You are on page 1of 7

Dziennik Ustaw Nr 14 — 1781 — Poz.

77

77
OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 2 grudnia 2008 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwa∏ych zanieczyszczeƒ


organicznych, sporzàdzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e na pod- Chiƒska Republika Ludowa1) 13 sierpnia 2004 r.
stawie ustawy z dnia 13 czerwca 2008 r. o ratyfikacji
Republika Chorwacji 30 stycznia 2007 r.
Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwa∏ych zanie-
czyszczeƒ organicznych, sporzàdzonej w Sztokholmie Republika Cypryjska 7 marca 2005 r.
dnia 22 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 138, poz. 864) Prezy- Republika Czadu 10 marca 2004 r.
dent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 wrzeÊnia
2008 r. ratyfikowa∏ wy˝ej wymienionà konwencj´. Republika Czeska 6 sierpnia 2002 r.
Królestwo Danii2) 17 grudnia 2003 r.
Zgodnie z art. 26 ust. 1, Konwencja wesz∏a w ˝ycie
dnia 17 maja 2004 r. Wspólnota Dominiki 8 sierpnia 2003 r.
Republika Dominikaƒska 4 maja 2007 r.
Zgodnie z art. 26 ust. 2, w stosunku do Rzeczy-
Republika D˝ibuti 11 marca 2004 r.
pospolitej Polskiej Konwencja wejdzie w ˝ycie dnia
21 stycznia 2009 r. Arabska Republika Egiptu 2 maja 2003 r.
Republika Ekwadoru 7 czerwca 2004 r.
JednoczeÊnie podaje si´ do wiadomoÊci, co na-
st´puje: Paƒstwo Erytrea 10 marca 2005 r.
Republika Estoƒska 7 listopada 2008 r.
1) Nast´pujàce paƒstwa oraz organizacja
mi´dzynarodowa sta∏y si´ stronami Konwen- Federalna Demokratyczna
cji, sk∏adajàc dokumenty ratyfikacyjne, przy- Republika Etiopii 9 stycznia 2003 r.
j´cia, zatwierdzenia lub przystàpienia w po- Republika Wysp Fid˝i 20 czerwca 2001 r.
danych ni˝ej datach: Republika Filipin 27 lutego 2004 r.
Republika Albanii 4 paêdziernika 2004 r. Republika Finlandii 3 wrzeÊnia 2002 r.
Algierska Republika Ludowo- Republika Francuska 17 lutego 2004 r.
-Demokratyczna 22 wrzeÊnia 2006 r.
Republika Gaboƒska 7 maja 2007 r.
Republika Angoli 23 paêdziernika 2006 r.
Republika Gambii 28 kwietnia 2006 r.
Antigua i Barbuda 10 wrzeÊnia 2003 r.
Republika Ghany 30 maja 2003 r.
Republika Argentyƒska 25 stycznia 2005 r.
Republika Grecka 3 maja 2006 r.
Republika Armenii 26 listopada 2003 r.
Gruzja 4 paêdziernika 2006 r.
Zwiàzek Australijski 20 maja 2004 r.
Kooperacyjna Republika
Republika Austrii 27 sierpnia 2002 r. Gujany 12 wrzeÊnia 2007 r.
Republika Azerbejd˝anu 13 stycznia 2004 r. Republika Gwatemali 30 lipca 2008 r.
Wspólnota Bahamów 3 paêdziernika 2005 r. Republika Gwinei 11 grudnia 2007 r.
Królestwo Bahrajnu 31 stycznia 2006 r. Republika Gwinei-Bissau 6 sierpnia 2008 r.
Ludowa Republika Królestwo Hiszpanii 28 maja 2004 r.
Bangladeszu 12 marca 2007 r.
Republika Hondurasu 23 maja 2005 r.
Barbados 7 czerwca 2004 r.
Republika Indii 13 stycznia 2006 r.
Królestwo Belgii 25 maja 2006 r.
Islamska Republika Iranu 6 lutego 2006 r.
Republika Beninu 5 stycznia 2004 r.
Republika Islandii 29 maja 2002 r.
Republika Bia∏orusi 3 lutego 2004 r.
Jamajka 1 czerwca 2007 r.
Republika Boliwii 3 czerwca 2003 r.
Japonia 30 sierpnia 2002 r.
Republika Botswany 28 paêdziernika 2002 r.
Republika Jemeƒska 9 stycznia 2004 r.
Federacyjna Republika Brazylii 16 czerwca 2004 r.
Jordaƒskie Królestwo
Republika Bu∏garii 20 grudnia 2004 r. Haszymidzkie 8 listopada 2004 r.
Burkina Faso 31 grudnia 2004 r. ———————
1) Dotyczy Specjalnego Regionu Administracyjnego Hong-
Republika Burundi 2 sierpnia 2005 r.
kong i Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau.
Republika Chile 20 stycznia 2005 r. 2) Z wy∏àczeniem Wysp Owczych i Grenlandii.
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1782 — Poz. 77

Królestwo Kambod˝y 25 sierpnia 2006 r. Królestwo Niderlandów 28 stycznia 2002 r.


Kanada 23 maja 2001 r. Republika Federalna Niemiec 25 kwietnia 2002 r.
Paƒstwo Katar 10 grudnia 2004 r. Republika Nigru 12 kwietnia 2006 r.
Republika Kazachstanu 9 listopada 2007 r. Federalna Republika Nigerii 24 maja 2004 r.
Republika Kenii 24 wrzeÊnia 2004 r. Republika Nikaragui 1 grudnia 2005 r.
Republika Kirgiska 12 grudnia 2006 r. Niue 2 wrzeÊnia 2005 r.
Republika Kiribati 7 wrzeÊnia 2004 r. Królestwo Norwegii 11 lipca 2002 r.
Republika Kolumbii 22 paêdziernika 2008 r. Nowa Zelandia3) 24 wrzeÊnia 2004 r.
Zwiàzek Komorów 23 lutego 2007 r. Su∏tanat Omanu 19 stycznia 2005 r.
Demokratyczna Republika Islamska Republika Pakistanu 17 kwietnia 2008 r.
Konga 23 marca 2005 r.
Republika Panamy 5 marca 2003 r.
Republika Konga 12 lutego 2007 r.
Niezale˝ne Paƒstwo
Republika Korei 25 stycznia 2007 r. Papui-Nowej Gwinei 7 paêdziernika 2003 r.
Koreaƒska Republika Ludowo- Republika Paragwaju 1 kwietnia 2004 r.
-Demokratyczna 26 sierpnia 2002 r.
Republika Peru 14 wrzeÊnia 2005 r.
Republika Kostaryki 6 lutego 2007 r.
Republika Portugalska 15 lipca 2004 r.
Republika Kuby 21 grudnia 2007 r.
Republika Po∏udniowej Afryki 4 wrzeÊnia 2002 r.
Paƒstwo Kuwejt 12 czerwca 2006 r.
Republika Ârodkowoafrykaƒska 12 lutego 2008 r.
Laotaƒska Republika Ludowo-
Rumunia 28 paêdziernika 2004 r.
-Demokratyczna 28 czerwca 2006 r.
Republika Rwandy 5 czerwca 2002 r.
Królestwo Lesotho 23 stycznia 2002 r.
Federacja Saint Kitts i Nevis 21 maja 2004 r.
Republika Libaƒska 3 stycznia 2003 r.
Saint Lucia 4 paêdziernika 2002 r.
Republika Liberii 23 maja 2002 r.
Wielka Arabska Libijska Saint Vincent i Grenadyny 15 wrzeÊnia 2005 r.
D˝amahirija Ludowo- Republika Salwadoru 27 maja 2008 r.
-Socjalistyczna 14 czerwca 2005 r. Niezale˝ne Paƒstwo Samoa 4 lutego 2002 r.
Ksi´stwo Liechtensteinu 3 grudnia 2004 r. Republika Senegalu 8 paêdziernika 2003 r.
Republika Litewska 5 grudnia 2006 r. Republika Seszeli 3 czerwca 2008 r.
Wielkie Ksi´stwo Republika Sierra Leone 26 wrzeÊnia 2003 r.
Luksemburga 7 lutego 2003 r.
Republika Singapuru 24 maja 2005 r.
Republika ¸otewska 28 paêdziernika 2004 r.
Republika S∏owacka 5 sierpnia 2002 r.
By∏a Jugos∏owiaƒska
Republika Macedonii 27 maja 2004 r. Republika S∏owenii 4 maja 2004 r.
Republika Madagaskaru 18 listopada 2005 r. Demokratyczna Socjalistyczna
Republika Sri Lanki 22 grudnia 2005 r.
Republika Malediwów 17 paêdziernika 2006 r.
Królestwo Suazi 13 stycznia 2006 r.
Republika Mali 5 wrzeÊnia 2003 r.
Republika Sudanu 29 sierpnia 2006 r.
Królestwo Marokaƒskie 15 czerwca 2004 r.
Syryjska Republika Arabska 5 sierpnia 2005 r.
Islamska Republika
Mauretaƒska 22 lipca 2005 r. Konfederacja Szwajcarska 30 lipca 2003 r.
Republika Mauritiusu 13 lipca 2004 r. Królestwo Szwecji 8 maja 2002 r.
Meksykaƒskie Stany Republika Tad˝ykistanu 8 lutego 2007 r.
Zjednoczone 10 lutego 2003 r. Królestwo Tajlandii 31 stycznia 2005 r.
Sfederowane Stany Mikronezji 15 lipca 2005 r. Zjednoczona Republika Tanzanii 30 kwietnia 2004 r.
Republika Mo∏dowy 7 kwietnia 2004 r. Republika Togijska 22 lipca 2004 r.
Ksi´stwo Monako 20 paêdziernika 2004 r. Republika Trynidadu i Tobago 13 grudnia 2002 r.
Mongolia 30 kwietnia 2004 r. Republika Tunezyjska 17 czerwca 2004 r.
Republika Mozambiku 31 paêdziernika 2005 r. Tuvalu 19 stycznia 2004 r.
Zwiàzek Myanmar 19 kwietnia 2004 r. Republika Ugandy 20 lipca 2004 r.
Republika Namibii 24 czerwca 2005 r. ———————
3) Z wy∏àczeniem terytorialnym Tokelau do czasu z∏o˝enia
Republika Nauru 9 maja 2002 r.
depozytariuszowi stosownego oÊwiadczenia przez rzàd
Nepal 6 marca 2007 r. Nowej Zelandii, w oparciu o konsultacje z tym terytorium.
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1783 — Poz. 77

Ukraina 25 wrzeÊnia 2007 r. Republika Wybrze˝a KoÊci


S∏oniowej 20 stycznia 2004 r.
Wschodnia Republika Urugwaju 9 lutego
2004 r. Wyspy Cooka 29 czerwca 2004 r.
Republika Vanuatu 16 wrzeÊnia 2005 r. Republika Wysp Marshalla 27 stycznia 2003 r.
Boliwariaƒska Republika Wyspy Salomona 28 lipca 2004 r.
Wenezueli 19 kwietnia 2005 r. Demokratyczna Republika Wysp
Âwi´tego Tomasza i Ksià˝´cej 12 kwietnia 2006 r.
Republika W´gierska 14 marca 2008 r.
Republika Zambii 7 lipca 2006 r.
Zjednoczone Królestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej 17 stycznia 2005 r. Zjednoczone Emiraty Arabskie 11 lipca 2002 r.
Socjalistyczna Republika Republika Zielonego Przylàdka 1 marca 2006 r.
Wietnamu 22 lipca 2002 r. Wspólnota Europejska 16 listopada 2004 r.
2) Przy sk∏adaniu dokumentów ratyfikacyjnych, zatwierdzenia lub przystàpienia podane
ni˝ej paƒstwa oraz organizacja mi´dzynarodowa z∏o˝y∏y nast´pujàce deklaracje:

