You are on page 1of 6

12-29-2019

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
Każdej rodzinie potrzeba wzoru i przykła-
du jak żyć. W Niedzielę Świętej Rodziny wpa- KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
trujemy się w Maryję, św. Józefa i Jezusa i ks. Andrzej Maślejak
prosimy ich, aby pomogli każdej rodzinie proboszcz
stworzyć atmosferę wzajemnej miłości i zro- Ks. Robert Wojsław
zumienia. wikariusz
Zobaczmy prawdy dotyczące życia rodzin- Ks. Siarhei Anhur
nego przedstawione w dzisiejszej Liturgia Sło- wikariusz
wa. Syracydes, mędrzec Pański zwraca się do
dzieci, aby nie zapomniały o szacunku do ro- SIOSTRY MISJONARKI
dziców. "Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie CHRYSTUSA KRÓLA DLA
grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby POLONII ZAGRANICZNEJ
prowadził. (Syr 3,3-4) s. Aleksandra Antonik
W drugim czytaniu z listu do Kolosan św. przełożona
Paweł przypomina jakimi zasadami życia do- s. Małgorzata Polańska
mowego powinna się kierować każda rodzina.
"Jako wybrańcy Boży - obleczcie się w ser- NIEDZIELNE MSZE ŚW.
deczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni dru- sobota - 4:00pm
gich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by ktoś miał coś do zarzucenia drugie- Saturday - 5:30pm
mu." (Kol 12, 21) in English
Ewangelia zaś ukazuje nam jak św. Józef troszczy się o rodzinę uciekając z nią niedziela - 8:00, 9:30,
do Egiptu przed zazdrosnym i pysznym królem Herodem. 11:15 (z udziałem dzieci),
1:00, 7:00
Obchodząc Niedzielę Świętej Rodziny prosimy Boga, aby współczesna rodzina (z udziałem młodzieży)
żyła zasadami podanymi w Biblii. Wszystko to zależy od wiary. Dlatego naczelne
zadanie współczesnej rodziny to dołożenie starań, aby życie oprzeć na wierze. Nie
pozwólcie wyrwać sobie wiary. Nie dajcie sobie wmówić zmianę definicji małżeń- Codzienne Msze Św.
stwa. Nie pozwólcie, aby demoralizowano wasze dzieci przez wrogie rodzinie od poniedziałku do soboty
ideologie. o 9:00am;
od poniedziałku do piątku
Za kilka dni rozpocznie się Nowy 2020 Rok. Św. Jan Paweł II mówił, że na ze- o 7:00pm
garze w Wadowicach był napis: "Czas ucieka, wieczność czeka". Drodzy Parafia-
nie i Przyjaciele, niech Jezus Chrystus błogosławi Wam i obdarza łaska, abyście w Biuro Parafialne czynne:
Nowym Roku mieli siłę dobrze i pobożnie żyć. Nie szukajcie z nikim zwady, bądź- od poniedziałku do piątku
cie dla siebie mili, wybaczajcie sobie wzajemnie. Życie według zasad wiary , to 10:00am -12:00pm
ciężka praca, ale warto, bo choć czas ucieka, to jednak wieczność czeka. Życzę 1:00pm - 5:00pm
Wam Drodzy Parafianie i Przyjaciele szczęśliwego Nowego Roku i doświadczenia w soboty
nieustannego wstawiennictwa Bożej Rodzicielki Maryi. 10:00am - 2:00pm
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI B OŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

1:00 +Józef Cepiński


1:00 +Mirosława, Zygmunt Mendrek
NIEDZIELA - 29 GRUDNIA 1:00 +Jan Krupiński - od rodziny
8:00 +Rafał Gomółka (7 rocz. śmierci) siostra z rodziną 1:00 +Anastazja Bazdyga - od rodziny
9:30 +Anna Zysek (2 rocz. śmierci) córki z rodziną 1:00 +Józef Grys (17 rocz. śmierci)
11:15 +Ryszard Dziedziniak 7:00 +Paweł Kuraś - Teresa, Leszek Kusak
1:00 - W podziękowaniu za otrzymane łaski dla rodziny
Słomińskich i Kwaśniewskich ODWIEDZINY
1:00 - O Boże bł. i potrzebne łaski dla Julii, Józefa, Toma- DUSZPASTERSKIE
sza i rodzin: Chmielarski, Zawada, Makarewicz, Palinie- KOLĘDA
wicz
Od Nowego Roku roz-
1:00 +Monika i Tomasz Pelak
poczną się odwiedziny
1:00 +Paulina Wilżak duszpasterskie, zwane
1:00 +Bronisława Żółkiewicz (5 rocz. śmierci), Władysław kolędą. Pragniemy od-
Żółkiewicz, Olimpia i Tadeusz Kozioł wiedzić naszych Para-
7:00 +Za zmarłych z rodziny Bazińskich fian, aby zanieść do ich
PONIEDZIAŁEK - 30 GRUDNIA domów i rodzin Boże
błogosławieństwo. Kolę-
9:00 +Andrzej Słomiński da ma służyć lepszemu
7:00 +Maria, Jan Klak wzajemnemu poznaniu
się. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i
WTOREK 31 GRUDNIA smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych spra-
9:00 +Maria Sepko, Rozalia, Jan i Bronisław Turko; Jan, wach naszej wspólnoty parafialnej. Rodziny, które chcą
Anastazja i Edward Sypko zaprosić kapłana z wizytą duszpasterską proszone są o
wypełnienie formularza, który wyłożony jest na stoliku
7:00 - Dziękczynna za otrzymane łaski
w kościele i zwrócenie do biura lub zakrystii.
ŚRODA 1 STYCZNIA 2020 Można kolędę zamówić telefonicznie: tel. 586-977-7267
9:30 +Władysława, Henryk Sakowski, Czesław Popielar-
czyk, Jan Wrona, Kazimierz Stechny, Zbigniew Kaczmar-
czyk POSŁUGA W KOŚCIELE
11:00 +Józefa Zubek LEKTORZY
1:00 - O łaski Ducha Św. dla Koła Biblijnego Sobota/Niedziela 1 - 5
7:00 - O zdrowie, Boże bł. i opiekę MB dla rodziny 4:00 - H. Jagłowska
Pociecha 5:30 - A. Mirek
CZWARTEK - 2 STYCZNIA 8:00 - I. Jędrzejczak, M. Kaniuch
9:30 - Z. M. Purzyccy, A. Marchel
9:00 +Zofia Kucińska 11:15 - Harcerze
9:00 +Janina Wilczak 1:00 - O. Ośko, M. Vanderest, S. Bis
7:00 +Jerzy Gabrel 7:00 - J. A. Wróbel
PIĄTEK - 3 STYCZNIA KOLEKTORZY
9:00 +Kazimierz Wasilewski Sobota/Niedziela 1 - 5
7:00 - O Boże bł. dla s. Genowefy z ok. Imienin 4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
7:00 - Za konających i cierpiących od Arcybractwa 8:00 - Z. Sznitka, E. Szymański
7:00 - O Boże bł. dla Koła Biblijnego 9:30 - A. Nytko, J. Ryzner, Z. Skorupa, J. Szwakopf
7:00 +Zygmunt Binkowski - od Olgi Ośko 11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydział, K. Zadrożny
7:00 +za dusze w czyśćcu cierpiące 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
SOBOTA - 4 STYCZNIA
9:00 +Roman Sirko (2 rocz. śmierci)
4:00 +Józef Mróz (15 rocz. śmierci) Serdeczne Bóg zapłać
5:30 +Marian Nita (40 rocz. śmierci) - od rodziny
za troskę o Kościół
NIEDZIELA - 5 STYCZNIA

8:00 +Władysława Kreska


9:30 +Wanda Maleszyk SKŁADKA CSA - 22 GRUDNIA 2019
11:15 - O Boże bł. i potrzebne łaski dla Danuty i Antoniego
Popławskich z ok. 40-lecia małżeństwa DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
1:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla członków Koła Żywego
Różańca CSA $51,224.00 36,981.00 14,243.00
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJE PAPIESKIE NA GRUDZIEŃ 19’


Intencja powszechna: Aby każdy kraj podjął prioryteto-
REZOLUCJA NA NOWY ROK wo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie
ZAPROPONOWANA PRZEZ przyszłości dzieci , szczególnie tych cierpiących.
ŚW. PAWŁA W LIŚCIE DO RZYMIAN (13, 8 - 14)
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajem-
ną miłością. PROGRAM NABOŻEŃSTW
Odrzućcie uczynki ciemności, a przyobleczcie UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ RODZINY i Nowy Rok
się w zbroję światła. NIEDZIELA 29 GRUDNIA 2019
Msza św. o godz. 8:00, 9:30, 11:15, 1:00 i 7:00
Żyjcie przyzwoicie jak w jasny dzień: nie podczas Mszy św. odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i i błogosławieństwo rodzin
wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości.
KONCERT CHÓRU „POLONEZ”
Nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając O 12:30pm wystąpi Chór Polonez ze swoim repertuarem
żądzom. kolęd. Chór będzie również śpiewał podczas Mszy Św.
o godz. 1:00pm. Serdecznie zapraszamy!!!
Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa.
POŻEGNANIE STAREGO ROKU
Szczęśliwego Nowego Roku NIEDZIELA 31 GRUDNIA 2019
6:00pm Wystawienie Najświętszego Sakramentu
6:30pm Nabożeństwo dziękczynno - przebłagalne
MSZA ŚW. O UZDROWIENIE Z O. AUGUSTINE Msza św. o 7:00pm wieczorem
W pierwszy piątek miesiąca bę- NOWY ROK - UROCZYSTOŚĆ
dziemy gościć w naszej parafii ks. ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
Augustine Mundackatt V.C z Indii. ŚRODA 1 STYCZNIA 2020
Ks. Augustine odprawi w piątek o Msza św. o godz. 9:30, 11:15, 1:00 i o 7:00 wieczorem
7:00 wieczorem Mszę świętą uzdra- Nie ma Mszy o 8:00 rano
wiającą.
Jest on znanym charyzmatycznym
kapłanem przepowiadającym Ewan- KOPERTY PARAFIALNE
gelię na całym świecie. Wiele znaków
i uzdrowień ma miejsce w czasie jego W holu kościoła są wyłożone koperty na rocz-
głoszenia rekolekcji czy też odpra- ne składki. Prosimy o ich odbiór.
wiania Mszy świętych uzdrawiających. Serdecznie zapra-
szamy.
First Friday with Augustine Mundackatt V.C. GODZINY URZĘDOWANIA BIURA
Fr. Augustine is the Global Evangelization Director of Biuro Parafialne będzie zamknięte w dniu 1 stycznia
Vincentian Congregation, St. Joseph Province in India. 2020. W nagłych przypadkach prosimy dzwonić na emer-
He is also serving as the Director of Vincentian Retreat gency tel. 583-909-7868
Center in Goa and Vice Provincial of the Congregation.
Previously, he was the Editor of Vachanolsavam (a popu- ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE
lar Indian Catholic Renewal magazine, which is published
in multiple languages) and Director of Retreat Centers in Parafianie, którzy używają kopertki i potrzebują zaświad-
Calcutta, Kottayam, etc. Responding to the World Evan- czenie w celach podatkowych za ofiary złożone w ubie-
gelization call of Pope John Paul II over 20 years ago, he głym roku na kościół i cele charytatywne, proszeni są o
has travelled to more than 30 countries preaching the wypełnienie poniższego formularza i zwrócenie do biura
Gospel. Many Signs and Healings have been reported du- parafialnego lub zakrystii. Zaświadczenia będą
ring the retreats and Healing Masses lead by him. do odebrania w zakrystii.

Zaświadczenie
KONCERT CHÓRU za ofiary złożone w roku 2019
„POLONEZ”
W niedzielę, 29 grudnia
będziemy gościć chór Imię i nazwisko________________________
„Polonez” pod dyrekcją Anto- Adres_________________________
niego Maczki, organisty z pa-
rafii św. Floriana. Chór roz- ____________________________
pocznie koncert o godz. 12:30
w południe i uświetni swoim repertuarem Mszę Świętą o
godzinie 1:00 po południu. Nr koperty ____________
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

I CZWARTEK MIESIĄCA MODLITWOM POLECAMY


2 stycznia przypada pierw- CHORYCH I CIERPIĄCYCH
szy czwartek miesiąca – Irena, Antoni Popławski, Józef Wasilewski,
dzień, w którym modlimy się Anna Celińska, Maria Rożek, Eleonora,
o powołania kapłańskie Teresa Szymański, Anna Rusinowski,
i zakonne. Zapraszamy na Krystyna, Helena Czapla, Magdalena
Mszę św. o godz. 7:00pm i adorację Najświętszego Sa- Rożek, Barbara W, Marek N, Krystyna,
kramentu. Łukasz Siedlaczek, Stanisława Mandziuk, Morgan Czer-
wiński, Lidia Krzyształowicz, Halina Bazarewska, Mieczy-
sław Basak, Dorota Kuniec, Halina Konwiak, Roma Mu-
I PIĄTEK MIESIĄCA szyńska, Izabella, Maria, Elżbieta, Urszula Derecka, Sła-
3 stycznia przypada I piątek miesiąca. womir, Jakub M, Helena Redziniak, Peter B, Stanisław
*Całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu Radzik, Janina Pienkowska, Siery, Bronisława Macek,
*Litania do Serca Pana Jezusa 6:40pm - Okazja do spo- Marian B., Sohayla Babbie, Marian, Ryszard, Zbigniew
wiedzi świętej pierwszopiątkowej rano od godz. 8:30am Bartnik, Bolesław Leśniak, Fran Gun, Ryszard Nytko, Izy-
i wieczorem od godz. 6:00pm dor Szklarski, Adam Tobiasz; Danuta, Elżbieta i Urszula
*Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Stasiak, Beata Dulak, Danuta, Kasia Bajwolska.
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
nazwisk bliskich chorych i cierpiących.

SPOTKANIE MŁODZIEŻY
Zapraszamy młodzież w wieku od
14 do 18 lat na spotkania forma-
cyjne. Spotkania odbywają się w
każdy drugi i trzeci piątek
miesiąca o godz. 7:00 p.m. w salce
pod plebanią.

GRUPA WSPARCIA DLA UZALEŻNIONYCH

I SOBOTA MIESIĄCA Alkohol potrafi zawładnąć naszym życiem i życiem na-


szych bliskich bez względu na wiek, płeć czy status spo-
4 stycznia z okazji pierwszej soboty miesiąca łeczny. Jeżeli myślisz że pijesz za dużo lub bliska ci osoba
poświęconej Niepokalanemu Sercu NMP za- pije za dużo możesz przyjść na spotkanie. Razem jest nam
praszamy na śpiewanie godzinek o godz. łatwiej powiedzieć: dość. W grupie jesteśmy silniejsi i
8:30am. wsparci naszą wiarą przerywamy ten stary tryb życia. Je-
steśmy tacy sami. Przyjdź, a twoje życie zmieni się na lep-
WYMIANA TAJEMNIC sze. Wtorek, 6:00pm w sali pod plebanią.
RÓŻAŃCOWYCH Grupa prowadzona jest przez moderatorów i skupia się na
Wymianę tajemnic różańcowych aspekcie duchowym, psychologicznym i medycznym.
odbędzie się dzisiaj - 5 stycznia
po Mszy Świętej o godz. 1:00pm.

STATYSTYKA PARAFII
Ze statystyk parafialnych za Rok 2019

Chrzty - 27
Pierwsza Komunia - 39
Bierzmowanie - 26
Sakrament małżeństwa - 5
Pogrzeby - 44
ZA WSZYSTKIE ŁASKI
I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI.
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 2489521825
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse
Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
Koordynator do spraw Katechezy
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Sergiusz
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Organistka
Lider - Halina Kocz
Justyna Pal - (586) 258-9586
Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zakrystianka
s. Małgorzata Polańska (248) 224-8946 Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
RADA DUSZPASTERSKA: Koło Seniorów „Złota Róża”
Przewodniczący: Mariusz Szrek Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
(248) 909-9119 Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński
Zastępca: Marek Bieciuk
Sekretarz: Katarzyna Berry
GRUPY NIE PARAFIALNE
Brygida Czaczkowska, Barbara Fiśkiewicz
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Joanna Przybylska, Lech Olszak Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Wojciech Orlik, Paweł Rakowiecki Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Maria Szaflarska, Mateusz Wasiołek Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -
0706
Zbigniew Ziarnowski, Daniel Myzia Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - Richard Konrad (586) 731-7573
Koło Górali i Miłośników Górlaszczyzny
RADA FINANSOWA: stanu Michigen.
Przewodnicząca: Prezes - Władysław Szaflarski (248) 652—8424
Margaret Parker (248) 980 - 2797
Zastępca: Jola Lewczuk (586) 484-2657 ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII
Jerzy Ryzner
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy Zespół Młodzieżowy „Credo”
Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej
parafii. Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
Kontakt: Kordynator czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
Barbara Słomińska (248) 467-6778 Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
Przedszkole parafialne Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
ANGEL’S CORNER CENTER
Justyna Pal - (586) 258-9586 Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Sala Jana Pawła II Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 7:00-8:30pm
Rezerwacje - biuro parafialne Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przyna-
leżność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła.
Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez przygotowu-
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ jących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek mie-
siąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura parafialne-
go przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną datą ślu-
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO bu, aby sporządzić protokół i przygoto-
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt wać potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do
KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
RÓŻANIEC godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY CHRY-
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm STUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.