You are on page 1of 12

Dziennik Ustaw Nr 75 — 4577 — Poz.

492 i 493

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ równie˝ do produk- Art. 15. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
tów roÊlinnych zawierajàcych dodatkowo substancje dane na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 7, art. 17
inne ni˝ wymienione w art. 2 pkt 33a ustawy zmienia- ust. 3, art. 23 ust. 3, art. 26 ust. 2, art. 36a, art. 37w,
nej w art. 1. art. 39 ust. 4 pkt 1, art. 47b ust. 2, art. 59, art. 69 ust. 1b
i 5, art. 70 ust. 7, art. 71 ust. 3, art. 74 ust. 7, art. 118
Art. 11. Przedsi´biorcy prowadzàcy w dniu wejÊcia ust. 4 i art. 123 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zacho-
w ˝ycie niniejszej ustawy dzia∏alnoÊç gospodarczà wujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wyko-
w zakresie, o którym mowa w art. 47c ust. 1 ustawy nawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ust. 7 i 8, art. 17 ust. 3, art. 23 ust. 3 i 3a, art. 26 ust. 2
ustawà, sà obowiàzani do z∏o˝enia wniosku o wpis do i 3, art. 36a, art. 37w, art. 39 ust. 4 pkt 1, art. 47b ust. 3,
rejestru w terminie 60 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ni- art. 59, art. 69 ust. 5 i 6, art. 70 ust. 7, art. 71 ust. 3 i 4,
niejszej ustawy. art. 74 ust. 7, art. 118 ust. 4 i art. 123 ust. 2 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
Art. 12. Podmioty odpowiedzialne oraz podmioty ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 18 miesi´cy od
uprawnione do importu równoleg∏ego, wprowadzajà- dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
ce produkty lecznicze do obrotu, sà obowiàzane do
umieszczenia na opakowaniu zewn´trznym nazwy Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
produktu leczniczego w systemie Braille’a w terminie 2007 r., z wyjàtkiem:
do dnia 31 grudnia 2009 r.
1) art. 54 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszà ustawà, w zakresie doty-
Art. 13. Przedsi´biorcy prowadzàcy w dniu wejÊcia
czàcym informacji o przyznanej kategorii dost´p-
w ˝ycie niniejszej ustawy dzia∏alnoÊç polegajàcà na
noÊci, o cenie urz´dowej detalicznej oraz o maksy-
prowadzeniu obrotu detalicznego produktami leczni-
malnej kwocie dop∏aty ponoszonej przez pacjenta,
czymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu le-
oraz art. 55 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,
karza sà obowiàzani zg∏osiç prowadzenie tej dzia∏alno- w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, w zakre-
Êci wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii w terminie sie dotyczàcym osób znanych publicznie, które
3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy. wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia
og∏oszenia;
Art. 14. Decyzje ostateczne w sprawie zezwolenia
na wytwarzanie lub import produktów leczniczych we- 2) art. 132e ustawy zmienianej w art. 1, który wchodzi
terynaryjnych, wydane na podstawie przepisów usta- w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.
wy zmienianej w art. 1 przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy, zachowujà wa˝noÊç. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

493
USTAWA

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

o zapobieganiu szkodom w Êrodowisku i ich naprawie1)

Rozdzia∏ 1 1) spowodowanych przez dzia∏alnoÊç podmiotu ko-


rzystajàcego ze Êrodowiska stwarzajàcà ryzyko
Przepisy ogólne szkody w Êrodowisku;
Art. 1. Ustawa okreÊla zasady odpowiedzialnoÊci 2) spowodowanych przez innà dzia∏alnoÊç ni˝ ta,
za zapobieganie szkodom w Êrodowisku i napraw´ o której mowa w pkt 1, podmiotu korzystajàcego
szkód w Êrodowisku. ze Êrodowiska, je˝eli dotyczà gatunków chronio-
Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do bezpo- nych lub chronionych siedlisk przyrodniczych oraz
Êredniego zagro˝enia szkodà w Êrodowisku lub do wystàpi∏y z winy podmiotu korzystajàcego ze Êro-
szkody w Êrodowisku: dowiska.
———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialnoÊci za Êrodowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania
szkodom wyrzàdzonym Êrodowisku naturalnemu (Dz. Urz. UE L 143/56 z 30.04.2004, str. 56; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 357).
Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska, ustaw´ z dnia 3 lu-
tego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leÊnych, ustaw´ z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska, usta-
w´ z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne oraz ustaw´ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Dziennik Ustaw Nr 75 — 4578 — Poz. 493

2. Przepisy ustawy stosuje si´ do bezpoÊredniego oraz zamierzone uwolnienie GMO do Êrodowiska,
zagro˝enia szkodà w Êrodowisku lub do szkody w Êro- w tym wprowadzanie produktów GMO do obrotu;
dowisku, wywo∏anych emisjà rozproszonà, pochodzà-
6) z zakresu rozporzàdzenia Rady nr 259/93 z dnia
cà z wielu êróde∏, gdy jest mo˝liwe ustalenie zwiàzku
1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli prze-
przyczynowego mi´dzy bezpoÊrednim zagro˝eniem
sy∏ania odpadów w obr´bie, do Wspólnoty Euro-
szkodà w Êrodowisku lub szkodà w Êrodowisku a dzia-
pejskiej oraz poza jej obszar (Dz. Urz. WE L 30
∏alnoÊcià podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska.
z 06.02.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 176) — mi´dzynaro-
Art. 3. 1. Do dzia∏alnoÊci stwarzajàcej ryzyko szko-
dowy obrót odpadami.
dy w Êrodowisku zalicza si´:
1) z zakresu ustawy z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzy- 2. Do dzia∏alnoÊci stwarzajàcej ryzyko szkody
maniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U. w Êrodowisku zalicza si´ równie˝:
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, 1) produkcj´, wykorzystanie, przechowywanie, prze-
poz. 1042) — dzia∏alnoÊç w zakresie odbierania twarzanie, sk∏adowanie, uwalnianie do Êrodowi-
odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nierucho- ska oraz transport:
moÊci, wymagajàcà uzyskania zezwolenia; a) substancji niebezpiecznych i preparatów nie-
2) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra- bezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach
poz. 902, z póên. zm.2)) — eksploatacj´ instalacji chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z póên.
wymagajàcà uzyskania: zm.4)),
b) Êrodków ochrony roÊlin w rozumieniu ustawy
a) pozwolenia zintegrowanego,
z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin
b) pozwolenia na wprowadzanie gazów lub py∏ów (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z póên. zm.5)),
do powietrza; c) produktów biobójczych w rozumieniu ustawy
3) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa- z dnia 13 wrzeÊnia 2002 r. o produktach biobój-
dach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251): czych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252);
a) dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku lub unieszkodli- 2) transport:
wiania odpadów wymagajàcà uzyskania zezwo- a) towarów niebezpiecznych w rozumieniu usta-
lenia, wy z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o przewozie
b) dzia∏alnoÊç w zakresie zbierania odpadów oraz drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U.
dzia∏alnoÊç w zakresie transportu odpadów wy- Nr 199, poz. 1671, z póên. zm.6)),
magajàce uzyskania zezwolenia, b) towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy
c) dzia∏alnoÊç zwolnionà z obowiàzku uzyskania z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie kolejà towa-
odr´bnego zezwolenia na prowadzenie dzia∏al- rów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962,
noÊci w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, z 2005 r. Nr 141, poz. 1184 oraz z 2006 r. Nr 249,
zbierania lub transportu odpadów na podstawie poz. 1834),
art. 31 tej ustawy, c) materia∏ów niebezpiecznych w rozumieniu usta-
d) dzia∏alnoÊç wymagajàcà zg∏oszenia do rejestru wy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie
na podstawie art. 33 ust. 5 tej ustawy; morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693),
d) materia∏ów niebezpiecznych w rozumieniu
4) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝egludze
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z póên.
Êródlàdowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857).
zm.3)) — wymagajàce uzyskania pozwolenia wod-
noprawnego: Art. 4. Przepisów ustawy nie stosuje si´:
a) wprowadzanie Êcieków do wód lub do ziemi, 1) je˝eli od emisji lub zdarzenia, które spowodowa∏y
b) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchnio- bezpoÊrednie zagro˝enie szkodà w Êrodowisku lub
wych lub podziemnych, szkod´ w Êrodowisku, up∏yn´∏o wi´cej ni˝ 30 lat;
c) retencjonowanie Êródlàdowych wód powierzch- ———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
niowych; z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
5) z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o orga- poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187,
nizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r.
z 2007 r. Nr 36, poz. 233) — zamkni´te u˝ycie GMO Nr 171, poz. 1225.
——————— 5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273,
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 92,
poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124. poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y 6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173,
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 1808, z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz. 1184 oraz
poz. 125 i Nr 64, poz. 427. z 2006 r. Nr 249, poz. 1834.
Dziennik Ustaw Nr 75 — 4579 — Poz. 493

2) je˝eli bezpoÊrednie zagro˝enie szkodà w Êrodowi- przyrodniczych lub ich funkcji, które uleg∏y szko-
sku lub szkoda w Êrodowisku zosta∏y spowodowa- dzie, w szczególnoÊci oczyszczanie gleby i wody,
ne przez: przywracanie naturalnego ukszta∏towania terenu,
zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupieƒ ro-
a) konflikt zbrojny, dzia∏ania wojenne, wojn´ do-
ÊlinnoÊci, reintrodukcj´ zniszczonych gatunków,
mowà lub powstanie zbrojne,
prowadzàce do usuni´cia zagro˝enia dla zdrowia
b) katastrof´ naturalnà w rozumieniu przepisów ludzi oraz przywracania równowagi przyrodniczej
ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kl´ski i walorów krajobrazowych na danym terenie;
˝ywio∏owej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 i Nr 74,
4) dzia∏aniach zapobiegawczych — rozumie si´ przez
poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191,
to dzia∏ania podejmowane w zwiàzku ze zdarze-
poz. 1410),
niem, dzia∏aniem lub zaniechaniem powodujàcym
c) dzia∏alnoÊç, której g∏ównym celem jest obrona bezpoÊrednie zagro˝enie szkodà w Êrodowisku,
narodowa, bezpieczeƒstwo mi´dzynarodowe w celu zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia
lub której celem jest ochrona przed kl´skà ˝y- szkody, w szczególnoÊci wyeliminowanie lub
wio∏owà. ograniczenie emisji;

Art. 5. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do: 5) emisji — rozumie si´ przez to wprowadzane bez-
poÊrednio lub poÊrednio, w wyniku dzia∏alnoÊci
1) szkód jàdrowych w zakresie uregulowanym cz∏owieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:
w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo ato-
mowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276); a) substancje oraz ich mieszaniny lub roztwory,

2) gospodarki leÊnej prowadzonej zgodnie z zasada- b) energie, takie jak ciep∏o, ha∏as, wibracje lub po-
mi trwale zrównowa˝onej gospodarki leÊnej, la elektromagnetyczne,
o której mowa w ustawie z dnia 28 wrzeÊnia c) organizmy lub mikroorganizmy;
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435,
z póên. zm.7)). 6) funkcjach elementów przyrodniczych — rozumie
si´ przez to przydatnoÊç gatunków chronionych,
Art. 6. Ilekroç w ustawie jest mowa o: chronionych siedlisk przyrodniczych, wody lub
powierzchni ziemi dla innych elementów przyrod-
1) bezpoÊrednim zagro˝eniu szkodà w Êrodowisku — niczych lub ludzi;
rozumie si´ przez to wysokie prawdopodobieƒ-
stwo wystàpienia szkody w Êrodowisku w dajàcej 7) gatunkach chronionych — rozumie si´ przez to:
si´ przewidzieç przysz∏oÊci;
a) gatunki obj´te ochronà w rozumieniu przepi-
2) chronionych siedliskach przyrodniczych — rozu- sów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
mie si´ przez to: nie przyrody,
a) siedliska przyrodnicze obj´te jednà z form b) gatunki ptaków w´drownych;
ochrony przyrody w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 8) naprawie elementów przyrodniczych, która obej-
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. muje równie˝ naturalnà regeneracj´ — rozumie
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) lub podle- si´ przez to:
gajàce ochronie na podstawie art. 33 ust. 2 tej a) w odniesieniu do gatunków chronionych lub
ustawy, chronionych siedlisk przyrodniczych — przy-
b) siedliska przyrodnicze nale˝àce do typów sie- wrócenie Êrodowiska, elementów przyrodni-
dlisk okreÊlonych w przepisach wydanych na czych lub ich funkcji do stanu poczàtkowego
podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwiet- oraz usuni´cie zagro˝enia dla zdrowia ludzi,
nia 2004 r. o ochronie przyrody, b) w odniesieniu do wód — przywrócenie Êrodo-
c) siedliska oraz miejsca rozrodu gatunków chro- wiska, elementów przyrodniczych lub ich funk-
nionych, cji do stanu poczàtkowego oraz usuni´cie za-
gro˝enia dla zdrowia ludzi,
d) miejsca l´gu, pierzenia i zimowania ptaków w´-
drownych oraz miejsca ich zatrzymywania si´ c) w odniesieniu do powierzchni ziemi — usuni´-
wzd∏u˝ tras w´drówek; cie zagro˝enia dla zdrowia ludzi, w tym przy-
wrócenie do stanu zgodnego ze standardami ja-
3) dzia∏aniach naprawczych — rozumie si´ przez to koÊci gleby i ziemi, w rozumieniu przepisów
wszelkie dzia∏ania, w tym dzia∏ania ograniczajàce ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
lub tymczasowe, podejmowane w celu naprawy ochrony Êrodowiska;
lub zastàpienia w równowa˝ny sposób elementów
9) podmiocie korzystajàcym ze Êrodowiska — rozu-
———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
mie si´ przez to podmiot korzystajàcy ze Êrodowi-
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167, ska w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. Nr 227, 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska,
poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 59, poz. 405 prowadzàcy dzia∏alnoÊç stwarzajàcà ryzyko szko-
i Nr 64, poz. 427. dy w Êrodowisku lub innà dzia∏alnoÊç, o której mo-
Dziennik Ustaw Nr 75 — 4580 — Poz. 493

wa w art. 2 ust. 1 pkt 2, powodujàcà bezpoÊrednie Art. 8. W przypadku wystàpienia bezpoÊredniego


zagro˝enie szkodà w Êrodowisku lub szkod´ w Êro- zagro˝enia szkodà w Êrodowisku lub szkody w Êrodo-
dowisku; wisku, spowodowanych przez dzia∏alnoÊç stwarzajàcà
ryzyko szkody w Êrodowisku, o której mowa w art. 3
10) stanie poczàtkowym — rozumie si´ przez to stan ust. 1 pkt 5, organem ochrony Êrodowiska w∏aÊciwym
i funkcje Êrodowiska oraz poszczególnych elemen- w sprawach odpowiedzialnoÊci za zapobieganie szko-
tów przyrodniczych przed wystàpieniem szkody dom w Êrodowisku i napraw´ szkód w Êrodowisku jest
w Êrodowisku, oszacowane na podstawie dost´p- minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska.
nych informacji; w przypadku szkody w po-
wierzchni ziemi rozumie si´ przez to stan zgodny
Rozdzia∏ 2
ze standardami jakoÊci gleby i ziemi w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska; Dzia∏ania zapobiegawcze i naprawcze

11) szkodzie w Êrodowisku — rozumie si´ przez to nega- Art. 9. 1. W przypadku wystàpienia bezpoÊrednie-
tywnà, mierzalnà zmian´ stanu lub funkcji elemen- go zagro˝enia szkodà w Êrodowisku podmiot korzysta-
tów przyrodniczych, ocenionà w stosunku do stanu jàcy ze Êrodowiska jest obowiàzany niezw∏ocznie pod-
poczàtkowego, która zosta∏a spowodowana bezpo- jàç dzia∏ania zapobiegawcze.
Êrednio lub poÊrednio przez dzia∏alnoÊç prowadzo-
nà przez podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska: 2. W przypadku wystàpienia szkody w Êrodowisku
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska jest obowiàzany
a) w gatunkach chronionych lub chronionych sie- do:
dliskach przyrodniczych, majàcà znaczàcy nega-
tywny wp∏yw na osiàgni´cie lub utrzymanie 1) podj´cia dzia∏aƒ w celu ograniczenia szkody w Êro-
w∏aÊciwego stanu ochrony tych gatunków lub dowisku, zapobie˝enia kolejnym szkodom i nega-
siedlisk przyrodniczych, z tym ˝e szkoda w ga- tywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu
tunkach chronionych lub chronionych siedli- os∏abieniu funkcji elementów przyrodniczych,
skach przyrodniczych nie obejmuje uprzednio w tym natychmiastowego skontrolowania, po-
zidentyfikowanego negatywnego wp∏ywu wyni- wstrzymania, usuni´cia lub ograniczenia w inny
kajàcego z dzia∏ania podmiotu korzystajàcego sposób zanieczyszczeƒ lub innych szkodliwych
ze Êrodowiska zgodnie z art. 34 ustawy z dnia czynników;
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub
zgodnie z decyzjà o Êrodowiskowych uwarun- 2) podj´cia dzia∏aƒ naprawczych.
kowaniach zgody na realizacj´ przedsi´wzi´cia
w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Art. 10. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
— Prawo ochrony Êrodowiska, kierujàc si´ potrzebà zapewnienia odpowiedniego po-
b) w wodach, majàcà znaczàcy negatywny wp∏yw ziomu ochrony Êrodowiska, okreÊli, w drodze rozpo-
na stan ekologiczny, chemiczny lub iloÊciowy rzàdzenia, kryteria oceny, czy w danym przypadku wy-
wód, stàpi∏a szkoda w Êrodowisku.

c) w powierzchni ziemi, przez co rozumie si´ zanie- Art. 11. 1. Je˝eli bezpoÊrednie zagro˝enie szkodà
czyszczenie gleby lub ziemi, w tym w szczegól- w Êrodowisku nie zosta∏o za˝egnane, mimo przepro-
noÊci zanieczyszczenie mogàce stanowiç zagro- wadzenia dzia∏aƒ zapobiegawczych, lub wystàpi∏a
˝enie dla zdrowia ludzi; szkoda w Êrodowisku, podmiot korzystajàcy ze Êrodo-
wiska jest obowiàzany niezw∏ocznie zg∏osiç ten fakt
12) w∏adajàcym powierzchnià ziemi — rozumie si´
organowi ochrony Êrodowiska i wojewódzkiemu in-
przez to podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 44
spektorowi ochrony Êrodowiska.
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochro-
ny Êrodowiska.
2. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
Art. 7. 1. Organem ochrony Êrodowiska w∏aÊci- 1) imi´ i nazwisko albo nazw´ podmiotu korzystajà-
wym w sprawach odpowiedzialnoÊci za zapobieganie cego ze Êrodowiska oraz jego adres zamieszkania
szkodom w Êrodowisku i napraw´ szkód w Êrodowi- albo adres siedziby;
sku jest wojewoda.
2) okreÊlenie przedmiotu wykonywanej dzia∏alnoÊci
2. Je˝eli bezpoÊrednie zagro˝enie szkodà w Êrodo- gospodarczej zgodnie z Polskà Klasyfikacjà Dzia-
wisku lub szkoda w Êrodowisku wystàpi∏y na obszarze ∏alnoÊci (PKD) — w przypadku wykonywania tej
dwóch lub wi´cej województw, w∏aÊciwy jest wojewo- dzia∏alnoÊci;
da, który pierwszy powzià∏ informacj´ o ich wystàpie-
niu. 3) okreÊlenie rodzaju, opis, wskazanie miejsca i dat´
wystàpienia bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà
3. Wojewoda, o którym mowa w ust. 2, podejmuje w Êrodowisku lub szkody w Êrodowisku;
dzia∏ania w porozumieniu z wojewodà, na którego ob-
szarze dzia∏ania wystàpi∏o bezpoÊrednie zagro˝enie 4) opis dzia∏aƒ zapobiegawczych i naprawczych pod-
szkodà w Êrodowisku lub szkoda w Êrodowisku. j´tych do chwili zg∏oszenia.
Dziennik Ustaw Nr 75 — 4581 — Poz. 493

3. Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska, na ka˝de ˝e okreÊliç, w odniesieniu do których szkód nale˝y


˝àdanie organu ochrony Êrodowiska, jest obowiàzany podjàç dzia∏ania naprawcze w pierwszej kolejnoÊci.
niezw∏ocznie udzieliç informacji o bezpoÊrednim za-
gro˝eniu szkodà w Êrodowisku lub szkodzie w Êrodo- 5. Ustalajàc kolejnoÊç podejmowania dzia∏aƒ na-
wisku, tak˝e je˝eli istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e prawczych, organ ochrony Êrodowiska kieruje si´ cha-
takie zagro˝enie lub taka szkoda wystàpi∏y. rakterem, zasi´giem i rozmiarem poszczególnych
szkód w Êrodowisku oraz zagro˝eniem dla zdrowia lu-
Art. 12. 1. Je˝eli bezpoÊrednie zagro˝enie szkodà dzi, a tak˝e mo˝liwoÊcià naturalnej naprawy elemen-
w Êrodowisku lub szkoda w Êrodowisku zosta∏y spo- tów przyrodniczych na obszarze, na którym szkoda
wodowane przez wi´cej ni˝ jeden podmiot korzystajà- w Êrodowisku wystàpi∏a.
cy ze Êrodowiska, odpowiedzialnoÊç tych podmiotów
za podejmowanie dzia∏aƒ zapobiegawczych i napraw- 6. Organ ochrony Êrodowiska wydaje decyzj´,
czych jest solidarna. o której mowa w ust. 3, po zasi´gni´ciu opinii:

