You are on page 1of 2

Dziennik Ustaw Nr 157 — 13077 — Poz.

1855 i 1856

2) udzia∏ w likwidacji skutków kl´sk ˝ywio∏owych i za- d) wykonywanie innych zadaƒ nakazanych przez
gro˝eƒ Êrodowiska, dowódc´ jednostki wojskowej,
3) interweniowanie w przypadku naruszenia porzàdku 2) konwojowej:
lub dyscypliny wojskowej albo szczególnego za-
k∏ócenia bezpieczeƒstwa lub porzàdku publicznego a) doprowadzanie ˝o∏nierzy z miejsca ich zatrzyma-
przez ˝o∏nierzy na terenie jednostki wojskowej. nia do jednostki wojskowej,
b) ochrona przewo˝onych osób, mienia, Êrodków
§ 6. Do zakresu dzia∏ania wojskowych organów po- p∏atniczych i dokumentów,
rzàdkowych, o których mowa w art. 45 ust. 2 ustawy,
nale˝y w zakresie s∏u˝by: 3) asystencyjnej — wykonywanie czynnoÊci okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach.
1) patrolowej:
a) kontrolowanie przestrzegania porzàdku i dyscy- § 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
pliny wojskowej, 1 stycznia 2002 r.
b) interweniowanie w przypadku naruszenia po-
rzàdku lub dyscypliny wojskowej,
c) zabezpieczanie uroczystoÊci paƒstwowych i woj-
skowych na terenie jednostki wojskowej, Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

1856
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie sposobu gospodarowania Êrodkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Paƒstwa z tytu∏u prze-
padku przedmiotów pochodzàcych z ujawnionych przez ˚andarmeri´ Wojskowà przest´pstw oraz zasad
przyznawania nagród z tych Êrodków.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierp- 3. Podstawà ustalenia kwoty Êrodków finansowych,
nia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych or- która podlega przekazaniu na rzecz ˚andarmerii Woj-
ganach porzàdkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i skowej, jest wykaz przedmiotów do∏àczony do orzecze-
Nr 154, poz. 1800) zarzàdza si´, co nast´puje: nia sàdowego o ich przepadku na rzecz Skarbu Paƒstwa.

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób gospodarowa- § 3. 1. Uzyskane przez ˚andarmeri´ Wojskowà Êrod-
nia Êrodkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb ki finansowe przeznacza si´ w wysokoÊci do 50% na na-
Paƒstwa z tytu∏u przepadku przedmiotów pochodzà- grody dla ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej, którzy
cych z ujawnionych przez ˚andarmeri´ Wojskowà przyczynili si´ bezpoÊrednio do ujawnienia prze-
przest´pstw przeciwko mieniu wojskowemu i obroto- st´pstw, o których mowa w § 1, a pozosta∏à cz´Êç Êrod-
wi gospodarczemu mieniem wojskowym, przest´pstw ków przeznacza si´ na zakup towarów i us∏ug w celu
skarbowych, a tak˝e zasady przyznawania nagród dla usprawnienia funkcjonowania ˚andarmerii Wojskowej.
˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej, którzy przyczynili
si´ bezpoÊrednio do ujawnienia tych przest´pstw, or- 2. Ârodkami finansowymi, o których mowa w
gany w∏aÊciwe w sprawach gospodarowania tymi ust. 1, dysponuje Komendant G∏ówny ˚andarmerii
Êrodkami i ich przeznaczenia oraz sposób ewidencjo- Wojskowej.
nowania. § 4. 1. Nagrody, o których mowa w § 3 ust. 1, przy-
znaje Komendant G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej
§ 2. 1. Ârodki, o których mowa w § 1, przekazywa-
z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek Komendanta Od-
ne sà na wyodr´bniony rachunek bankowy wojskowej
dzia∏u ˚andarmerii Wojskowej.
jednostki bud˝etowej, na której zaopatrzeniu znajduje
si´ Komenda G∏ówna ˚andarmerii Wojskowej, w ter- 2. Nagrody przyznaje si´ nie wczeÊniej ni˝ po fak-
minie odprowadzenia na dochody bud˝etowe pozosta- tycznym uzyskaniu przez jednostk´ wojskowà, o której
∏ej cz´Êci wp∏ywów pochodzàcych z przepadku rzeczy. mowa w § 2 ust. 1, Êrodków finansowych z tytu∏u prze-
padku rzeczy orzeczonej w konkretnej sprawie.
2. Dowódca jednostki wojskowej, o której mowa
w ust.1, zawiadamia pisemnie Komendanta G∏ównego 3. Wyró˝nienie ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej
˚andarmerii Wojskowej o przekazaniu Êrodków. nagrodami stwierdza si´ w rozkazie.
Dziennik Ustaw Nr 157 — 13078 — Poz. 1856 i 1857

§ 5. Ewidencja przest´pstw przeciwko mieniu woj- § 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
skowemu i przest´pstw skarbowych oraz przekaza- 1 stycznia 2002 r.
nych Êrodków prowadzona jest w Komendzie G∏ównej
˚andarmerii Wojskowej. Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

1857
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie zakresu czynnoÊci policji sàdowej wykonywanych przez ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej oraz
szczegó∏owy sposób ich wykonania.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 24 sierpnia ˝ajàcym uszkodzeniem lub utratà chronionego
2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych orga- mienia
nach porzàdkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, — wykonuje si´ poprzez:
poz. 1800) zarzàdza si´, co nast´puje:
a) wystawienie posterunków kontrolno-ochron-
§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà: nych,
1) sàdy — wojskowe sàdy garnizonowe, wojskowe sà- b) kontrol´ osób wchodzàcych do sàdów i prokura-
dy okr´gowe i Izb´ Wojskowà Sàdu Najwy˝szego, tur oraz sprawdzanie wnoszonych przedmiotów,
2) prokuratury — wojskowe prokuratury garnizono- c) pe∏nienie s∏u˝by w salach rozpraw i w pomiesz-
we, wojskowe prokuratury okr´gowe i ich oÊrodki czeniach prokuratur,
zamiejscowe oraz Naczelnà Prokuratur´ Wojsko-
wà, d) osobistà ochron´ s´dziów i prokuratorów oraz
innych osób, w czasie wykonywania przez nich
3) s´dziowie — s´dziów, asesorów, ∏awników w sà- czynnoÊci wynikajàcych z realizacji zadaƒ wy-
dach wojskowych, miaru sprawiedliwoÊci,

4) prokuratorzy — prokuratorów i asesorów prokura- e) usuwanie z pomieszczeƒ sàdów i prokuratur
tur wojskowych, osób naruszajàcych powag´ sàdu lub zak∏ócajà-
cych porzàdek publiczny.
5) policja sàdowa — ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej
wykonujàcych czynnoÊci policji sàdowej w sàdach § 3. 1. Policj´ sàdowà powo∏uje komendant oddzia-
i prokuraturach. ∏u ˚andarmerii Wojskowej na wniosek prezesa sàdu
wojskowego lub szefa prokuratury wojskowej.
§ 2. Zadania policji sàdowej, które polegajà na:
2. Komendant jednostki organizacyjnej ˚andarme-
1) ochronie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego rii Wojskowej ka˝dorazowo w rozkazie dziennym wy-
w budynkach sàdów oraz prokuratur, znacza ˝o∏nierzy do wykonania zadaƒ policji sàdowej,
okreÊla im szczegó∏owe zadania, wyposa˝enie oraz
2) ochronie ˝ycia i zdrowia s´dziów, prokuratorów czas pe∏nienia s∏u˝by.
oraz innych osób, w czasie wykonywania przez
nich czynnoÊci wynikajàcych z realizacji zadaƒ wy- 3. Policja sàdowa w trakcie wykonywania zadaƒ
miaru sprawiedliwoÊci, s∏u˝bowych realizuje polecenia prezesa sàdu wojsko-
wego lub szefa prokuratury wojskowej.
3) wykonywaniu zarzàdzeƒ porzàdkowych sàdu, wy-
danych w celu utrzymania powagi sàdu, § 4. 1. Prezesi sàdów i szefowie prokuratur wojsko-
wych kierujà do w∏aÊciwego terytorialnie komendanta
4) ochronie pomieszczeƒ dla osób zatrzymanych Oddzia∏u ˚andarmerii Wojskowej wnioski o wyznacze-
w celu uniemo˝liwienia samowolnego oddalenia nie ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej do realizacji za-
si´ osób tam umieszczonych, bezprawnego wtar- daƒ policji sàdowej.
gni´cia osób postronnych oraz zapobie˝enia in-
nym zdarzeniom niebezpiecznym w skutkach dla 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien byç
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego albo zagra- przekazany do komendanta Oddzia∏u ˚andarmerii