You are on page 1of 8

NX: next-generation

projektowanie produktu – CAD

UGS PLM Solutions www.ugs.pl

Unigraphics NX dostarczany przez firm´ UGS PLM Solutions


to system CAD/CAM/CAE nowej generacji. Oferowany zestaw
zintegrowanych aplikacji, pozwala na wspomaganie wszelkich
prac zwiàzanych z rozwojem produktu, poczynajàc od za∏o˝eƒ
stylistycznych i projektu poprzez cyfrowà analiz´ i weryfikacj´, a˝ do
jego wytworzenia.
®
I N F O R M AC J A O PA R A S O L I D

Parasolid jest to sprawdzony, dok∏adny modeler geometrii rozwijany przez EDS w Cambridge, Anglia. Opracowany na potrzeby
najbardziej zaawansowanych aplikacji MCAD, jest obecnie wykorzystywany przez wielu ró˝nych, liczàcych si´ na rynku dostawców
oprogramowania CAD/CAM/CAE (ponad 1 milion licencji w 2002 roku).
Zaawansowana funkcjonalnoÊç Parasolid dostarczana jest w postaci biblioteki ponad 700 obiektowo zorientowanych funkcji,
które przygotowane sà do ∏atwej integracji z aplikacjà. Takie rozwiàzanie pozwala u˝ytkownikom Parasolid, szybko i bardzo efektywnie
wykorzystaç w swoich aplikacjach wiedz´ i wieloletnie doÊwiadczenie w modelowaniu geometrii ponad 500 programistów pracujàcych nad
rozwojem Parasolid.
Parasolid umo˝liwia u˝ytkownikom tworzenie modelu matematycznego obiektów, od prostopad∏oÊcianów, cylindrów i sto˝ków
do skomplikowanych kszta∏tów nowoczesnych samochodów czy ∏opat wirnika Êmig∏owca. EDS w pracach nad rozwojem Parasolid
wspó∏pracuje z najbardziej wymagajàcymi u˝ytkownikami z przemys∏u lotniczego i samochodowego poszukujàc rozwiàzaƒ dla
najtrudniejszych spotykanych w praktyce problemów. Rezultatem sà znakomite mo˝liwoÊci Parasolid w obszarach takich jak: zaokràglanie,
tworzenie modeli cienkoÊciennych, zszywanie bry∏ i powierzchni.
Strategiczne dla rozwoju oprogramowania EDS sà mo˝liwoÊci jakie daje Parasolid w zakresie zapisu danych. Koncepcja EDS polega
na „przezroczystej” dla u˝ytkownika wymianie modeli cyfrowych w zakresie ca∏ego projektu (przedsi´wzi´cia), pomi´dzy ró˝nymi
dyscyplinami, pomi´dzy u˝ytkownikami ró˝nych systemów (pochodzàcych od ró˝nych dostawców) MCAD. Koncepcja ta znana jest pod
nazwà „Parasolid Pipeline” i oznacza wymian´ modeli przechowywanych w formacie XT. Ten sposób zapewnia 100% niezawodnoÊç w
wymianie geometrii w odró˝nieniu od translacji poprzez format IGES czy STEP które mogà powodowaç utrat´ geometrii i inne b∏´dy.
Unikalna technologia „Tolerant Modeling” pozwala na rozpoznanie b∏´dów i ich kompensacje co stanowi, ˝e Parasolid jest najbardziej
niezawodnym „odbiorcà” danych importowanych z innych formatów.
Unigraphics NX - projektowanie produktu

Unigraphics to zaawansowany, skalowalny system CAD/


CAM/CAE. Dostarcza on spójne, zintegrowane narz´dzia do
wspomagania prac na ka˝dym etapie rozwoju produktu, od
wst´pnej koncepcji poprzez jego projekt, weryfikacj´ (cyfrowa
symulacja) do produkcji.

Unigraphics NX jest wersjà opartà na nowej technologii,


jest kolejnym etapem rozwoju sprawdzonej, rozwijanej od lat,
modu∏owej struktury Unigraphics opartej o jàdro systemowe
Parasolid1.

NX jest skrótem przyj´tym przez EDS dla okreÊlenia wizji


rozwoju oprogramowania MDA zbudowanego w technologii
„NeXt generation”. Technologia „NX” jest równie˝ platformà do
integracji najlepszych elementów z Unigraphics i I-deas.
W rozwoju oprogramowania, w automatyzacji procesów,
szczególnego znaczenia nabiera mo˝liwoÊç gromadzenia przez
klienta jego w∏asnego doÊwiadczenia i wiedzy w sposób który Wymiana danych i wspó∏praca mi´dzy aplikacjami
zapewnia ich ∏atwe wykorzystanie przez mniej doÊwiadczonych poprzez NX Gateway.
pracowników. Takie mo˝liwoÊci stwarza rozwijany od szeregu
wersji modu∏ Knowledge Fusion który w Unigraphics NX sta∏ (projektowanie form wtryskowych), Strength Wizard
si´ jeszcze bardziej dost´pnym i elastycznym narz´dziem do (obliczenia napr´˝eƒ), Progressive Die Wizard (projektowanie
gromadzenia wiedzy specjalistycznej przedsi´biorstwa. wykrojników post´powych).

Automatyzacja Procesów (Knowledge-Driven Automation) NX Gateway – NX Gateway pozwala u˝ytkownikom


– w oparciu o zebranà wiedz´ i doÊwiadczenie najlepszych firm Unigraphics NX rozszerzyç posiadane obecnie mo˝liwoÊci o
rozwijane sà specjalizowane modu∏y (wizards) prowadzàce narz´dzia z innych aplikacji EDS a w tym: Solid Edge,
u˝ytkownika przez ca∏y proces projektowy. Optymalizujà I-deas Digital Simulation (MasterFEM) oraz Imageware dla
one przebieg pracy oraz dostarczajà narz´dzi i bibliotek do najbardziej wymagajàcych powierzchni (szczególnie w przemyÊle
automatyzacji charakterystycznych, powtarzalnych dla procesu samochodowym) jak równie˝ jako wiodàca w obszarze Reverse
operacji. Unigraphics NX oferuje mi´dzy innymi Mold Wizard Engineering aplikacja.

Narz´dzia do projektowania z∏o˝eƒ w Unigraphics NX umo˝liwiajà


modelowanie najbardziej skomplikowanych produktów. Dost´pne analizy
Mold Wizard programu Unigraphics NX automatyzuje proces wzajemnego po∏o˝enia elementów ( przenikanie si´, luzy), ich kinematyki
projektowania form wtryskowych podpowiadajàc konstruktorowi sposób oraz w∏asnoÊci masowych pomagajà weryfikowaç poprawnoÊç ca∏ego
post´powania oparty na najlepszych, sprawdzonych wzorcach. z∏o˝enia.
Opisy modu∏ów CAD

Gateway
Modu∏ zarzàdzajàcy, zawierajàcy graficzne Êrodowisko pracy (GUI), tworzàcy
infrastruktur´ ∏àczàcà wszystkie modu∏y systemu Unigraphics NX. Umo˝liwia
wykonywanie podstawowych operacji takich jak, otwieranie istniejàcych plików
z cz´Êciami, tworzenie nowych plików, drukowanie rysunków technicznych i obrazów
z monitora, przenoszenie plików w formacie Parasolid oraz CGM (Computer Graphics
Metafiles). Umo˝liwia zarzàdzanie poszczególnymi warstwami rysunku, definiowanie
widoków i konfigurowanie obrazu na ekranie, kontrol´ wyÊwietlania zawierajàcà
ukrywanie obiektów oraz dost´p do systemu pomocy. Modu∏ zawiera tak˝e arkusz
kalkulacyjny który umo˝liwia budowanie rodzin elementów oraz zarzàdzanie nimi
i zwiàzkami mi´dzy parametrami ró˝nych cz´Êci. Dostarcza równie˝ narz´dzia do przeprowadzenia ró˝nego rodzaju analiz, od
najprostszych takich jak: obliczanie pola powierzchni, obj´toÊci, pomiar kàta czy d∏ugoÊci ∏uku po zaawansowanà analiz´ krzywych
oraz powierzchni (np. promienie krzywizny, refleksy, nachylenie).

Solids Modeling
Umo˝liwia modelowanie hybrydowe, tzn. pozwala na ∏àczenie obiektów modelowanych parametrycznie z modelami
geometrycznymi nie sparametryzowanymi. Ten nowoczesny modu∏ daje u˝ytkownikom mo˝liwoÊç wykorzystywania zarówno
klasycznie tworzonych obiktów jak i sparametryzowanych modeli w zintegrowanym Êrodowisku. Modu∏ Solids Modeling pozwala
tworzyç modele pr´towe, powierzchnie i bry∏y przez przesuwanie krzywych (generatorów) wzd∏u˝ innych, dowolnych krzywych
(kierownic) lub przez ich obrót wokó∏ dowolnych osi. Pozwala poddawaç te modele operacjom Boole’owskim. Unigraphics NX
posiada bardzo efektywne narz´dzia do edycji wymiarów (parametrów) pozwalajàce na szybkà modyfikacj´ modelu. Unikalna
technologia (Direct Modeling eXtensions ) pozwala na nadanie parametrów importowanej geometrii, bez wzgl´du na êród∏a jej
pochodzenia. Modu∏ ten zawiera równie˝ szkicownik umo˝liwiajàcy szybkie i wydajne, parametryczne projektowanie wst´pne.

Features Modeling
Umo˝liwia szybkie tworzenie i zmienianie fragmentów projektowanego elementu poprzez wykorzystanie wst´pnie zdefiniowanych
form geometrycznych (features) jako typowych cech konstrukcyjnych. Oferuje do tego celu zestaw bry∏ elementarnych,
obejmujàcych: walce, prostopad∏oÊciany, sto˝ki i kule oraz mo˝liwoÊci tworzenia otworów, rowków, wg∏´bieƒ, wyst´pów
prostopad∏oÊciennych i walcowych jak równie˝ zaokràgleƒ i fazowania kraw´dzi. Daje równie˝ mo˝liwoÊç drà˝enia bry∏ i tworzenia
obiektów o cienkich Êcianach. Te typowe, konstrukcyjne formy geometryczne sà sparametryzowane, co pozwala na edycj´
wymiarów samej formy geometrycznej jak równie˝ wymiarów okreÊlajàcych jej po∏o˝enie.

Freeform Modeling
Freeform Modeling, ∏àczàc dwie techniki modelowania – bry∏owà i powierzchniowà, umo˝liwia
projektowanie najbardziej skomplikowanych powierzchni, takich na przyk∏ad które znajdujà si´
na samochodach czy w rozga∏´zionych kolektorach. Modu∏ ten daje mo˝liwoÊç tworzenia wielu
typów powierzchni, sà to mi´dzy innymi, powierzchnie prostokreÊlne, powierzchnie prowadzone
przez krzywe, powierzchnie typu swept, powierzchnie sto˝kowe, powierzchnie słu˝àce do
łàczenia istniejàcych powierzchni (bridge), powierzchnie słu˝àce do zamykania otworów (n-sided).
Zapewnia tworzenie g∏adkich przejÊç ∏àczàcych przerwy mi´dzy powierzchniami. Modu∏ ten daje
tak˝e mo˝liwoÊç rozpinania powierzchni dopasowanej z zadanà dok∏adnoÊcià do siatki krzywych lub
zbioru („chmury”) punktów. Modele powierzchni mogà byç korygowane przez modyfikowanie linii
definiujàcych te powierzchnie, zmienianie wartoÊci liczbowych parametrów lub zale˝noÊci sterujàcych np. zmiennym promieniem
zaokràglenia lub zmianà pola przekroju poprzecznego bry∏y.

