You are on page 1of 2

Dziennik Ustaw Nr 82 — 5018 — Poz.

558 i 559

2. Usprawiedliwienie nieobecnoÊci z powodu cho- Art. 20. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze


roby obwinionego, Êwiadka i innego uczestnika post´- wydane na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych usta-
powania dyscyplinarnego podczas czynnoÊci obj´tej wami, o których mowa w art. 1 i 3, zachowujà moc do
post´powaniem dyscyplinarnym, która dokonywana czasu wydania przepisów wykonawczych na podsta-
jest po dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, nast´- wie niniejszej ustawy, nie d∏u˝ej ni˝ przez okres
puje na zasadach okreÊlonych w niniejszej ustawie. 12 miesi´cy.

Art. 16. Ilekroç w przepisach prawa jest mowa 2. Art. 11 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1,
o „jednostce organizacyjnej Komendy G∏ównej Stra˝y w brzmieniu dotychczasowym, zachowuje moc do
Granicznej” rozumie si´ przez to „komórk´ organiza- czasu wydania przepisów wykonawczych na podsta-
cyjnà Komendy G∏ównej Stra˝y Granicznej”. wie art. 11 ust. 2 ustawy o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej ni˝
Art. 17. Badania psychofizjologiczne prowadzone przez okres 6 miesi´cy.
na podstawie art. 31 ust. 1a pkt 5 i art. 44 ust. 3 usta-
wy wymienionej w art. 1 do dnia wejÊcia w ˝ycie roz-
Art. 21. Przepis art. 103 ust. 5 ustawy wymienionej
porzàdzenia, o którym mowa w art. 39b ust. 4 ustawy
w art. 1 stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2007 r.
wymienionej w art. 1, prowadzone sà na dotychczaso-
wych zasadach.
Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
Art. 18. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy dotych- od dnia og∏oszenia z wyjàtkiem:
czasowy dodatek s∏u˝bowy otrzymywany przez funk-
cjonariuszy zajmujàcych stanowiska kierownicze lub 1) art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie w cz´Êci dotyczàcej
samodzielne staje si´ z mocy prawa dodatkiem funk- pkt 5c, pkt 14, art. 3 i art. 6, które wchodzà w ˝ycie
cyjnym. po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia og∏oszenia;

Art. 19. Funkcjonariusze, którzy do dnia wejÊcia 2) art. 2, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´-
w ˝ycie ustawy otrzymywali zwi´kszenie uposa˝enia cy od dnia og∏oszenia.
zasadniczego z tytu∏u wys∏ugi lat otrzymujà dodatek
za wys∏ug´ lat, w wysokoÊci nie mniejszej ni˝ otrzymy-
wane zwi´kszenie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

559
USTAWA

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin


oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o za- Art. 2. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zao-
opatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz patrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz
ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z póên. zm.2)) ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z póên.
w art. 24 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do- zm.3)) w art. 45 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmie-
daje si´ pkt 6 w brzmieniu: niu:
„6) w razie Êmierci albo zagini´cia ˝o∏nierza w czasie „1a. W razie Êmierci albo zagini´cia ˝o∏nierza w cza-
wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych, o których mo- sie wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych, o których
wa w pkt 1a, renta rodzinna przys∏uguje w wyso- mowa w art. 44 ust. 2, renta rodzinna wynosi
koÊci uposa˝enia.”. miesi´cznie 100 % podstawy wymiaru.”.
———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia Art. 3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
i wojskowych oraz ich rodzin i ustaw´ z dnia 27 sierpnia
2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ———————
ze Êrodków publicznych. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r.
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 121,
poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085 oraz poz. 1264, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711. poz. 2779 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65.
Dziennik Ustaw Nr 82 — 5019 — Poz. 559

Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póên. 5) w art. 47 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: „1a. Uprawnionemu ˝o∏nierzowi lub pracowniko-
1) w art. 5 po pkt 44 dodaje si´ pkt 44a w brzmieniu: wi, w zakresie leczenia urazów lub chorób
nabytych podczas wykonywania zadaƒ poza
„44a) uprawniony ˝o∏nierz lub pracownik — ˝o∏- granicami paƒstwa, przys∏uguje prawo do
nierz lub pracownik wojska, o którym mowa bezp∏atnych wyrobów medycznych b´dàcych
w art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o za- przedmiotami ortopedycznymi i Êrodków po-
sadach u˝ycia lub pobytu Si∏ Zbrojnych Rze- mocniczych na zlecenie lekarza ubezpieczenia
czypospolitej Polskiej poza granicami paƒ- zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia
stwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. zdrowotnego lub lekarza albo felczera nieb´-
Nr 210, poz. 2135), który dozna∏ urazu lub za- dàcego lekarzem albo felczerem ubezpiecze-
chorowa∏ podczas wykonywania zadaƒ s∏u˝- nia zdrowotnego, je˝eli posiada uprawnienia
bowych poza granicami paƒstwa;”; do wykonywania zawodu oraz zawar∏ z od-
2) po art. 24 dodaje si´ art. 24a w brzmieniu: dzia∏em wojewódzkim Funduszu umow´
upowa˝niajàcà go do wystawiania takich re-
„Art. 24a. Przepisów art. 20—23 nie stosuje si´ cept, do wysokoÊci limitu ceny okreÊlonego
w stosunku do uprawnionego ˝o∏nierza w przepisach wydanych na podstawie art. 40
lub pracownika. Osoby te korzystajà ze ust. 4.”;
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, o których
mowa w art. 20, w zakresie leczenia ura- 6) po art. 47a dodaje si´ art. 47b w brzmieniu:
zów i chorób nabytych podczas wyko- „Art. 47b. 1. Uprawniony ˝o∏nierz lub pracownik
nywania zadaƒ poza granicami paƒ- korzysta ze Êwiadczeƒ opieki zdro-
stwa, poza kolejnoÊcià.”; wotnej, o których mowa w art. 24a,
3) w art. 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie: art. 44 ust. 1a, art. 47 ust. 1a oraz
art. 57 ust. 2 pkt 12, na podstawie do-
„1. Âwiadczenia opieki zdrowotnej, o których mo- kumentu potwierdzajàcego przys∏u-
wa w za∏àczniku do ustawy, oraz odp∏atne gujàce uprawnienia.
Êwiadczenia opieki zdrowotnej udzielane
uprawnionym ˝o∏nierzom lub pracownikom 2. Minister Obrony Narodowej w poro-
tak˝e po ich zwolnieniu ze s∏u˝by lub ustaniu zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
umowy o prac´, w zwiàzku z urazami i choro- spraw zdrowia okreÊli, w drodze roz-
bami nabytymi podczas wykonywania zadaƒ porzàdzenia, podmiot uprawniony do
poza granicami paƒstwa, pokrywa si´ z bud˝e- wydawania dokumentu, o którym
tu paƒstwa z cz´Êci pozostajàcej w dyspozycji mowa w ust. 1, wzór tego dokumen-
Ministra Obrony Narodowej.”; tu, tryb jego wydawania, wymiany
lub zwrotu, a tak˝e dane zawarte
4) w art. 44 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: w tym dokumencie, majàc na wzgl´-
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu: dzie realizacj´ uprawnieƒ wynikajà-
cych z ustawy oraz kierujàc si´ ko-
„1a. Uprawnionemu ˝o∏nierzowi lub pracowni- niecznoÊcià zapewnienia sprawnoÊci
kowi przys∏uguje bezp∏atne zaopatrzenie post´powania przy wydawaniu doku-
w leki umieszczone w wykazach leków mentu potwierdzajàcego uprawnie-
podstawowych i uzupe∏niajàcych oraz leki nia.”;
recepturowe na czas leczenia urazów lub
chorób nabytych podczas wykonywania 7) w art. 57 w ust. 2 w pkt 11 kropk´ zast´puje si´
zadaƒ poza granicami paƒstwa.”, Êrednikiem i dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „12) dla uprawnionego ˝o∏nierza lub pracownika,
w zakresie leczenia urazów lub chorób naby-
„2. Osobom, o których mowa w ust. 1 i 1a, re-
tych podczas wykonywania zadaƒ poza grani-
cept´ mo˝e wystawiç lekarz ubezpieczenia
cami paƒstwa.”.
zdrowotnego albo felczer ubezpieczenia
zdrowotnego lub lekarz albo felczer nieb´- Art. 4. 1. Renta rodzinna w wysokoÊci, o której mo-
dàcy lekarzem albo felczerem ubezpieczenia wa w art. 24 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 1 oraz
zdrowotnego, je˝eli posiada uprawnienia do w art. 45 ust. 1a ustawy wymienionej w art. 2, przys∏u-
wykonywania zawodu oraz zawar∏ z oddzia- guje, je˝eli Êmierç albo zagini´cie ˝o∏nierza mia∏y
∏em wojewódzkim Funduszu umow´ upo- miejsce po dniu 22 lutego 1998 r.
wa˝niajàcà go do wystawiania takich re-
cept.”; 2. Rent´ rodzinnà w wysokoÊci, o której mowa
——————— w ust. 1, wyp∏aca si´ na wniosek osoby uprawnionej
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. od dnia 23 lutego 1998 r., nie wczeÊniej jednak ni˝ od
z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, dnia powstania prawa do tej renty.
poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169,
poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, od dnia og∏oszenia.
poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249,
poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski