You are on page 1of 3

Dziennik Ustaw Nr 53 — 3266 — Poz.

358 i 359

(Dz. U. Nr 281, poz. 2781), z art. 16 ust. 2 a) z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji Rzeczypo-
i art. 165 Konstytucji oraz art. 4 ust. 2 Europej- spolitej Polskiej,
skiej Karty Samorzàdu Terytorialnego,
b) z art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Samorzàdu Lo-
b) art. 90r ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. kalnego, sporzàdzonej w Strasburgu dnia
o systemie oÊwiaty w zakresie, w jakim nie 15 paêdziernika 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124,
przewiduje finansowania kosztów obs∏ugi po-
poz. 607 oraz z 2006 r. Nr 154, poz. 1107).
mocy materialnej dla uczniów z dotacji celowej
z bud˝etu paƒstwa, z art. 167 ust. 1 i 4 Konsty-
tucji oraz art. 9 ust. 2 Europejskiej Karty Samo- 2. Art. 90p ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 90s ust. 1—3
rzàdu Terytorialnego, ustawy powo∏anej w punkcie 1 sà zgodne
z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji.
2) wniosku Rady Gminy Micha∏owice o zbadanie
zgodnoÊci art. 90p ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 90r
3. Art. 90r ust. 1 ustawy powo∏anej w punkcie 1 jest
ust. 1 oraz art. 90s ust. 1—3 ustawy z dnia 7 wrze-
Ênia 1991 r. o systemie oÊwiaty z art. 167 ust. 1 i 4 zgodny:
Konstytucji, a) z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji,
orzeka: b) z art. 9 ust. 2 Europejskiej Karty Samorzàdu Lo-
kalnego.
1. Art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r.
o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, Wojciech Hermeliƒski
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Zbigniew CieÊlak Adam Jamróz
Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658) jest zgodny: Teresa Liszcz Marek Mazurkiewicz

359
WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 22 marca 2007 r.

sygn. akt U 1/07

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie: orzeka:

Bohdan Zdziennicki — przewodniczàcy, § 17 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz ust. 2 w zakresie czynno-
Êci wskazanych w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporzàdzenia
Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
Marek Mazurkiewicz, 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowe-
go (Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz. 144, Nr 26, poz. 230
Miros∏aw Wyrzykowski — sprawozdawca, i Nr 230, poz. 2310) jest niezgodny:
a) z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —
protokolant: Gra˝yna Sza∏ygo,
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462,
po rozpoznaniu, z udzia∏em wnioskodawcy, Mini- Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz
stra Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz Proku- z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711,
ratora Generalnego, na rozprawie w dniu 22 marca Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235,
2007 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zba- poz. 1701),
danie zgodnoÊci § 17 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz ust. 2 roz-
porzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini- b) z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
stracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ru- skiej.
chu drogowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz. 144, ze
zm.) z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Bohdan Zdziennicki
— Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, ze zm.) oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji, Marek Mazurkiewicz Miros∏aw Wyrzykowski
— 3267 —
— 3268 —

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:


– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-00, 0-22 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):
– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 0-22 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 0-22 622-66-56
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 0-22 694-67-50, 0-22 694-67-52; faks 0-22 694-62-06
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530)
www.cokprm.gov.pl
e-mail: dziust@cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 1112/W/C/2007 ISSN 0867-3411 Cena 3,30 z∏ (w tym 7 % VAT)