Republika Argentyƒska The Argentine Republic

Deklaracja: Declaration:

„Zgodnie z artyku∏em 25 ust´p 4 Konwencji Sztok- ”In accordance with article 25, paragraph 4 of the
holmskiej w sprawie trwa∏ych zanieczyszczeƒ orga- Stockholm Convention on Persistent Organic
nicznych, Republika Argentyƒska oÊwiadcza, ˝e ka˝da Pollutants, the Republic of Argentina declares that
poprawka do za∏àcznika A, B lub C wejdzie w ˝ycie dla any amendment to Annex A, B, or C shall enter into
Argentyny dopiero po z∏o˝eniu przez nià dokumentu force for Argentina only after it has deposited its
ratyfikacyjnego, przyj´cia, zatwierdzenia lub przystà- instrument of ratification, acceptance, approval or
pienia dotyczàcego tej˝e poprawki.” accession with respect thereto.”

Zwiàzek Australijski Australia


Deklaracja: Declaration:

„Zgodnie z artyku∏em 25 (4) [Konwencji], Rzàd ”In accordance with article 25 (4) [of the
Australii oÊwiadcza, ˝e ka˝da poprawka do za∏àczni- Convention], the Government of Australia declares
ka A, B lub C wejdzie w ˝ycie dopiero po z∏o˝eniu au- that any amendment to Annex A, B or C shall enter
stralijskiego dokumentu ratyfikacyjnego dotyczàcego into force only upon the deposit of Australia’s
tej˝e poprawki.” instrument of ratification with respect thereto.”

Republika Austrii The Republic of Austria

Deklaracja: Declaration:

„Republika Austrii oÊwiadcza, zgodnie z artyku- ”The Republic of Austria declares in accordance
∏em 18 ust´p 2 Konwencji, ˝e przyjmuje oba Êrodki with Article 18 paragraph 2 of the Convention that it
rozstrzygania sporów wymienione w ust´pie 2 jako accepts both of the means of dispute settlement
obowiàzujàce w odniesieniu do ka˝dej strony przyj- mentioned in paragraph 2 as compulsory in relation
mujàcej obowiàzek dotyczàcy jednego lub obu tych to any party accepting an obligation concerning one
Êrodków rozstrzygania sporów.” or both of these means of dispute settlement.”

Królestwo Bahrajnu The Kingdom of Bahrain

Deklaracje: Declarations:
„1. Arbitra˝ zgodnie z procedurami przyj´tymi ”1. Arbitration according to the procedures
przez Konferencj´ Stron jest jedynà wià˝àcà procedu- adopted by the Conference of States Parties is the
rà dla Rzàdu Królestwa Bahrajnu w zakresie rozstrzy- only binding procedure for the Government of the
gania ka˝dego sporu dotyczàcego interpretacji lub Kingdom of Bahrain regarding resolving any dispute
wdra˝ania Konwencji. on the interpretation or implementation of the
Convention.
2. Ka˝da poprawka do za∏àczników A, B i C do 2. Any amendment to the Convention annexes A,
Konwencji nie b´dzie wià˝àca dla Królestwa Bahrajnu B and C will not be binding to the Kingdom of Bahrain
do czasu jej ratyfikacji zgodnie z przepisami konstytu- unless it is ratified according to the constitutional
cyjnymi.” rules.”
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1784 — Poz. 77

Ludowa Republika Bangladeszu The People’s Republic of Bangladesh

Deklaracja: Declaration:

„Zgodnie z artyku∏em 25 ust´p 4 Konwencji Sztok- ”Pursuant to Article 25, paragraph 4, of the
holmskiej w sprawie trwa∏ych zanieczyszczeƒ orga- Stockholm Convention on Persistent Organic
nicznych, Bangladesz niniejszym oÊwiadcza, ˝e ka˝da Pollutants, Bangladesh hereby declares that any
poprawka do za∏àcznika A, B lub C wejdzie w ˝ycie dla amendment to Annex A, B or C shall enter into force
Bangladeszu dopiero po z∏o˝eniu przez Bangladesz for Bangladesh only upon the deposit by Bangladesh
dokumentu ratyfikacyjnego, przyj´cia lub zatwierdze- of its instrument of ratification, acceptance or
nia dotyczàcego tej˝e poprawki.” approval with respect thereto.”

