxa prevãzutã la alin. (2), o datã cu dosarul de autoevaluare, în contul Comisiei Naþionale de Evaluare ºi
Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar.
(4) Persoanele fizice sau juridice, interesate în organizarea ºi funcþionarea grãdiniþelor, ºcolilor primare ºi

67
gimnaziale, precum ºi ºcolilor profesionale ºi de ucenici, depun taxa prevãzutã la alin. (2), o datã cu dosarul de autoevaluare,
într-un cont special deschis de inspectoratele ºcolare. Aceste fonduri se redistribuie între inspectoratul ºcolar ºi Ministerul
Educaþiei Naþionale, potrivit reglementãrilor stabilite prin ordin al ministrului educaþiei naþionale.
(5) Fondurile rezultate din aceste taxe se gestioneazã în regim extrabugetar ºi sunt utilizate pentru finanþarea
cheltuielilor aferente Comisiei Naþionale de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar, subcomisiilor din subordine,
precum ºi comisiilor judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.
Art. 14. - (1) Pentru învãþãmântul particular preºcolar ºi obligatoriu, prin excepþie de la prevederile art. 13 alin. (2), taxa
prevãzutã este de 50% din cuantumul stabilit.
(2) Pentru unitãþile de învãþãmânt de stat costurile procedurilor de evaluare ºi acreditare sunt suportate în proporþie
de 50% din bugetul Ministerului Educaþiei Naþionale ºi 50% din bugetele locale.
(3) Soldurile de la sfârºitul anului, provenite din taxele menþionate la art. 13 alin. (2), se reporteazã în anul
urmãtor cu aceeaºi destinaþie ºi se cuprind în bugetul de venituri ºi cheltuieli.

CAPITOLUL V
Dispoziþii tranzitorii ºi finale

Art. 15. - Unitãþile de învãþãmânt liceal ºi postliceal pot organiza admiterea ºi pot continua activitatea de învãþãmânt la filierele,
profilurile ºi specializãrile pentru care au obþinut autorizaþie de încredere sau acreditarea.
Art. 16. - Acreditarea recunoaºte valabilitatea întregii activitãþi desfãºurate de unitatea de învãþãmânt preuniversitar pânã
la data acordãrii acesteia.
Art. 17. - Rapoartele Comisiei Naþionale de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar, precum ºi rapoartele
comisiilor judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, se aduc la cunoºtinþã unitãþilor de învãþãmânt care au fost supuse
procedurii de evaluare ºi acreditare. Ordinul ministrului educaþiei naþionale privind acreditarea unitãþilor de învãþãmânt liceal ºi
postliceal va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Deciziile privind acreditarea grãdiniþelor, ºcolilor primare
ºi gimnaziale, ºcolilor profesionale ºi de ucenici se fac publice la nivel local. Continuarea activitãþii unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar în alte condiþii decât cele prevãzute de Legea învãþãmântului nr. 84/1998 ºi de prezenta ordonanþã atrage rãspunderea
juridicã a celor vinovaþi.
Art. 18. - Preºedintele Comisiei Naþionale de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar este echivalat ca
funcþie cu directorul general din Ministerul Educaþiei Naþionale. Funcþiile de vicepreºedinte ºi de secretar ai comisiei sunt
echivalate cu funcþia de director în Ministerul Educaþiei Naþionale. Salarizarea acestora se face potrivit legii. Membrii Comisiei
Naþionale de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar, precum ºi membrii subcomisiilor beneficiazã de o indemnizaþie
lunarã, calculatã în raport cu salariul de bazã prevãzut pentru funcþia de profesor gradul I, cu vechime maximã, în funcþie de
volumul de muncã prestat, indemnizaþie stabilitã prin ordin al ministrului educaþiei naþionale. Aceeaºi prevedere se aplicã în
mod corespunzãtor ºi pentru membrii comisiilor judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.
Art. 19. - Unitãþile de învãþãmânt de stat în funcþiune la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe sunt considerate
acreditate ºi se supun numai procedurii de evaluare, potrivit art. 11 ºi 12.
Art. 20. - Contestaþiile cu privire la actele de autorizare sau de acreditare se adreseazã, dupã caz, inspectorului ºcolar
general, respectiv preºedintelui Comisiei Naþionale de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar sau ministrului
educaþiei naþionale ºi se soluþioneazã potrivit art. 5 lit. d). Decizia aparþine ministrului educaþiei naþionale ºi este definitivã.»
Art. II. - În termen de 60 de zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României Ministerul Educaþiei
Naþionale va elabora normele metodologice de aplicare.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 15 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.

Bucureºti, 20 decembrie 1999.


Nr. 196.

68
Hotãrâre nr. 127
din 18 februarie 2000
privind aprobarea standardelor naþionale de evaluare a instituþiilor de învãþãmânt preuniversitar

Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 79 din 23 februarie 2000.


În temeiul prevederilor art. 106 alin. 2 din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, Guvernul României h o t ã r ã
º t e:
Articol unic. - Se aprobã standardele naþionale de evaluare a instituþiilor de învãþãmânt preuniversitar, prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul educaþiei naþionale,
Andrei Marga
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 18 februarie 2000.
Nr. 127.

ANEXÃ

MINISTERUL EDUCAÞIEI NAÞIONALE


COMISIA DE EVALUARE ªI ACREDITARE A ÎNVÃÞÃMÂNTULUI PREUNIVERSITAR

STANDARDE NAÞIONALE
de evaluare a instituþiilor de învãþãmânt preuniversitar

INDICATORI DE CONTEXT
Indicatorii de context se utilizeazã, în principiu, pentru descrierea situaþiei social-economice, demografice etc. la nivel
local/judeþean ºi vizeazã inserarea unitãþii ºcolare în contextul comunitar dat. Aceºtia trebuie avuþi în vedere la elaborarea
proiectului de dezvoltare a ºcolii, atât ca premise pentru o fundamentare realistã, cât ºi pentru redimensionarea reþelei ºcolare a
sistemului de învãþãmânt:
1. Procentul din bugetul judeþean/local planificat pentru învãþãmânt
2. Procentul din bugetul judeþean/local realizat
3. Indicatori demografici generali ºi ºcolari:
- rata natalitãþii la nivel judeþean ºi local (%);
- distribuþia populaþiei pe naþionalitãþi, la nivel judeþean ºi local (%);
- distribuþia populaþiei în funcþie de apartenenþa religioasã (%);
- populaþia de ºcolarizat pe termen scurt ºi mediu (3-5 ani), la nivel judeþean ºi local (%).
4. Rata de participare la educaþie a populaþiei în vârstã de ºcolarizare
5. Indicatori economici:
- rata de ocupare a populaþiei, pe sectoare economice, la nivel judeþean (%);
- rata ºomajului, pe sectoare economice (primar, secundar ºi terþiar), la nivel judeþean (%).

N.B.:
1. Indicatorii prevãzuþi la pct. 1, 2 ºi 3 sunt valabili pentru toate nivelurile de ºcolarizare.
2. Indicatorul prevãzut la pct. 4 se referã numai la învãþãmântul preºcolar ºi general obligatoriu.
3. Indicatorii prevãzuþi la pct. 5 vor fi luaþi în considerare numai pentru învãþãmântul secundar ºi postliceal.
4.Indicatorii sus-menþionaþi nu sunt standardizaþi.
Surse de informare: agenþiile judeþene de ocupare ºi formare profesionalã, direcþiile judeþene de statisticã, primãriile.

69
II. RELAÞIA ªCOALÃ - COMUNITATEA LOCALÃ ªI PARTENERIATUL CU ALTE INSTITUÞII ªI AGENÞI
ECONOMICI
1. Importanþa unitãþii de învãþãmânt din perspectivã economicã ºi socioculturalã a zonei: concordanþa dintre profiluri,
specializãri, filiere de formare ale ºcolii ºi nevoile locale de forþã de muncã

Standarde de evaluare:
BINE - unitatea ºcolarã este importantã ºi necesarã, existã concordanþã între profilurile, specializãrile ºi filierele de
formare ale ºcolii ºi nevoile locale de calificare a forþei de muncã - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - unitatea ºcolarã este necesarã, existã concordanþã parþialã sau decalatã temporal între profilurile,
specializãrile ºi filierele de formare ale ºcolii ºi nevoile locale de calificare a forþei de muncã - 7 puncte;
SLAB - unitatea ºcolarã este mai puþin adaptatã nevoilor locale de calificare a forþei de muncã, profilurile, specializãrile
ºi filierele sale de formare sunt puþin relevante faþã de acestea - 4 puncte.

1. Implicarea unitãþii de învãþãmânt în:


- asigurarea condiþiilor de desfãºurare a instruirii practice la nivelul unitãþii în primii ani de studii pentru ºcolile profesionale
ºi de ucenici, liceele tehnologice ºi vocaþionale ºi ºcolile postliceale;
- asigurarea condiþiilor de desfãºurare a instruirii practice a elevilor din anii terminali ai aceloraºi niveluri de învãþãmânt
în întreprinderi, firme ºi unitãþi proprii de microproducþie;
- stabilirea de contracte cu agenþii economici din zonã pentru angajarea absolvenþilor la finalizarea studiilor;
- acordarea de burse de studiu din surse proprii sau din surse atrase de la agenþii economici interesaþi.

Standarde de evaluare:
BINE - desfãºurarea activitãþii de instruire practicã a elevilor din primii ani de studii în baze proprii, dotate conform
cerinþelor planului de învãþãmânt; existenþa unor contracte, protocoale sau a altor înþelegeri scrise cu parteneri reprezentativi din
domeniile de pregãtire furnizate de ºcoalã, pentru desfãºurarea activitãþii practice a tuturor elevilor din anii terminali; contracte
de angajare a absolvenþilor la terminarea studiilor; acordarea de burse - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - desfãºurarea activitãþii de instruire practicã a elevilor din primii ani de studii în baze proprii, dotate
sub cerinþele planului de învãþãmânt; existenþa unor contracte, protocoale, înþelegeri scrise cu diferiþi parteneri pentru desfãºurarea
activitãþii practice a elevilor; angajarea unora dintre absolvenþi la terminarea studiilor - 7 puncte;
SLAB - desfãºurarea activitãþii de instruire practicã a elevilor în baze proprii de calitate necorespunzãtoare sau absenþa
acestora; lipsa unor contracte, protocoale, înþelegeri scrise cu diferiþi parteneri pentru desfãºurarea activitãþii practice a elevilor
ºi neangajarea absolvenþilor la terminarea studiilor - 4 puncte.
N.B.: Criteriile prevãzute la pct. 1 ºi 2 se aplicã numai nivelurilor de învãþãmânt secundar ºi postliceal.

3. Relaþii de parteneriat cu instituþii similare din þarã ºi din strãinãtate

Standarde de evaluare:
BINE - unitatea ºcolarã are relaþii de parteneriat pe termen lung cu alte ºcoli ºi instituþii, în condiþiile legii, din þarã ºi din
strãinãtate: «înfrãþiri», participãri comune la programe ºi proiecte europene ºi naþionale, având ca finalitate instruirea ºi educaþia
- 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - unitatea ºcolarã are relaþii conjuncturale cu ºcoli ºi instituþii, în condiþiile legii, din þarã sau din
strãinãtate: vizite întâmplãtoare, corespondenþã, schimburi de publicaþii, activitãþi comune viitoare în fazã de proiect - 7 puncte;
SLAB - unitatea ºcolarã nu are relaþii cu alte ºcoli ºi instituþii sau are contacte rare ºi cu totul ocazionale - 4 puncte.
N.B.: Criteriul se aplicã tuturor nivelurilor de învãþãmânt.

4. Accesul la educaþie ºi formare profesionalã a grupurilor minoritare - religioase, etnice (inclusiv pentru români, în
zonele în care aceºtia sunt minoritari), dezavantajate economic ºi sociocultural

Standarde de evaluare:
BINE - unitatea de învãþãmânt are o politicã democraticã în asigurarea accesului liber ºi deplin la educaþie ºi formare
profesionalã al tuturor copiilor ºi tinerilor care îºi exprimã opþiunea pentru ºcoala respectivã - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - unitatea ºcolarã opereazã ºi cu alte criterii de selecþie pe lângã cele unanim acceptate - cunoºtinþe,
aptitudini, deprinderi -, are cerinþe ºi impune condiþionãri de naturã etnicã, religioasã, economicã sau socioculturalã - 7
puncte;
SLAB - acces discriminatoriu la educaþie ºi formare profesionalã; unitatea ºcolarã are o politicã de recrutare care
exclude anumite categorii de copii ºi tineri - 4 puncte.
N.B.: Criteriul se aplicã tuturor nivelurilor de învãþãmânt.

70
III. RESURSE UMANE
Personal didactic
1. Gradul de acoperire cu personal didactic calificat*)
*) Personalul calificat/specializat constituie diferenþa pânã la 100%.

Standarde de evaluare:
BINE - peste 15% (învãþãmânt postliceal ºi de ucenici), 25% (învãþãmânt primar, gimnazial, liceal ºi profesional) ºi,
respectiv, 50% (învãþãmânt preºcolar) - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - 15% (învãþãmânt postliceal ºi de ucenici), 25% (învãþãmânt primar, gimnazial, liceal ºi profesional)
ºi, respectiv, 50 % (învãþãmânt preºcolar) - 7 puncte;
SLAB - sub 15% (învãþãmânt postliceal ºi de ucenici), 25% (învãþãmânt primar, gimnazial, liceal ºi profesional) ºi,
respectiv, 50% (învãþãmânt preºcolar) - 4 puncte.

2. Structura personalului pe grade didactice ºi pe vechimea în învãþãmânt


————————————————————————————————————————————————————————————
——————-
Grade didactice/
Vechimea în Fãrã Cu Gradul II Gradul I Doctorat
învãþãmânt definitivat definitivat
————————————————————————————————————————————————————————————
——————-
0-10 ani
11-20 de ani
21-30 de ani
peste 30 de ani
———————————————————————————————————————————————————
N.B.: Tabelul de mai sus constituie o situaþie statisticã, nestandardizatã, conform fiºei de evaluare a resurselor umane.

3. Proporþia personalului didactic titular pentru învãþãmântul de stat ºi, respectiv, cu norma de bazã în
învãþãmântul particular, în unitatea de învãþãmânt

Standarde de evaluare:
BINE - peste 15% (învãþãmânt postliceal ºi de ucenici), 25% (învãþãmânt primar, gimnazial, liceal ºi profesional) ºi,
respectiv, 50% (învãþãmânt preºcolar) - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - 15% (învãþãmânt postliceal ºi de ucenici), 25% (învãþãmânt primar, gimnazial, liceal ºi
profesional) ºi, respectiv, 50% (învãþãmânt preºcolar) - 7 puncte;
SLAB - sub 15% (învãþãmânt postliceal ºi de ucenici), 25% (învãþãmânt primar, gimnazial, liceal ºi profesional) ºi,
respectiv, 50% (învãþãmânt preºcolar) - 4 puncte.

4. Proporþia personalului calificat cu pregãtirea psihopedagogicã adecvatã ºi care predã în specialitate

Standarde de evaluare:
BINE - peste 75% personal calificat cu pregãtire psihopedagogicã adecvatã ºi care predã în specialitate - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - 25%-75% personal calificat cu pregãtire psihopedagogicã adecvatã ºi care predã în specialitate - 7 puncte;
SLAB - sub 25% personal calificat cu pregãtire psihopedagogicã adecvatã ºi care predã în specialitate - 4 puncte.

5. Proporþia personalului didactic cu performanþe în activitatea didacticã ºi ºtiinþificã (activitãþi/stagii de


perfecþionare, doctorat, publicaþii etc.)

Standarde de evaluare:
BINE - peste 75% personal didactic cu performanþe în activitatea didacticã ºi ºtiinþificã - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - 25%-75% personal didactic cu performanþe în activitatea didacticã ºi ºtiinþificã - 7 puncte;
SLAB - sub 25% personal didactic cu performanþe în activitatea didacticã ºi ºtiinþificã - 4 puncte.

71
6. Continuitatea personalului didactic titular/cu norma de bazã în unitatea de învãþãmânt (proporþia personalului care îºi
continuã activitatea în unitatea respectivã pe parcursul unui ciclu de învãþãmânt)

Standarde de evaluare:
BINE - peste 75% din totalul personalului didactic titular/cu norma de bazã în unitatea de învãþãmânt - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - 50%-75% din totalul personalului didactic titular/cu norma de bazã în unitatea de învãþãmânt - 7
puncte;
SLAB - sub 50% din totalul personalului didactic titular/cu norma de bazã în unitatea de învãþãmânt - 4 puncte.

7. Raportul numãr de elevi/profesor

Standarde de evaluare:
BINE - raportul este mai mic decât sau egal cu media pe þarã corespunzãtoare nivelului de învãþãmânt - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - raportul este mai mare cu pânã la 5 elevi decât media pe þarã corespunzãtoare nivelului de învãþãmânt
- 7 puncte;
SLAB - raportul este mai mare cu mai mult de 5 elevi decât media pe þarã corespunzãtoare nivelului de învãþãmânt - 4
puncte.

Personal didactic auxiliar


1. Gradul de acoperire cu personal didactic auxiliar calificat

Standarde de evaluare:
BINE peste 75% personal didactic auxiliar calificat - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR 50%-75% personal didactic auxiliar calificat - 7 puncte;
SLAB sub 50% personal didactic auxiliar calificat - 4 puncte.

IV. BAZA MATERIALÃ/PATRIMONIUL ªI CONCORDANÞA CU NUMÃRUL DE ELEVI ÎNSCRIªI


Bazã materialã proprie/închiriatã
1. Starea fizicã a spaþiilor ºcolare ºi încadrarea în normele de ergonomie ºi igienã ºcolarã:
- condiþii privind spaþiul/elev în sãlile de clasã (1,8-2,1 m‚/loc suprafaþã utilã) - 1 punct;
- condiþii privind spaþiul/elev în laboratoare, cabinete, ateliere ºcolare (idem) - 1 punct;
- condiþii de iluminat corespunzãtoare asigurãrii unei bune vizibilitãþi - 1 punct;
- condiþii corespunzãtoare de încãlzire (temperaturã) - 1 punct;
- curãþenia ºcolii - 1 punct;
- starea grupurilor sanitare - 1 punct;
- condiþii ergonomice privind mobilierul ºcolar ºi adaptarea la vârsta elevilor - 1 punct;
- condiþii ergonomice privind utilajele din atelierele ºcolare ºi adaptarea la vârsta elevilor - 1 punct;
- condiþii de ventilare a spaþiilor - 1 punct;
- condiþii de respectare a normelor P.S.I. - 1 punct.

Standarde de evaluare:
BINE - 8-10 = 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - 5-7 = 7 puncte;
SLAB - sub 5 = 4 puncte.

2. Numãrul de cabinete, laboratoare, ateliere/ferme ºcolare, sãli de sport etc. în raport cu numãrul disciplinelor
cuprinse în planurile de învãþãmânt ºi funcþionalitatea acestora (instalaþii de apã, gaz, ventilaþie etc.)

Standarde de evaluare:
BINE - existã cabinete, laboratoare, ateliere/ferme ºcolare, salã de sport etc., funcþionale pentru toate disciplinele cuprinse
în planul de învãþãmânt sau pentru grupuri de discipline înrudite - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - existã cabinete, laboratoare, ateliere/ferme ºcolare, salã de sport etc., funcþionale pentru unele discipline
cuprinse în planul de învãþãmânt sau pentru grupuri de discipline înrudite - 7 puncte;
SLAB - nu existã cabinete, laboratoare, ateliere/ferme ºcolare, salã de sport etc. pentru nici una dintre disciplinele
cuprinse în planul de învãþãmânt sau pentru grupuri de discipline înrudite - 4 puncte.

72
3. Numãrul de schimburi în care funcþioneazã ºcoala

Standarde de evaluare:
BINE - ºcoala funcþioneazã cu unul sau douã schimburi; sunt respectate atât durata orelor de curs ºi a pauzelor, cât ºi
programarea cursurilor dimineaþa pentru elevii din învãþãmântul primar - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - ºcoala funcþioneazã cu unul sau douã schimburi, dar sunt afectate atât durata orelor de curs ºi a
pauzelor, cât ºi programarea cursurilor pe parcursul zilei - 7 puncte;
SLAB - ºcoala funcþioneazã cu trei schimburi; sunt afectate drastic atât durata orelor de curs ºi a pauzelor, cât ºi programarea
cursurilor - 4 puncte.

4. Biblioteca ºcolarã ºi dotarea acesteia

Standarde de evaluare:
BINE - ºcoala dispune de bibliotecã (depozit de cãrþi ºi salã de lecturã), de fond de carte adecvat nivelului de învãþãmânt
ºi de sistem de evidenþã pentru fluxurile de cititori - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - ºcoala dispune de bibliotecã (depozit de cãrþi), de fond de carte ºi de sistem de evidenþã pentru
fluxurile de cititori - 7 puncte;
SLAB - ºcoala nu dispune de bibliotecã - 4 puncte.

5. Dotarea unitãþii ºcolare cu mijloace de învãþãmânt pentru disciplinele prevãzute în planul de învãþãmânt, cu
echipamente audiovizuale ºi tehnologie informaticã ºi de comunicaþii (o reþea de 8-10 calculatoare multimedia) ºi conectare
la Internet

Standarde de evaluare:
BINE - ºcoala dispune de toate categoriile de mijloace de învãþãmânt (aparaturã de laborator, utilaje pentru ateliere,
mijloace audiovizuale - filme didactice pe casete video, casete audio, diapozitive, folii pentru retroproiecþie etc. -, modele ºi
naturalizãri, material grafic, jocuri ºi jucãrii) pentru toate disciplinele de învãþãmânt, de echipamente audiovizuale, precum ºi
de tehnologie informaticã ºi de comunicaþii (o reþea de 8-10 calculatoare), conectare la Internet - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - ºcoala dispune de unele categorii de mijloace de învãþãmânt (aparaturã de laborator, utilaje pentru
ateliere, mijloace audiovizuale - filme didactice pe casete video, casete audio, diapozitive, folii pentru retroproiecþie etc. -,
modele ºi naturalizãri, material grafic, jocuri ºi jucãrii) pentru unele discipline din planul de învãþãmânt, echipamente audiovizuale,
precum ºi de tehnologie informaticã ºi de comunicaþii (4-6 calculatoare) - 7 puncte;
SLAB - ºcoala dispune de unele categorii de mijloace de învãþãmânt (aparaturã de laborator, utilaje pentru ateliere,
mijloace audiovizuale - filme didactice pe casete video, casete audio, diapozitive, folii pentru retroproiecþie etc. -, modele ºi
naturalizãri, material grafic, jocuri ºi jucãrii) pentru unele discipline din planul de învãþãmânt - 4 puncte.

6. Numãrul mediu de elevi/clasã

Standarde de evaluare:
BINE - raportul optim prevãzut de legislaþia în vigoare în funcþie de nivelul de învãþãmânt - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - raportul prevãzut de legislaþie este depãºit cu maximum 5 copii/elevi în funcþie de nivelul de ºcolarizare
- 7 puncte;
SLAB - raportul prevãzut de legislaþie este depãºit cu mai mult de 5 copii/elevi în funcþie de nivelul de ºcolarizare - 4
puncte.

V. CURRICULUM

Formularea clarã a finalitãþilor programului de pregãtire, având în vedere ce trebuie sã ºtie, sã ºtie sã facã ºi sã ºtie sã fie
elevul la absolvire.
1. Curriculumul ºcolii pentru fiecare nivel de ºcolarizare, profil ºi specialitate:
1.1. plan de învãþãmânt identic cu cel din învãþãmântul de stat;
1.2. plan de învãþãmânt alternativ celui din învãþãmântul de stat, aprobat de Ministerul Educaþiei Naþionale;
1.3. programe ºcolare identice cu cele din învãþãmântul de stat (obiective operaþionale, conþinuturi);
1.4. programe ºcolare alternative (obiective operaþionale, conþinuturi), aprobate de Ministerul Educaþiei Naþionale;
1.5. auxiliare curriculare (manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare a curriculumului, portofolii de predare-învãþare,
culegeri de probleme, exerciþii, îndrumar pentru aplicaþii practice).

73
Standarde de evaluare:
BINE - ºcoala dispune de planuri, programe, auxiliare curriculare identice cu cele din învãþãmântul de stat sau alternative,
aprobate de Ministerul Educaþiei Naþionale, pentru toate disciplinele - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - ºcoala dispune de planuri, programe, auxiliare curriculare identice cu cele din învãþãmântul de stat
sau alternative, aprobate de Ministerul Educaþiei Naþionale, pentru cel puþin jumãtate din disciplinele cuprinse în planul de
învãþãmânt - 7 puncte;
SLAB - ºcoala dispune de planuri, programe, auxiliare curriculare identice cu cele din învãþãmântul de stat sau alternative,
aprobate de Ministerul Educaþiei Naþionale, pentru mai puþin de jumãtate din disciplinele cuprinse în planul de învãþãmânt - 4
puncte.

VI. CALITATEAACTIVITÃÞII CADRELOR DIDACTICE

1. Calitatea documentelor didactice necesare în procesul de instruire (planificarea anualã ºi semestrialã a materiei,
planuri de lecþii, instrumente de evaluare)

Standarde de evaluare:
BINE - peste 75% din personalul didactic are planificãri anuale, semestriale ºi de evaluare, instrumente de evaluare
formativã, corespunzãtor programelor ºcolare în vigoare - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - 50%-75% din personalul didactic are planificãri anuale, semestriale ºi de evaluare, instrumente de
evaluare formativã, corespunzãtor programelor ºcolare în vigoare - 7 puncte;
SLAB - sub 50% din personalul didactic are planificãri anuale, semestriale ºi de evaluare, instrumente de evaluare
formativã, corespunzãtor programelor ºcolare în vigoare - 4 puncte.

