Sakala Devatha Gayathri

SREE GANAPATHI GAYATHRI
Om Tatpurushaaya Vidhmahe' Vakra tundaaya Dheemahi Thanno Danthih Pracho Dhayaath Om Lambodaraaya Vidhmahe' Vakratundaaya Dheemahi

Thanno Danthih Pracho Dhayaath Om ekadantaaya Vidhmahe' vakratundaaya Dheemahi

Thanno Danthih Pracho Dhayaath Om akhudwajaaya Vidhmahe' vakra tundaaya Dheemahi

Thanno Vighnah Pracho Dhayaath Om Tatpurushaaya vidhmahe Saktiyutaaya Dheemahi

Thanno Danthih Pracho Dhayaath Om Dasabhujaaya Vidhmahe' Vallabhesaaya Dheemahi

Thanno Danthih Pracho Dhayaath

SREE ANNAPOORNA DEVI GAYATHRI
Om Bhagavatyaih Vidhmahe' Maheswaryaih Dheemahi Thanno Annapoorna Pracho Dhayaath

SREE AMRUTESWARI DEVI GAYATHRI
Om sowh Tripuradevicha vidhmahe Sakteeswaree cha Dheemahi Thanno Amruta Pracho Dhayaath

SREE AGASTYUDU GAYATHRI
Om AgasteeswaraayaVidhmahe' Podigaisamcha[aayaDheemahi

Thanno gnaanaguru Pracho Dhayaath

SREE AGNI GAYATHRI
Om Vaisvaanaraaya Vidhmahe' Laaleelaaya Dheemahi

Thanno Agnih Pracho Dhayaath Om Mahajwaalaaya Vidhmahe' Agnimagnaaya Dheemahi

Thanno Agnih Pracho Dhayaath Om Laaleelaaya vidhmahe Vaiswaanaraaya Dheemahi

Thanno Agni Pracho Dhayaath Om Saptajihvaaya vidhmahe havyabhaadraaya Dheemahi

Thanno Agnih Pracho Dhayaath. Om Rudranetraaya Vidhmahe' Saktihastaaya Dheemahi

Thanno Agnih Pracho Dhayaath

SREE ANANTHA GAYATHRI
Om Sarparaajaaya Vidhmahe' Naagaraajaaya Dheemahi Thannonanthah Pracho Dhayaath Om Anantesaaya Vidhmahe' Mahaabhogaay Dheemahi

Thannonanthah Pracho Dhayaath

SREE AYYAPPA GAYATHRI
Om BhootanaadhaayaVidhmahe' Mahaadevaaya Dheemahi

Thanno Saastah Pracho Dhayaath Om BhootanaadhaayaVidhmahe' Vaasudevaaya Dheemahi

Thanno Saastah Pracho Dhayaath

AAKAASAM GAYATHRI

Om

Aakaasaaya

Vidhmahe'

Nabayaaya

Dheemahi

Thanno Gaganah prachodayat Om sarvavyaapakaayaVidhmahe' Gaganaaya Dheemahi

Thanno Aakaash prachodayat

AADITYA GAYATHRI (SOORYAN)
Om Aswadhvajaaya Vidhmahe' Paasa hasthaaya Dheemahi

Thanno Suryah prachodayat Om Bhaaskaraaya Vidhmahe' Divaakaraaya Dheemahi

Thanno Suryah prachodayat Om Bhaaskaraaya Vidhmahe' Mahaajyothischakraaya Dheemahi

Thanno Suryah prachodayat Om Bhaaskaraaya Vidhmahe' mahaadyutikaraaya Dheemahi

Thanno Aadityah prachodayat Om Bhaaskaraaya Vidhmahe' Mahaatejaaya Dheemahi

Tannah Suryah prachodayat Om Aadityaaya Vidhmahe' Maarthaandaaya Dheemahi

Tannah Suryah prachodayat Om leelaalaaya Vidhmahe' mahaa dyutikaraaya Dheemahi

Thanno Aaadityaaya prachodayat Om prabhakaraaya Vidhmahe' MahaadyutikaraayaDheemahi

ThannoAadityaaya prachodayat

SHREE AADISESHA GAYATHRI
Om Sahasra seershaaya Vidhmahe' Vishnu talpaaya Dheemahi