Freeform Shape
Unigraphics NX Freeform Shape rozszerza mo˝liwoÊci modu∏u Freeform Modeling. Oferuje in˝ynierom mo˝liwoÊci tworzenia
i edycji powierzchni które zwykle wykorzystywane sà w poczàtkowym okresie tworzenia koncepcji produktu. To co wyró˝nia
te narz´dzia to interaktywnoÊç i dynamiczny sposób pracy.
Drafting
Modu∏ ten pozwala na szybkie wykonywanie dokumentacji technicznej na podstawie modeli. Wymiary na rysunkach wykonawczych
sà skojarzone (asocjatywne) z trójwymiarowym modelem geometrycznym, co powoduje, ˝e sà automatycznie aktualizowane przy
zmianach dokonywanych w modelu. Zmniejsza to czas potrzebny do uaktualniania rysunków. Przy zmianach modelu uaktualniane
sà tak˝e rzuty zawierajàce linie niewidoczne i przekroje. Mo˝liwoÊç automatycznego rzutowania prostokàtnego widoków oraz
przekrojów jak te˝ tworzenia widoków czàstkowych pozwala na szybkie komponowanie rysunku technicznego. Unigraphics
NX wprowadzi∏ równie˝ unikalne rozwiàzania powsta∏e w oparciu o standard XML* nazwane – „Resource Bars”– (co mo˝emy
przet∏umaczyç jako „okno zasobów”) które sprzyjajà standaryzacji i wielokrotnemu wykorzystaniu raz wykonanych elementów.
U˝ytkownik mo˝e dostosowaç „Resource Bars” w ten sposób aby zawiera∏y standardowe elementy wzorcowe dla opracowania
dokumentacji 2D np. typowe dla u˝ytkownika formatki rysunkowe oraz wzorce rysunków dla typowych cz´Êci - wzorce te
zawierajà ramk´ rysunkowà oraz odpowiedni uk∏ad widoków modelu (narz´dzie te ma zastosowanie równie˝ w projektowaniu
i wytwarzaniu). Gdy u˝ytkownik „przeciàga” obiekt z „resource bars” do okna graficznego, w sposób automatyczny podsuwany
jest odpowiedni sposób post´powania. Wykorzystanie techniki „drag and drop” mo˝e w zdecydowany sposób zwi´kszyç
efektywnoÊç pracy w systemie jak równie˝ ∏atwo zapewniç, ˝e stosowane b´dà standardy firmy. Modu∏ Drafting umo˝liwia
tworzenie rysunków technicznych zgodnie z wymaganiami najcz´Êciej spotykanych norm, takich jak ANSI, ISO, DIN oraz JIS
dzi´ki dost´pnemu poprzez ikony zestawowi narz´dzi do tworzenia i opisu rysunków. Rysunki z∏o˝eniowe (∏àcznie z rysunkami
eksplodowanymi) mo˝na ∏atwo wykonywaç dzi´ki wykorzystywaniu danych z modu∏u Assembly Modeling.
*XML – oznacza extended Parasolid = bryła + informacja np. o teksturach.

Assembly Modeling
Modu∏ ten pozwala nie tylko na tworzenie z∏o˝enia z wczeÊniej wykonanych cz´Êci, lecz
tak˝e na projektowanie cz´Êci w kontekÊcie z∏o˝enia oraz na tworzenie modeli wzorcowych
(master models) tych cz´Êci, czyli na prac´ metodà „top – down”. Po∏o˝enie elementów
w z∏o˝eniu mo˝e byç ustalone wzgl´dem uk∏adu odniesienia lub przez elastyczne wi´zy z
innymi elementami z∏o˝enia. Ten sposób lokalizacji zwi´ksza sprawnoÊç dzia∏ania systemu i
zmniejszajà zapotrzebowanie na pami´ç masowà. Modelowanie parametryczne z∏o˝eƒ dostarcza
dodatkowych mo˝liwoÊci opisu wzajemnego po∏o˝enia cz´Êci sk∏adowych (co pozwala na
wykrywanie kolizji i uproszczonà analiz´ ruchu cz´Êci). Przyj´ta architektura pozwala dzieliç bardzo z∏o˝one struktury na fragmenty
co umo˝liwia projektowanie zespo∏owe. Cz∏onkowie zespo∏u majà mo˝liwoÊç pracy równoleg∏ej. Dost´p do projektowanych przez
zespó∏ cz´Êci, regulowany jest uprawnieniami danego u˝ytkownika lub jest zgodny z zasadami ustalonymi w module Manager.

