You are on page 1of 11

Dziennik Ustaw Nr 136 — 9943 — Poz.

957 i 958

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: czo-lecznicze, okres próby, dozór kuratora i na-
„3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze ∏o˝one obowiàzki oraz podstaw´ prawnà ich
rozporzàdzenia, wzór formularza zapytania orzeczenia,”;
o udzielenie informacji pochodzàcych z reje- 7) w art. 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
stru karnego i odpowiedzi na zapytanie, wy-
korzystywany mi´dzy organami centralnymi „1) kart rejestracyjnych i zawiadomieƒ, zawierajà-
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.”; cych informacje o osobach odpowiadajàcych
na zasadach okreÊlonych w Kodeksie karnym,
5) w art. 11: Kodeksie karnym skarbowym, Kodeksie wy-
a) w ust. 1 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecin- kroczeƒ oraz zawiadomieƒ o skazaniu przez
kiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu: sàd paƒstwa obcego i informacji z tymi skaza-
niami zwiàzanymi,”;
„4) zawiadomienie o skazaniu przez sàd paƒ-
stwa obcego oraz informacje z tym skaza- 8) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
niem zwiàzane.”,
„1. Za wydanie z Rejestru informacji o osobie po-
b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu: biera si´ op∏at´ stanowiàcà dochód bud˝etu
„5. Zawiadomienie o skazaniu przez sàd paƒ- paƒstwa. Od uiszczenia op∏aty zwolnione sà
stwa obcego oraz informacje z tym skaza- podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1—9,
niem zwiàzane sporzàdza i przesy∏a organ 11 i 12.”.
centralny paƒstwa skazujàcego.”;
Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
6) w art. 12 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: od dnia og∏oszenia.
„6) orzeczone kary lub Êrodki karne, zabezpiecza-
jàce, wychowawcze, poprawcze, wychowaw- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

958
USTAWA

z dnia 29 czerwca 2007 r.

o zmianie ustawy — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej1)

Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. — Pra- 9) Porozumieniu — rozumie si´ przez to Porozu-
wo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, mienie madryckie o mi´dzynarodowej reje-
poz. 1117, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce stracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz. U.
zmiany: z 1993 r. Nr 116, poz. 514 i 515);
1) w art. 3 w ust. 1 dodaje si´ pkt 7—11 w brzmieniu: 10) Protokole — rozumie si´ przez to Protokó∏ do
„7) Biurze Mi´dzynarodowym — rozumie si´ Porozumienia madryckiego o mi´dzynarodo-
przez to Mi´dzynarodowe Biuro W∏asnoÊci In- wej rejestracji znaków, sporzàdzony w Madry-
telektualnej utworzone na podstawie Konwen- cie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. z 2003 r.
cji o ustanowieniu Âwiatowej Organizacji W∏a- Nr 13, poz. 129 i 130);
snoÊci Intelektualnej, sporzàdzonej w Sztok-
holmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. 11) Konwencji o patencie europejskim — rozumie
Nr 9, poz. 49); si´ przez to Konwencj´ o udzielaniu patentów
europejskich, sporzàdzonà w Monachium dnia
8) mi´dzynarodowym znaku towarowym — ro-
zumie si´ przez to znak towarowy zarejestro- 5 paêdziernika 1973 r., zmienionà aktem zmie-
wany w trybie okreÊlonym w Porozumieniu niajàcym artyku∏ 63 Konwencji z dnia 17 grud-
lub Protokole; nia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyj-
nej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia
———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 14 marca 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 paê-
2003 r. o dokonywaniu europejskich zg∏oszeƒ patento- dziernika 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz
wych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypo- 10 grudnia 1998 r., wraz z Protoko∏ami stano-
spolitej Polskiej. wiàcymi jej integralnà cz´Êç (Dz. U. z 2004 r.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
Nr 79, poz. 737 i 738).”;
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10,
poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. 2) w art. 4:
Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539 oraz z 2007 r.
Nr 99, poz. 662. a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,
Dziennik Ustaw Nr 136 — 9944 — Poz. 958

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu: poz. 1808 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331), i po-
„2. Umowa mi´dzynarodowa lub przepisy, zwalajà na to wzgl´dy techniczne u˝ytego
o których mowa w ust. 1, rozstrzygajà przez zg∏aszajàcego Êrodka przekazu.”;
w szczególnoÊci o tym, w jakim j´zyku pro- 4) w art. 15:
wadzone jest post´powanie zwiàzane
z udzielaniem ochrony i w jakim j´zyku po- a) oznaczenie ust. 1 skreÊla si´,
winna byç sporzàdzona dokumentacja zg∏o-
b) uchyla si´ ust. 2—4;
szeƒ wynalazków, wzorów u˝ytkowych,
wzorów przemys∏owych, znaków towaro- 5) w art. 31 ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
wych, oznaczeƒ geograficznych i topografii
uk∏adów scalonych.”; „4. Urzàd Patentowy wyznacza postanowieniem,
pod rygorem umorzenia post´powania, termin
3) w art. 13: do uzupe∏nienia zg∏oszenia, je˝eli stwierdzi, ˝e
nie zawiera ono wszystkich cz´Êci, o których
a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
mowa w ust. 3. Zg∏oszenie uwa˝a si´ za doko-
„2. Zg∏oszenie uwa˝a si´ za dokonane, z za- nane w dniu wp∏yni´cia do Urz´du Patentowe-
strze˝eniem art. 31 ust. 4, w dniu, w którym go ostatniego brakujàcego dokumentu.
wp∏yn´∏o ono do Urz´du Patentowego z za-
5. Urzàd Patentowy, je˝eli stwierdzi, ˝e zg∏osze-
chowaniem formy pisemnej równie˝ za po-
nie wynalazku nie zawiera rysunków, na które
mocà telefaksu lub w postaci elektronicznej.
w zg∏oszeniu powo∏uje si´ zg∏aszajàcy, wzywa
3. W przypadku przes∏ania zg∏oszenia telefak- postanowieniem, pod rygorem uznania za nie-
sem orygina∏ zg∏oszenia powinien wp∏ynàç by∏e powo∏ania si´ na rysunki, do uzupe∏nie-
do Urz´du Patentowego w terminie 30 dni nia zg∏oszenia w wyznaczonym terminie. Zg∏o-
od daty nadania zg∏oszenia telefaksem. Ter- szenie uwa˝a si´ za dokonane w dniu wp∏yni´-
min ten nie podlega przywróceniu.”, cia do Urz´du Patentowego ostatniego braku-
jàcego rysunku.”;
b) dodaje si´ ust. 6—9 w brzmieniu:
„6. W przypadku gdy zg∏oszenie przes∏ane 6) w art. 33:
w postaci elektronicznej zawiera szkodliwe a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
oprogramowanie, Urzàd Patentowy nie jest
zobowiàzany do otwierania takiej korespon- „3. Zastrze˝enia patentowe, o których mowa
dencji i jej dalszego przetwarzania. W takim w art. 31 ust. 1 pkt 3, powinny byç w ca∏oÊci
przypadku, a tak˝e gdy przes∏ane zg∏oszenie poparte opisem wynalazku i okreÊlaç w spo-
jest nieczytelne, nie powstaje skutek, o któ- sób zwi´z∏y, lecz jednoznaczny, przez poda-
rym mowa w ust. 1. nie cech technicznych rozwiàzania, zastrze-
gany wynalazek oraz zakres ˝àdanej ochro-
7. Przez postaç elektronicznà zg∏oszenia nale˝y ny patentowej. Przepis art. 936 ust. 1 stosu-
rozumieç postaç ustalonà przy przesy∏aniu je si´ odpowiednio.”,
zg∏oszenia przy zastosowaniu sieci teleko-
munikacyjnej lub na informatycznym noÊni- b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
ku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy „4. Oprócz zastrze˝enia niezale˝nego lub za-
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji strze˝eƒ niezale˝nych, które powinny przed-
dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zada- stawiaç ogó∏ cech zg∏aszanego wynalazku
nia publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz bàdê kilku wynalazków, uj´tych zgodnie
z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501). z art. 34 w jednym zg∏oszeniu, w zg∏oszeniu
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, mo˝e wyst´powaç odpowiednia liczba za-
o ile nieczytelne sà niektóre z cz´Êci zg∏osze- strze˝eƒ zale˝nych dla przedstawienia wa-
nia, uwa˝a si´, ˝e nie zosta∏y one z∏o˝one. riantów wynalazku lub sprecyzowania cech
Przepisy art. 31 ust. 3—5 stosuje si´ odpo- wymienionych w zastrze˝eniu niezale˝nym
wiednio. lub innym zastrze˝eniu zale˝nym.”;
9. Urzàd Patentowy powiadamia niezw∏ocznie 7) w art. 35 dodaje si´ ust. 4—6 w brzmieniu:
zg∏aszajàcego, przy u˝yciu takiego samego
Êrodka przekazu, ˝e zg∏oszenie przes∏ane te- „4. Zg∏aszajàcy obowiàzany jest w terminie trzech
lefaksem jest w ca∏oÊci lub cz´Êci nieczytel- miesi´cy od daty zg∏oszenia wynalazku nade-
ne albo te˝ zaszed∏ jeden z przypadków, s∏aç t∏umaczenie dowodu, o którym mowa
o których mowa w ust. 6 lub 8, w przypadku w ust. 1, na j´zyk polski lub na inny j´zyk, je˝e-
gdy mo˝liwe jest ustalenie adresu poczty li wynika to z umowy mi´dzynarodowej lub
elektronicznej lub to˝samoÊci zg∏aszajàcego przepisów, o których mowa w art. 4.
i jego adresu oraz nie zagra˝a to bezpieczeƒ- 5. Urzàd Patentowy wzywa postanowieniem,
stwu systemu teleinformatycznego Urz´du pod rygorem odmowy przyznania uprzednie-
Patentowego, w rozumieniu art. 2 pkt 3 go pierwszeƒstwa, do uzupe∏nienia zg∏oszenia
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu wynalazku w wyznaczonym terminie, je˝eli
us∏ug drogà elektronicznà (Dz. U. Nr 144, stwierdzi, ˝e nie zawiera ono t∏umaczenia,
poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, o którym mowa w ust. 4.
Dziennik Ustaw Nr 136 — 9945 — Poz. 958

6. Zg∏aszajàcy, który naby∏ prawo do korzystania z opisem zg∏oszeniowym wynalazku.


z uprzedniego pierwszeƒstwa przys∏ugujàcego Osoby te mogà do czasu wydania de-
ze zg∏oszenia bàdê wystawienia wynalazku do- cyzji w sprawie udzielenia patentu
konanego przez innà osob´, powinien w termi- zg∏aszaç do Urz´du Patentowego uwa-
nie trzech miesi´cy od daty zg∏oszenia wynalaz- gi co do istnienia okolicznoÊci unie-
ku nades∏aç oÊwiadczenie o podstawie korzy- mo˝liwiajàcych jego udzielenie.
stania z uprzedniego pierwszeƒstwa. Przepis 2. W opisie zg∏oszeniowym zamieszcza
ust. 5 stosuje si´ odpowiednio.”; si´ zmiany zastrze˝eƒ patentowych,
8) w art. 37: z okreÊleniem daty ich wprowadzenia,
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: je˝eli wp∏yn´∏y one do Urz´du Paten-
towego co najmniej jeden miesiàc
„1. Do czasu wydania decyzji w sprawie udzie- przed og∏oszeniem o zg∏oszeniu wyna-
lenia patentu zg∏aszajàcy mo˝e, z zastrze˝e- lazku.”;
niem ust. 2, wprowadzaç uzupe∏nienia i po-
prawki do zg∏oszenia wynalazku, które nie 12) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
mogà wykraczaç poza to, co zosta∏o ujaw- „1. W uzasadnionych przypadkach Urzàd Patento-
nione, w dniu dokonania zg∏oszenia, jako wy, sprawdzajàc, czy spe∏nione zosta∏y usta-
przedmiot rozwiàzania w opisie zg∏oszenio- wowe warunki wymagane do uzyskania paten-
wym wynalazku obejmujàcym opis wyna- tu, mo˝e wezwaç zg∏aszajàcego postanowie-
lazku, zastrze˝enia patentowe i rysunki.”, niem do nades∏ania w wyznaczonym terminie,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: pod rygorem umorzenia post´powania, doku-
„3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, mentów i wyjaÊnieƒ dotyczàcych tego zg∏osze-
a tak˝e w ka˝dym innym przypadku, gdy nia oraz do wprowadzenia okreÊlonych popra-
w toku post´powania nastàpi zmiana zakre- wek lub uzupe∏nieƒ w dokumentacji zg∏osze-
su ˝àdanej ochrony, zg∏aszajàcy obowiàza- nia, a tak˝e do nades∏ania rysunków, które nie
ny jest do nades∏ania odpowiednio zmienio- sà niezb´dne do zrozumienia wynalazku, je˝eli
nego skrótu opisu wynalazku. Przepisy jest to potrzebne dla nale˝ytego przedstawie-
art. 42 ust. 1 oraz art. 46 ust. 3 i 4 stosuje si´ nia wynalazku lub konieczne z innych wzgl´-
odpowiednio.”; dów.”;
9) w art. 39 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: 13) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„3. Urzàd Patentowy odmawia, w drodze postano- „1. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi, ˝e wynala-
wienia, przyznania zg∏oszeniu wydzielonemu zek nie spe∏nia ustawowych warunków wyma-
daty zg∏oszenia pierwotnego, je˝eli uzna, ˝e ganych do uzyskania patentu, wydaje decyzj´
zg∏oszenie to nie dotyczy wynalazku ujawnio- o odmowie jego udzielenia.”;
nego w zg∏oszeniu pierwotnym. Przepisy
art. 37 ust. 1 i 2 oraz art. 49 ust. 2 stosuje si´ 14) w art. 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
odpowiednio.”; „2. W przypadku gdy brak ustawowych warunków
10) po art. 39 dodaje si´ art. 391 w brzmieniu: wymaganych do uzyskania patentu dotyczy
tylko niektórych wynalazków, uj´tych w jed-
„Art. 391. 1. Zg∏oszenie wydzielone powinno spe∏- nym zg∏oszeniu, a zg∏aszajàcy nie ograniczy
niaç wymagania, o których mowa zakresu ˝àdanej ochrony, Urzàd Patentowy
w art. 31 ust. 1. w pierwszej kolejnoÊci odmawia udzielenia pa-
2. W przypadku gdy zg∏aszajàcy chce tentu na te wynalazki. Po uprawomocnieniu
skorzystaç z uprzedniego pierwszeƒ- si´ decyzji w tej sprawie Urzàd Patentowy wy-
stwa dla zg∏oszenia wydzielonego, daje postanowienie wzywajàce zg∏aszajàcego,
a oÊwiadczenia w tej sprawie i do- pod rygorem umorzenia post´powania, do do-
wód, o których mowa w art. 35 ust. 1, konania odpowiednich zmian w opisie zg∏osze-
wraz z t∏umaczeniem, o ile by∏o ono niowym.”;
wymagane, zosta∏y z∏o˝one w prze-
widzianym terminie do akt zg∏oszenia 15) w art. 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
pierwotnego, z którego zg∏oszenie zo- „1. Urzàd Patentowy wydaje decyzj´ o udzieleniu
sta∏o wydzielone, powinien w poda- patentu, je˝eli zosta∏y spe∏nione ustawowe
niu potwierdziç te oÊwiadczenia, warunki do jego uzyskania.”;
a tak˝e z∏o˝yç wraz ze zg∏oszeniem
wydzielonym kopi´ dowodu, o któ- 16) u˝yte w art. 57 ust. 2, art. 59 ust. 1 i 3, art. 60 ust. 1
rym mowa w art. 35 ust. 1, lub kopi´ i art. 62 w ró˝nym przypadku wyrazy „minister
jego t∏umaczenia, o ile jest ono wy- w∏aÊciwy do spraw obrony narodowej” zast´puje
magane. Przepisy art. 35 ust. 5 i 6 sto- si´ u˝ytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
suje si´ odpowiednio.”; „Minister Obrony Narodowej”;
11) art. 44 otrzymuje brzmienie: 17) w art. 69 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 44. 1. Od dnia og∏oszenia o zg∏oszeniu wyna- „4) korzystanie z wynalazku, w niezb´dnym zakre-
lazku osoby trzecie mogà zapoznaç si´ sie, dla wykonania czynnoÊci, jakie na podsta-
Dziennik Ustaw Nr 136 — 9946 — Poz. 958

