You are on page 1of 1

Elektronicznie

podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2010.08.04
Dziennik Ustaw Nr 139 — 11196 — 18:56:50 +02'00' Poz. 937

937
sygn. akt III SW 369/10

l
UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

v.p
z dnia 3 sierpnia 2010 r.

w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych


w dniu 20 czerwca 2010 r. w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 15, w województwie
podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 oraz w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 30

Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Pracy, Ubez- 5. Prokurator Generalny wniósł o podjęcie uchwa-
pieczeń Społecznych i Spraw Publicznych: ły stwierdzającej ważność wyborów uzupełniających
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzo-
Przewodniczący: Prezes Sądu Najwyższego — Wa- nych w dniu 20 czerwca 2010 r. w województwie ma-
lerian Sanetra, zowieckim w okręgu wyborczym nr 15, w wojewódz-
twie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 i w wo-

.go
Sędziowie Sądu Najwyższego: Bogusław Cudow- jewództwie śląskim w okręgu wyborczym nr 30, któ-
ski, Teresa Flemming-Kulesza, Małgorzata Gersdorf, rych wynik podany został w obwieszczeniu Państwo-
Katarzyna Gonera, Zbigniew Hajn, Józef lwulski, Kazi- wej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r.,
mierz Jaśkowski (sprawozdawca), Halina Kiryło, Zbi-
gniew Korzeniowski, Roman Kuczyński, Jerzy Kuźniar, 6. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Jerzy Kwaśniewski, Zbigniew Myszka, Jolanta Stru- wniósł o stwierdzenie ważności wyborów uzupełnia-
sińska-Żukowska, Małgorzata Wrębiakowska-Marzec, jących do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przepro-
Andrzej Wróbel wadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w okręgach wy-
borczych w Płocku, Krośnie i Katowicach,
protokolanci: Monika Domańska, Eliza Maniewska
na podstawie art. 101 ust. 1 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz art. 82 w związku z art. 215
z udziałem Prokuratora Generalnego Andrzeja Se-
ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wybor-
remeta i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wy-
cza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
borczej Stefana J. Jaworskiego, po rozpoznaniu spra-
rcl
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190,
wy na posiedzeniu jawnym w dniu 3 sierpnia 2010 r.,
biorąc pod uwagę, że: poz. 1360, ze zm.)

stwie r dza wa żność


1. podstawą prawną przeprowadzenia wyborów
uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczy-
jest art. 215 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordy- pospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu
nacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 20 czerwca 2010 r. w województwie mazowieckim
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. w okręgu wyborczym nr 15, w województwie podkar-
Nr 190, poz. 1360, ze zm.), packim w okręgu wyborczym nr 21 oraz w wojewódz-
twie śląskim w okręgu wyborczym nr 30, których wy-
w.

2. zgodnie z art. 82 ust. 1 Ordynacji wyborczej Sąd niki zostały podane w obwieszczeniu Państwowej Ko-
Najwyższy rozstrzyga o ważności wyborów na podsta- misji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. o wynikach
wie sprawozdania przedstawionego przez Państwową wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej
Komisję Wyborczą oraz opinii wydanych w wyniku Polskiej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r.
rozpoznania protestów, (Dz. U. Nr 113, poz. 747).

3. ze sprawozdania Państwowej Komisji Wybor- Przewodniczący: Walerian Sanetra


czej przesłanego do Sądu Najwyższego w dniu 5 lipca Prezes Sądu Najwyższego
2010 r. wynika, iż nie są jej znane fakty mogące być Sędziowie Sądu Najwyższego:
podstawą kwestionowania ważności wyborów, Bogusław Cudowski, Teresa Flemming-Kulesza,
ww

Małgorzata Gersdorf, Katarzyna Gonera, Zbigniew


4. do Sądu Najwyższego wpłynęły dwa protesty Hajn, Józef lwulski, Kazimierz Jaśkowski, Halina
przeciwko ważności wyborów, oba pozostawione Kiryło, Zbigniew Korzeniowski, Roman Kuczyński,
przez Sąd Najwyższy bez dalszego biegu, gdyż nie Jerzy Kuźniar, Jerzy Kwaśniewski, Zbigniew Mysz-
spełniały wymagań przewidzianych w Ordynacji wy- ka, Jolanta Strusińska-Żukowska, Małgorzata Wrę-
borczej, biakowska-Marzec, Andrzej Wróbel