Republika Botswany The Republic of Botswana

Deklaracja: Declaration:

„Republika Botswany oÊwiadcza, zgodnie z arty- ”The Republic of Botswana declares pursuant to
ku∏em 25 (4), ˝e w odniesieniu do niej, ka˝da popraw- article 25 (4) that, with respect to it, any amendment
ka do za∏àcznika A, B lub C wejdzie w ˝ycie dla niej to Annex A, B or C shall enter into force for it only
dopiero po z∏o˝eniu przez nià dokumentu ratyfikacyj- after it has deposited an instrument of ratification,
nego, przyj´cia, zatwierdzenia lub przystàpienia acceptance, approval or accession with respect to
w odniesieniu do takiej poprawki.” such amendment.”

Chiƒska Republika Ludowa The People’s Republic of China

Deklaracja: Declaration:

”Zgodnie z postanowieniami artyku∏u 25 ”In accordance with the provisions of article 25,
ust´p 4 Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwa∏ych paragraph 4 of the Stockholm Convention on
zanieczyszczeƒ organicznych, w odniesieniu do Chiƒ- Persistent Organic Pollutants, with respect to the
skiej Republiki Ludowej, ka˝da poprawka do za∏àczni- People’s Republic of China, any amendment to
ka A, B lub C wejdzie w ˝ycie dopiero po z∏o˝eniu jej Annex A, B or C shall enter into force only upon the
dokumentu ratyfikacyjnego, przyj´cia, zatwierdzenia deposit of its instrument of ratification, acceptance,
lub przystàpienia dotyczàcego tej˝e poprawki.” approval or accession with respect thereto.”

Republika Indii The Republic of India


Deklaracja: Declaration:

„Ka˝da poprawka do za∏àcznika A, B lub C wejdzie ”Any amendment to Annex A, B or C shall enter
w ˝ycie jedynie po z∏o˝eniu swego dokumentu ratyfi- into force only upon the deposit of its instrument of
kacyjnego, przyj´cia, zatwierdzenia lub przystàpienia ratification, acceptance, approval or accession with
dotyczàcego tej˝e poprawki.” respect thereto.”

Kanada Canada

Deklaracja: Declaration:

„Zgodnie z artyku∏em 25 ust´p 4 Konwencji Sztok- ”Pursuant to Article 25, paragraph 4, of the
holmskiej w sprawie trwa∏ych zanieczyszczeƒ orga- Stockholm Convention on Persistent Organic
nicznych, Kanada niniejszym oÊwiadcza, ˝e ka˝da po- Pollutants, Canada hereby declares that any
prawka do za∏àcznika A, B lub C wejdzie w ˝ycie dla amendment to Annex A, B or C shall enter into force
Kanady dopiero po z∏o˝eniu przez Kanad´ dokumen- for Canada only upon the deposit by Canada of its
tu ratyfikacyjnego, przyj´cia lub zatwierdzenia doty- instrument of ratification, acceptance or approval
czàcego tej˝e poprawki.” with respect thereto.”