2. Eficacitatea utilizãrii mijloacelor, materialelor ºi a echipamentelor didactice în procesul de predare-învãþare

Standarde de evaluare:
BINE - utilizarea integralã ºi eficientã a resurselor materiale ºi adecvarea la obiectivele educaþionale - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - utilizarea parþialã ºi ocazionalã a resurselor materiale existente - 7 puncte;
SLAB - resursele materiale nu sunt utilizate - 4 puncte.

3. Desfãºurarea de activitãþi extracurriculare ºi de interes comunitar

Standarde de evaluare:
BINE - activitãþi extracurriculare ºi de interes comunitar, centrate pe interesele beneficiarilor, organizate sistematic - 10
puncte;
SATISFÃCÃTOR - activitãþi extracurriculare ºi de interes comunitar, organizate ocazional ºi/sau puþin centrate pe interesele
beneficiarilor - 7 puncte;
SLAB - lipsa activitãþilor extracurriculare ºi de interes comunitar - 4 puncte.
N.B.: Comisia de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar nu evalueazã procesul didactic propriu-zis, ci
utilizeazã documentele emise de structurile teritoriale sau naþionale cu atribuþii în acest sens.

VII. EFICIENÞA INTERNÃ A UNITÃÞII DE ÎNVÃÞÃMÂNT

1. Politica de recrutare a populaþiei ºcolare (pe baza rezultatelor examenului de capacitate/bacalaureat ºi/sau a altor
probe de cunoºtinþe)

Standarde de evaluare:
BINE - admitere exigentã; peste 2 candidaþi înscriºi pe un loc la admitere; ºcoala organizeazã examene de selecþie severe,
cu teste ºi probe de cunoºtinþe standardizate - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - admitere fãrã dificultãþi majore; mai puþin de 2 candidaþi înscriºi pe un loc la admitere; ºcoala
organizeazã examen de selecþie cu probe scrise - 7 puncte;
SLAB - numãrul de elevi înscriºi este mai mic decât sau egal cu numãrul locurilor; ºcoala nu organizeazã examen de
admitere - 4 puncte.

2. Rata de admitere în ºcoalã (raportul dintre numãrul de elevi admiºi/numãrul de elevi înscriºi)

Standarde de evaluare:
BINE - ratã de admitere sub 0,5 - 10 puncte;
74
SATISFÃCÃTOR - ratã de admitere peste 0,5 - 7 puncte;
SLAB - ratã de admitere peste 0,5 - 4 puncte.

3. Rata de promovabilitate

Standarde de evaluare:
BINE - valorile ratei/an ºcolar depãºesc media pe þarã - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - valorile ratei/an ºcolar sunt apropiate de media pe þarã (+1%) - 7 puncte;
SLAB - valorile ratei/an ºcolar sunt mai mici cu peste 1% faþã de media pe þarã - 4 puncte.

4. Rata de repetenþie

Standarde de evaluare:
BINE - valorile ratei/an ºcolar sunt mai mici faþã de media pe þarã - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - valorile ratei/an ºcolar sunt apropiate de media pe þarã (§1%) - 7 puncte;
SLAB - valorile ratei/an ºcolar sunt mai mari cu peste 1% faþã de media pe þarã - 4 puncte.

5. Rata de abandon

Standarde de evaluare:
BINE - valorile ratei/an ºcolar sunt mai mici faþã de media pe þarã - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - valorile ratei/an ºcolar sunt apropiate de media pe þarã (§1%) - 7 puncte;
SLAB - valorile ratei/an ºcolar sunt mai mari cu peste 1% faþã de media pe þarã - 4 puncte.

6. Rezultate la examenul naþional de capacitate

Standarde de evaluare:
BINE - valorile ratei/an ºcolar depãºesc media pe þarã - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - valorile ratei/an ºcolar sunt apropiate de media pe þarã (§1%) - 7 puncte;
SLAB - valorile ratei/an ºcolar sunt mai mici cu peste 1% faþã de media pe þarã - 4 puncte.

7. Rezultate la examenul naþional de bacalaureat

Standarde de evaluare:
BINE - valorile ratei/an ºcolar depãºesc media pe þarã - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - valorile ratei/an ºcolar sunt apropiate de media pe þarã (§1%) - 7 puncte;
SLAB - valorile ratei/an ºcolar sunt mai mici cu peste 1% faþã de media pe þarã - 4 puncte.

8. Rezultate la examenele de absolvire

Standarde de evaluare:
BINE - valorile ratei/an ºcolar depãºesc media pe þarã - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - valorile ratei/an ºcolar sunt apropiate de media pe þarã (§1%) - 7 puncte;
SLAB - valorile ratei/an ºcolar sunt mai mici cu peste 1% faþã de media pe þarã - 4 puncte.
N.B.: Se utilizeazã rezultatele prelucrate de structurile abilitate cu examinarea ºi evaluarea procesului de învãþãmânt.

VIII. EFICIENÞA EXTERNÃ A UNITÃÞII DE ÎNVÃÞÃMÂNT


1. Urmãrirea situaþiei absolvenþilor

Standarde de evaluare:
BINE existã situaþii complete despre inserþia absolvenþilor ºcolii pe o perioadã de 3 ani - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - existã informaþii sporadice despre inserþia absolvenþilor pe o perioadã de 3 ani - 7 puncte;
SLAB - nu existã informaþii concludente - 4 puncte.

2. Proporþia elevilor admiºi în nivelurile superioare de învãþãmânt

Standarde de evaluare:
BINE - valorile ratei/an ºcolar depãºesc media pe þarã - 10 puncte;
75
SATISFÃCÃTOR - valorile ratei/an ºcolar sunt apropiate de media pe þarã (§1%) - 7 puncte;
SLAB - valorile ratei/an ºcolar sunt mai mici cu peste 1% faþã de media pe þarã - 4 puncte.

3. Proporþia elevilor cu inserþie ºcolarã reuºitã pe piaþa forþei de muncã (angajaþi în meseria/profesia pentru care au
fost formaþi)

Standarde de evaluare:
BINE - valorile ratei/an ºcolar depãºesc media pe þarã - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - valorile ratei/an ºcolar sunt apropiate de media pe þarã (§1%) - 7 puncte;
SLAB - valorile ratei/an ºcolar sunt mai mici cu peste 1% faþã de media pe þarã - 4 puncte.

IX. PROGRAMUL MANAGERIAL ªI CALITATEA MANAGEMENTULUI

1.Îndeplinirea condiþiilor prevãzute în statutul personalului didactic de cãtre personalul de conducere - director/manager
(grad didactic, vechime, titular/norma de bazã în unitate) ºi calitatea proiectului de dezvoltare a ºcolii pe termen scurt (1-3 ani):

- îndeplinirea condiþiilor prevãzute în statutul personalului didactic de cãtre personalul de conducere - director/manager -
1 punct.
Proiectul cuprinde:
- datele cantitative ºi de ordin calitativ, cu interpretãrile aferente - 1 punct;
- obiectivul general ºi obiectivele specifice - 1 punct;
- fundamentarea maximalã ºi minimalã a proiectului - 1 punct;
- etapele transpunerii în realitatea imediatã - 1 punct;
- resursele umane angajate în realizarea proiectului - 1 punct;
- resursele materiale ºi financiare preconizate sã fie utilizate - 1 punct;
- bugetul prognozat - 1 punct;
- riscurile ºi avantajele proiectului - 1 punct;
- itemii de evaluare a proiectului - 1 punct.

Standarde de evaluare:
BINE - 8-10 = 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - 4-6 = 7 puncte;
SLAB - sub 4 = 4 puncte.

2. Competenþe manageriale în gestionarea resurselor financiare, materiale ºi umane, reflectate în:


- numãrul suficient de personal didactic calificat - 2 puncte;
- asigurarea unui proces instructiv-educativ de calitate prin pregãtirea corespunzãtoare a personalului calificat - 2 puncte;
- spaþii ºcolare ºi resurse educative suficiente pentru realizarea curriculumului - 2 puncte;
- existenþa documentelor care reglementeazã activitatea unitãþii ºcolare (regulamentul de ordine interioarã etc.) - 2 puncte;
- abilitatea atragerii de resurse financiare - 2 puncte.

Standarde de evaluare:
BINE - 8-10 = 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - 4-6 = 7 puncte;
SLAB - sub 4 = 4 puncte.

3. Politica privind formarea continuã a personalului didactic

Standarde de evaluare:
BINE - directorul ºcolii are preocupãri constante privind formarea continuã a personalului didactic, reflectate în participarea
majoritãþii cadrelor didactice (peste 50%) la activitãþi de perfecþionare în ultimii 3 ani - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - directorul ºcolii are preocupãri sporadice privind formarea continuã a personalului didactic, reflectate
în participarea unei anumite pãrþi (aproximativ 50%) a cadrelor didactice la activitãþi de perfecþionare în ultimii 3 ani - 7 puncte;
SLAB - directorul ºcolii nu se preocupã de formarea continuã a personalului didactic; sub 35% din cadrele didactice au
participat la activitãþi de perfecþionare în ultimii 3 ani - 4 puncte.

76
X. CLIMATUL ªCOLAR

1.Climatul ºcolar (atmosfera din ºcoalã, gradul de motivare a personalului didactic pentru activitatea intelectualã,
orientarea dominantã spre învãþare, prezenþa/absenþa conflictelor, a reclamaþiilor etc.)

Standarde de evaluare:
BINE - atmosferã pozitivã, preocupãri ale personalului didactic centrate pe activitatea profesionalã, lipsa conflictelor între
diverºii actori ai ºcolii - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - relaþii tensionate între cadrele didactice sau între acestea ºi managerul ºcolii - 7 puncte;
SLAB - atenþia personalului didactic este axatã pe aspecte colaterale activitãþii profesionale, prezenþa conflictelor ºi/sau a
reclamaþiilor etc. - 4 puncte.

XI. RESURSE FINANCIARE


1. Sursele de finanþare:
- buget local/taxe de ºcolarizare - 2 puncte;
- finanþarea ºcolii din partea fondatorilor - 2 puncte;
- finanþarea externã a ºcolii: donaþii, sponsorizãri etc. - 2 puncte;
- prestãri de servicii - 2 puncte;
- alte surse - 2 puncte.

Standarde de evaluare:
BINE - 8-10 = 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - 4-6 = 7 puncte;
SLAB - sub 4 = 4 puncte.

2. Ponderea venitului reinvestit în mijloace de învãþãmânt ºi în mobilier ºcolar

Standarde de evaluare:
BINE - peste 25% - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - 25% - 7 puncte;
SLAB - sub 25% - 4 puncte.

3. Costul mediu/elev în funcþie de nivelurile de învãþãmânt

Standarde de evaluare:
BINE - cu 5% peste media pe þarã - 10 puncte;
SATISFÃCÃTOR - media pe þarã § 5% - 7 puncte;
SLAB - cu 5% sub media pe þarã - 4 puncte.

77
ROMÂNIA
0,1,67(58/('8&$ ,(,&(5&(7 5,,ù,7,1(5(78/8,
CABINETUL MINISTRULUI
G-ral Berthelot 28-%XFXUHúWL– 70738, Tel: (+40 21) 3133315
Fax: (+40 21) 3124719

ORDIN

privind aprobarea Codului deontologic al membriloU &RPLVLHL 1D LRQDOH GH (YDOXDUH úL
$FUHGLWDUHDÌQY PkQWXOXL3UHXQLYHUVLWDUUHVSHFWLYDLFRPLVLLORUGHHYDOXDUHúLDFUHGLWDUHD
vQY PkQWXOXLSUHXQLYHUVLWDUMXGH HQHúLDOHPXQLFLSLXOXL%XFXUHúWL
 LQkQG FRQW GH SUHYHGHULOH 2UGRQDQ HL *XYHUQXOXL QU SULYLQG HYDOXDUHD úL DFUHGLWDUHD vQY PkQWXOXL
SUHXQLYHUVLWDUDSUREDW FXPRGLILF ULúLFRPSOHW ULSULQ/HJHDQU
$YkQG vQ YHGHUH GLVSR]L LLOH +* QU SHQWUX DSUREDUHD 5HJXODPHQWXOXL – FDGUX SULYLQG RUJDQL]DUHD úL
funF LRQDUHD &RPLVLHL 1D LRQDOH GH (YDOXDUH úL $FUHGLWDUH D ÌQY PkQWXOXL 3UHXQLYHUVLWDU SUHFXP úL D FRPLVLLORUGH
HYDOXDUHúLDFUHGLWDUHDvQY PkQWXOXLSUHXQLYHUVLWDUMXGH HQHúLDOHPXQLFLSLXOXL%XFXUHúWL
Luând în considerare prevederile Legii nr SULYLQG XQHOH P VXUL SHQWUX DVLJXUDUHD WUDQVSDUHQ HL vQ
H[HUFLWDUHDGHPQLW LORUSXEOLFHDIXQF LLORUSXEOLFHúLvQPHGLXOGHDIDFHULSUHYHQLUHDúLVDQF LRQDUHDFRUXS LHL
ÌQWHPHLXO+*QUSULYLQGRUJDQL]DUHDúLIXQF LRQDUHD0LQLVWHUXOXL(GXFD LHL&HUFHW ULLúL7LQHUHWXOXL

0,1,6758/('8&$ ,(,&(5&(7 5,,ù,7,1(5(78/8,


emite prezentul ordin:

Art.1. 6HDSURE &RGXOGHRQWRORJLFDOPHPEULORU&RPLVLHL1D LRQDOHGH(YDOXDUHúL$FUHGLWDUH


D ÌQY PkQWXOXL 3UHXQLYHUVLWDU UHVSHFWLY DL FRPLVLLORU GH HYDOXDUH úL DFUHGLWDUH D vQY PkQWXOXL
SUHXQLYHUVLWDUMXGH HQHúLDOHPXQLFLSLXOXL%XFXUHúWLFXSULQVvQDQH[DFDUHIDFHSDUWHLQWHJUDQW GLQ
prezentul ordin.

Art.2. 0HPEULL &RPLVLHL 1D LRQDOH GH (YDOXDUH úL $FUHGLWDUH D ÌQY PkQWXOXL 3UHXQLYHUVLWDU
UHVSHFWLY DL FRPLVLLORU GH HYDOXDUH úL DFUHGLWDUH D vQY PkQWXOXL SUHXQLYHUVLWDU MXGH HQH úL DOH
PXQLFLSLXOXL%XFXUHúWLYRUGXFHODvQGHSOLQLUHSUHYHGHULOHSUH]HQWXOXLRUGLQ

Art.3. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU,

ALEXANDRU ATHANASIU

%XFXUHúWL
Nr. 3466
Data 09.03.2004

78
Anexã la O.MECT nr 3466/09.03.2004

Codul deontologic al membrilor Comisiei Naþionale de Evaluare ºi Acreditare


a Învãþãmântului Preuniversitar, respectiv ai comisiilor de evaluare ºi acreditare
a învãþãmântului preuniversitar judeþene ºi ale municipiului Bucureºti

Capitolul I – Dispoziþii generale

Art.1. Codul deontologic al membrilor Comisiei Naþionale de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar,
respectiv ai comisiilor de evaluare ºi acreditare a învãþãmântului preuniversitar judeþene ºi ale municipiului Bucureºti reprezintã
un ansamblu de principii ºi de reguli de conduitã care trebuie sã guverneze activitatea acestora.
Art.2. Scopul Codului deontologic al membrilor Comisiei Naþionale de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar,
respectiv ai comisiilor de evaluare ºi acreditare a învãþãmântului preuniversitar judeþene ºi ale municipiului Bucureºti îl constituie
crearea cadrului etic necesar desfãºurãrii acestei activitãþi, astfel încât aceºtia sã îºi îndeplineascã toate obligaþiile care decurg din
aceastã activitate cu profesionalism ºi corectitudine ºi sã se abþinã de la orice faptã sau acþiune care ar putea aduce prejudicii
instituþiei pe care o reprezintã, respectiv Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului.
Art.3. Membrii Comisiei Naþionale de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar/ comisiilor de evaluare ºi
acreditare a învãþãmântului preuniversitar judeþene ºi ale municipiului Bucureºti sunt cadre didactice recunoscute prin
competenþã profesionalã ºi probitate moralã.

Capitolul II - Principiile fundamentale ºi norme de conduitã

Art.4. În desfãºurarea activitãþilor de evaluare ºi control la unitãþile de învãþãmânt preuniversitar, trebuie sã fie
respectate urmãtoarele principii :
(1) Competenþa profesionalã; acesta este principiul conform cãruia toate activitãþile desfãºurate de membrii Comisiei
Naþionale, respectiv ai comisiilor judeþene ºi ale municipiului Bucureºti sunt tratate cu profesionalism, imparþial, pe baza
cunoºtinþelor ºi aptitudinilor dobândite. În acest sens, aceºtia au urmãtoarele obligaþii:
a) sã aibã un nivel corespunzãtor de studii de specialitate, pregãtire ºi experienþã profesionalã adecvate;
b) sã cunoascã legislaþia de specialitate, sã se preocupe în mod constant ºi continuu pentru creºterea nivelului de pregãtire,
conform standardelor recunoscute în domeniu;
c) sã-ºi îmbunãtãþeascã competenþele ºi capacitãþile profesionale cerute de procedurile de evaluare;
d) sã semnaleze Preºedintelui ºi aparatului propriu al Comisiei Naþionale orice limite ale instrumentelor de evaluare,
criteriilor ºi baremelor cu care se opereazã ºi sã facã propuneri de îmbunãtãþire a metodelor, criteriilor ºi standardelor de
evaluare;
e) sã-ºi îndeplineascã toate obligaþiile prevãzute de metodologia de evaluare.
(2) Integritatea; acesta este principiul conform cãruia membrii Comisiei Naþionale, respectiv ai comisiilor judeþene ºi
ale municipiului Bucureºti trebuie sã respecte urmãtoarele reguli de conduitã:
a) sã-ºi exercite atribuþiile de serviciu cu onestitate, corectitudine, bun㠖 credinþã ºi responsabilitate;
b) sã respecte reglementãrile legale în vigoare ºi sã acþioneze în conformitate cu cerinþele activitãþii, neimplicându-se în
acele activitãþi în care au sau ar putea avea un interes personal;
c) sã activeze permanent cu conºtiinþa cã face un serviciu social important de care vor beneficia generaþii de elevi ºi cã de
rezultatele activitãþii acestora în unitãþile de învãþãmânt supuse evaluãrii va depinde viitorul lor ºcolar, profesional ºi socio-
cultural;
d) sã-ºi exercite puterea de apreciere în mod imparþial, þinând cont numai de circumstanþe pertinente, astfel încât în
procesul de luare a deciziilor, sã acþioneze potrivit actelor normative în vigoare;
e) sã se comporte astfel încât sã pãstreze ºi sã întãreascã încrederea publicului în integritatea, imparþialitatea ºi
eficacitatea membrilor Comisiei Naþionale, respectiv ai comisiilor judeþene ºi ale municipiului Bucureºti în procesul de luare
a deciziilor. Astfel, aceºtia nu trebuie sã accepte cadouri, servicii, invitaþii la masã ºi/sau alte invitaþii, avantaje de naturã
materialã sau personalã, foloase necuvenite prin poziþia lor oficialã, în interesul personal sau alte tentative de influenþare din
partea celor evaluaþi;
f) sã nu se implice în activitãþi sau în relaþii care ar putea afecta o evaluare obiectivã ºi sã înainteze o cerere de retragere
din Comisia Naþionalã/ comisiile judeþene, dacã intervine orice situaþie de incompatibilitate/ conflict de interese între calitatea
de evaluator ºi alte calitãþi care decurg din activitatea sa.
(3) Obiectivitatea; acesta este principiul conform cãruia concluziile ºi opiniile formulate de membrii Comisiei
Naþionale, respectiv ai comisiilor judeþene ºi ale municipiului Bucureºti în activitatea desfãºuratã trebuie sã se bazeze