2. Je˝eli bezpoÊrednie zagro˝enie szkodà w Êrodo- 1) dyrektora regionalnego zarzàdu gospodarki wod-
wisku lub szkoda w Êrodowisku zosta∏y spowodowane nej — w odniesieniu do szkody w wodach;
za zgodà lub wiedzà w∏adajàcego powierzchnià ziemi, 2) dyrektora urz´du morskiego — w odniesieniu do
jest on obowiàzany do podejmowania dzia∏aƒ zapo- szkody w Êrodowisku na obszarach morskich;
biegawczych i naprawczych solidarnie z podmiotem
korzystajàcym ze Êrodowiska, który je spowodowa∏. 3) dyrektora okr´gowego urz´du górniczego —
w odniesieniu do szkody w Êrodowisku spowodo-
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´, je˝eli w∏adajàcy wanych ruchem zak∏adu górniczego;
powierzchnià ziemi niezw∏ocznie po uzyskaniu wiedzy
o bezpoÊrednim zagro˝eniu szkodà w Êrodowisku lub 4) dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Paƒstwo-
szkodzie w Êrodowisku dokona∏ zg∏oszenia na podsta- wych — w odniesieniu do szkody w Êrodowisku
wie art. 24. na obszarach, na których wyst´pujà lasy stano-
wiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa;
Art. 13. 1. Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska 5) dyrektora parku narodowego — w odniesieniu do
uzgadnia warunki przeprowadzenia dzia∏aƒ napraw- szkody w Êrodowisku na obszarze parku narodo-
czych z organem ochrony Êrodowiska. wego;
2. Wniosek o uzgodnienie warunków przeprowa- 6) organu Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej — w od-
dzenia dzia∏aƒ naprawczych zawiera informacje na te- niesieniu do szkody w Êrodowisku w strefach
mat: ochronnych i uj´ciach wody przeznaczonej do
spo˝ycia oraz wody w kàpieliskach.
1) obszaru wymagajàcego podj´cia dzia∏aƒ napraw-
czych;
7. Przepisów ust. 1—6 nie stosuje si´ w przypadku
2) funkcji pe∏nionych przez obszar wymagajàcy dzia- prowadzenia dzia∏aƒ ratowniczych.
∏aƒ naprawczych;
Art. 14. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
3) poczàtkowego stanu Êrodowiska na danym tere- uwzgl´dniajàc wp∏yw podejmowanych dzia∏aƒ na
nie; zdrowie i bezpieczeƒstwo ludzi, potrzeb´ minimaliza-
4) aktualnego stanu Êrodowiska na danym terenie; cji kosztów tych dzia∏aƒ, mo˝liwoÊç osiàgni´cia celów
naprawy i przeciwdzia∏ania przysz∏ym szkodom lub
5) planowanego zakresu i sposobu przeprowadzenia pog∏´bianiu szkód istniejàcych oraz wp∏yw dzia∏aƒ na-
dzia∏aƒ naprawczych oraz planowanego terminu prawczych na stan elementów przyrodniczych lub ich
ich rozpocz´cia i zakoƒczenia. funkcje, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje
dzia∏aƒ naprawczych oraz warunki i sposób prowadze-
3. Uzgodnienie warunków przeprowadzenia dzia- nia dzia∏aƒ naprawczych.
∏aƒ naprawczych nast´puje w drodze decyzji okreÊla-
jàcej: Art. 15. 1. Je˝eli podmiot korzystajàcy ze Êrodowi-
1) stan, do jakiego ma zostaç przywrócone Êrodowi- ska nie podejmie dzia∏aƒ zapobiegawczych i napraw-
sko; czych, organ ochrony Êrodowiska, w drodze decyzji,
nak∏ada na niego obowiàzek przeprowadzenia tych
2) zakres i sposób przeprowadzenia dzia∏aƒ napraw- dzia∏aƒ.
czych;
3) termin rozpocz´cia i zakoƒczenia dzia∏aƒ napraw- 2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ ochro-
czych. ny Êrodowiska okreÊla:
1) zakres i sposób przeprowadzenia dzia∏aƒ zapobie-
4. W decyzji, o której mowa w ust. 3, w przypadku gawczych, w tym czynnoÊci zmierzajàce do ogra-
wystàpienia wi´cej ni˝ jednej szkody w Êrodowisku, niczenia oddzia∏ywania na Êrodowisko;
w taki sposób, ˝e nie mo˝na zapewniç jednoczesnego
podj´cia dzia∏aƒ naprawczych w odniesieniu do 2) stan, do jakiego ma zostaç przywrócone Êrodowi-
wszystkich tych szkód, organ ochrony Êrodowiska mo- sko;
Dziennik Ustaw Nr 75 — 4582 — Poz. 493

3) zakres i sposób przeprowadzenia dzia∏aƒ napraw- 2. Na ˝àdanie w∏adajàcego powierzchnià ziemi or-
czych; gan ochrony Êrodowiska ustala wysokoÊç odszkodo-
wania w drodze decyzji; decyzja jest ostateczna.
4) termin wykonania obowiàzku, o którym mowa
w ust. 1. 3. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 2,
organ ochrony Êrodowiska mo˝e zasi´gnàç opinii rze-
3. Przy wydawaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, czoznawcy majàtkowego.
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 13 ust. 6.
4. Strona niezadowolona z przyznanego odszkodo-
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie sto- wania mo˝e wnieÊç powództwo do sàdu powszechne-
suje si´ przepisów art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia go. Powództwo przys∏uguje tak˝e w przypadku niewy-
2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska. dania decyzji przez w∏aÊciwy organ ochrony Êrodowi-
ska w terminie 3 miesi´cy od dnia zg∏oszenia ˝àdania,
Art. 16. Organ ochrony Êrodowiska podejmuje o którym mowa w ust. 2.
dzia∏ania zapobiegawcze lub naprawcze, je˝eli: 5. Wniesienie powództwa nie wstrzymuje wykona-
1) podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska nie mo˝e zo- nia decyzji, o której mowa w ust. 2.
staç zidentyfikowany lub nie mo˝na wszczàç wo- Art. 19. Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska, obo-
bec niego post´powania egzekucyjnego, lub egze- wiàzany do przeprowadzenia dzia∏aƒ zapobiegaw-
kucja okaza∏a si´ bezskuteczna; czych lub naprawczych, informuje organ ochrony Êro-
2) z uwagi na zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia ludzi dowiska o ich zakoƒczeniu.
lub mo˝liwoÊç zaistnienia nieodwracalnych szkód
w Êrodowisku jest konieczne natychmiastowe Art. 20. 1. Na obszarze, na którym wyst´puje bez-
podj´cie tych dzia∏aƒ. poÊrednie zagro˝enie szkodà w Êrodowisku lub szkoda
w Êrodowisku, organ ochrony Êrodowiska mo˝e,
Art. 17. 1. Je˝eli organ ochrony Êrodowiska podej- w drodze decyzji, na∏o˝yç na podmiot korzystajàcy ze
muje dzia∏ania, o których mowa w art. 16, w∏adajàcy Êrodowiska prowadzàcy dzia∏alnoÊç stwarzajàcà ryzy-
powierzchnià ziemi jest obowiàzany umo˝liwiç prowa- ko szkody w Êrodowisku, która jest przyczynà bezpo-
dzenie dzia∏aƒ zapobiegawczych i naprawczych z za- Êredniego zagro˝enia szkodà w Êrodowisku lub szkody
chowaniem warunków okreÊlonych w decyzji, o której w Êrodowisku, obowiàzek prowadzenia pomiarów za-
mowa w ust. 2, a tak˝e prowadzenie badaƒ zwiàza- wartoÊci substancji w glebie, ziemi lub wodzie lub mo-
nitoringu przyrodniczego ró˝norodnoÊci biologicznej
nych z ocenà szkody w Êrodowisku.
i krajobrazowej.
2. Organ ochrony Êrodowiska, w celu prowadzenia 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowià-
dzia∏aƒ zapobiegawczych lub naprawczych, okreÊla, zany przechowywaç wyniki pomiarów oraz dane z mo-
w drodze decyzji, zakres udost´pnienia powierzchni nitoringu przez okres 5 lat od zakoƒczenia roku kalen-
ziemi przez w∏adajàcego powierzchnià ziemi oraz za- darzowego, którego dotyczà te wyniki i dane, oraz
kres i sposób przeprowadzenia dzia∏aƒ zapobiegaw- przedk∏adaç je organowi ochrony Êrodowiska na jego
czych lub naprawczych oraz termin ich rozpocz´cia ˝àdanie.
i zakoƒczenia.
3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ ochro-
3. Post´powanie w sprawie wydania decyzji, o któ- ny Êrodowiska okreÊla:
rej mowa w ust. 2, wszczyna si´ z urz´du. 1) zakres pomiarów;
2) metodyk´ prowadzenia pomiarów;
4. Je˝eli bezpoÊrednie zagro˝enie szkodà w Êrodo-
wisku lub szkoda w Êrodowisku wystàpi∏y na terenie, 3) termin i form´ przedk∏adania wyników pomiarów
do którego podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska nie organowi ochrony Êrodowiska;
posiada tytu∏u prawnego, w∏adajàcy powierzchnià zie- 4) w przypadku gdy bezpoÊrednie zagro˝enie szkodà
mi jest obowiàzany umo˝liwiç prowadzenie dzia∏aƒ w Êrodowisku lub szkoda w Êrodowisku zosta∏y
zapobiegawczych i naprawczych z zachowaniem wa- spowodowane przez dzia∏alnoÊç wi´cej ni˝ jedne-
runków okreÊlonych odpowiednio w decyzji, o której go podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska — po-
mowa w art. 13 ust. 3, lub w decyzji, o której mowa dzia∏ obowiàzków mi´dzy tymi podmiotami.
w art. 15 ust. 1, a tak˝e prowadzenie badaƒ zwiàza-
nych z ocenà szkody w Êrodowisku. 4. Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska zapewnia
wykonanie pomiarów, o których mowa w ust. 1, przez
5. Przepisów ust. 1—4 nie stosuje si´ w przypadku akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy
prowadzenia dzia∏aƒ ratowniczych. z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z póên. zm.8)), w za-
Art. 18 1. W∏adajàcemu powierzchnià ziemi za kresie badaƒ, do których wykonywania jest obowià-
szkody, jakie poniós∏ w wyniku dzia∏aƒ, o których mo- zany.
wa w art. 16 pkt 1, przys∏uguje odszkodowanie od or- ———————
ganu ochrony Êrodowiska. W przypadku dzia∏aƒ, 8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
o których mowa w art. 16 pkt 2 i w art. 17 ust. 4, od- og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
szkodowanie przys∏uguje od podmiotu korzystajàcego poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700
ze Êrodowiska. i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.
Dziennik Ustaw Nr 75 — 4583 — Poz. 493

5. Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska, posiadajà- 1) do sprawcy bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà


cy certyfikat systemu zarzàdzania jakoÊcià, mo˝e wy- w Êrodowisku lub szkody w Êrodowisku — w przy-
konywaç pomiary, o których mowa w ust. 1, we w∏a- padku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;
snym laboratorium, pod warunkiem ˝e laboratorium 2) do organu administracji publicznej — w przypad-
to jest równie˝ obj´te systemem zarzàdzania jakoÊcià. ku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
6. W przypadkach, o których mowa w art. 16, je˝e- 4. Do roszczenia, o którym mowa w ust. 3, stosuje
li organ ochrony Êrodowiska stwierdzi takà potrzeb´, si´ odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
pomiary lub monitoring, o których mowa w ust. 1, wy-
konuje wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska. Art. 23. 1. W przypadkach, o których mowa
w art. 16, organ ochrony Êrodowiska ˝àda od podmio-
Rozdzia∏ 3 tu korzystajàcego ze Êrodowiska zwrotu poniesionych
przez siebie kosztów przeprowadzenia dzia∏aƒ zapo-
Koszty przeprowadzenia dzia∏aƒ zapobiegawczych biegawczych lub naprawczych.
i naprawczych
2. Organ ochrony Êrodowiska mo˝e odstàpiç od
˝àdania zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci kosztów przeprowa-
Art. 21. Koszty przeprowadzenia dzia∏aƒ zapobie- dzenia dzia∏aƒ zapobiegawczych lub naprawczych, je-
gawczych lub naprawczych oznaczajà uzasadnione ˝eli:
koszty zwiàzane z koniecznoÊcià zapewnienia w∏aÊci-
wego i efektywnego przeprowadzenia tych dzia∏aƒ, 1) podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska nie zosta∏ zi-
w tym koszty: dentyfikowany lub nie mo˝na wszczàç wobec nie-
go post´powania egzekucyjnego, lub egzekucja
1) gromadzenia danych i oceny bezpoÊredniego za- okaza∏a si´ bezskuteczna;
gro˝enia szkodà w Êrodowisku lub szkody w Êro-
dowisku; 2) koszt post´powania egzekucyjnego jest wy˝szy ni˝
kwota mo˝liwa do odzyskania.
2) opracowania i oceny projektów dzia∏aƒ zapobie-
gawczych lub naprawczych, w tym projektów 3. Roszczenia wzgl´dem podmiotu korzystajàcego
alternatywnych; ze Êrodowiska o zwrot kosztów z tytu∏u przeprowadzo-
nych przez organ ochrony Êrodowiska dzia∏aƒ zapo-
3) przeprowadzenia dzia∏aƒ zapobiegawczych lub na- biegawczych lub naprawczych przedawniajà si´
prawczych; z up∏ywem 5 lat od dnia zakoƒczenia tych dzia∏aƒ lub
4) post´powania administracyjnego; ustalenia sprawcy bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà
w Êrodowisku lub szkody w Êrodowisku.
5) post´powania sàdowego;
6) egzekucji; 4. Obowiàzek poniesienia kosztów przeprowadze-
nia dzia∏aƒ zapobiegawczych lub naprawczych, ich
7) nadzoru i monitoringu; wysokoÊç oraz sposób uiszczenia okreÊla, w drodze
decyzji, organ ochrony Êrodowiska.
8) odszkodowaƒ, o których mowa w art. 18 ust. 1.
5. Do nale˝noÊci z tytu∏u obowiàzku uiszczenia
Art. 22. 1. Koszty przeprowadzenia dzia∏aƒ zapo-
kosztów dzia∏aƒ zapobiegawczych lub naprawczych
biegawczych lub naprawczych ponosi podmiot korzy-
stosuje si´ odpowiednio przepisy dzia∏u III ustawy
stajàcy ze Êrodowiska.
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa
2. Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska nie ponosi (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm.9)), z tym ˝e
kosztów przeprowadzenia dzia∏aƒ zapobiegawczych uprawnienia organów podatkowych przys∏ugujà orga-
i naprawczych, je˝eli wyka˝e, ˝e bezpoÊrednie zagro- nowi ochrony Êrodowiska.
˝enie szkodà w Êrodowisku lub szkoda w Êrodowisku:
Rozdzia∏ 4
1) zosta∏y spowodowane przez inny wskazany pod-
miot oraz wystàpi∏y mimo zastosowania przez Zg∏aszanie bezpoÊrednich zagro˝eƒ szkodà
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska w∏aÊciwych w Êrodowisku i szkód w Êrodowisku
Êrodków bezpieczeƒstwa; oraz zakoƒczenia dzia∏aƒ zapobiegawczych
lub naprawczych
2) powsta∏y na skutek podporzàdkowania si´ nakazo-
wi wydanemu przez organ administracji publicz- Art. 24. 1. Organ ochrony Êrodowiska jest obowià-
nej, chyba ˝e nakaz ten wynika∏ z emisji lub zdarze- zany przyjàç od ka˝dego zg∏oszenie o wystàpieniu
nia spowodowanego w∏asnà dzia∏alnoÊcià pod- bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà w Êrodowisku lub
miotu korzystajàcego ze Êrodowiska. szkody w Êrodowisku.
———————
3. Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska, który pod- 9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
jà∏ dzia∏ania zapobiegawcze lub naprawcze w odnie- og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
sieniu do bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà w Êrodo- poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
wisku lub szkody w Êrodowisku, mo˝e wystàpiç z rosz- Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
czeniem o zwrot kosztów poczynionych na ten cel: i Nr 225, poz. 1635.
Dziennik Ustaw Nr 75 — 4584 — Poz. 493

2. Je˝eli zagro˝enie szkodà w Êrodowisku lub szko- 2) imi´ i nazwisko albo nazw´, adres zamieszkania al-
da w Êrodowisku dotyczy Êrodowiska jako dobra bo adres siedziby oraz okreÊlenie przedmiotu wy-
wspólnego, zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, mo- konywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej, zgodnie
˝e dokonaç organ administracji publicznej albo orga- z Polskà Klasyfikacjà Dzia∏alnoÊci (PKD), podmiotu
nizacja ekologiczna. korzystajàcego ze Êrodowiska, którego dzia∏alnoÊç
by∏a przyczynà bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà
3. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, zawiera: w Êrodowisku lub szkody w Êrodowisku, je˝eli zo-
sta∏ on zidentyfikowany;
1) imi´ i nazwisko albo nazw´ podmiotu zg∏aszajàce-
go bezpoÊrednie zagro˝enie szkodà w Êrodowisku 3) dat´ wszcz´cia post´powania w danej sprawie;
lub szkody w Êrodowisku, jego adres zamieszkania
albo adres siedziby; 4) kopie wydanych w danej sprawie decyzji;
2) okreÊlenie rodzaju, opis, wskazanie miejsca i dat´ 5) informacje o odwo∏aniach od decyzji, o których
wystàpienia bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà mowa w pkt 4, w tym wskazanie podmiotu odwo-
w Êrodowisku lub szkody w Êrodowisku. ∏ujàcego si´ od decyzji, organu, do którego wnie-
siono odwo∏anie, przyczyn odwo∏ania, treÊci i da-
4. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, powin- ty rozstrzygni´cia;
no w miar´ mo˝liwoÊci zawieraç dokumentacj´ po-
twierdzajàcà wystàpienie bezpoÊredniego zagro˝enia 6) dat´ zakoƒczenia dzia∏aƒ zapobiegawczych lub na-
szkodà w Êrodowisku lub szkody w Êrodowisku lub prawczych;
wskazanie odpowiedzialnego podmiotu korzystajàce-
go ze Êrodowiska. 7) opis przeprowadzonych dzia∏aƒ zapobiegawczych
lub naprawczych oraz osiàgni´tego efektu ekolo-
5. Organ ochrony Êrodowiska, uznajàc za uzasad- gicznego.
nione zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, posta-
nawia o wszcz´ciu post´powania w sprawie wydania 3. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 2, mo˝e rów-
decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, albo w przypad- nie˝ zawieraç:
kach, o których mowa w art. 16, podejmuje dzia∏ania
zapobiegawcze lub naprawcze; art. 17 stosuje si´ od- 1) wskazanie êród∏a finansowania kosztów dzia∏aƒ za-
powiednio. pobiegawczych lub naprawczych;

6. Podmioty, o których mowa w ust. 2, które doko- 2) informacj´ o bezpoÊrednim pokryciu kosztów
na∏y zg∏oszenia, majà prawo uczestniczyç w post´po- przez stron´ odpowiedzialnà;
waniu na prawach strony. 3) informacj´ o pe∏nym albo cz´Êciowym odzyskaniu
kosztów od strony odpowiedzialnej w wyniku po-
7. Organ ochrony Êrodowiska odmawia wszcz´cia
st´powania egzekucyjnego;
post´powania w drodze postanowienia, na które przy-
s∏uguje za˝alenie. 4) informacj´ o pe∏nym albo cz´Êciowym odzyskaniu
kosztów ze Êrodków zabezpieczenia finansowego
Art. 25. 1. Organ ochrony Êrodowiska po otrzyma- podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska;
niu zg∏oszenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lub
art. 24 ust. 1 i 2, przekazuje niezw∏ocznie G∏ównemu 5) informacj´ o przyczynie nieodzyskania ca∏oÊci albo
Inspektorowi Ochrony Ârodowiska kopi´ tego zg∏osze- cz´Êci kosztów.
nia.
4. W przypadku gdy w chwili zakoƒczenia dzia∏aƒ
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli organ zapobiegawczych lub naprawczych trwa jeszcze po-
ochrony Êrodowiska wyda∏ postanowienie o odmowie st´powanie egzekucyjne w celu odzyskania kosztów
wszcz´cia post´powania, o którym mowa w art. 24 od strony odpowiedzialnej, informacja o wynikach te-
ust. 7. go post´powania powinna zostaç przekazana do
G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska po jego
Art. 26. 1. Po otrzymaniu od podmiotu korzystajà- zakoƒczeniu.
cego ze Êrodowiska informacji o zakoƒczeniu dzia∏aƒ
zapobiegawczych lub naprawczych, o której mowa Rozdzia∏ 5
w art. 19, albo po zakoƒczeniu prowadzonych przez or-
gan ochrony Êrodowiska dzia∏aƒ zapobiegawczych lub Post´powanie w przypadku
naprawczych organ ochrony Êrodowiska przekazuje bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà w Êrodowisku
G∏ównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska zg∏o- lub szkody w Êrodowisku
szenie o zakoƒczeniu tych dzia∏aƒ. o charakterze transgranicznym
2. Zg∏oszenie o zakoƒczeniu dzia∏aƒ zapobiegaw-
czych lub naprawczych zawiera: Art. 27. Po uzyskaniu informacji o wystàpieniu
bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà w Êrodowisku lub
1) okreÊlenie rodzaju, opis, wskazanie miejsca i dat´ szkody w Êrodowisku, które zosta∏y spowodowane
wystàpienia lub wykrycia bezpoÊredniego zagro˝e- przez podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska dzia∏ajàcy
nia szkodà w Êrodowisku lub szkody w Êrodowisku; na terytorium innego ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒ-
Dziennik Ustaw Nr 75 — 4585 — Poz. 493

stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, organ ochro- 3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
ny Êrodowiska mo˝e, za poÊrednictwem ministra w∏a- bioràc pod uwag´ zakres informacji wy-
Êciwego do spraw Êrodowiska, wystàpiç do tego paƒ- magany do sporzàdzania raportów dla
stwa z wnioskiem o: Komisji Europejskiej dotyczàcych do-
Êwiadczeƒ nabytych podczas stosowania
1) podj´cie dzia∏aƒ zapobiegawczych lub napraw- przepisów w zakresie odpowiedzialnoÊci
czych; za zapobieganie szkodom w Êrodowisku
2) zwrot poniesionych kosztów przeprowadzonych i napraw´ szkód w Êrodowisku oraz po-
dzia∏aƒ zapobiegawczych lub naprawczych. trzeb´ zapewnienia dost´pu do informa-
cji o Êrodowisku, okreÊli, w drodze rozpo-
Rozdzia∏ 6 rzàdzenia, zakres informacji, które powin-
ny byç zawarte w rejestrze, o którym mo-
Przepisy karne wa w ust. 1, sposób prowadzenia rejestru
oraz sposób udost´pniania danych za-
Art. 28. 1. Kto, b´dàc obowiàzany na podstawie wartych w rejestrze.
art. 9, nie podejmuje dzia∏aƒ zapobiegawczych lub na- Art. 28b. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska
prawczych, przygotowuje i przekazuje ministrowi w∏a-
podlega karze grzywny. Êciwemu do spraw Êrodowiska, w terminie
do koƒca lutego ka˝dego roku, zbiorczà in-
2. Tej samej karze podlega, kto, b´dàc obowiàzany formacj´ na temat zawartoÊci rejestru,
na podstawie art. 11, nie zg∏asza do organu ochrony o którym mowa w art. 28a ust. 1, za rok po-
Êrodowiska i wojewódzkiego inspektora ochrony Êro- przedni.
dowiska wystàpienia bezpoÊredniego zagro˝enia
szkodà w Êrodowisku lub szkody w Êrodowisku. Art. 28c. W przypadku stwierdzenia, ˝e zg∏oszone
przez organ ochrony Êrodowiska bezpoÊred-
Art. 29. 1. Kto, b´dàc obowiàzany do uzgodnienia nie zagro˝enie szkodà w Êrodowisku lub
z organem ochrony Êrodowiska warunków przepro- szkoda w Êrodowisku mogà mieç skutki na
wadzenia dzia∏aƒ naprawczych na podstawie art. 13 terytorium innego ni˝ Rzeczpospolita Polska
ust. 1, nie spe∏nia tego obowiàzku albo prowadzi te paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
dzia∏ania wbrew uzgodnionym warunkom, G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska nie-
zw∏ocznie zawiadamia w∏aÊciwy organ paƒ-
podlega karze grzywny. stwa, na którego terytorium skutki te mogà
wystàpiç.
2. Tej samej karze podlega, kto uniemo˝liwia pro-
wadzenie dzia∏aƒ zapobiegawczych lub naprawczych Art. 28d. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska po
zgodnie z obowiàzkami okreÊlonymi w art. 17 ust. 1 uzyskaniu informacji o bezpoÊrednim za-
i 4. gro˝eniu szkodà w Êrodowisku lub szkodzie
w Êrodowisku, które zosta∏y spowodowane
Rozdzia∏ 7 na terytorium innego ni˝ Rzeczpospolita
Polska paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych pejskiej, a których skutki mogà oddzia∏ywaç
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Art. 30. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspek- niezw∏ocznie zawiadamia o tym w∏aÊciwy
cji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, organ ochrony Êrodowiska, o którym mowa
poz. 287) po rozdziale 4 dodaje si´ rozdzia∏ 4a w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapo-
w brzmieniu: bieganiu szkodom w Êrodowisku i ich na-
prawie.
„Rozdzia∏ 4a
Art. 28e. Przepisów art. 28c i 28d nie stosuje si´ do
Wykonywanie zadaƒ w zakresie szkód powa˝nych awarii przemys∏owych w rozu-
w Êrodowisku mieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony Êrodowiska.”.
Art. 28a. 1. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska
prowadzi rejestr bezpoÊrednich zagro˝eƒ Art. 31. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro-
szkodà w Êrodowisku i szkód w Êrodowi- nie gruntów rolnych i leÊnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,
sku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwiet- poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r.
nia 2007 r. o zapobieganiu szkodom Nr 12, poz. 63) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
w Êrodowisku i ich naprawie (Dz. U.
Nr 75, poz. 493), które wystàpi∏y na tere- 1) w art. 3:
nie kraju. a) w ust. 1 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, G∏ówny i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
Inspektor Ochrony Ârodowiska prowadzi „5) ograniczaniu zmian naturalnego ukszta∏to-
w formie elektronicznej. wania powierzchni ziemi.”,
Dziennik Ustaw Nr 75 — 4586 — Poz. 493

b) w ust. 2 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem 5) w art. 103 uchyla si´ ust. 1 i 2;
i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
6) uchyla si´ art. 106—108;
„5) ograniczaniu zmian naturalnego ukszta∏to-
wania powierzchni ziemi.”; 7) uchyla si´ art. 110;
2) po art. 22 dodaje si´ art. 22a w brzmieniu: 8) uchyla si´ art. 111;
„Art. 22a. 1. Przepisów art. 20 i 22 nie stosuje si´ 9) w art. 178 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
do rekultywacji gruntów, które zosta- „1. Organ ochrony Êrodowiska mo˝e, w drodze
∏y zanieczyszczone substancjami, pre- decyzji, na∏o˝yç na zarzàdzajàcego drogà, linià
paratami, organizmami lub mikroor- kolejowà, linià tramwajowà, lotniskiem lub
ganizmami. portem obowiàzek prowadzenia w okreÊlonym
2. Do rekultywacji gruntów, o których czasie pomiarów poziomów substancji lub
mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowied- energii w Êrodowisku wprowadzanych
nio przepisy ustawy z dnia 13 kwiet- w zwiàzku z eksploatacjà tych obiektów, wykra-
nia 2007 r. o zapobieganiu szkodom czajàcych poza obowiàzki, o których mowa
w Êrodowisku i ich naprawie (Dz. U. w art. 175 ust. 1—3, lub obowiàzki na∏o˝one
Nr 75, poz. 493).”. w trybie art. 56 ust. 4 pkt 1 lub art. 95 ust. 1, je-
˝eli przeprowadzone kontrole poziomów sub-
Art. 32. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra- stancji lub energii w Êrodowisku, które sà emi-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, towane w zwiàzku z eksploatacjà obiektu, do-
poz. 902, z póên. zm.10)) wprowadza si´ nast´pujàce wodzà przekraczania standardów jakoÊci Êro-
zmiany: dowiska; do wyników przeprowadzonych po-
miarów stosuje si´ odpowiednio przepis
1) w art. 2 w ust. 2 pkt 1 i 1a otrzymujà brzmienie: art. 147 ust. 6.”;
„1) obowiàzku posiadania pozwolenia,
10) w art. 187:
1a) wydawania decyzji o dopuszczalnym pozio-
mie ha∏asu,”; a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Je˝eli przemawia za tym szczególnie wa˝ny
2) po art. 7 dodaje si´ art. 7a w brzmieniu: interes spo∏eczny zwiàzany z ochronà Êro-
„Art. 7a. Do bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà dowiska, a w szczególnoÊci z zagro˝eniem
w Êrodowisku i do szkody w Êrodowisku pogorszeniem stanu Êrodowiska w znacz-
w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia nych rozmiarach, w pozwoleniu, o którym
2007 r. o zapobieganiu szkodom w Êrodo- mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1—4, mo˝e byç
wisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, ustanowione zabezpieczenie roszczeƒ z tytu-
poz. 493) stosuje si´ przepisy tej ustawy.”; ∏u wystàpienia negatywnych skutków w Êro-
dowisku oraz szkód w Êrodowisku w rozu-
3) w art. 19 w ust. 2: mieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w Êrodowisku i ich
a) uchyla si´ pkt 11,
naprawie.
b) pkt 28 otrzymuje brzmienie: 2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1,
„28) z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. mo˝e mieç form´ depozytu, gwarancji ban-
o Inspekcji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. kowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poli-
z 2007 r. Nr 44, poz. 287 i Nr 75, poz. 493) sy ubezpieczeniowej.”,
— rejestry powa˝nych awarii oraz rejestr b) dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:
bezpoÊrednich zagro˝eƒ szkodà w Êrodo- „5. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
wisku i szkód w Êrodowisku;”, uwzgl´dniajàc rodzaj i skal´ dzia∏alnoÊci
c) w pkt 32 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i doda- prowadzonej w instalacjach oraz zwiàzane
je si´ pkt 33 w brzmieniu: z tym prawdopodobieƒstwo wystàpienia
i rozmiary potencjalnych szkód w Êrodowi-
„33) z zakresu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. sku oraz kierujàc si´ potrzebà zapewnienia
o zapobieganiu szkodom w Êrodowisku pokrycia kosztów dzia∏aƒ naprawczych
i ich naprawie: w przypadku wystàpienia szkody w Êrodo-
a) wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje, wisku, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdze-
o których mowa w art. 14 ust. 3, w art. 16 nia, rodzaje instalacji, w których zabezpie-
ust. 1 oraz w art. 18 ust. 2 tej ustawy, czenie, o którym mowa w ust. 1, powinno
zostaç ustanowione.
b) postanowienia, o których mowa
w art. 25 ust. 7 tej ustawy.”; 6. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
bioràc pod uwag´ prawdopodobieƒstwo
4) uchyla si´ art. 102; wystàpienia i rozmiary potencjalnych szkód
——————— w Êrodowisku oraz kierujàc si´ potrzebà za-
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y pewnienia pokrycia kosztów dzia∏aƒ na-
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, prawczych w przypadku wystàpienia szkody
poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124. w Êrodowisku, mo˝e okreÊliç, w drodze roz-
Dziennik Ustaw Nr 75 — 4587 — Poz. 493

porzàdzenia, metody okreÊlania wysokoÊci w∏aÊciwego dla niego siedliska, naturalny zasi´g
zabezpieczenia roszczeƒ, w zale˝noÊci od ro- gatunku nie zmniejsza si´ ani nie ulegnie zmniej-
dzaju prowadzonej przez podmiot korzysta- szeniu w dajàcej si´ przewidzieç przysz∏oÊci oraz
jàcy ze Êrodowiska dzia∏alnoÊci, wielkoÊci odpowiednio du˝e siedlisko dla utrzymania si´
produkcji i parametrów technicznych insta- populacji tego gatunku istnieje i prawdopodob-
lacji.”; nie nadal b´dzie istnia∏o;
11) uchyla si´ art. 335; 25) w∏aÊciwy stan ochrony siedliska przyrodniczego
— sum´ oddzia∏ywaƒ na siedlisko przyrodnicze
12) art. 336 otrzymuje brzmienie: i jego typowe gatunki, mogàcà w dajàcej si´ prze-
widzieç przysz∏oÊci wp∏ywaç na naturalne roz-
„Art. 336. Kto u˝ywa do prac ziemnych gleb´ lub zie- mieszczenie, struktur´, funkcje lub prze˝ycie jego
mi´, która przekracza standardy jakoÊci typowych gatunków na terenie kraju lub paƒstw
okreÊlone na podstawie art. 105, cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub naturalnego
podlega karze grzywny.”; zasi´gu tego siedliska, przy której naturalny zasi´g
siedliska przyrodniczego i obszary zaj´te przez to
13) uchyla si´ art. 337; siedlisko w obr´bie jego zasi´gu nie zmieniajà si´
lub zwi´kszajà si´, struktura i funkcje, które sà ko-
14) w art. 378 ust. 1 otrzymuje brzmienie: nieczne do d∏ugotrwa∏ego utrzymania si´ siedli-
„1. Organem ochrony Êrodowiska w∏aÊciwym ska, istniejà i prawdopodobnie nadal b´dà istnia∏y
w sprawach, o których mowa w art. 48 ust. 2 oraz typowe dla tego siedliska gatunki znajdujà si´
pkt 1, art. 51 ust. 3 pkt 1, art. 115a ust. 1, art. 149, we w∏aÊciwym stanie ochrony;”.
art. 150, art. 152 ust. 1, art. 154 ust. 1, art. 178,
art. 183, art. 237 i art. 362 ust. 1 i 3, jest starosta.”. Rozdzia∏ 8

Art. 33. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo Przepisy przejÊciowe, dostosowujàce i koƒcowe
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z póên. zm.11))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: Art. 35. 1. Do bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà
w Êrodowisku lub do szkody w Êrodowisku, które za-
1) w art. 92 w ust. 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem istnia∏y przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika∏y
i dodaje si´ pkt 16 w brzmieniu: z dzia∏alnoÊci, która zosta∏a zakoƒczona przed dniem
„16) opiniowanie, w odniesieniu do bezpoÊred- 30 kwietnia 2007 r., stosuje si´ przepisy dotychcza-
nich zagro˝eƒ szkodà w wodach i szkody sowe.
w wodach, decyzji, o których mowa w art. 14 2. Do szkód w Êrodowisku dotyczàcych powierzch-
ust. 3 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia ni ziemi wyrzàdzonych przed dniem 30 kwietnia
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 2007 r. stosuje si´ przepisy ustawy zmienianej
w Êrodowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, w art. 32, w brzmieniu dotychczasowym, z tym ˝e or-
poz. 493).”; ganem w∏aÊciwym jest wojewoda.
2) w art. 185 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu: Art. 36. Starostowie niezw∏ocznie po wejÊciu w ˝y-
cie ustawy przeka˝à w∏aÊciwym wojewodom:
„2. Do zapobiegania szkodom w wodach i napra-
wy szkód w wodach w rozumieniu ustawy 1) akta spraw dotyczàcych rekultywacji zanieczysz-
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szko- czonej gleby lub ziemi wraz z pe∏nà posiadanà do-
dom w Êrodowisku i ich naprawie stosuje si´ kumentacjà;
przepisy tej ustawy.”. 2) rejestry, o których mowa w art. 110 ustawy zmie-
nianej w art. 32 w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 34. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz Art. 37. Rejestr bezpoÊrednich zagro˝eƒ szkodà
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) w art. 5 w Êrodowisku i szkód w Êrodowisku, obejmujàcy
pkt 24 i 25 otrzymujà brzmienie: wszystkie zg∏oszone od dnia 30 kwietnia 2007 r. przy-
„24) w∏aÊciwy stan ochrony gatunku — sum´ oddzia- padki wystàpienia bezpoÊrednich zagro˝eƒ szkodà
∏ywaƒ na gatunek, mogàcà w dajàcej si´ przewi- w Êrodowisku i szkód w Êrodowisku, uruchamia si´ do
dzieç przysz∏oÊci wp∏ywaç na rozmieszczenie i li- dnia 30 kwietnia 2008 r.
czebnoÊç jego populacji na terenie kraju lub
Art. 38. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub natu- przeka˝e ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowi-
ralnego zasi´gu tego gatunku, przy której dane ska zbiorczà informacj´ na temat zawartoÊci rejestru
o dynamice liczebnoÊci populacji tego gatunku bezpoÊrednich zagro˝eƒ szkodà w Êrodowisku i szkód
wskazujà, ˝e gatunek jest trwa∏ym sk∏adnikiem w Êrodowisku za rok 2007 do dnia 31 grudnia 2008 r.
———————
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y Art. 39. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 30 kwiet-
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. nia 2007 r.
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 125 i Nr 64, poz. 427. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
— 4588 —

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:


– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-00, 0-22 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):
– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 0-22 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 0-22 622-66-56
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 0-22 694-67-50, 0-22 694-67-52; faks 0-22 694-62-06
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530)
www.cokprm.gov.pl
e-mail: dziust@cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 1283/W/C/2007 ISSN 0867-3411 Cena 6,60 z∏ (w tym 7 % VAT)

Related Interests