Republika Korei The Republic of Korea

Deklaracja: Declaration:
„Republika Korei, zgodnie z artyku∏em 25 ”The Republic of Korea, in accordance with
ust´p 4 Konwencji, oÊwiadcza, ˝e w odniesieniu do Article 25, paragraph 4 of the Convention, declares
Republiki Korei, ka˝da poprawka do za∏àcznika A, that, with respect to the Republic of Korea, any
B lub C wejdzie w ˝ycie dopiero po z∏o˝eniu jej doku- amendment to Annex A, B or C shall enter into force
mentu ratyfikacyjnego, przyj´cia, zatwierdzenia lub only upon the deposit of its instrument of ratification,
przystàpienia dotyczàcego tej˝e poprawki.” acceptance, approval or accession with respect
thereto.”
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1785 — Poz. 77

Ksi´stwo Liechtensteinu The Principality of Liechtenstein

Deklaracja: Declaration:

„Ksi´stwo Liechtensteinu oÊwiadcza, zgodnie ”The Principality of Liechtenstein declares in


z artyku∏em 18 ust´p 2 Konwencji, ˝e przyjmuje oba accordance with Article 18 paragraph 2 of the
Êrodki rozstrzygania sporów wymienione w tym ust´- Convention that it accepts both of the means of
pie jako obowiàzujàce w odniesieniu do ka˝dej strony dispute settlement mentioned in this paragraph as
przyjmujàcej obowiàzek dotyczàcy jednego lub obu compulsory in relation to any party accepting an
tych Êrodków rozstrzygania sporów.” obligation concerning one or both of these means of
dispute settlement.”

Republika Mauritiusu The Republic of Mauritius

Deklaracja: Declaration:

„Zgodnie z artyku∏em 25 ust´p 4 Konwencji Sztok- ”Pursuant to Article 25, paragraph 4, of the
holmskiej w sprawie trwa∏ych zanieczyszczeƒ orga- Stockholm Convention on Persistent Organic
nicznych, Republika Mauritiusu oÊwiadcza, ˝e wszel- Pollutants, the Republic of Mauritius declares that any
kie poprawki do za∏àcznika A, B lub C wejdà w ˝ycie amendments to Annex A, B or C shall enter into force
dla Republiki Mauritiusu dopiero po z∏o˝eniu przez for the Republic of Mauritius only upon the deposit by
Republik´ Mauritiusu jej dokumentu ratyfikacyjnego, the Republic of Mauritius of its instrument of
przyj´cia, zatwierdzenia lub przystàpienia dotyczàce- ratification, acceptance, approval or accession with
go tych˝e poprawek.” respect thereto.”

Sfederowane Stany Mikronezji The Federated States of Micronesia

Deklaracja: Declaration:

„1. Sfederowane Stany Mikronezji oÊwiadczajà, ”1. The Federated States of Micronesia declares in
˝e zgodnie z postanowieniami artyku∏u 25 accordance with the provisions of article 25,
ust´p 4 Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwa- paragraph 4 of the Stockholm Convention on
∏ych zanieczyszczeƒ organicznych, ka˝da poprawka Persistent Organic Pollutants, that any amendment to
do za∏àcznika A, B lub C wejdzie w ˝ycie dopiero po Annex A, B or C shall enter into force only upon the
z∏o˝eniu przez Sfederowane Stany Mikronezji ich do- deposit of the Federated States of Micronesia’s
kumentu ratyfikacyjnego, przyj´cia, zatwierdzenia lub instrument of ratification, acceptance, approval or
przystàpienia dotyczàcego tej˝e poprawki. accession thereto.

2. Sfederowane Stany Mikronezji oÊwiadczajà, ˝e 2. The Federated States of Micronesia declares in


zgodnie z artyku∏em 18 ust´p 2 Konwencji Sztokholm- accordance with Article 18, paragraph 2 of the
skiej w sprawie trwa∏ych zanieczyszczeƒ organicz- Stockholm Convention on Persistent Organic
nych przyjmujà oba Êrodki rozstrzygania sporów wy- Pollutants that it accepts both of the means of dispute
mienione w tym ust´pie jako obowiàzujàce w odnie- settlement mentioned in this paragraph as
sieniu do ka˝dej strony przyjmujàcej obowiàzek doty- compulsory in relation to any party accepting an
czàcy jednego lub obu tych Êrodków rozstrzygania obligation concerning one or both of these means of
sporów.” dispute settlement.”

Republika Mo∏dowy The Republic of Moldova

Deklaracja: Declaration:

„Zgodnie z artyku∏em 18 ust´p 2 Konwencji, Re- ”In accordance with article 18, paragraph 2 of the
publika Mo∏dowy przyjmuje oba Êrodki rozstrzygania Convention, the Republic of Moldova accepts both of
sporów wymienione w tym ust´pie jako obowiàzujà- the means of dispute settlement mentioned in this
ce w odniesieniu do ka˝dej strony, która przyjmuje paragraph as compulsory in relation to any party that
ten sam obowiàzek. accepts the same obligation.

Zgodnie z artyku∏em 25 ust´p 4 Konwencji, ka˝da Pursuant to article 25, paragraph 4, of the
poprawka do za∏àcznika A, B lub C wejdzie w ˝ycie dla Convention, any amendment to Annex A, B or C shall
Republiki Mo∏dowy dopiero po z∏o˝eniu jej dokumen- enter into force for the Republic of Moldova only
tu ratyfikacyjnego, przyj´cia, zatwierdzenia lub przy- upon the deposit of its instrument of ratification,
stàpienia dotyczàcego tej˝e poprawki.” acceptance or approval with respect thereto.”
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1786 — Poz. 77

Republika S∏owacka The Slovak Republic

Deklaracja: Declaration:

„Zgodnie z artyku∏em 25 ust´p 4 Konwencji Sztok- ”Pursuant to article 25, paragraph 4, of the
holmskiej w sprawie trwa∏ych zanieczyszczeƒ orga- Stockholm Convention on Persistent Organic
nicznych, Republika S∏owacka niniejszym oÊwiadcza, Pollutants, the Slovak Republic hereby declares that
˝e ka˝da poprawka do za∏àcznika A, B lub C wejdzie any amendment to Annex A, B or C shall enter into
w ˝ycie dla Republiki S∏owackiej dopiero po z∏o˝eniu force for the Slovak Republic only upon the deposit
przez Republik´ S∏owackà jej dokumentu ratyfikacyj- by the Slovak Republic of its instrument of
nego, przyj´cia, zatwierdzenia lub przystàpienia doty- ratification, acceptance, approval or accession with
czàcego tej˝e poprawki.” respect thereto.”

Republika S∏owenii The Republic of Slovenia

Deklaracja: Declaration:

„Zgodnie z artyku∏em 25 ust´p 4 Konwencji, Re- ”In accordance with article 25, paragraph 4 of the
publika S∏owenii niniejszym oÊwiadcza, ˝e ka˝da po- Convention, the Republic of Slovenia herewith
prawka do za∏àcznika A, B lub C wejdzie w ˝ycie do- declares, that any amendment to Annex A, B or C
piero po z∏o˝eniu jej dokumentu ratyfikacyjnego doty- shall enter into force only upon the deposit of its
czàcego tej˝e poprawki.” instrument of ratification with respect thereto.”

Syryjska Republika Arabska The Syrian Arab Republic

Deklaracja: Declaration:

„Ratyfikacja przez Syryjskà Republik´ Arabskà ni- ”The ratification of the Syrian Arab Republic to
niejszej Konwencji w ˝adnym razie nie b´dzie ozna- this Convention shall in no way signify the
cza∏a uznania Izraela ani te˝ wejÊcia w jakiekolwiek recognition of Israel or entail entry into any dealings
stosunki z Izraelem w kontekÊcie postanowieƒ tej with Israel in the context of the provisions of this
Konwencji.” Convention.”

Republika Vanuatu The Republic of Vanuatu

Deklaracja: Declaration:

„W odniesieniu do ust´pu 4 artyku∏u 25 Konwen- ”That in relation to paragraph 4 of Article 25 of


cji, ka˝da poprawka do za∏àcznika A, B lub C b´dzie the Convention, any amendment to Annex A, B or C
wià˝àca dla Republiki Vanuatu dopiero po z∏o˝eniu jej shall bind the Republic of Vanuatu only upon its
dokumentu ratyfikacyjnego lub przystàpienia w od- deposit of an instrument of ratification or accession
niesieniu do takich poprawek.” with respect to such amendments.”

Boliwariaƒska Republika Wenezueli The Bolivarian Republic of Venezuela

Deklaracja: Declaration:

„Zgodnie z artyku∏em 25 ust´p 4 Konwencji Sztok- ”In accordance with article 25, paragraph 4 of the
holmskiej w sprawie trwa∏ych zanieczyszczeƒ orga- Stockholm Convention on Persistent Organic
nicznych, Boliwariaƒska Republika Wenezueli Pollutants, the Bolivarian Republic of Venezuela
oÊwiadcza, ˝e ka˝da poprawka do za∏àcznika A, B declares that any amendment to Annex A, B, or C
lub C wejdzie w ˝ycie dla Boliwariaƒskiej Republiki shall enter into force for the Bolivarian Republic of
Wenezueli dopiero po z∏o˝eniu przez nià jej dokumen- Venezuela only after it has deposited its instrument of
tu ratyfikacyjnego, przyj´cia, zatwierdzenia lub przy- ratification, acceptance, approval or accession with
stàpienia dotyczàcego tej˝e poprawki.” respect thereto.”

Wspólnota Europejska The European Community

Deklaracja zgodnie z artyku∏em 25 (3): Declaration in accordance with article 25 (3):

„Wspólnota oÊwiadcza, ˝e zgodnie z Traktatem ”The Community declares that, in accordance


ustanawiajàcym Wspólnot´ Europejskà, a w szczegól- with the Treaty establishing the European
noÊci jego artyku∏em 175, posiada kompetencje przy- Community, and in particular article 175 thereof, it is
st´powania do mi´dzynarodowych umów ekologicz- competent for entering into international
nych oraz wdra˝ania wynikajàcych z nich zobowià- environmental agreements, and for implementing the
Dziennik Ustaw Nr 14 — 1787 — Poz. 77

zaƒ, które przyczyniajà si´ do wype∏niania nast´pujà- obligations resulting therefrom, which contribute to
cych celów: the pursuit of the following objectives:
— zachowania, ochrony i poprawy jakoÊci Êrodowi- — Preserving, protecting and improving the quality
ska, of the environment,
— ochrony zdrowia ludzkiego, — Protecting human health,
— ostro˝nego i racjonalnego wykorzystywania zaso- — Prudent and rational utilisation of natural
bów naturalnych, resources,
— promowania dzia∏aƒ na poziomie mi´dzynarodo- — Promoting measures at international level to deal
wym w celu rozwiàzywania regionalnych lub Êwia- with regional or worldwide environmental
towych problemów Êrodowiskowych. problems.

Ponadto, Wspólnota oÊwiadcza, ˝e przyj´∏a ju˝ Moreover, the Community declares that it has
instrumenty prawne wià˝àce dla jej paƒstw cz∏on- already adopted legal instruments, binding on its
kowskich, obejmujàce zagadnienia b´dàce przed- Member States, covering matters governed by this
miotem tej Konwencji, oraz przed∏o˝y i odpowiednio Convention, and will submit and update, as
zaktualizuje wykaz tych instrumentów prawnych appropriate, a list of those legal instruments to the
Konferencji Stron zgodnie z artyku∏em 15 (1) Kon- Conference of the Parties in accordance with ar-
wencji. ticle 15 (1) of the Convention.

Wspólnota jest odpowiedzialna za realizacj´ tych The Community is responsible for the performance
zobowiàzaƒ wynikajàcych z Konwencji, które obj´te of those obligations resulting from the Convention
sà obowiàzujàcym prawem wspólnotowym. which are covered by Community law in force.

Sprawowanie kompetencji Wspólnoty, ze wzgl´du The exercise of Community competence is, by its
na jej charakter, jest przedmiotem sta∏ego rozwoju.” nature, subject to continuous development.”

Minister Spraw Zagranicznych: w z. P. Grudziƒski