You are on page 1of 4

Dziennik Ustaw Nr 81 — 4985 — Poz.

554

554
WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 24 kwietnia 2007 r.

sygn. akt SK 49/05

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie: c) art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o de-
nominacji z∏otego (Dz. U. Nr 84, poz. 386, ze
Ewa ¸´towska — przewodniczàcy, zm.) z art. 21 oraz art. 64 w zwiàzku z art. 2 Kon-
stytucji,
Wojciech Hermeliƒski — sprawozdawca,
orzeka:
Marek Mazurkiewicz,
I
Miros∏aw Wyrzykowski,
1. Art. III i art. XIX ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. —
Bohdan Zdziennicki, Przepisy wprowadzajàce przepisy ogólne prawa
cywilnego (Dz. U. Nr 34, poz. 312) sà zgodne
protokolant: Gra˝yna Sza∏ygo,
z art. 64 ust. 1 i 2 w zwiàzku z art. 21 i art. 2 Kon-
po rozpoznaniu, z udzia∏em skar˝àcych oraz Sejmu stytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 2. Art. XXXV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
24 kwietnia 2007 r., po∏àczonych skarg konstytucyj- Przepisy wprowadzajàce kodeks cywilny (Dz. U.
nych: Nr 16, poz. 94, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1990 r.
1) Wiktora Zi´by o zbadanie zgodnoÊci: Nr 55, poz. 321, z 1994 r. Nr 85, poz. 388 oraz
z 2003 r. Nr 49, poz. 408) jest zgodny z art. 64
a) art. III i art. XIX ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. — ust. 1 i 2 w zwiàzku z art. 21 i art. 2 Konstytucji.
Przepisy wprowadzajàce przepisy ogólne pra-
wa cywilnego (Dz. U. Nr 34, poz. 312) z art. 2 3. Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmia-
oraz art. 64 ust. 1 i 2 w zwiàzku z art. 21 Konsty- nie ustawy — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 55,
tucji Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 321) w zakresie, w jakim ogranicza dost´p do
waloryzacji sàdowej, zagwarantowanej w art. 3581
b) art. XXXV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
§ 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cy-
Przepisy wprowadzajàce kodeks cywilny
wilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), w odniesieniu
(Dz. U. Nr 16, poz. 94, ze zm.) z art. 2 oraz art. 64 do zobowiàzaƒ pieni´˝nych powsta∏ych przed
ust. 1 i 2 w zwiàzku z art. 21 Konstytucji, dniem 30 paêdziernika 1950 r., wynikajàcych z obli-
c) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. gacji emitowanych przez Skarb Paƒstwa:
o zmianie ustawy — Kodeks cywilny (Dz. U. a) jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w zwiàzku
Nr 55, poz. 321) z art. 64 ust. 1 i 2 w zwiàzku z art. 32 ust. 1 Konstytucji,
z art. 21, art. 32 ust. 1 w zwiàzku z art. 37 ust. 1,
b) nie jest niezgodny z art. 21 i art. 37 ust. 1
art. 45 ust. 1 w zwiàzku z art. 77 ust. 2 oraz art. 2
oraz z art. 45 ust. 1 w zwiàzku z art. 77 ust. 2
Konstytucji,
i art. 2 Konstytucji.
d) art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 i art. 11 dekretu z dnia
27 lipca 1949 r. o zaciàganiu nowych i okreÊla- II
niu wysokoÊci nie umorzonych zobowiàzaƒ
pieni´˝nych (Dz. U. Nr 45, poz. 332, ze zm.) Art. 12 ust. 1 ustawy powo∏anej w cz´Êci I punk-
z art. 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 w zwiàzku z art. 21 cie 3, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiàzu-
Konstytucji, jàcà z up∏ywem 12 (dwunastu) miesi´cy od dnia og∏o-
e) art. 6 i art. 8 ustawy z dnia 28 paêdziernika szenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
1950 r. o zmianie systemu pieni´˝nego (Dz. U. Polskiej.
Nr 50, poz. 459, ze zm.) z art. 2 oraz art. 64 ust. 1 Ponadto postanawia:
i 2 w zwiàzku z art. 21 Konstytucji,
na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
2) Jolanty i Bogus∏awa Machów o zbadanie zgodno- z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Êci: (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552
a) dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciàganiu no- i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz
wych i okreÊlaniu wysokoÊci nie umorzonych z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyç post´powanie
zobowiàzaƒ pieni´˝nych z art. 21 oraz art. 64 w pozosta∏ym zakresie ze wzgl´du na niedopuszczal-
w zwiàzku z art. 2 Konstytucji, noÊç orzekania.

b) art. 8 ustawy z dnia 28 paêdziernika 1950 r. Ewa ¸´towska


o zmianie systemu pieni´˝nego, w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 1995 r., Wojciech Hermeliƒski Marek Mazurkiewicz
z art. 21 oraz art. 64 w zwiàzku z art. 2 Konstytucji, Miros∏aw Wyrzykowski Bohdan Zdziennicki
— 4986 —
— 4987 —
— 4988 —

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:


– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-00, 0-22 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):
– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 0-22 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 0-22 622-66-56
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 0-22 694-67-50, 0-22 694-67-52; faks 0-22 694-62-06
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530)
www.cokprm.gov.pl
e-mail: dziust@cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 1434/W/C/2007 ISSN 0867-3411 Cena 3,30 z∏ (w tym 7 % VAT)