You are on page 1of 3

Elektronicznie

podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2010.07.23
Dziennik Ustaw Nr 134 — 11034 — 13:20:08 +02'00' Poz. 903

903
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

l
z dnia 5 lipca 2010 r.

v.p
sygn. akt P 31/09

Trybunał Konstytucyjny w składzie: w organizacjach międzynarodowych, zagranicz-


nych instytucjach i w zakładach, do których zostali
Teresa Liszcz — przewodniczący, skierowani w ramach współpracy międzynarodo-
Marek Kotlinowski, wej lub w których byli zatrudnieni za zgodą właści-
wych władz polskich, uwzględnia się pod warun-
Ewa Łętowska — sprawozdawca, kiem stałego zamieszkania zainteresowanego pra-
Andrzej Rzepliński, cownika na obszarze Państwa Polskiego, jest
zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji,
Mirosław Wyrzykowski,
or ze ka :
protokolant: Grażyna Szałygo,

.go
Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokurato- o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
ra Generalnego i Rady Ministrów, na rozprawie w dniu łecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz
5 lipca 2010 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego z 2010 r. Nr 40, poz. 224) w zakresie przesłanki stałego
w Warszawie:
miejsca zamieszkania na obecnym obszarze Rzeczy-
1) czy art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme- pospolitej Polskiej, w części odsyłającej do art. 6 ust. 2
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo- pkt 1 lit. c w związku z art. 65 tej ustawy j e s t n i e -
łecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) w za- zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczy-
kresie stwierdzającym, iż okres zatrudnienia oby- pospolitej Polskiej.
wateli polskich za granicą w organizacjach mię-
dzynarodowych, zagranicznych instytucjach Ponadto posta na wia :
i w zakładach, do których zostali skierowani w ra-
mach współpracy międzynarodowej lub w których na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
rcl
byli zatrudnieni za zgodą właściwych władz pol- 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U.
skich, uwzględnia się pod warunkiem stałego za- Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53,
mieszkania zainteresowanego na obecnym obsza- poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169,
rze Rzeczypospolitej, jest zgodny z określoną poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178,
w art. 32 Konstytucji zasadą równości wobec pra- poz. 1375) umorzyć postępowanie w części dotyczącej
wa i z art. 2 Konstytucji stwierdzającym, że Rzecz- badania zgodności z Konstytucją § 3 ust. 2 rozporzą-
pospolita Polska jest demokratycznym państwem dzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 1984 r. w spra-
prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawied- wie okresów zatrudnienia za granicą i zasad udzielania
liwości społecznej, świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu tego zatrud-
nienia (Dz. U. Nr 17, poz. 81, ze zm.) ze względu na
2) czy § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia cofnięcie pytania prawnego we wskazanym zakresie.
w.

9 marca 1984 r. w sprawie okresów zatrudnienia


za granicą i zasad udzielania świadczeń emerytal- Teresa Liszcz
no-rentowych z tytułu tego zatrudnienia (Dz. U.
Nr 17, poz. 81, ze zm.) w zakresie stwierdzającym, Marek Kotlinowski Ewa Łętowska
iż okres zatrudnienia obywateli polskich za granicą Andrzej Rzepliński Mirosław Wyrzykowski
ww
ww
w.
— 11035 —

rcl
.go
v.p
l
— 11036 —

l
v.p
.go
rcl
w.

Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać:


— w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52 — na podstawie nadesłanego zamówienia (sprzedaż wysyłkowa);
— w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzedaż za gotówkę):
— ul. Powsińska 69/71 (wejście od ul. Limanowskiego), tel. 22 694-62-96
— al. J. Ch. Szucha 2/4, tel. 22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu następnego numeru
ww

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezwłocznie informować na piśmie Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wydział Wydawnictw i Poligrafii

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dostępne są w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl i www.rcl.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56
Skład, druk i kolportaż: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48
Bezpłatna infolinia: 800 287 581 (czynna w godz. 730–1530)
www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl
e-mail: wydawnictwa@cokprm.gov.pl

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 1734/W/C/2010 ISSN 0867-3411 Cena 10,40 zł (w tym 7 % VAT)