You are on page 1of 1

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 | Χανιώτικα νέα Κοινωνία | 25

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 403

Για γιορτές χωρίς δάκρυα


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ*

Ας μην αφήσουμε τα
μικρά ή και τα μεγα-
λύτερα ατυχήματα να
χαλάσουν τις όμορ-
φες στιγμές μας…

A
πό τότε που άρχισα
να γράφω αυτήν
Τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα στις γιορτές.
εδώ τη στήλη, συ- Τα παιχνίδια για τα νήπια πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερα από
νηθίζω σχεδόν κάθε χρόνο, το στόμα τους για να μην τα καταπιούν...
να δίνω μερικές συμβουλές
για να αποφύγουμε μικρά
και μεγάλα ατυχήματα αυ-
τές τις εορταστικές μέρες.
Χωρίς να γίνω κουραστικός
θα τα επαναλάβω για άλλη
μια φορά, πιστός στο αρ-
χαίο ρητό ότι «επανάληψις
μήτηρ (πάσης) μαθήσεως»
ή όπως το έλεγαν οι Ρω-
μαίοι «repetitio mater stu-
diorum».
Τροχαία. Πάντα στις
γιορτές έχουμε περισσότε-
ρα τροχαία ατυχήματα.
Πολλά θανατηφόρα. Οι αι-
τίες γνωστές. Κατανάλω- Το καρδιακό επεισόδιο παραμονεύει λίγο μετά το γιορτινό τραπέζι...

ση οινοπνευματωδών ή Ορίστε ένα Νηφάλιο Οδηγό για να γυρίσετε σπίτι σας


και άλλων ψυχοτρόπων ου- με ασφάλεια. σάει ο άνεμος. Τέλος, απο- ντα στο στόμα τους. ίδιοι οι καπνιστές. Προσέ-
σιών. Υπερβολική ταχύτητα. φεύγουμε οπωσδήποτε και Κάπνισμα. Ακόμη κι χουμε τέλος τα παιδιά να
Αφηρημάδα, κυρίως λόγω Επειδή έχουν κάποια κλη- στουγεννιάτικου δένδρου τις μπαλωθιές! Ακόμη κι ένας καπνιστής να υπάρχει μη βάλουν τσιγάρα, απο-
της χρήσης κινητών κατά ρονομική προδιάθεση ή πριν πάμε για ύπνο. Δεν όταν πυροβολούμε στον στο δωμάτιο τα ρούχα και τσίγαρα ή υγρά πλήρωσης
την οδήγηση. Παράλειψη τέλος επειδή ποτέ δεν σκέ- υπερφορτώνουμε τις πρίζες αέρα, η σφαίρα ξαναπέ- τα μαλλιά όλων των πα- ηλεκτρονικών τσιγάρων
χρήσης κράνους και ζώνης φτηκαν να επισκεφτούν με ηλεκτρικές συσκευές – φτει στη γη με την ίδια σχε- ρευρισκόμενων θα μυρί- στο στόμα. Είναι δηλητήρια
ασφαλείας – αλλά και κα- τον γιατρό για να εξετά- ιδίως ηλεκτρικές θερμά- δόν ταχύτητα που είχε όταν ζουν τσιγαρίλα. Αυτή η μυ- και το παιδί κινδυνεύει
τάλληλου παιδικού καθί- σουν πού οφείλεται αυτό το στρες, τις οποίες φροντί- έφυγε από την κάνη του ρωδιά προέρχεται από τις ακόμη και με θάνατο – γι’
σματος. λαχάνιασμα ή εκείνος ο ζουμε να μην καλύπτουμε όπλου – γι’ αυτό και μπο- δηλητηριώδεις ουσίες που αυτό πρέπει να πάμε αμέ-
Μερικές πρακτικές συμ- έντονος πόνος στο στήθος; με ρούχα ή άλλα σκεπά- ρεί να σκοτώσει … περιέχει ο καπνός του τσι- σως στα επείγοντα.
βουλές για να μην γίνουμε Μερικοί συμπολίτες μας σματα. Και πάνω απ’ όλα Παιχνίδια. Φροντίζουμε γάρου πολλές από τις οποί- Ηλικιωμένοι. Οι ηλι-
«στατιστικές». Ορίζουμε θα πάνε από το γιορτινό προσέχουμε στην κουζίνα, να ακολουθήσουμε τις 6 ες είναι καρκινογόνες και κιωμένοι, όπως εξάλλου
έναν «νηφάλιο οδηγό» της τραπέζι στο τμήμα επει- το πιο επικίνδυνο μέρος πολύ χρήσιμες συμβουλές διαποτίζουν τοίχους, έπι- και τα παιδιά, χρειάζονται
παρέας ή παίρνουμε ταξί γόντων περιστατικών του του σπιτιού! για την αγορά παιχνιδιών πλα, χαλιά και φυσικά τα ασφαλή χώρο. Για να απο-
για να γυρίσουμε με ασφά- νοσοκομείου με οξύ έμ- Πυροτεχνήματα. Αν και της Ένωσης Προστασίας ρούχα. φύγουν πτώσεις από σκου-
λεια σπίτι μας μετά από το φραγμα ή και με εγκεφαλι- τα πυροτεχνήματα έχουν Καταναλωτών Κρήτης (ΧΝ Είναι ουσίες ιδιαίτερα ντούφλημα ή γλίστρημα.
γλέντι. Τηρούμε τα όρια κό. Ενώ κάποιοι θα εγκα- την τιμητική τους το Πά- 21/12/2019). Προφυλάσ- επικίνδυνες για τα παιδιά, Όμως, οι παππούδες κι οι
ταχύτητας και οδηγούμε ταλείψουν τα εγκόσμια ενώ σχα, χρησιμοποιούνται επί- σουμε τα πολύ μικρά παι- τα οποία αφού ακουμπή- γιαγιάδες διψούν πάνω απ’
αμυντικά προσέχοντας θα κοιμούνται ευτυχισμέ- σης όλο και περισσότερο διά που κινδυνεύουν να σουν αυτές τις επιφάνειες όλα για ενδιαφέρον και
τους άλλους οδηγούς. Φο- νοι μετά το φαγοπότι! Πριν αμέσως μετά την αλλαγή πνιγούν αν καταπιούν μι- βάζουν τα χέρια στο στόμα στοργή, για λίγα καλά λόγια,
ρούμε κράνος και βάζουμε από πέντε χρόνια τέτοιες του χρόνου. Φροντίζουμε κροαντικείμενα (π.χ. εξαρ- τους. Αλλά και για τα κα- για μερικά όμορφα αισθή-
ζώνη – ιδίως στα παιδιά. μέρες χάσαμε έναν καλό να τα χειρίζονται ενήλικες τήματα παιχνιδιών, μικρές τοικίδια (σκυλάκια, γατά- ματα. Οι γιορτές δεν είναι
Και ΔΕΝ μιλάμε στο κινη- φίλο που ανέβαλε τις καρ- και λαμβάνουμε μέτρα μπαταρίες, ξεφούσκωτα κια, πουλάκια, ακόμη και μόνο για καλό φαγητό, για
τό! διολογικές εξετάσεις τις ασφαλείας για τα παιδιά. μπαλόνια, πλαστικές σα- ψαράκια), τα οποία έχουν κρασί και χαρτοπαιξία. Εί-
Καρδιακά. Οι γιορτές ση- οποίες του είχε συστήσει ο Τα οποία μπορούν να πα- κούλες) ή και τρόφιμα (π.χ. 50% περισσότερες πιθανό- ναι για να έλθουν πιο κο-
μαίνουν καλό φαγητό και γιατρός «για να γιορτάσει ρακολουθούν την εκτόξευ- ξηρούς καρπούς). τητες να αναπτύξουν καρ- ντά οι άνθρωποι και να
ποτό. Για όσους έχουν αν- την Πρωτοχρονιά με τα παι- ση από απόσταση ασφα- Τα στολίδια του χριστου- κίνο ή αναπνευστικά προ- νοιώσουν όμορφα.
θεκτικούς οργανισμούς, η διά και τα εγγόνια του». Κοι- λείας. γεννιάτικου δέντρου δεν βλήματα. Καρκινογόνες ου- Εύχομαι σε όλους και
επιπλέον καταπόνηση αντι- μήθηκε και δεν ξύπνησε Ανάβοντας τα πυροτε- είναι παιχνίδια αν και μοι- σίες και βαρέα μέταλλα πε- όλες Καλές Γιορτές, με
μετωπίζεται με έναν καλό ποτέ … χνήματα φροντίζουμε να άζουν με τέτοια, γι’ αυτό ριέχει και ο ατμός των ηλε- Υγεία και Όμορφα Αισθή-
ύπνο, μερικούς περίπατους Πυρκαγιές. Γράψαμε για μην πλησιάσουμε το πρό- και δεν υπόκεινται στους κτρονικών τσιγάρων. ματα!
ή κάποιες επιπλέον ασκή- τις πυρκαγιές την περα- σωπό μας και απομακρυ- κανονισμούς που διέπουν Είναι τόσο απλό, οι κα-
σεις στο γυμναστήριο. Τι γί- σμένη εβδομάδα (ΧΝ νόμαστε σε απόσταση την ασφάλεια των παιχνι- πνιστές και οι ατμιστές να * Φυσικός, τέως στέλεχος
νεται όμως με όσους έχουν 18/12/2019). Να υπενθυ- ασφαλείας. Φροντίζουμε διών. Φροντίζουμε να τα καπνίσουν έξω. Σεβόμενοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ήδη βουλωμένες αρτηρίες μίσουμε ότι δεν αφήνουμε επίσης να τα εκτοξεύουμε τοποθετήσουμε σε ικανό την υγεία των μη καπνι- http://alevantis.blogspot.com
επειδή όλο το χρόνο δεν αναμμένα κεριά μετά το σε κατεύθυνση αντίθετη ύψος για να μην τα φτά- στών, οι οποίοι αναπνέο-
πρόσεξαν τη διατροφή τους τέλος της γιορτής. Σβή- από τους θεατές και προς νουν τα νήπια που έχουν ντας τον καπνό του τσιγά-
ή συνέχισαν να καπνίζουν; νουμε τα φωτάκια του χρι- την κατεύθυνση που φυ- την τάση να βάζουν τα πά- ρου κινδυνεύουν όσο και οι