You are on page 1of 173

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 maja 2007 r. Nr 84
TREÂå:
Poz.:

UMOWA MI¢DZYNARODOWA

563 — Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyj´ta przez Zgromadzenie


Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 paêdziernika 2003 r. . . . . . . . . 5093

564 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Konwen-
cji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyj´tej przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych dnia 31 paêdziernika 2003 r. . . . . . . . . . . 5265

ROZPORZÑDZENIE

565 — Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 kwietnia 2007 r. uchylajàce rozporzàdzenie


w sprawie trybu sk∏adania i wzorów wniosków o dofinansowanie dzia∏aƒ oraz wzoru
umowy o dofinansowanie dzia∏ania w ramach programu operacyjnego — Program
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004—2006 . . . . . . . . . . 5279

563
KONWENCJA

NARODÓW ZJEDNOCZONYCH PRZECIWKO KORUPCJI,

przyj´ta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 paêdziernika 2003 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 31 paêdziernika 2003 r. zosta∏a przyj´ta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, w nast´pujàcym brzmieniu:
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5094 — Poz. 563

Przek∏ad
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5095 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5096 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5097 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5098 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5099 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5100 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5101 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5102 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5103 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5104 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5105 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5106 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5107 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5108 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5109 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5110 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5111 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5112 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5113 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5114 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5115 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5116 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5117 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5118 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5119 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5120 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5121 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5122 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5123 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5124 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5125 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5126 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5127 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5128 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5129 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5130 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5131 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5132 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5133 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5134 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5135 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5136 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5137 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5138 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5139 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5140 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5141 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5142 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5143 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5144 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5145 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5146 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5147 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5148 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5149 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5150 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5151 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5152 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5153 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5154 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5155 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5156 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5157 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5158 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5159 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5160 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5161 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5162 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5163 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5164 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5165 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5166 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5167 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5168 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5169 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5170 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5171 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5172 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5173 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5174 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5175 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5176 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5177 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5178 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5179 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5180 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5181 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5182 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5183 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5184 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5185 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5186 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5187 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5188 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5189 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5190 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5191 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5192 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5193 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5194 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5195 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5196 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5197 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5198 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5199 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5200 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5201 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5202 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5203 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5204 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5205 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5206 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5207 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5208 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5209 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5210 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5211 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5212 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5213 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5214 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5215 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5216 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5217 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5218 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5219 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5220 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5221 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5222 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5223 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5224 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5225 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5226 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5227 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5228 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5229 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5230 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5231 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5232 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5233 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5234 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5235 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5236 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5237 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5238 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5239 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5240 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5241 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5242 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5243 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5244 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5245 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5246 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5247 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5248 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5249 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5250 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5251 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5252 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5253 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5254 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5255 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5256 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5257 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5258 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5259 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5260 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5261 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5262 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5263 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5264 — Poz. 563
Dziennik Ustaw Nr 84 — 5265 — Poz. 563 i 564

Po zaznajomieniu si´ z powy˝szà Konwencjà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:

— zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w niej zawartych,

— jest przyj´ta, ratyfikowana i potwierdzona,

— b´dzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 8 wrzeÊnia 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski


L.S.
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

564
OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 8 grudnia 2006 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji,


przyj´tej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 paêdziernika 2003 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e na pod- Dnia 13 paêdziernika 2006 r. Rzeczpospolita Polska
stawie ustawy z dnia 12 maja 2006 r. o ratyfikacji Kon- z∏o˝y∏a nast´pujàce oÊwiadczenia:
wencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji,
przyj´tej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjed- „Stosownie do artyku∏u 46 ust´p 13 Rzeczpospoli-
noczonych dnia 31 paêdziernika 2003 r. (Dz. U. Nr 126, ta Polska oÊwiadcza, ˝e wyznacza Ministerstwo Spra-
poz. 873), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfi- wiedliwoÊci jako organ centralny w∏aÊciwy do przyj-
kowa∏ dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. wy˝ej wymienionà Kon- mowania wniosków o wzajemnà pomoc prawnà.
wencj´. Stosownie do artyku∏u 44 ust´p 6 Rzeczpospolita
Polska oÊwiadcza, ˝e uznaje powy˝szà Konwencj´ za
Zgodnie z artyku∏em 68 ust´p 1 Konwencja wesz∏a podstaw´ wspó∏pracy z innymi Paƒstwami Stronami
w ˝ycie dnia 14 grudnia 2005 r. Konwencji dla celów ekstradycji.
Zgodnie z artyku∏em 68 ust´p 2 Konwencji wesz∏a Rzeczpospolita Polska oÊwiadcza, ˝e j´zykami ak-
ona w ˝ycie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej ceptowanymi stosownie do artyku∏u 46 ust´p 14 sà j´-
dnia 15 paêdziernika 2006 r. zyk polski i j´zyk angielski.”.