wie przepisów prawa sà wymagane dla uzy- 1) podanie zawierajàce co najmniej ozna-
skania rejestracji bàdê zezwolenia, stanowià- czenie zg∏aszajàcego, okreÊlenie przed-
cych warunek dopuszczenia do obrotu niektó- miotu zg∏oszenia oraz wniosek o udziele-
rych wytworów ze wzgl´du na ich przeznacze- nie prawa z rejestracji;
nie, w szczególnoÊci produktów leczniczych;”; 2) ilustracj´ wzoru przemys∏owego;
18) w art. 752 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 3) opis wyjaÊniajàcy ilustracj´ wzoru prze-
„1. Wniosek o udzielenie dodatkowego prawa mys∏owego.
ochronnego, zwany dalej „wnioskiem”, sk∏ada 2. Ilustracj´ wzoru przemys∏owego stanowià
si´ w Urz´dzie Patentowym. Przepisy art. 13 w szczególnoÊci rysunki, fotografie lub
ust. 2—9 stosuje si´ odpowiednio.”; próbki materia∏u w∏ókienniczego.
19) po art. 92 dodaje si´ art. 921 w brzmieniu: 3. Opis wyjaÊniajàcy ilustracj´ wzoru przemy-
„Art. 921. Przepisy art. 89, 91 i 92 stosuje si´ odpo- s∏owego powinien przedstawiaç wzór prze-
wiednio do uniewa˝nienia patentu euro- mys∏owy na tyle jasno i wyczerpujàco, aby
pejskiego udzielonego w trybie okreÊlo- na podstawie ilustracji mo˝na by∏o wzór od-
nym w Konwencji o patencie europej- tworzyç w ka˝dej przedstawionej w zg∏osze-
skim.”; niu odmianie. W szczególnoÊci opis powi-
nien zawieraç okreÊlenie wzoru przemys∏o-
20) w art. 935 ust. 2 otrzymuje brzmienie: wego, ze wskazaniem przeznaczenia, okre-
„2. Osoba, która naby∏a lub w inny sposób uzyska- Êlaç figury ilustracji lub numery próbek, za-
∏a od uprawnionego z patentu lub za jego zgo- wieraç ponumerowany wykaz odmian wzo-
dà chroniony patentem materia∏ roÊlinny, do ru przemys∏owego, je˝eli zg∏oszenie obej-
wykorzystania w dzia∏alnoÊci rolniczej, upo- muje takie odmiany, oraz wskazywaç na
wa˝niona jest do jego wykorzystywania dla koƒcu te cechy postaciowe, które wyró˝nia-
wielokrotnej reprodukcji w ramach w∏asnego jà zg∏oszony wzór od innych znanych ju˝
gospodarstwa rolnego, z uwzgl´dnieniem ta- wzorów i stanowià podstaw´ do jego iden-
kich samych ograniczeƒ, jakie sà przewidziane tyfikacji.”,
dla korzystania, bez zgody hodowcy, z materia- b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
∏u siewnego odmiany roÊliny chronionej na
podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerw- „5. Liczba odmian wzoru przemys∏owego, jakie
ca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roÊlin mogà byç uj´te w jednym zg∏oszeniu, nie
(Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z 2006 r. Nr 126, mo˝e przekraczaç dziesi´ciu, chyba ˝e od-
poz. 877 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662).”; miany te tworzà w ca∏oÊci komplet wytwo-
rów. Na jednym rysunku lub fotografii,
21) w art. 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie: o których mowa w ust. 2, powinny byç
„1. Do wzorów u˝ytkowych i praw ochronnych na przedstawione w figurach wszystkie odmia-
wzory u˝ytkowe stosuje si´ odpowiednio, z za- ny wzoru uj´te w zg∏oszeniu.”,
strze˝eniem ust. 2, przepisy art. 25, 28, 29, c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:
35—37, 39—52, 55—60, 62, 66—75, 76—90
i 92.”; „6. Zg∏oszenie wzoru przemys∏owego, które
obejmuje co najmniej podanie oraz cz´Êç
22) po art. 106 dodaje si´ art. 1061 w brzmieniu: wyglàdajàcà zewn´trznie na ilustracj´ wzo-
„Art. 1061. 1. Ochrona z tytu∏u prawa z rejestracji ru przemys∏owego i na opis wyjaÊniajàcy t´
wzoru nie przys∏uguje wytworowi, ilustracj´, daje podstaw´ do uznania zg∏o-
który stanowi cz´Êç sk∏adowà wy- szenia za dokonane.
tworu z∏o˝onego, u˝ywanà do na- 7. Urzàd Patentowy wzywa postanowieniem,
prawy tego wytworu w taki sposób, pod rygorem umorzenia post´powania, do
by przywróciç mu jego wyglàd po- uzupe∏nienia zg∏oszenia w wyznaczonym
czàtkowy. terminie, je˝eli stwierdzi, ˝e nie zawiera ono
wszystkich cz´Êci, o których mowa w ust. 1.
2. Osoby trzecie mogà korzystaç z wy- Zg∏oszenie uwa˝a si´ za dokonane w dniu
tworu, o którym mowa w ust. 1, po- wp∏yni´cia do Urz´du Patentowego ostat-
przez jego wytwarzanie, oferowanie, niej brakujàcej cz´Êci.”;
wprowadzanie do obrotu, import,
eksport lub u˝ywanie wytworu, 24) po art. 108 dodaje si´ art. 1081 w brzmieniu:
w którym wzór jest zawarty bàdê za-
stosowany, lub poprzez sk∏adowanie „Art. 1081. 1. W razie dokonania zg∏oszenia wzoru
takiego wytworu dla takich celów.”; przemys∏owego z naruszeniem prze-
pisu art. 108 ust. 5, Urzàd Patentowy
23) w art. 108: wzywa postanowieniem do z∏o˝enia,
a) ust. 1—3 otrzymujà brzmienie: w wyznaczonym terminie, oddziel-
nych zg∏oszeƒ.
„1. Zg∏oszenie wzoru przemys∏owego w celu
uzyskania prawa z rejestracji powinno obej- 2. Je˝eli zg∏oszenia wydzielone nie
mowaç: wp∏ynà w terminie, o którym mowa
Dziennik Ustaw Nr 136 — 9947 — Poz. 958

w ust. 1, uwa˝a si´, ˝e zg∏oszenie 30) w art. 132 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
pierwotne dotyczy pierwszych dzie-
si´ciu odmian wzoru.”; „6. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio,
gdy wspólnotowy znak towarowy korzysta na
25) art. 110 otrzymuje brzmienie: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z prawa
z wczeÊniejszej rejestracji znaku towarowego
„Art. 110. 1. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi, ˝e
zgodnie z przepisami art. 34 i 35 rozporzàdze-
zg∏oszenie wzoru przemys∏owego nie
nia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia
zosta∏o sporzàdzone prawid∏owo, wy-
1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towa-
daje decyzj´ o odmowie udzielenia
rowego (Dz. Urz. WE L 11 z 14.01.1994, str. 1,
prawa z rejestracji.
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
2. Nie uwa˝a si´ zg∏oszenia, o którym cjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 146, z póên. zm.).”;
mowa w ust. 1, za sporzàdzone pra-
wid∏owo, je˝eli przedmiot zg∏oszenia 31) po art. 137 dodaje si´ art. 1371 w brzmieniu:
nie stanowi postaci wytworu lub jego „Art. 1371. W sprawach nieuregulowanych w ni-
cz´Êci lub w przypadku, o którym mo- niejszym rozdziale stosuje si´ odpo-
wa w art. 106. wiednio przepisy o znakach towaro-
3. Urzàd Patentowy mo˝e wydaç decy- wych.”;
zj´ o odmowie udzielenia prawa z re-
32) w art. 140 po ust. 1 dodaje si´ ust. 11 w brzmieniu:
jestracji na wzór przemys∏owy, je˝eli
postaç wytworu lub jego cz´Êci „11. Do czasu wydania decyzji zg∏aszajàcy mo˝e
w sposób oczywisty nie posiada cech z∏o˝yç wniosek o usuni´cie ze znaku towaro-
nowoÊci lub indywidualnego charak- wego oznaczeƒ, o których mowa w art. 129.
teru lub wytwór nie spe∏nia w sposób Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio. Wraz
oczywisty wymagaƒ, o których mowa z wnioskiem, zg∏aszajàcy powinien nades∏aç
w art. 102 ust. 3. odpowiednio zmienione fotografie lub odbitki
znaku towarowego, o ile sà one w zg∏oszeniu
4. W przypadku, o którym mowa
wymagane.”;
w ust. 1 i 3, przepis art. 49 ust. 2 sto-
suje si´ odpowiednio.”; 33) w art. 141 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
26) art. 111 otrzymuje brzmienie: „2. Do zg∏oszenia znaku towarowego stosuje si´
„Art. 111. 1. Urzàd Patentowy wydaje decyzj´ odpowiednio przepisy art. 36. Zg∏oszenie zna-
o udzieleniu prawa z rejestracji po ku przedstawionego lub wyra˝onego w szcze-
stwierdzeniu, z zastrze˝eniem art. 110 gólnej formie graficznej powinno zawieraç do-
ust. 3, ˝e zg∏oszenie wzoru przemy- ∏àczone fotografie lub odbitki przedstawiajàce
s∏owego zosta∏o sporzàdzone prawi- lub wyra˝ajàce ten znak. Zg∏oszenie znaku
d∏owo. dêwi´kowego powinno zawieraç do∏àczone
nagranie dêwi´ku na informatycznym noÊniku
2. Udzielenie prawa z rejestracji wzoru danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
przemys∏owego nast´puje pod wa- 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci
runkiem uiszczenia op∏aty za pierw- podmiotów realizujàcych zadania publiczne.”;
szy okres ochrony. W razie nieuisz-
czenia op∏aty w wyznaczonym termi- 34) po art. 144 dodaje si´ art. 1441 w brzmieniu:
nie Urzàd Patentowy stwierdza wyga-
Êni´cie decyzji o udzieleniu prawa „Art. 1441. Je˝eli po wszcz´ciu post´powania
z rejestracji wzoru przemys∏owego.”; zg∏aszajàcy wprowadzi∏ do zg∏oszenia
znaku towarowego uzupe∏nienia lub
27) w art. 118 ust. 1 otrzymuje brzmienie: poprawki, których nie dopuszczajà
przepisy ustawy, Urzàd Patentowy wy-
„1. Do wzorów przemys∏owych i praw z rejestracji
daje postanowienie odmawiajàce
wzorów przemys∏owych stosuje si´ odpowied-
uwzgl´dnienia takich uzupe∏nieƒ i po-
nio, z zastrze˝eniem ust. 2, przepisy art. 32,
prawek.”;
35—37, 39, 391, 41, 42, 46, 50, 55, art. 66 ust. 2,
art. 67, 70—75, 76—79, 81—88, 90 i 92.”; 35) w art. 145 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
28) w art. 123 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku gdy brak ustawowych warunków
„2. Zg∏oszenie uwa˝a si´ za dokonane w dniu, wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
w którym wp∏yn´∏o ono do Urz´du Patentowe- na znak towarowy dotyczy tylko niektórych to-
go. Przepisy art. 13 ust. 2—9 stosuje si´ odpo- warów, Urzàd Patentowy w pierwszej kolejno-
wiednio.”; Êci odmawia udzielenia prawa ochronnego na
znak towarowy dla tych towarów. Po uprawo-
29) w art. 125: mocnieniu si´ decyzji w tej sprawie Urzàd Pa-
a) oznaczenie ust. 1 skreÊla si´, tentowy udziela prawa ochronnego na znak to-
warowy dla towarów, dla których mo˝e byç
b) uchyla si´ ust. 2—4; ono udzielone.”;
Dziennik Ustaw Nr 136 — 9948 — Poz. 958

