You are on page 1of 2

Elektronicznie

podpisany przez
Mariusz
Lachowski
Data: 2010.05.07
19:49:40 +02'00'
Dziennik Ustaw Nr 76 — 6481 — Poz. 493

493

l
USTA WA

v.p
z dnia 5 marca 2010 r.

o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Art. 1. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. 3. W odniesieniu do budynku mieszkal-


o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. nego albo części budynku mieszkalne-
Nr 223, poz. 1459 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) go premia kompensacyjna przysługuje
wprowadza się następujące zmiany: jeden raz.
4. Premię kompensacyjną przeznacza się
1) w art. 2:
na refinansowanie całości lub części
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: kosztów:
„1a) właściciel części budynku mieszkalnego — 1) przedsięwzięcia remontowego,

.go
właściciela co najmniej jednego wyodręb- 2) remontu budynku mieszkalnego
nionego lokalu kwaterunkowego w budyn- jednorodzinnego
ku mieszkalnym albo właściciela niewyod- — jeżeli dotyczą budynku spełniające-
rębnionych lokali kwaterunkowych w bu- go kryteria określone w ust. 1.”;
dynku mieszkalnym, w którym został wy-
odrębniony co najmniej jeden lokal miesz- 3) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
kalny;”, „1. W przypadku inwestora, o którym mowa
w art. 10 ust. 1, wysokość premii kompensa-
b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
cyjnej przysługującej inwestorowi jest równa
„12) wskaźnik kosztu przedsięwzięcia — stosu- iloczynowi wskaźnika kosztu przedsięwzięcia
nek kosztu przedsięwzięcia termomoderni- oraz kwoty wynoszącej 2 % wskaźnika przeli-
zacyjnego, przedsięwzięcia remontowego czeniowego za każdy 1 m2 powierzchni użytko-
albo remontu budynku mieszkalnego jed- wej lokalu kwaterunkowego za każdy rok,
norodzinnego, który spełnia kryteria okreś- w którym obowiązywały w stosunku do tego
rcl
lone w art. 10 ust. 1, w przeliczeniu na 1 m2 lokalu ograniczenia określone w art. 2 pkt 13,
powierzchni użytkowej budynku mieszkal- w okresie od dnia 12 listopada 1994 r. do dnia
nego, do ceny 1 m2 powierzchni użytkowej 25 kwietnia 2005 r., a w przypadku nabycia bu-
budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszo- dynku albo części budynku po dniu 12 listopa-
nej przez Prezesa Głównego Urzędu Staty- da 1994 r. w sposób inny niż w drodze spadko-
stycznego na potrzeby obliczania premii brania — od dnia nabycia do dnia 25 kwietnia
gwarancyjnej przed kwartałem złożenia 2005 r.”;
wniosku o przyznanie premii;”; 4) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu:
2) art. 10 otrzymuje brzmienie: „Art. 11a. 1. W przypadku inwestora, o którym
mowa w art. 10 ust. 2, jeżeli co naj-
w.

„Art. 10. 1. Inwestorowi będącemu osobą fizyczną,


mniej jeden współwłaściciel nabył ty-
który jest właścicielem budynku miesz- tuł prawny po dniu 12 listopada
kalnego z co najmniej jednym lokalem 1994 r. w sposób inny niż w drodze
kwaterunkowym albo właścicielem spadkobrania, wysokość premii kom-
części budynku mieszkalnego i w dniu pensacyjnej przysługującej inwesto-
25 kwietnia 2005 r. był właścicielem te- rowi ustala się przyjmując okres od
go budynku mieszkalnego albo tej czę- dnia nabycia tytułu prawnego przez
ści budynku mieszkalnego, albo nabył współwłaściciela, który tytuł ten na-
ten budynek albo tę część budynku był najwcześniej, jednak nie wcześniej
w drodze spadkobrania od osoby bę- niż od dnia 12 listopada 1994 r.
ww

dącej w tym dniu właścicielem — przy-


sługuje premia kompensacyjna. 2. W przypadku inwestora, o którym mo-
wa w art. 10 ust. 2, jeżeli suma udzia-
2. W przypadku współwłasności budyn- łów we współwłasności jest mniejsza
ku mieszkalnego albo części budyn- od jedności, wysokość premii kom-
ku mieszkalnego, o których mowa pensacyjnej przysługującej inwesto-
w ust. 1, inwestorem są łącznie wszyscy rowi stanowi iloczyn sumy udziałów
współwłaściciele będący osobami we współwłasności i kwoty ustalonej
fizycznymi, którzy byli współwłaścicie- zgodnie z art. 11.”;
lami tego budynku albo tej części bu-
5) w art. 12 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
dynku także w dniu 25 kwietnia 2005 r.,
lub nabyli współwłasność tego budyn- „4. W przypadku zamiaru realizacji przedsięwzię-
ku albo tej jego części w drodze spad- cia lub remontu, określonego w art. 10 ust. 4,
kobrania od osoby będącej w tym dniu w całości z innych środków niż kredyt, w związ-
właścicielem lub współwłaścicielem. ku z którym przyznana została premia termo-
Dziennik Ustaw Nr 76 — 6482 — Poz. 493

modernizacyjna lub premia remontowa, inwe- 8) art. 21 otrzymuje brzmienie:


stor składa wniosek o przyznanie premii kom-
„Art. 21. 1. Z tytułu przyznania premii BGK otrzy-

l
pensacyjnej bezpośrednio do BGK.
muje od inwestora wynagrodzenie
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie sto- prowizyjne równe 0,6 % kwoty przy-

v.p
suje się warunków określonych w art. 7 ust. 1 znanej premii.
pkt 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1.”;
2. Bank kredytujący pobiera wynagro-
6) w art. 15: dzenie, o którym mowa w ust. 1,
w dniu uruchomienia pierwszej tran-
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
szy udzielonego kredytu i przekazuje je
„1. Wniosek o przyznanie premii kompensacyj- na rachunek wskazany przez BGK.
nej składa się wraz z wnioskiem o przyznanie
premii remontowej, z zastrzeżeniem ust. 4.”, 3. W przypadku, o którym mowa
w art. 12 ust. 4, BGK potrąca należne
b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
mu wynagrodzenie prowizyjne z kwo-
„3) informacje o lokalach kwaterunkowych, ich ty przekazywanej inwestorowi premii
powierzchni użytkowej i okresach, w jakich kompensacyjnej.”;
ich wynajem podlegał ograniczeniom, o któ-

.go
rych mowa w art. 2 pkt 13, w zakresie, w ja- 9) w załączniku do ustawy, w objaśnieniach:
kim wymagane są do obliczenia wysokości
a) parametry w i n otrzymują brzmienie:
premii kompensacyjnej zgodnie z art. 11
i 11a.”, „w — wartość wskaźnika przeliczeniowego;
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: n — liczba lokali kwaterunkowych w budynku
„3. Do wniosku o przyznanie premii kompensa- mieszkalnym albo w części budynku
cyjnej dołącza się dokumenty lub uwierzy- mieszkalnego;”,
telnione kopie dokumentów potwierdzają- b) parametr mi otrzymuje brzmienie:
cych informacje, o których mowa w ust. 2
pkt 3, oraz dokumenty potwierdzające, że są „mi — wyrażony liczbą miesięcy okres, w któ-
spełnione warunki, o których mowa rym obowiązywały w stosunku do i-tego
w art. 10 ust. 1 lub 2.”, lokalu kwaterunkowego ograniczenia
określone w art. 2 pkt 13, w okresie od
d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: dnia 12 listopada 1994 r. do dnia 25 kwiet-
rcl
„4. W przypadku, o którym mowa w art. 12 nia 2005 r., a w przypadku nabycia bu-
ust. 4, do wniosku o przyznanie premii kom- dynku mieszkalnego albo części budynku
pensacyjnej dołącza się dokumenty określa- mieszkalnego z tym lokalem kwaterun-
jące zakres rzeczowy i szacowane koszty kowym po dniu 12 listopada 1994 r.
przedsięwzięcia albo remontu.”; w sposób inny niż w drodze spadkobra-
nia — od dnia nabycia do dnia 25 kwiet-
7) w art. 19 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: nia 2005 r.”.
„4. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4,
BGK przekazuje premię kompensacyjną inwe- Art. 2. Do wniosków o przyznanie premii złożo-
storowi po poniesieniu przez niego wydatków nych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się
na realizację przedsięwzięcia lub remontu przepisy dotychczasowe.
w.

zgodnie z zakresem rzeczowym, o którym mo-


wa w art. 15 ust. 4, w wysokości nie niższej niż Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni
wysokość przyznanej premii kompensacyjnej. od dnia ogłoszenia.
5. Wysokość wydatków na cele określone
w ust. 4 ustala się na podstawie faktur w rozu-
mieniu przepisów o podatku od towarów Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki
i usług.”; Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
ww