79
exclusiv pe documentele analizate în temeiul standardelor naþionale de evaluare a instituþiilor de învãþãmânt preuniversitar,
fãrã influenþe externe. Astfel, aceºtia au urmãtoarele obligaþii:
a) sã întocmeascã rapoartele de evaluare/ de constatare în mod complet, obiectiv ºi în concordanþã cu criteriile ºi standardele
naþionale de evaluare ºi de acreditare a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar;
b) sã facã o evaluare obiectivã a tuturor aspectelor relevante din activitatea desfãºuratã ºi sã nu fie influenþaþi de propriile
interese sau de interesele altora în formarea propriei opinii;
c) sã- ºi fundamenteze concluziile ºi consemnãrile din rapoartele întocmite în timpul evaluãrii/ controlului exclusiv pe
documentele verificate, în conformitate cu criteriile ºi standardele naþionale de evaluare ºi de acreditare a instituþiilor de
învãþãmânt preuniversitar.
(4) Confidenþialitatea; acesta este principiul conform cãruia, în activitatea de evaluare ºi control pe care o desfãºoarã,
membrii Comisiei Naþionale, respectiv ai comisiilor judeþene ºi ale municipiului Bucureºti trebuie sã nu dezvãluie datele,
informaþiile ºi documentele despre care iau cunoºtinþã în exercitarea îndatoririlor de serviciu, sã nu utilizeze sau sã facã
publice aceste informaþii fãrã autorizare clarã ºi expresã ºi numai dacã existã un drept legal sau profesional sau au datoria de
a face acest lucru. În acest sens, aceºtia au urmãtoarele obligaþii:
a) sã semneze un angajament de confidenþialitate în momentul numirii în cadrul Comisiei Naþionale;
b) sã nu utilizeze în interes personal sau în beneficiul unui terþ informaþiile dobândite în îndeplinirea îndatoririlor de
serviciu;
c) sã trateze, în mod adecvat, toate informaþiile ºi documentele obþinute în exercitarea sau cu ocazia exercitãrii atribuþiilor
ºi obligaþiilor de serviciu, þinând cont de confidenþialitatea acestora;
d) sã nu foloseascã informaþiile obþinute în cursul activitãþii sale, în scopuri personale sau contrare legii.
(5) Neutralitatea; acesta este principiul conform cãruia membrii Comisiei Naþionale, respectiv ai comisiilor judeþene ºi
ale municipiului Bucureºti trebuie sã se abþinã de la exprimarea sau manifestarea pãrerilor ºi opiniilor lor referitoare la documentele
analizate cu ocazia desfãºurãrii activitãþii. În acest sens, aceºtia au urmãtoarele obligaþii:
a) sã aibã, în toate situaþiile, o atitudine de neutralitate în relaþiile sale cu pãrþile supuse evaluãrii/ controlului ºi sã
comunice cu aceºtia civilizat ºi politicos;
b) observaþiile pe care le transmit celor evaluaþi asupra documentelor ºcolare, dotãrilor, resurselor ºcolii etc. sã nu facã
obiectul comentariilor, aprecierilor sau obiecþiilor faþã de cei evaluaþi ºi nici al comparaþiilor cu alte unitãþi de învãþãmânt
preuniversitar;
c) sã nu emitã supoziþii cu privire la ºansele de autorizare/ acreditare/ menþinere a autorizaþiei/ acreditãrii ale unitãþii de
învãþãmânt evaluate/ controlate.

Capitolul III – Dispoziþii finale

Art.5. Nerespectarea regulilor de conduitã prevãzute de prezentul cod deontologic constituie abateri disciplinare ºi se
sancþioneazã conform prevederilor legale în vigoare.
Art.6. Prezentul cod deontologic se aprobã prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii ºi tineretului ºi se aplicã tuturor
membrilor Comisiei Naþionale de Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar, respectiv ai comisiilor de evaluare ºi
acreditare a învãþãmântului preuniversitar judeþene ºi ale municipiului Bucureºti.

80
Asigurarea calitãþii în învãþãmântul preuniversitar este unul din obiectivele majore ale Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii ºi, de altfel, un imperativ al etapei pe care o traversãm pe calea integrãrii europene.
Pentru aceasta, un mijloc important îl constituie cunoaºterea ºi aplicarea reglementãrilor legale existente privind
evaluarea ºi acreditarea unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar din sistemul public ºi din cel particular.
Pe baza rezultatelor evaluãrii instituþionale se acordã unitãþilor de învãþãmânt autorizaþia de încredere ºi acreditarea
sau se menþine acreditarea acelora care fac parte din sistemul naþional de învãþãmânt.
Evaluarea instituþionalã, coroboratã cu evaluarea procesului instructiv-educativ, poate conduce chiar la o ordonare
valoricã a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar în conºtiinþa publicului beneficiar, în funcþie de calitatea activitãþii
acestora.
Rolul cel mai important în activitatea de evaluare ºi, în acelaºi timp, primul pas, îl constituie autoevaluarea,
realizatã anual de conducerea unitãþilor de învãþãmânt. Astfel, se poate determina permanent dacã ºcoala este înscrisã
pe traseul unei activitãþi de calitate, în funcþie de criteriile ºi indicatorii verificaþi, în baza standardelor de evaluare.
Din acest punct de vedere, prezentul „Manual pentru autoevaluarea ºcolii“ este un instrument util directorului
de ºcoalã, rod al unei experienþe comune în sistemul de învãþãmânt preuniversitar.

81