You are on page 1of 81

Dziennik Ustaw Nr 14 — 1700 — Poz.

76

76
KONWENCJA SZTOKHOLMSKA

w sprawie trwa∏ych zanieczyszczeƒ organicznych,


sporzàdzona w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


podaje do powszechnej wiadomoÊci:
W dniu 22 maja 2001 r. zosta∏a sporzàdzona w Sztokholmie Konwencja Sztokholmska w sprawie trwa∏ych
zanieczyszczeƒ organicznych, w nast´pujàcym brzmieniu:
Przek∏ad
KONWENCJA SZTOKHOLMSKA
W SPRAWIE TRWA¸YCH ZANIECZYSZCZE¡ ORGANICZNYCH
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1701 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1702 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1703 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1704 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1705 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1706 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1707 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1708 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1709 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1710 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1711 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1712 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1713 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1714 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1715 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1716 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1717 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1718 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1719 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1720 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1721 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1722 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1723 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1724 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1725 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1726 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1727 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1728 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1729 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1730 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1731 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1732 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1733 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1734 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1735 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1736 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1737 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1738 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1739 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1740 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1741 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1742 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1743 — Poz. 76

STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS


Dziennik Ustaw Nr 14 — 1744 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1745 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1746 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1747 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1748 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1749 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1750 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1751 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1752 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1753 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1754 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1755 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1756 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1757 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1758 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1759 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1760 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1761 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1762 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1763 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1764 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1765 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1766 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1767 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1768 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1769 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1770 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1771 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1772 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1773 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1774 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1775 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1776 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1777 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1778 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1779 — Poz. 76
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1780 — Poz. 76

Po zaznajomieniu si´ z powy˝szà konwencjà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:

— zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w niej zawartych,

— jest przyj´ta, ratyfikowana i potwierdzona,

— b´dzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 30 wrzeÊnia 2008 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski


L.S.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk