You are on page 1of 2

Dziennik Ustaw Nr 123 — 9212 — Poz.

845 i 846

5) w art. 131 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 6) w art. 135 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych „a) uzasadnionego podejrzenia, ˝e kierujàcy znaj-
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do duje si´ w stanie nietrzeêwoÊci lub w stanie po
spraw transportu, uwzgl´dniajàc potrzeb´ za- u˝yciu alkoholu albo Êrodka dzia∏ajàcego po-
pewnienia bezpieczeƒstwa i porzàdku podczas dobnie do alkoholu,”.
wykonywania kontroli ruchu drogowego oraz
sprawnego jej przebiegu, okreÊli, w drodze Art. 2. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
rozporzàdzenia: wie art. 131 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, za-
1) organizacj´, szczegó∏owe warunki i sposób chowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepi-
wykonywania kontroli ruchu drogowego; sów wykonawczych, o ile nie sà sprzeczne z niniejszà
ustawà, przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy od
2) wymagany sposób zachowania si´ kontro-
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
lowanego uczestnika ruchu;
3) szczegó∏owe warunki wykonywania kontro- Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
li ruchu drogowego przez osoby, o których od dnia og∏oszenia.
mowa w art. 129e;
4) szczegó∏owe warunki udzielania upowa˝-
nieƒ do wykonywania kontroli ruchu drogo-
wego oraz wzór upowa˝nienia.”; Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

846
USTAWA

z dnia 11 maja 2007 r.

o zmianie ustawy o ˝egludze Êródlàdowej

Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝eglu- 3) w art. 20:


dze Êródlàdowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: a) ust. 4a otrzymuje brzmienie:
„4a. Po wpisaniu statku do rejestru statków
1) art. 4 otrzymuje brzmienie: u˝ywanych wy∏àcznie do uprawiania spor-
„Art. 4. Przepisów ustawy, z wyjàtkiem przepisów tu lub rekreacji w∏aÊciwy polski zwiàzek
dotyczàcych bezpieczeƒstwa ruchu, sy- sportowy wydaje dokument rejestracyjny
gnalizacji i ∏àcznoÊci oraz oznakowania stanowiàcy dowód polskiej przynale˝noÊci
dróg wodnych, nie stosuje si´ do statków statku.”,
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, b) skreÊla si´ ust. 4b i ust. 4c;
Policji, Stra˝y Granicznej i Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej oraz statków morskich 4) art. 24a otrzymuje brzmienie:
przebywajàcych na Êródlàdowych dro-
gach wodnych.”; „Art. 24a. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
fizycznej i sportu okreÊli, w drodze roz-
2) w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: porzàdzenia, tryb rejestracji statków
u˝ywanych wy∏àcznie do uprawiania
„2. Statek polski, u˝ywany wy∏àcznie do uprawia-
sportu lub rekreacji, wzory ksiàg reje-
nia sportu lub rekreacji, z wyjàtkiem jednostek
strowych i dokumentów rejestracyj-
nap´dzanych wy∏àcznie si∏à ludzkich mi´Êni,
nych.”;
o d∏ugoÊci kad∏uba powy˝ej 12 m lub o nap´-
dzie mechanicznym o mocy silników wi´kszej
5) skreÊla si´ art. 34a;
ni˝ 15 kW podlega obowiàzkowi wpisu do reje-
stru statków u˝ywanych wy∏àcznie do celów 6) w za∏àczniku do ustawy zatytu∏owanym „WysokoÊ-
sportowych lub rekreacyjnych. Statki zwolnio- ci op∏at”:
ne z obowiàzku wpisu do rejestru mogà byç do
niego wpisane na wniosek w∏aÊciciela.”; a) cz´Êç IIIa tabeli otrzymuje brzmienie:
Dziennik Ustaw Nr 123 — 9213 — Poz. 846 i 847

„IIIa Rejestr statków u˝ywanych wy∏àcznie do dane na podstawie art. 24a ustawy zmienianej
uprawiania sportu lub rekreacji w art. 1, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie no-
wych przepisów wykonawczych, wydanych na pod-
1. za wpis statku do rejestru — 60 z∏
stawie art. 24a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmie-
2. za dokonanie zmian wpisu w rejestrze niu nadanym niniejszà ustawà, jednak nie d∏u˝ej ni˝
— 15 z∏ przez okres 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy, z zastrze˝eniem ust. 2.
3. za wtórnik dokumentu rejestracyjnego
— 15 z∏ 2. Wpis do rejestru na podstawie dotychczaso-
4. za wyciàg lub odpis z rejestru — 15 z∏”, wych przepisów wykonawczych odbywa si´ bez doko-
nania przeglàdu technicznego.
b) skreÊla si´ cz´Êç Va tabeli.
Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
Art. 2. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, od dnia og∏oszenia.
w zakresie rejestracji i przeglàdów technicznych stat-
ków u˝ywanych do uprawiania sportu i rekreacji, wy- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

847
USTAWA

z dnia 11 maja 2007 r.

o zmianie ustawy o paƒstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach paƒstwowych


oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o paƒ- Art. 2. W ustawie z dnia 22 paêdziernika 2004 r.
stwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251,
paƒstwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z póên. zm.2)) poz. 2507, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r.
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: Nr 64, poz. 427) w art. 6:
1) w art. 6: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
a) w ust. 1: „1) ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi,
spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwowego
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
zasobu kadrowego — w przypadku dyrekto-
„1) urz´dnicy s∏u˝by cywilnej;”, ra Centrum Doradztwa;”,
— w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do- b) uchyla si´ ust. 2,
daje pkt 5 w brzmieniu:
c) w ust. 6 uchyla si´ pkt 2.
„5) osoby posiadajàce stopieƒ naukowy dok-
tora.”, Art. 3. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝-
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr 218,
„2. Przynale˝noÊç do paƒstwowego zasobu ka- poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25,
drowego osób, o których mowa w ust. 1, poz. 162) w art. 27 uchyla si´ ust. 5.
trwa przez okres dziesi´ciu lat od dnia wej- Art. 4. Osobom nale˝àcym do paƒstwowego zaso-
Êcia do paƒstwowego zasobu kadrowego.”; bu kadrowego przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
2) w art. 7 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: ustawy do okresu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 usta-
wy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniej-
„7) posiada co najmniej trzyletni sta˝ pracy;”. szà ustawà, wlicza si´ dotychczasowy okres przynale˝-
——————— noÊci do paƒstwowego zasobu kadrowego.
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
22 paêdziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolni- Art. 5. 1. Osoby zajmujàce w dniu wejÊcia w ˝ycie
czego oraz ustaw´ z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝bie
cywilnej.
niniejszej ustawy wysokie stanowisko paƒstwowe
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. w Centrum Doradztwa Rolniczego wchodzà w sk∏ad
z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, paƒstwowego zasobu kadrowego, je˝eli posiadajà co
poz. 331 i Nr 99, poz. 660. najmniej trzyletni sta˝ pracy.