You are on page 1of 1

Elektronicznie

podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2010.05.25
Dziennik Ustaw Nr 88 — 7524 — 11:29:37 +02'00' Poz. 583

583
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

l
z dnia 11 maja 2010 r.

v.p
sygn. akt SK 50/08

Trybunał Konstytucyjny w składzie: letni termin do wytoczenia powództwa o roszczenie


przewidziane w art. 119 § 2 tej ustawy, liczony od daty
Mirosław Wyrzykowski — przewodniczący, uprawomocnienia się orzeczenia o przepadku przed-
Stanisław Biernat — sprawozdawca, miotów:
Wojciech Hermeliński, a) je st nie zgodny z art. 64 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej,
Adam Jamróz,
Teresa Liszcz, b) je st zgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32
ust. 1 Konstytucji,
po rozpoznaniu w trybie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia

.go
1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. c) nie je st nie zgodny z art. 21 ust. 1, art. 42
Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, i art. 64 ust. 3 Konstytucji.
poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169,
poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, Ponadto posta na wia :
poz. 1375), na posiedzeniu niejawnym w dniu
14 kwietnia 2010 r., skargi konstytucyjnej spółki Przed- na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
siębiorstwo Handlowe „Paxer” Jolanta Prusinowska, 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U.
Grzegorz Prusinowski spółka jawna z siedzibą Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53,
w Olsztynie o zbadanie zgodności art. 119 § 2 i 3 usta- poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169,
wy z dnia 10 września 1999 r. — Kodeks karny skarbo- poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178,
wy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, ze zm.) z art. 21 ust. 1, art. 32 poz. 1375) umorzyć postępowanie w pozostałym za-
ust. 1, art. 42 ust. 1—3 i art. 64 ust. 1—3 Konstytucji kresie ze względu na niedopuszczalność wydania wy-
Rzeczypospolitej Polskiej, roku.
rcl
o rz eka:
Mirosław Wyrzykowski
Art. 119 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. —
Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, Stanisław Biernat Wojciech Hermeliński
poz. 765, ze zm.) w zakresie, w jakim przewiduje dwu- Adam Jamróz Teresa Liszcz
w.

Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać:


— w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52 — na podstawie nadesłanego zamówienia (sprzedaż wysyłkowa);
— w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzedaż za gotówkę):
— ul. Powsińska 69/71 (wejście od ul. Limanowskiego), tel. 22 694-62-96
— al. J. Ch. Szucha 2/4, tel. 22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu następnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezwłocznie informować na piśmie Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ww

Wydział Wydawnictw i Poligrafii

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dostępne są w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl i www.rcl.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56
Skład, druk i kolportaż: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48
Bezpłatna infolinia: 800 287 581 (czynna w godz. 730–1530)
www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl
e-mail: wydawnictwa@cokprm.gov.pl

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 1299/W/C/2010 ISSN 0867-3411 Cena 2,80 zł (w tym 7 % VAT)