Advanced Assemblies
Powy˝szy modu∏ zarzàdza ca∏ym z∏o˝eniem (mogàcym liczyç tysiàce cz´Êci), umo˝liwia wydzielanie fragmentów struktury
i operowanie danymi dotyczàcymi tylko wybranego fragmentu co przyspiesza (lub wr´cz umo˝liwia) prac´ z ogromnà iloÊcià cz´Êci.
Jego narz´dzia pozwalajà u˝ytkownikom zaoszcz´dziç czas zwiàzany z regeneracjà obrazu, dokonywaç analiz ca∏ego produktu
(np. pod kàtem luzów mi´dzy elementami), wybranych podsystemów lub fragmentów z∏o˝enia. Podzia∏ na fragmenty pozwala na
szybkà analiz´ oraz szybkie odtwarzanie widoków cieniowanych lub widoków z usuni´tymi liniami niewidocznymi. Gdy zachodzi
koniecznoÊç szybkiego wprowadzania zmian technicznych we fragmenty struktury bardzo z∏o˝onego produktu, mo˝na to szybko
zrealizowaç wydzielajàc interesujàce nas fragmenty i dzielàc zwiàzane z ich przeprojektowywaniem zadania mi´dzy cz∏onków
zespo∏u projektowego.

Geometric Tolerancing
Modu∏ przeznaczony do wstawiania oznaczeƒ odchy∏ek kszta∏tu i po∏o˝enia ju˝ na etapie modelowania 3D, jak
i wykonywania dokumentacji p∏askiej. Wstawiane w nim tolerancje, sà ÊciÊle zwiàzane z geometrià przestrzennà modelu,
co póêniej umo˝liwia wykonanie analiz wymiarowych i wariacyjnych (przeliczanie ∏aƒcuchów tolerancji) ca∏ych z∏o˝eƒ w module
QuickStack. Odchy∏ki kszta∏tu i po∏o˝enia wstawiane na modelu przestrzennym w ∏atwy sposób mogà byç importowane do
dokumentacji p∏askiej, co znacznie skraca czas jej generowania. Modu∏ wykorzystuje normy ANSI, ASME, oraz ISO. Podstawowe
korzyÊci wynikajàce z przypisywania do modelu informacji o odchy∏kach kszta∏tu i po∏o˝enia to przede wszystkim wyeliminowanie
nadmiaru danych wejÊciowych oraz u∏atwienie analiz technologiczno-konstrukcyjnych.
Opisy modu∏ów CAD

Sheet Metal Design


Sheet Metal Design zawiera podstawowe narz´dzia do modelowania elementów gi´tych
z blach. Znajduje zastosowanie w przemyÊle maszynowym, w projektowaniu podwozi,
wsporników i zawieszeƒ. Pozwala modelowaç zagi´cia, ko∏nierze, otwory specjalne,
rowki, wyci´cia i przet∏ocznia. Zawiera narz´dzia do tworzenia rozwini´ç konstrukcji
gi´tych. Oprócz tego w module tym oferujemy narz´dzie Flat Pattern do rozwini´ç
powierzchni p∏askich i cylindrycznych modeli, które nie by∏y tworzone poprzez funkcje
zawarte w Sheet Metal Design.

Advanced Sheet Metal Design


Advanced Sheet Metal Design jest rozszerzeniem opisanego powy˝ej Sheet Metal Design. Posiada dodatkowe funkcje, przeznaczone
do modelowania zaawansowanych geometrycznie ko∏nierzy i stycznych przejÊç pomi´dzy konstrukcjami gi´tymi
z blach. Ponadto opcja Flat Pattern zosta∏a rozbudowana o mo˝liwoÊç rozwijania wszelkich typów Êcian i powierzchni.

Visualize
Visualize jest to zaawansowane narz´dzie do wizualizacji – umo˝liwia wykorzystywanie ró˝nych poziomów jakoÊci obrazu,
odwzorowywanie (w technice renderingu) widoków i z∏o˝eƒ, tworzenie rzutów ortogonalnych i perspektywicznych oraz
korzystanie z ró˝nych, dowolnie rozmieszczonych êróde∏ Êwiat∏a, cieniowania i bibliotek struktur powierzchni materia∏ów
konstrukcyjnych. Modu∏ Visualize pozwala na realistyczne demonstrowanie nowych koncepcji i pomys∏ów klientom, dostawcom
oraz wspó∏pracownikom. Typowe jego zastosowanie to przygotowywanie przeglàdów projektów, propozycji nowych wyrobów,
prezentacji dla klientów oraz tworzenie materia∏ów marketingowych.

Biblioteki FAST lub BTC


Modu∏y te, (odpowiednio FAST firmy Falko Standard oraz BTC firmy BCT Technology Inc.) dostarczajà biblioteki typowych i
znormalizowanych elementów utworzonych w bry∏owym formacie systemu Unigraphics NX. Intuicyjny graficzny interfejs umo˝liwia
∏atwy dost´p do oferowanych obszernych bibliotek obejmujàcych mi´dzy innymi: Elementy Z∏àczne ISO, Elementy Z∏àczne ANSI,
Elementy Z∏àczne DIN, ∏o˝yska DIN czy Wyroby Stalowe DIN.

User-Defined Features
Pozwala w sposób interakcyjny tworzyç rodziny cz´Êci i cech konstrukcyjnych
(np. rowków) zdefiniowanych przez u˝ytkownika (UDF) w celu ich póêniejszego
zastosowania. Modu∏ ten zawiera wszystkie narz´dzia niezb´dne do wykorzystania
istniejàcego parametrycznego modelu bry∏y (utworzonego przy pomocy standardowych
narz´dzi modelujàcych systemu Unigraphics NX) a w tym narz´dzia potrzebne do:
ustalenia zwiàzków pomi´dzy poszczególnymi parametrami, do zdefiniowania zmiennych
wymiarujàcych, do ustalenia wymiarów domyÊlnych i podj´cia decyzji co do formy
w jakiej przedstawiony b´dzie obiekt po przywo∏aniu na ekran. Tworzone obiekty
UDF zapisywane sà w katalogu dost´pnym dla ka˝dego projektanta u˝ywajàcego tego
modu∏u. Gdy obiekt UDF zostanie do∏àczony do projektowanego modelu, wszystkie jego
parametry mogà byç poddane edycji przy u˝yciu zwyk∏ych technik edycyjnych,
a jego forma b´dzie taka, jakà za∏o˝y∏ jego twórca.

Open API (Application Programmer Interface)


Open API umo˝liwia programowanie aplikacji pracujàcych w Êrodowisku systemu Unigraphics, za pomocà wielu popularnych
obecnie j´zyków programowania, mi´dzy innymi C, C++, Java. Przy pomocy tego modu∏u u˝ytkownik mo˝na tak˝e kreowaç
zupe∏nie nowe obiekty.
WAVE Control
Zastosowanie technologii WAVE umo˝liwia projektowanie z wykorzystaniem
alternatywnych rozwiàzaƒ i wersji wyrobu. Umo˝liwia ona jednoczesne
projektowanie na poziomie pojedynczego elementu i koncepcji ca∏ego wyrobu.
Zmiany na poziomie wyrobu zgodnie z intencjà konstruktora sà automatycznie
przenoszone na wszystkie poziomy wyrobu. Projektowanie wed∏ug technologii
WAVE umo˝liwia tworzenie i rozwój produktów o wysokim poziomie
technicznym. Projektowanie nowej wersji odbywa si´ na podstawie struktury
kontrolnej. Opisuje ona projekt koncepcyjny wyrobu poprzez szkielet geometryczny i zmienne
parametry g∏ówne projektu. Wymagania wynikajàce z analiz in˝ynierskich CAE sà wbudowane
w model, a za pomocà PDM mo˝na zarzàdzaç poszczególnymi wersjami i zmianami.
Dzi´ki parametrycznej strukturze kontrolnej, ró˝niàce si´ projekty mogà byç szybko analizowane,
rozwijane i oceniane. Zmiany g∏ównych parametrów projektu zawartych w strukturze kontrolnej,
sà automatycznie i bezb∏´dnie kopiowane do szczegó∏owej struktury wyrobu pozwalajàc na zmian´ koncepcji nawet w koƒcowej
fazie rozwoju projektu.

Open GRIP (Graphics Interactive Programming).


J´zyk programowania Êredniego poziomu, dajàcy mo˝liwoÊci programowania w∏asnych aplikacji w obszarach CAD, CAM
oraz CAE systemu Unigraphics NX. Mogà to byç m. in. programy generujàce: geometri´ 3D, elementy dokumentacji p∏askiej,
programy na maszyny sterowane numerycznie, siatk´ MES na modelach obliczeniowych. Dzi´ki temu j´zykowi programowania do
opracowanych aplikacji mo˝emy tworzyç ró˝norodne menu i okna np.: dialogowe, kontrolne czy podpowiedzi. W zdecydowany
sposób upraszczajà one obs∏ug´ aplikacji programowanych przez u˝ytkownika. Znakomite narz´dzie do automatyzacji zadaƒ.

Translatory
Opracowane w systemie Unigraphics NX translatory IGES, DWG/DXF, STEP AP203 oraz STEP AP214 umo˝liwiajà szerokà
i sprawnà wymian´ modeli lub rysunków z praktycznie wszystkimi liczàcymi si´ aplikacjami CAD/CAM. Bardzo wa˝nym sposobem,
mo˝liwoÊcià przenoszenia danych jest format Parasolid który umo˝liwia praktycznie bezb∏´dne przenoszenie modeli 3D pomi´dzy
aplikacjami wykorzystujàcymi to jàdro systemowe (szczegó∏owe informacje str.2 lub aby znaleêç list´ aplikacji wykorzystujàcych
Parasolid www.edsplmsolutions.pl/parasolid.htm). Dost´pne sà równie˝ translatory bezpoÊrednie do oraz z systemów CATIA v4
oraz CADDS 4x/5x. Uzupe∏nieniem pe∏nej gamy narz´dzi do przenoszenia danych jest translator VDA-FS wykorzystywany do
translacji powierzchni, stosowany g∏ównie w przemyÊle samochodowym.

Rapid Prototyping
Rapid Prototyping zapewnia ∏atwy w u˝yciu i wydajny sposób na generowanie programów
akceptowanych przez maszyny przystosowane do szybkiego tworzenia prototypów
(np. stereolitografia). Modu∏ tworzy pliki w przemys∏owym formacie „STL”, co stwarza
u˝ytkownikowi mo˝liwoÊç szybkiego tworzenia materialnej kopii wirtualnego modelu.
Format „STL” wymaga przedstawienia modelu w formie bry∏y ograniczonej wieloma trójkàtnymi
fragmentami powierzchni. Modu∏ Rapid Prototyping potrafi szybko tworzyç reprezentacje bry∏
i powierzchni, zachowujàc okreÊlonà przez u˝ytkownika tolerancj´. Podczas pracy z modelami
tworzonymi powierzchniowo identyfikuje sàsiadujàce powierzchnie i wype∏nia luki z okreÊlonà
przez u˝ytkownika tolerancjà, ostrzegajàc, jeÊli powierzchnie nie tworzà zamkni´tej bry∏y. Specjalna
opcja wyÊwietlania umo˝liwia oglàdanie bry∏ ograniczonych powierzchniami, które przedstawione
sà w∏aÊnie za pomocà wielu elementarnych, trójkàtnych Êcianek.
ns Informacje o UGS PLM Solutions
e zarzàdzania danymi
Firmao UGS
produkcie
PLM Solutions,
(PDM), kooperacji
jest liderem
elektronicznej,
w zakresie zarzàdzania danymi o produkcie (PDM), kooperacji elektronicznej,

a (CAD/CAM/CAE)
oprogramowania
oraz us∏ug informatycznych,
do projektowania
dziedzin
i wytwarzania
okreÊlanych
(CAD/CAM/CAE)
wspólnym oraz us∏ug informatycznych, dziedzin okreÊlanych wspólnym

uktu” (Product Lifecycle


mianemManagement
„zarzàdzaniem
- PLM).
ca∏ymPosiada
cyklemponad
˝ycia produktu”
42.000 klientów
(Product Lifecycle Management - PLM). Posiada ponad 42.000 klientów

ku w oparciu o jeji technologi´.


ponad 2,8 miliona
Spó∏kastanowisk
dzia∏a przy
pracujàcych
wspó∏pracy
nazrynku
klientami,
w oparciu o jej technologi´. Spó∏ka dzia∏a przy wspó∏pracy z klientami,

acj´ procesów a tym


tworzàc
samym
rozwiàzania
wykorzystanie
umo˝liwiajàce
mo˝liwoÊci,
im transformacj´
jakie stwarza PLM.
procesów a tym samym wykorzystanie mo˝liwoÊci, jakie stwarza PLM.

k, w tym Structural
Dzi´ki
Dynamics
integracji
Research
wczeÊniejszej
Corporation
dzia∏alnoÊci
(SDRC),spó∏ek, w tym Structural Dynamics Research Corporation (SDRC),

PLM Solutions opracowa∏o


Engineeringwiodàce
Animation
technologie
Inc. (EAI)zarzàdzania
oraz UGS, UGS
danymi
PLMo produkcie
Solutions opracowa∏o wiodàce technologie zarzàdzania danymi o produkcie

jektowania, wytwarzania
(PDM), kooperacji
i analiz produktu
oraz oprogramowania
(CAD/CAM/CAE),do które
projektowania,
ostatecznie
wytwarzania i analiz produktu (CAD/CAM/CAE), które ostatecznie

acji o produktachstworzy∏y
i us∏ugachpodstawy
UGS PLMsektora
Solutions
PLM.
znajdà
Wi´cej
Paƒstwo
informacji
na stronie
o produktach i us∏ugach UGS PLM Solutions znajdà Paƒstwo na stronie

pl internetowej www.ugsplm.com lub www.ugs.pl

UGS PLM Solutions

UGS PLM Solutions Sp. z o.o. KOM-ODLEW Komputerowe Systemy Inżynierskie Sp. z o.o.
Al. Stanów Zjednoczonych 61A 30-439 Kraków, ul. Bluszczowa 25F
04-028 Warszawa ( 012 262 30 14, 012 262 30 15
tel.: (22) 516 30 92 Æ 012 262 30 16
fax: (22) 516 30 99
e-mail: info@ugs.pl
www.ugs.pl

E-mail: biuro@kom-odlew.pl

as are registered trademarks;


Teamcenter,
Experteam
Unigraphics,
is a service
Parasolid,
mark;Solid
andEdge,
Imageware
Femapisand
a I-deas are registered trademarks; Experteam is a service mark; and Imageware is a
rks or service marks used
trademark
herein of
areUGS
the property
PLM Solutions
of their
Inc.respective
All other owners.
logos, trademarks or service marks used herein are the property of their respective owners.
Copyright ©2004 UGS PLM Solutions Inc. All rights reserved.
Kwiecieƒ 2004