You are on page 1of 29

Dziennik Ustaw Nr 140 — 10111 — Poz.

984 i 985

12) w art. 35: go, Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego


oraz Funduszu SpójnoÊci i uchylajàcego
a) w ust. 2 uchyla si´ pkt 8, rozporzàdzenie (WE) nr 1260/1999;
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 2) w przypadku pozosta∏ych programów ope-
„7. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regio- racyjnych — okreÊlajàc jego sk∏ad, zadania
nalnego: oraz tryb dzia∏ania.”;
1) podaje do publicznej wiadomoÊci, 14) u˝yte w art. 54 wyrazy „o których mowa w art. 12
w szczególnoÊci na swojej stronie inter- ust. 3” zast´puje si´ wyrazami „o których mowa
netowej oraz w Biuletynie Informacji Pu- w art. 11 ust. 3”.
blicznej, treÊç wytycznych, o których mo-
wa w ust. 3, a tak˝e ich zmian; Art. 2. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
2) og∏asza w Dzienniku Urz´dowym Rzeczy- sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póên.
pospolitej Polskiej „Monitor Polski” ko- zm.4)) w art. 202 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
munikat o miejscu publikacji wytycznych
oraz ich zmian, a tak˝e o terminie, od któ- „2) dotacje rozwojowe dla jednostek sektora finan-
rego wytyczne lub ich zmiany b´dà sto- sów publicznych oraz innych podmiotów b´dà-
sowane.”; cych beneficjentami tych Êrodków, a tak˝e dla
podmiotów, którym w ramach programu opera-
13) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: cyjnego zosta∏a powierzona na podstawie poro-
zumienia lub umowy realizacja zadaƒ odnoszà-
„2. W∏aÊciwy minister pe∏niàcy funkcj´ instytucji
cych si´ bezpoÊrednio do beneficjentów;”.
zarzàdzajàcej programem operacyjnym,
w drodze zarzàdzenia, a w przypadku regional- Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
nych programów operacyjnych zarzàd woje- od dnia og∏oszenia.
wództwa, w drodze uchwa∏y, powo∏uje Komi-
tet Monitorujàcy:
1) w przypadku programu operacyjnego dofi- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
nansowanego ze Êrodków pochodzàcych
———————
z bud˝etu Unii Europejskiej — zgodnie 4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z art. 63 rozporzàdzenia Rady (WE) z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustana- Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
wiajàcego przepisy ogólne dotyczàce Euro- poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne- Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791.

985
UMOWA

mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Pó∏nocnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych,

podpisana w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 18 sierpnia 2006 r. w Warszawie zosta∏a podpisana Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Rzàdem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej o wzajemnej ochronie informa-
cji niejawnych, w nast´pujàcym brzmieniu:
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10112 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10113 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10114 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10115 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10116 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10117 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10118 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10119 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10120 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10121 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10122 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10123 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10124 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10125 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10126 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10127 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10128 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10129 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10130 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10131 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10132 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10133 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10134 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10135 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10136 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10137 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10138 — Poz. 985
Dziennik Ustaw Nr 140 — 10139 — Poz. 985, 986 i 987

Po zaznajomieniu si´ z powy˝szà Umowà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:


— zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w niej zawartych,
— jest przyj´ta, ratyfikowana i potwierdzona,
— b´dzie niezmiennie zachowywana.
Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 6 marca 2007 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski


L.S.
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

986
OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 17 lipca 2007 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej


a Rzàdem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej o wzajemnej ochronie informacji
niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e dnia JednoczeÊnie podaje si´ do wiadomoÊci, ˝e


6 marca 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ra- w zwiàzku ze zniesieniem Wojskowych S∏u˝b Informa-
tyfikowa∏ Umow´ mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej cyjnych i utworzeniem w ich miejsce S∏u˝by Kontrwy-
Polskiej a Rzàdem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej wiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowe-
Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej o wzajemnej ochronie in- go, w∏aÊciwymi organami bezpieczeƒstwa, o których
formacji niejawnych, podpisanà w Warszawie dnia mowa w artykule 4 ust´p 1 Umowy, sà w Rzeczypo-
18 sierpnia 2006 r. spolitej Polskiej: Szef Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego oraz Szef S∏u˝by Kontrwywiadu Wojsko-
Zgodnie z artyku∏em 16 ust´p 1 Umowy zosta∏y wego. Powy˝sza zmiana zosta∏a notyfikowana stronie
dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje. brytyjskiej dnia 13 marca 2007 r.

Umowa wchodzi w ˝ycie dnia 1 sierpnia 2007 r. Minister Spraw Zagranicznych: w z. P. Kowal

987
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 27 lipca 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów Êwiadectw,


dyplomów paƒstwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowaƒ
i wydawania duplikatów, a tak˝e zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego
z zagranicà oraz zasad odp∏atnoÊci za wykonywanie tych czynnoÊci

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeÊ- § 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodo-
nia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, wej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad
poz. 2572, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: wydawania oraz wzorów Êwiadectw, dyplomów paƒ-
———————
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Edu-
kacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791 i Nr 120, poz. 818.