36) art. 148 otrzymuje brzmienie: o ochron´ na terytorium Rzeczypospoli-


tej Polskiej mi´dzynarodowego znaku
„Art. 148. Przy rozpatrywaniu zg∏oszeƒ znaków to-
towarowego.
warowych przepisy art. 35 ust. 4—6,
art. 391 ust. 2, art. 41, 42, art. 43 ust. 2 Art. 1525. Urzàd Patentowy przekazuje do Biura
pkt 2 i ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 1, Mi´dzynarodowego not´ o definitywnej
art. 48 i 55 stosuje si´ odpowiednio.”; odmowie uznania na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej ochrony mi´dzynaro-
37) w tytule III w dziale I po rozdziale 4 dodaje si´ roz- dowego znaku towarowego w trybie,
dzia∏ 41 w brzmieniu: formie i j´zyku przewidzianych Porozu-
„Rozdzia∏ 41 mieniem lub Protoko∏em oraz w przy-
padku ustanowienia pe∏nomocnika
Post´powanie w sprawie ochrony w sprawie dor´cza mu decyzj´ o defini-
mi´dzynarodowych znaków towarowych tywnej odmowie uznania na terytorium
Art. 1521. Urzàd Patentowy prowadzi post´powa- Rzeczypospolitej Polskiej ochrony mi´-
nie w sprawie ochrony na terytorium dzynarodowego znaku towarowego.
Rzeczypospolitej Polskiej mi´dzynaro- Art. 1526. W przypadku gdy Urzàd Patentowy,
dowych znaków towarowych, w zakre- w wyniku rozpoznania stanowiska
sie przewidzianym Porozumieniem lub uprawnionego z rejestracji mi´dzynaro-
Protoko∏em. dowego znaku towarowego, stwierdzi
Art. 1522. 1. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi brak brak powodów uniemo˝liwiajàcych
ustawowych warunków do uznania uznanie ochrony mi´dzynarodowego
na terytorium Rzeczypospolitej Pol- znaku towarowego, potwierdza to notà
skiej ochrony mi´dzynarodowego przes∏anà do Biura Mi´dzynarodowego
znaku towarowego, wydaje, z zastrze- w trybie, formie i j´zyku przewidzianych
˝eniem ust. 2, decyzj´ o definitywnej Porozumieniem lub Protoko∏em, a tak˝e
odmowie uznania ochrony. powiadamia o tym pe∏nomocnika, o ile
zosta∏ on w tej sprawie ustanowiony.
2. Przed wydaniem decyzji, o której mo-
wa w ust. 1, Urzàd Patentowy w try- Art. 1527. 1. Od decyzji Urz´du Patentowego o de-
bie, formie i j´zyku przewidzianych finitywnej odmowie uznania na tery-
Porozumieniem lub Protoko∏em prze- torium Rzeczypospolitej Polskiej
kazuje do Biura Mi´dzynarodowego ochrony mi´dzynarodowego znaku
not´, w której zawiadamia o powo- towarowego uprawnionemu z reje-
dach uniemo˝liwiajàcych uznanie na stracji tego znaku s∏u˝y wniosek o po-
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy
ochrony mi´dzynarodowego znaku art. 244 ust. 1—14 oraz 5 stosuje si´
towarowego (wst´pna odmowa uzna- odpowiednio.
nia ochrony), a tak˝e wyznacza
uprawnionemu z rejestracji mi´dzyna- 2. Termin do z∏o˝enia wniosku, o którym
rodowego znaku towarowego termin mowa w ust. 1, wynosi 2 miesiàce od
do zaj´cia stanowiska w sprawie. dnia dor´czenia przez Biuro Mi´dzy-
narodowe uprawnionemu z rejestracji
Art. 1523. W przypadku gdy brak ustawowych wa- mi´dzynarodowego znaku towarowe-
runków do uznania na terytorium Rze- go noty Urz´du Patentowego o defini-
czypospolitej Polskiej ochrony mi´dzy- tywnej odmowie uznania ochrony,
narodowego znaku towarowego doty- o której mowa w art. 1525.
czy tylko niektórych towarów, Urzàd Pa-
tentowy wydaje decyzj´ o definitywnej Art. 1528. Je˝eli w wyniku ponownego rozpatrze-
odmowie uznania na terytorium Rzeczy- nia sprawy Urzàd Patentowy utrzyma
pospolitej Polskiej ochrony mi´dzynaro- w mocy zaskar˝onà decyzj´ o definityw-
dowego znaku towarowego w odniesie- nej odmowie uznania na terytorium Rze-
niu do tych towarów. Przepis art. 1522 czypospolitej Polskiej ochrony mi´dzy-
ust. 2 stosuje si´ odpowiednio. narodowego znaku towarowego, to do-
r´cza takà decyzj´ uprawnionemu z reje-
Art. 1524. Przepisy art. 1522 ust. 1, art. 1523 oraz stracji mi´dzynarodowego znaku towa-
art. 1525 stosuje si´ odpowiednio, gdy rowego.
w toku post´powania, po wst´pnej od-
mowie uznania na terytorium Rzeczypo- Art. 1529. Przepis art. 1526 stosuje si´ odpowied-
spolitej Polskiej ochrony mi´dzynarodo- nio, gdy po wydaniu decyzji o definityw-
wego znaku towarowego, ustanowiony nej odmowie uznania ochrony, o której
w sprawie pe∏nomocnik powiadomi mowa w art. 1522 ust. 1, w wyniku po-
Urzàd Patentowy o rezygnacji upraw- nownego rozpatrzenia sprawy, Urzàd
nionego z rejestracji mi´dzynarodowe- Patentowy uchyli∏ w ca∏oÊci zaskar˝onà
go znaku towarowego z ubiegania si´ decyzj´.
Dziennik Ustaw Nr 136 — 9949 — Poz. 958

Art. 15210. W przypadku gdy po wydaniu decyzji niu uznania na terytorium Rzeczypo-
o definitywnej odmowie uznania na te- spolitej Polskiej ochrony mi´dzynaro-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej dowego znaku towarowego w trybie,
ochrony mi´dzynarodowego znaku to- formie i j´zyku przewidzianych Porozu-
warowego, w wyniku ponownego roz- mieniem lub Protoko∏em.
patrzenia sprawy, Urzàd Patentowy Art. 15215. Do stwierdzenia wygaÊni´cia na teryto-
uchyli∏ zaskar˝onà decyzj´ w odniesie- rium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony
niu do niektórych towarów, Urzàd Pa- mi´dzynarodowego znaku towarowe-
tentowy wydaje decyzj´ o definitywnej go przepisy art. 169—172 stosuje si´
odmowie uznania ochrony w odniesie- odpowiednio, jednak˝e termin, o któ-
niu do niektórych towarów, o której rym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1, bie-
mowa w art. 1523. Przepis art. 1525 sto- gnie od dnia og∏oszenia w „Wiadomo-
suje si´ odpowiednio. Êciach Urz´du Patentowego” o uznaniu
Art. 15211. 1. Ka˝dy mo˝e wnieÊç umotywowany jego ochrony.
sprzeciw wobec uznania na tery- Art. 15216. Do roszczeƒ z tytu∏u naruszenia prawa
torium Rzeczypospolitej Polskiej z rejestracji mi´dzynarodowego znaku
ochrony mi´dzynarodowego znaku towarowego korzystajàcego z ochrony
towarowego. Przepisy art. 246 ust. 1 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz art. 247, z zastrze˝eniem ust. 2, stosuje si´ odpowiednio przepisy
stosuje si´ odpowiednio. art. 296—298, z tym ˝e roszczeƒ tych
2. W przypadku gdy uprawniony z reje- mo˝na dochodziç od dnia og∏oszenia
stracji mi´dzynarodowego znaku to- w „WiadomoÊciach Urz´du Patentowe-
warowego nie udzieli odpowiedzi na go” o uznaniu jego ochrony.”;
sprzeciw, o którym mowa w ust. 1,
lub zgodzi si´ z tym sprzeciwem, 38) w art. 162:
Urzàd Patentowy wydaje decyzj´ a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 11—14 w brzmieniu:
o uniewa˝nieniu uznania na tery- „11. Prawo ochronne na znak towarowy mo˝e
torium Rzeczypospolitej Polskiej byç przeniesione na rzecz organizacji,
ochrony mi´dzynarodowego znaku o których mowa w art. 136 i 137, jako odpo-
towarowego w stosunku do wszyst- wiednio wspólny znak towarowy albo
kich lub niektórych towarów. wspólny znak towarowy gwarancyjny albo
3. Od decyzji Urz´du Patentowego, na kilku przedsi´biorców jako wspólne pra-
o której mowa w ust. 2, s∏u˝y wnio- wo ochronne.
sek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 12. Przeniesienie prawa ochronnego, o którym
Przepisy art. 244 ust. 1—14 oraz mowa w ust. 11, mo˝e nastàpiç tylko za
ust. 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio. zgodà osób, którym s∏u˝à na nim prawa.
Art. 15212. 1. Na decyzj´ Urz´du Patentowego 13. Wpis do rejestru znaków towarowych
o definitywnej odmowie uznania na o przeniesieniu prawa ochronnego, o któ-
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rym mowa w ust. 11, mo˝e nastàpiç po z∏o-
ochrony mi´dzynarodowego znaku ˝eniu regulaminu znaku, o którym mowa
towarowego w odniesieniu do w art. 122 ust. 2, art. 136 ust. 2 lub art. 137
wszystkich lub niektórych towarów, ust. 1.
a tak˝e na decyzj´ o uniewa˝nieniu
14. Wspólne prawo ochronne mo˝e byç prze-
uznania na terytorium Rzeczypospo-
niesione na rzecz jednej osoby jako prawo
litej Polskiej ochrony mi´dzynarodo-
ochronne na znak towarowy.”,
wego znaku towarowego uprawnio-
nemu z rejestracji tego znaku s∏u˝y b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 31 w brzmieniu:
skarga do sàdu administracyjnego. „31. Wspólne prawo ochronne mo˝e byç prze-
Przepisy art. 249 ust. 1 i art. 250 sto- niesione na rzecz organizacji, o których mo-
suje si´ odpowiednio. wa w art. 136 i 137, jako wspólny znak to-
2. W przypadku uchylenia przez sàd ad- warowy lub wspólny znak towarowy gwa-
ministracyjny decyzji Urz´du Paten- rancyjny. Umowa o przeniesienie prawa
towego przepisy art. 1526, 1528 powinna okreÊlaç zasady u˝ywania takiego
i 15210 stosuje si´ odpowiednio. znaku, w takim zakresie, jaki jest przewidy-
wany dla regulaminu, o którym mowa od-
Art. 15213. Do uniewa˝nienia uznania na teryto- powiednio w art. 136 ust. 2 oraz art. 137
rium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony ust. 1.”;
mi´dzynarodowego znaku towarowe-
go przepisy art. 164—167 stosuje si´ 39) w art. 169 w ust. 1:
odpowiednio. a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Art. 15214. Urzàd Patentowy przekazuje do Biura „1) nieu˝ywania zarejestrowanego znaku towa-
Mi´dzynarodowego not´ o uniewa˝nie- rowego w sposób rzeczywisty dla towarów
Dziennik Ustaw Nr 136 — 9950 — Poz. 958

obj´tych prawem ochronnym w ciàgu nie- towy wzywa do wniesienia tych op∏at w ter-
przerwanego okresu pi´ciu lat, po dniu wy- minie 14 dni. W razie bezskutecznego up∏y-
dania decyzji o udzieleniu prawa ochronne- wu wyznaczonego terminu, post´powanie
go, chyba ˝e istniejà wa˝ne powody jego wszcz´te w wyniku dokonania zg∏oszenia lub
nieu˝ywania;”, z∏o˝enia wniosku podlega umorzeniu bàdê
b) dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu: czynnoÊç uzale˝niona od op∏aty zostaje zanie-
chana.”;
„4) wykreÊlenia z w∏aÊciwego rejestru podmio-
tu majàcego osobowoÊç prawnà, któremu 44) w art. 224 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
przys∏ugiwa∏o prawo ochronne na znak to-
warowy.”; „7. Do op∏at okresowych za ochron´ produktu
leczniczego i produktu ochrony roÊlin na pod-
40) w art. 176: stawie dodatkowego prawa ochronnego prze-
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: pisy ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio, z za-
„1. Zg∏oszenie oznaczenia geograficznego po- strze˝eniem ust. 8.”;
winno zawieraç:
45) w art. 226:
1) dok∏adne okreÊlenie zg∏aszanego ozna-
czenia geograficznego; a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
2) wskazanie towaru, dla którego jest ono „1. W przypadku gdy zg∏aszajàcy wyka˝e, ˝e nie
przeznaczone; jest w stanie ponieÊç w pe∏nej wysokoÊci
op∏aty za zg∏oszenie wynalazku lub wzoru
3) dok∏adne okreÊlenie granic terenu, do u˝ytkowego, Urzàd Patentowy, na wniosek
którego si´ ono odnosi; zg∏aszajàcego, zwalnia go cz´Êciowo od tej
4) okreÊlenie szczególnych cech lub w∏aÊci- op∏aty. Pozosta∏a cz´Êç op∏aty nie mo˝e byç
woÊci towaru, w szczególnoÊci obejmujà- ni˝sza ni˝ 30 % op∏aty nale˝nej.”,
ce g∏ówne fizyczne, chemiczne, mikrobio-
logiczne lub organoleptyczne cechy cha- b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 31 w brzmieniu:
rakterystyczne towaru oraz okreÊlenie „31. W przypadkach, o których mowa w ust. 1
szczegó∏ów, z których wynika zwiàzek i 2, Urzàd Patentowy mo˝e, pod rygorem
tych cech ze Êrodowiskiem geograficz- pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia,
nym lub pochodzeniem geograficznym; wezwaç zg∏aszajàcego lub wnioskodawc´
5) warunki korzystania z oznaczenia geogra- do z∏o˝enia oÊwiadczenia o stanie rodzin-
ficznego obejmujàce sposób wytwarza- nym i majàtkowym osób pozostajàcych ze
nia, szczególne cechy lub w∏aÊciwoÊci to- zg∏aszajàcym lub wnioskodawcà we wspól-
waru, inne przes∏anki, które muszà byç nym gospodarstwie domowym.”;
spe∏nione przez osoby chcàce u˝ywaç ta-
kiego oznaczenia, oraz, je˝eli jest to wy- 46) po art. 227 dodaje si´ art. 2271 w brzmieniu:
magane, metody ich kontroli; „Art. 2271. Urzàd Patentowy wstrzyma wydanie
6) wskazanie przedsi´biorców, którzy u˝y- dokumentu patentowego, dodatkowe-
wajà lub b´dà u˝ywaç tego oznaczenia.”, go Êwiadectwa ochronnego, Êwiade-
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 11 w brzmieniu: ctwa ochronnego lub Êwiadectwa reje-
stracji do dnia uiszczenia op∏aty za
„11. Zg∏oszenie oznaczenia geograficznego mo- publikacj´, o której mowa w art. 227.”;
˝e dotyczyç tylko jednego oznaczenia i tyl-
ko jednego towaru. Przepisy art. 39 i art. 42 47) w art. 228:
ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.”;
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 11 w brzmieniu:
41) w art. 221 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„11. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
„1. Do prawa z rejestracji topografii stosuje si´ od- oprócz wpisów o stanie prawnym udzielo-
powiednio, z zastrze˝eniem ust. 2, przepisy nych patentów, zawiera równie˝ wpisy
art. 67, 68, 72, 74, 75, 76—79, 81—90 i 92.”; o stanie prawnym udzielonych dodatko-
42) w art. 222 ust. 1 otrzymuje brzmienie: wych praw ochronnych oraz wyodr´bnionà
cz´Êç obejmujàcà wpisy patentów europej-
„1. Urzàd Patentowy pobiera op∏aty jednorazowe skich w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca
oraz op∏aty okresowe w zwiàzku z ochronà wy- 2003 r. o dokonywaniu europejskich zg∏o-
nalazków, produktów leczniczych, produktów szeƒ patentowych oraz skutkach patentu
ochrony roÊlin, wzorów u˝ytkowych, wzorów europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
przemys∏owych, znaków towarowych, ozna- (Dz. U. Nr 65, poz. 598).”,
czeƒ geograficznych i topografii uk∏adów sca-
lonych.”; b) uchyla si´ ust. 2,
43) w art. 223 ust. 4 otrzymuje brzmienie: c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„4. W razie nieuiszczenia w terminie op∏at, które „3. Rejestry, o których mowa w ust. 1, sà jaw-
powinny byç uiszczone z góry, Urzàd Paten- ne.”,
Dziennik Ustaw Nr 136 — 9951 — Poz. 958

d) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu: 51) w art. 232 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„5. Na potwierdzenie danych zawartych w reje- „1. O udzielonych patentach, dodatkowych pra-
strach prowadzonych przez Urzàd Patento- wach ochronnych, prawach ochronnych, pra-
wy wydaje si´ wyciàgi.”; wach z rejestracji, ochronie mi´dzynarodo-
48) w art. 229: wych znaków towarowych i z∏o˝onych t∏uma-
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 11—13 w brzmieniu: czeniach patentów europejskich og∏asza si´
w „WiadomoÊciach Urz´du Patentowego”.”;
„11. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powi-
nien zawieraç w szczególnoÊci: 52) art. 233 otrzymuje brzmienie:
1) oznaczenie wnioskodawcy i jego adres;
„Art. 233. W „WiadomoÊciach Urz´du Patentowe-
2) wyraênie okreÊlone ˝àdanie; go” og∏asza si´ tak˝e informacje o pod-
3) podpis wnioskodawcy albo jego przed- j´tych decyzjach odmawiajàcych udzie-
stawiciela ustawowego lub pe∏nomoc- lenia patentu, dodatkowego prawa
nika oraz dat´ wniosku; ochronnego bàdê prawa ochronnego,
umarzajàcych post´powanie albo
4) wykaz za∏àczników. stwierdzajàcych wygaÊni´cie decyzji
12. Do wniosku nale˝y do∏àczyç: o udzieleniu patentu, dodatkowego pra-
1) pe∏nomocnictwo, je˝eli wnioskodawca wa ochronnego bàdê prawa ochronne-
ustanowi∏ pe∏nomocnika; go, a tak˝e o z∏o˝onych wnioskach
o udzielenie prawa ochronnego na wzór
2) dowód uiszczenia nale˝nej op∏aty od u˝ytkowy (art. 38), w sprawach wyna-
wniosku; lazków i wzorów u˝ytkowych oraz zna-
3) dokumenty uzasadniajàce wydanie de- ków towarowych, o których zg∏oszeniu
cyzji o dokonaniu wpisu w rejestrze. Urzàd Patentowy uprzednio dokona∏
13. Je˝eli wniosek nie odpowiada wymaga- og∏oszenia w sposób przewidziany
niom, o których mowa w ust. 11 lub 12, w ustawie, oraz o adresach, oprogra-
Urzàd Patentowy wzywa wnioskodawc´ mowaniu i formacie danych u˝ywanych
postanowieniem do jego uzupe∏nienia lub w Urz´dzie Patentowym dla zg∏oszeƒ
poprawienia w terminie, o którym mowa w postaci elektronicznej lub na informa-
w art. 242 ust. 1, pod rygorem pozostawie- tycznym noÊniku danych, a tak˝e o do-
nia wniosku bez rozpoznania.”, kumentach, które mogà byç przes∏ane
w postaci elektronicznej lub na informa-
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 21 w brzmieniu: tycznym noÊniku danych.”;
„21. Urzàd Patentowy wydaje decyzj´ o odmo-
wie dokonania wpisu do rejestru, gdy z∏o- 53) nazwa tytu∏u VI otrzymuje brzmienie:
˝one dokumenty oraz wyjaÊnienia nie uza-
„Strona, pe∏nomocnicy, terminy, dokonywanie
sadniajà wydania decyzji o dokonaniu ta-
zg∏oszeƒ i prowadzenie korespondencji, Êrodki za-
kiego wpisu. Przed wydaniem decyzji
skar˝enia oraz informacje o zg∏oszeniu w post´po-
Urzàd Patentowy wzywa wnioskodawc´
postanowieniem do usuni´cia braków bàdê waniu zg∏oszeniowym i rejestrowym”;
z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, w terminie, o którym 54) w art. 241 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
mowa w art. 242 ust. 1, pod rygorem umo-
rzenia post´powania.”; „1. Je˝eli stronà w sprawie jest kilka osób i nie wy-
49) art. 230 otrzymuje brzmienie: znaczy∏y one wspólnego pe∏nomocnika, po-
winny wskazaç jeden adres do korespondencji.
„Art. 230. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro- W przypadku niewskazania takiego adresu
dze rozporzàdzenia, sposób prowadze- uwa˝a si´, ˝e jest nim adres osoby wymienio-
nia rejestrów, warunki i tryb dokonywa- nej na pierwszym miejscu w zg∏oszeniu albo
nia w nich wpisów, sposób i tryb prze- w innym dokumencie b´dàcym podstawà
glàdania rejestrów oraz wydawania wszcz´cia post´powania.”;
z nich wyciàgów. OkreÊlenie tego spo-
sobu, warunków i trybu powinno sprzy- 55) po art. 241 dodaje si´ art. 2411 w brzmieniu:
jaç wykorzystaniu nowoczesnych tech-
nik udost´pniania informacji, jednak˝e „Art. 2411. 1. W post´powaniu przed Urz´dem Pa-
nie mo˝e tworzyç nadmiernych, ponad tentowym w sprawie uzyskania pa-
potrzeb´ utrudnieƒ dla uprawnionego tentu, dodatkowego prawa ochron-
z patentu, dodatkowego prawa ochron- nego, prawa ochronnego lub prawa
nego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, a tak˝e utrzymywania
z rejestracji.”; ich w mocy, dokonywane zg∏oszenia
i korespondencja wymagajà zacho-
50) w art. 231 ust. 2 otrzymuje brzmienie: wania formy pisemnej; zg∏oszenia
„2. Urzàd Patentowy na wniosek uprawnionego i korespondencja mogà byç przesy-
wydaje duplikat dokumentu, o którym mowa ∏ane równie˝ za pomocà telefaksu
w ust. 1.”; lub w postaci elektronicznej.
Dziennik Ustaw Nr 136 — 9952 — Poz. 958

2. Do korespondencji przes∏anej: c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:


1) za pomocà telefaksu przepisy „6) udzielenie licencji przymusowej na korzy-
art. 13 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpo- stanie z wynalazku, wzoru u˝ytkowego,
wiednio; wzoru przemys∏owego albo topografii;”,
2) w postaci elektronicznej przepisy d) po pkt 6 dodaje si´ pkt 61 w brzmieniu:
art. 13 ust. 6 i 7 stosuje si´ odpo-
wiednio. „61) udzielenie licencji przymusowej na korzy-
stanie z wynalazku, na który udzielono pa-
3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, tentu w trybie okreÊlonym w Konwencji
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o- o patencie europejskim;”;
we warunki techniczne dokonywania
zg∏oszeƒ oraz prowadzenia kore- 59) w art. 2552 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
spondencji, o których mowa w ust. 1, „3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
w postaci elektronicznej. OkreÊlenie innych pism sk∏adanych przez strony post´po-
warunków, jakim powinno odpowia- wania spornego.”;
daç zg∏oszenie oraz korespondencja
dokonane w postaci elektronicznej, 60) w art. 2553 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
nie mo˝e prowadziç do tworzenia
nadmiernych, ponad potrzeb´, „5. W przypadku nadmiernego przewlekania po-
utrudnieƒ dla zg∏aszajàcych.”; st´powania przez strony Urzàd Patentowy mo-
˝e wyznaczyç stronom post´powania w toku
56) w art. 242 ust. 1 otrzymuje brzmienie: prowadzonego post´powania, tak˝e na posie-
„1. O ile ustawa nie stanowi inaczej, w toku post´- dzeniu niejawnym, termin na podanie wszyst-
powania w sprawach zwiàzanych z rozpatry- kich twierdzeƒ oraz dodatkowych dowodów na
waniem zg∏oszeƒ oraz utrzymaniem ochrony ich poparcie, pod rygorem utraty prawa powo-
wynalazków, produktów leczniczych, produk- ∏ywania ich w toku post´powania, chyba ˝e
tów ochrony roÊlin, wzorów u˝ytkowych, wzo- strona wyka˝e, ˝e ich powo∏anie w wyznaczo-
rów przemys∏owych, znaków towarowych, nym terminie nie by∏o mo˝liwe albo ˝e potrze-
oznaczeƒ geograficznych i topografii uk∏adów ba powo∏ania wynik∏a póêniej.”;
scalonych, a tak˝e w post´powaniu w sprawie
61) w art. 266 w ust. 2 dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:
dokonywania wpisów w rejestrach prowadzo-
nych przez Urzàd Patentowy, o których mowa „6) posiada odpowiednie do zakresu zadaƒ po-
w art. 228 ust. 1, Urzàd Patentowy wyznacza Êwiadczenie bezpieczeƒstwa upowa˝niajàce
stronie do dokonania okreÊlonych czynnoÊci do dost´pu do informacji niejawnych, wydane
terminy nie krótsze ni˝: na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r.
1) miesiàc, gdy strona ma miejsce zamieszka- o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
nia lub siedzib´ na obszarze Rzeczypospoli- z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z póên. zm.3)).”;
tej Polskiej; 62) w art. 267 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
2) 2 miesiàce, gdy strona ma miejsce zamiesz-
kania lub siedzib´ za granicà.”; „9. Za naruszenie obowiàzków s∏u˝bowych apli-
kant ekspercki odpowiada dyscyplinarnie. Do
57) po art. 244 dodaje si´ art. 2441 w brzmieniu: odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej stosuje si´
„Art. 2441. Je˝eli wniosek o ponowne rozpatrzenie odpowiednio przepisy dzia∏u III.”;
sprawy nie spe∏nia wymogów formal- 63) w art. 274 w ust. 2 dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:
nych, Urzàd Patentowy wzywa wnio-
skodawc´ postanowieniem do usuni´- „6) utraty uprawnienia, o którym mowa w art. 266
cia braków w terminie 30 dni pod rygo- ust. 2 pkt 6.”;
rem umorzenia post´powania.”;
64) w art. 280:
58) w art. 255 w ust. 1:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
a) po pkt 1 dodaje si´ pkt 11 i 12 w brzmieniu:
„3. W sk∏ad kolegium, oprócz przewodniczàce-
„11) uniewa˝nienie patentu europejskiego, go kolegium, wchodzà jako jego cz∏onkowie
udzielonego w trybie okreÊlonym w Kon- eksperci upowa˝nieni do orzekania w spra-
wencji o patencie europejskim; wach spornych przez Prezesa Urz´du Paten-
12) uniewa˝nienie uznania na terytorium Rze- towego.”,
czypospolitej Polskiej ochrony mi´dzyna-
rodowego znaku towarowego;”, b) uchyla si´ ust. 4 i 5;

b) po pkt 3 dodaje si´ pkt 31 w brzmieniu: 65) uchyla si´ art. 282;
———————
„31) stwierdzenie wygaÊni´cia na terytorium 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
Rzeczypospolitej Polskiej ochrony mi´dzy- og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149,
narodowego znaku towarowego w przy- poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz
padkach okreÊlonych w art. 169;”, z 2007 r. Nr 25, poz. 162.
Dziennik Ustaw Nr 136 — 9953 — Poz. 958

66) w art. 305 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Art. 3. W sprawach zakoƒczonych orzeczeniem Ko-
„1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza misji Odwo∏awczej przy Urz´dzie Patentowym Rzeczy-
towary podrobionym znakiem towarowym, za- pospolitej Polskiej, utworzonej na podstawie art. 115
rejestrowanym znakiem towarowym, którego ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 paêdziernika 1972 r. o wy-
nie ma prawa u˝ywaç lub dokonuje obrotu to- nalazczoÊci (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 oraz
warami oznaczonymi takimi znakami, podlega z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770), z dniem
grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, w∏aÊciwy jest Urzàd
pozbawienia wolnoÊci do lat 2.”; Patentowy dzia∏ajàcy we w∏aÊciwym trybie.
67) w art. 306 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
Art. 4. Zg∏oszenia znaków towarowych, wynikajà-
„1. W razie skazania za przest´pstwo okreÊlone ce ze zmiany, dokonanych przed dniem 1 maja 2004 r.
w art. 305 ust. 3 sàd orzeka przepadek na rzecz zg∏oszeƒ lub rejestracji wspólnotowych znaków towa-
Skarbu Paƒstwa materia∏ów i narz´dzi, jak rowych w trybie art. 108 i art. 109 rozporzàdzenia Ra-
równie˝ Êrodków technicznych, które s∏u˝y∏y dy (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
lub by∏y przeznaczone do pope∏nienia prze- wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. WE L 11
st´pstwa; je˝eli takie materia∏y, narz´dzia albo z 14.01.1994, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wy-
Êrodki techniczne nie by∏y w∏asnoÊcià spraw- danie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 146, z póên. zm.),
cy, sàd mo˝e orzec ich przepadek na rzecz korzystajà w Rzeczypospolitej Polskiej z daty zg∏osze-
Skarbu Paƒstwa. nia 1 maja 2004 r. i pierwszeƒstwa do uzyskania pra-
2. W razie skazania za przest´pstwo okreÊlone wa ochronnego okreÊlonego wed∏ug tej daty.
w art. 305 ust. 1 i 2, sàd mo˝e orzec przepadek
na rzecz Skarbu Paƒstwa materia∏ów i narz´-
Art. 5. Przepisy art. 33 ust. 3 i 4 ustawy, o której
dzi, jak równie˝ Êrodków technicznych, które
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
s∏u˝y∏y lub by∏y przeznaczone do pope∏nienia
wà, stosuje si´ równie˝ do zg∏oszeƒ wynalazków
przest´pstwa, chocia˝by nie by∏y w∏asnoÊcià
i wzorów u˝ytkowych dokonanych przed dniem wej-
sprawcy.”.
Êcia w ˝ycie ustawy i nierozpatrzonych.
Art. 2. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o doko-
nywaniu europejskich zg∏oszeƒ patentowych oraz Art. 6. Przepisy art. 1061 ustawy, o której mowa
skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà sto-
Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 598) wprowadza si´ nast´- suje si´ równie˝ do praw z rejestracji wzorów przemy-
pujàce zmiany: s∏owych udzielonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: niejszej ustawy.
„2. Je˝eli europejskie zg∏oszenie patentowe nie
by∏o przedmiotem wczeÊniejszego zg∏oszenia Art. 7. 1. W post´powaniu spornym przed Urz´-
w Urz´dzie Patentowym, to obywatel polski al- dem Patentowym, wszcz´tym i niezakoƒczonym przed
bo zagraniczna osoba prawna lub fizyczna ma- dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, sprawy roz-
jàca odpowiednio miejsce zamieszkania lub patrywane sà przez kolegium orzekajàce w sk∏adzie
siedzib´ w Rzeczypospolitej Polskiej jest obo- okreÊlonym wed∏ug przepisów dotychczasowych.
wiàzany do jego dokonania w Urz´dzie Paten-
towym. W przypadku gdy tak dokonane euro- 2. Przedstawicielom organizacji spo∏ecznych, do
pejskie zg∏oszenie patentowe jest sporzàdzone których zakresu dzia∏ania nale˝à sprawy popierania
w j´zyku obcym, do zg∏oszenia tego powinno w∏asnoÊci przemys∏owej, wyznaczonym do orzekania
byç do∏àczone jego t∏umaczenie na j´zyk pol- w sprawach spornych, o których mowa w ust. 1, przy-
ski. W przypadku dokonania europejskiego s∏ugujà uprawnienia wed∏ug dotychczasowych przepi-
zg∏oszenia w Urz´dzie Patentowym przepisu sów.
art. 40 ustawy — Prawo w∏asnoÊci przemys∏o-
wej nie stosuje si´.”;
Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
2) w art. 6: dane na podstawie art. 230 ustawy, o której mowa
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: w art. 1 niniejszej ustawy, zachowujà moc do czasu
„2. Uprawniony z patentu europejskiego jest wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych
obowiàzany z∏o˝yç w Urz´dzie Patentowym wydanych na podstawie art. 230 ustawy, o której
t∏umaczenie patentu europejskiego na j´zyk mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
polski w terminie trzech miesi´cy od daty wà.
opublikowania przez Europejski Urzàd Pa-
tentowy informacji o jego udzieleniu. Ter- Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
min ten nie podlega przywróceniu.”, si´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 66 i 67,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od dnia og∏o-
„4. W przypadku niespe∏nienia wymogów, szenia.
o których mowa w ust. 2 lub 3, patent euro-
pejski jest niewa˝ny na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej od daty jego udzielenia.”. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski