You are on page 1of 2

Dziennik Ustaw Nr 69 — 4297 — Poz.

467 i 468

467
WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 28 marca 2007 r.

sygn. akt K 40/04

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie: wej i sportowo-rekreacyjnej, jeÊli sà one Êwiadczone


poza terenem kraju, z art. 32 w zwiàzku z art. 2 Kon-
Marek Kotlinowski — przewodniczàcy, stytucji,

Adam Jamróz, orzeka:

Teresa Liszcz, Art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 4 mar-
ca 1994 r. o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ socjal-
Jerzy St´pieƒ — sprawozdawca, nych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561,
Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82,
Bohdan Zdziennicki, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486
i Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r.
protokolant: Krzysztof Zalecki, Nr 213, poz. 2081 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)
w zakresie, w jakim przepisy te uniemo˝liwiajà pra-
po rozpoznaniu, z udzia∏em wnioskodawcy oraz cownikom skorzystanie z us∏ug Êwiadczonych przez
Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie pracodawc´ na rzecz ró˝nych form wypoczynku, dzia-
w dniu 28 marca 2007 r., wniosku Rzecznika Praw ∏alnoÊci kulturalno-oÊwiatowej i sportowo-rekreacyj-
Obywatelskich o zbadanie zgodnoÊci art. 2 pkt 1 oraz nej, jeÊli sà one Êwiadczone poza terenem kraju, jest
art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏ado- niezgodny z art. 32 w zwiàzku z art. 2 Konstytucji
wym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Rzeczypospolitej Polskiej.
Nr 70, poz. 335, ze zm.) w zakresie, w jakim przepisy
te uniemo˝liwiajà pracownikom skorzystanie z us∏ug Marek Kotlinowski
Êwiadczonych przez pracodawc´ na rzecz ró˝nych Adam Jamróz Teresa Liszcz
form wypoczynku, dzia∏alnoÊci kulturalno-oÊwiato- Jerzy St´pieƒ Bohdan Zdziennicki

468
WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 2 kwietnia 2007 r.

sygn. akt SK 19/06

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie: art. 98 ust. 4 w zwiàzku z art. 145 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
Bohdan Zdziennicki — przewodniczàcy, moÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, ze zm.) z:
Jerzy Ciemniewski, — art. 2 w zwiàzku z art. 84, art. 217 i art. 168 Kon-
stytucji,
Marian Grzybowski,
— art. 168 w zwiàzku z art. 217 i art. 84 Konstytu-
Ewa ¸´towska, cji,
Janusz Niemcewicz — sprawozdawca, — art. 88 w zwiàzku z art. 2 Konstytucji,

protokolant: Krzysztof Zalecki,


— art. 32 ust. 1 Konstytucji,
— art. 84 i art. 217 w zwiàzku z art. 2 Konstytucji,
po rozpoznaniu, z udzia∏em skar˝àcych oraz Sejmu
i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 2) skargi konstytucyjnej Krystyny Dobrzyckiej o zba-
2 kwietnia 2007 r., po∏àczonych skarg konstytucyjnych: danie zgodnoÊci art. 98 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊcia-
1) dwóch skarg konstytucyjnych Bo˝eny Kasprowicz- mi (Dz. U. Nr 115, poz. 741), w brzmieniu zmienio-
-Ulachy i Henryka Ulachy o zbadanie zgodnoÊci nym przez art. 1 pkt 37 ustawy z dnia 7 stycznia
Dziennik Ustaw Nr 69 — 4298 — Poz. 468 i 469

2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nierucho- poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152,
moÊciami oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 6, poz. 70) Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124
i obowiàzujàcym do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91,
z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o go- poz. 870 i Nr 92, poz. 880), w brzmieniu obowiàzujà-
spodarce nieruchomoÊciami oraz o zmianie nie- cym od dnia 15 lutego 2000 r. do dnia 21 wrzeÊnia
których innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, 2004 r.:
poz. 1492), oraz art. 145 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊcia- a) jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 3, art. 88,
mi z art. 64 ust. 3, art. 2 w zwiàzku z art. 88 ust. 1 art. 168 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
i 2 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji, skiej,

orzeka: b) jest niezgodny z art. 2 w zwiàzku z art. 84 Kon-


stytucji przez to, ˝e narusza zasad´ ochrony zaufa-
Art. 98 ust. 4 w zwiàzku z art. 145 ust. 2 ustawy nia jednostki do paƒstwa i stanowionego przez nie
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo- prawa.
Êciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129,
poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Bohdan Zdziennicki
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 Jerzy Ciemniewski Marian Grzybowski
i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, Ewa ¸´towska Janusz Niemcewicz

469
POSTANOWIENIE TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 11 kwietnia 2007 r.

sygn. akt K 40/04

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie: Wobec powy˝szego sentencja zawierajàca omy∏-


kowo zapisany zwrot uzyskuje nast´pujàce brzmienie:
Marek Kotlinowski — przewodniczàcy, „Art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 4 marca
1994 r. o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych
Adam Jamróz,
(Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561,
Teresa Liszcz, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82,
poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486
Jerzy St´pieƒ — sprawozdawca, i Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r.
Nr 213, poz. 2081 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)
Bohdan Zdziennicki, w zakresie, w jakim przepisy te uniemo˝liwiajà pra-
cownikom skorzystanie z us∏ug Êwiadczonych przez
na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 kwietnia pracodawc´ na rzecz ró˝nych form wypoczynku, dzia-
2007 r., na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia ∏alnoÊci kulturalno-oÊwiatowej i sportowo-rekreacyj-
1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. nej, jeÊli sà one Êwiadczone poza terenem kraju, sà
Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, niezgodne z art. 32 w zwiàzku z art. 2 Konstytucji
poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Rzeczypospolitej Polskiej”.
Nr 169, poz. 1417)
Trybuna∏ Konstytucyjny dzia∏ajàc z urz´du, na pod-
postanawia: stawie art. 73 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyj-
nym, postanowi∏ usunàç oczywistà omy∏k´ pisarskà.
sprostowaç oczywistà omy∏k´ pisarskà w cz´Êci O oczywistoÊci omy∏ki Êwiadczy zarówno treÊç wyro-
orzekajàcej wyroku z dnia 28 marca 2007 r., sygn. akt ku, jak i zwiàzek logiczny zdania. Omy∏ka ma charakter
K 40/04, w ten sposób, ˝e w sentencji zwrot „jest nie- techniczny i pisarski, nie zmienia sensu rozstrzygni´-
zgodny” zast´puje si´ zwrotem „sà niezgodne”. cia.
Uzasadnienie:

W sentencji wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego Marek Kotlinowski


z dnia 28 marca 2007 r., sygn. akt K 40/04, omy∏kowo
wpisany zosta∏ zwrot „jest niezgodny”, a winien Adam Jamróz Teresa Liszcz
brzmieç „sà niezgodne”. Jerzy St´pieƒ Bohdan Zdziennicki