You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 13 marca 2007 r. Nr 44
TREÂå:
Poz.:
UMOWA MI¢DZYNARODOWA

278 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 28 lutego 2006 r. uzupe∏niajàce OÊwiadczenie rzàdowe


z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolità Polskà Porozumienia
ustanawiajàcego Âwiatowà Organizacj´ Handlu (WTO), sporzàdzonego w Marakeszu
dnia 15 kwietnia 1994 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2865

ROZPORZÑDZENIA:

279 — Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek
gazu skroplonego (LPG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2866
280 — Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uzna-
wania wzorców jednostek miar za paƒstwowe wzorce jednostek miar . . . . . . 2866
281 — Ministra Gospodarki z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie metod badania jakoÊci biopaliw
ciek∏ych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2867
282 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie
w sprawie zwalczania niektórych chorób zakaênych mi´czaków . . . . . . . 2876
283 — Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów
i zakresu sprawozdawczoÊci dotyczàcej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu
i zakresu rozliczeƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2877
284 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 26 lutego 2007 r. zmieniajàce rozpo-
rzàdzenie w sprawie przeprowadzania post´powania dyscyplinarnego wobec funkcjona-
riuszy Stra˝y Granicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2891
285 — Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania
pacjentów do zak∏adów lecznictwa uzdrowiskowego . . . . . . . . . . . 2893
286 — Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie gra-
nicznej kontroli sanitarnej oraz Êwiadectwa spe∏niania wymagaƒ zdrowotnych . . . 2909

OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

287 — z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji
Ochrony Ârodowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2918

WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

288 — z dnia 27 lutego 2007 r. sygn. akt P 22/06 . . . . . . . . . . . . . . 2930

278
OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 28 lutego 2006 r.

uzupe∏niajàce OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie ratyfikacji


przez Rzeczpospolità Polskà Porozumienia ustanawiajàcego Âwiatowà Organizacj´ Handlu (WTO),
sporzàdzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r.

Podaje si´ do wiadomoÊci, ˝e stosownie do niejszym Uk∏ad ogólny w sprawie taryf celnych i han-
OÊwiadczenia rzàdowego z dnia 31 lipca 1995 r. w spra- dlu 1994 (GATT 1994) b´dàcy za∏àcznikiem do powy˝-
wie ratyfikacji przez Rzeczpospolità Polskà Porozumie- szego porozumienia (Dz. U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483).
nia ustanawiajàcego Âwiatowà Organizacj´ Handlu
(WTO), sporzàdzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia Minister Spraw Zagranicznych:
1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 98, poz. 484) og∏asza si´ ni- w z. B. Tuge-Ereciƒska

(Wymieniony wy˝ej za∏àcznik do Porozumienia ustanawiajàcego Âwiatowà Organizacj´ Handlu (WTO)


stanowi oddzielny za∏àcznik do niniejszego numeru)