Thanno seshah prachodayat Om Sarparaajaaya Vidhmahe' padma hastaaya Dheemahi

Thanno Vaasukih prachodayat

SHREE INDRA GAYATHRI
Om Tatpurushaaya Vidhmahe' Sahasraakshaaya Dheemahi Thanno Indrah prachodayat Om Devaraajaaya Vidhmahe' Vajrahastaaya Dheemahi

Thanno Schakrah prachodayat Om Devaraajaaya Vidhmahe' Vajrahastaaya Dheemahi

Thanno Indrah prachodayat

INDRAANI GAYATHRI
Om Gajatwachaayei Vidhmahe' Vajrahastaaya Dheemahi

Thanno Indraani prachodayat

ANGAARAKA GAYATHRI
Om Veeradhwajaaya vidhame vighnahastaaya Dheemahi

Thanno Bhowmah prachodayat Om Angaarakaaya Vidhmahe' sakthihastaaya Dheemahi

Tannah Bhowmah prachodayat Om Angaarakaaya Vidhmahe' sakthihastaaya Dheemahi

Tannah Kujah prachodayat Om Lohitangaaya Vidhmahe' bhoomiputraaya Dheemahi

Thanno Kujah prachodayat

KANYAKA PARAMESWARI GAYATHRI

Om Balarupini Vidhmahe' Parameswari Dheemahi Tannah Kanyaa prachodayat Om Tripuraa devi Vidhmahe' Kanyaa rupini Dheemahi Tannah Kanyaa prachodayat SHREE KARTRA SHYAAM GAYATHRI Om Kartraskandaaya Vidhmahe' Kartrachyamaaya Dheemahi Thanno Kartra prachodayat KARUPPASWAMI GAYATHRI Om Alidaamgaaya Vidhmahe' Mahasastaparivaraya Dheemahi Lannahkaruppaswami prachodayat KARUVOORAAR GAYATHRI Om Rajamurthyaaya Vidhmahe' Sowbhagyarathnaaya Dheemahi Thanno vadakayei karuvur siddaprachodayat KAMESWARI GAYATHRI Om keem Tripuradevicha Vidhmahe' Kameswaryeicha Dheemahi Tannah Nityah prachodayat Om Kameswaryei Vidhmahe' Nityaklinnaaya Dheemahi Thanno Nityah Pracho Dhayaath SHREE KAAMADHENU GAYATHRI Om Subhakaamaayei Vidhmahe' Kaamadhaatrei cha Dheemahi Thanno Dhenuh Pracho Dhayaath KAARTA VEERYAAYA GAYATHRI Om Kaartaveeryaaya Vidhmahe' Mahaa veeryaaya Dheemahi Thannorjuna Pracho Dhayaath SHREE KAALANGI NADAR GAYATHRI Om Vaalai upaasaaya Vidhmahe' BhuvaneswarisishyaayaDheemahi Thanno Kaalanginaadha Pracho Dhayaath SHREE KAALIKA DEVI GAYATHRI Om Kalikayei cha Vidhmahe' smasaana vaasinyei Dheemahi Thanno Ghorah Pracho Dhayaath SHREE KUBERA GAYATHRI Om Yaksharaajaaya Vidhmahe' Vaisravanaaya Dheemahi Thanno Kuberah Pracho Dhayaath KUMARASWAMI GAYATHRI Om Tatpurushaya Vidhmahe' Mahasenaya Dheemahi Thanno ShanmukhahPracho Dhayaath SHREE KULASUNDARI GAYATHRI Om Kulasundaryei Vidhmahe' Kaameswaryei Dheemahi Thanno Nityah Pracho Dhayaath KOORMA GAYATHRI Om kacchhapesaaya Vidhmahe' Mahaabalaaya Dheemahi Tannah koormah Pracho Dhayaath Om LokaadhyakshaayaVidhmahe' Dhaaraadhyakshaaya dheemah Thanno Koormah Pracho Dhayaath KETHU GAYATHRI .

Om Amvadhwajaaya Vidhmahe' Soolahasthaaya Dheemahi Thanno kethuh Pracho Dhayaath Om Ketugrahaaya Vidhmahe' Mahaavaktraaya Dheemahi Thanno kethuh Pracho Dhayaath Om Vikrutaananaaya Vidhmahe' Jeminijaaya Dheemahi Thanno kethuh Pracho Dhayaath Om tamograhaaya Vidhmahe' dhwaja sthitaaya Dheemahi Thanno Kethuh Pracho Dhayaath Om Aswadwajaaya Vidhmahe' Soolahasthaaya Dheemahi Thanno Kethuh Pracho Dhayaath KOWMAAREE DEVI GAYATHRI Om Chikidhwajaayai Vidhmahe' Vajra(Sakti) hastaayai Dheemahi Thanno Kowmaari Pracho Dhayaath SRI KRISHNA GAYATHRI Om Daamodaraaya Vidhmahe' Rukmini vallabhaaya Dheemahi Thanno krishnah Pracho Dhayaath Om DevakinandanaayaVidhmahe' Vaasudevaaya Dheemahi Thanno krishnah Pracho Dhayaath Om Sri Krishnaaya Vidhmahe' Daamodaraaya Dheemahi Thanno Vishnuh Pracho Dhayaath Om Gopijanaaya Vidhmahe' Gopivaliabhaaya Dheemahi Thanno Krishnah Pracho Dhayaath Om Daamodaraaya Vidhmahe' Vaasudevaaya Dheemahi Thanno Krishnah Pracho Dhayaath Om Gopaalaaya Vidhmahe' Vaasudevaaya Dheemahi tanoo Gopaala Krishnah prachOOdayaat Om Gopaalaaya Vidhmahe' Gopi priyaaya Dheemahi tan no Krishnah Pracho Dhayaath Om Vasudevaaya Vidhmahe' Raadhaapriyaaya Dheemahi Thanno Krishnah Pracho Dhayaath Om Gopaalaaya Vidhmahe' Gopeejana vaallabhaayaDheemahi Thanno Gopaalah Pracho Dhayaath KHADGAM GAYATHRI Om TeekshrmhaaraayaVidhmahe' Ghoraroopaaya Dheemahi Thanno khadgah Pracho Dhayaath SRIGAJA GAYATHRI (IRAAVATA) Om sweta varnaaya Vidhmahe' vakratundaaya Dheemahi Thanno Gajah Pracho Dhayaath GADA GAYATHRI Om Amaragnyai cha Vidhmahe' Hiranya roopaaya Dheemahi Thanno Gadah Pracho Dhayaath SRI GARUDA GAYATHRI Om Tatpurushaaya Vidhmahe' Suvarna pakshaaya Dheemahi Thanno Garudah Pracho Dhayaath Om Pakshiraajaaya Vidhmahe' Suyama pakshaaya Dheemahi Thanno Garudah Pracho Dhayaath .

Om DhakshabhadraayaVidhmahe' Dhanaayuputraaya Dheemahi Thanno Garudah Pracho Dhayaath GAYATHRI Om bhoorbhuvah suvah tatsa viturvarenyam Bhargodevasya Dheemahi Dhiyoyonaha Pracho Dhayaath GURU GAYATHRI Om Gurudevaaya Vidhmahe' Parabrahmaaya Dheemahi Thanno Guruh Pracho Dhayaath Om Suraachaaryaaya Vidhmahe' Devapujyaaya Dheemahi Thanno Guruh Pracho Dhayaath Om Gurudevaaya Vidhmahe' Param Gurubhyom Dheemahi Thanno Guruh Pracho Dhayaath Om Suraachaaryaaya Vidhmahe' Mahaa Vidyaaya Dheemahi Thanno Guruh Pracho Dhayaath Om Angirasaaya Vidhmahe' Suraachaaryaaya Dheemahi Thanno jeevah Pracho Dhayaath SRI GOWRI DEVI GAYATHRI Om Swabhaakaayai Vidhmahe' Kaamamaalinyai Dheemahi Thanno Gowreeh Pracho Dhayaath Om Mahaadevyai cha Vidhmahe' Rudrapathnyai cha Dheemahi Thanno Gowreeh Pracho Dhayaath Om Ganaambikaayai Vidhmahe' Mahaatapaayai Dheemahi Thanno Gowreeh Pracho Dhayaath Om SwabhaagyadaayaiVidhmahe' Kaamamaalaaya Dheemahi Thanno Gowreeh Pracho Dhayaath Om Sohamsa Vidhmahe' Paramahamsaaya Dheemahi Thanno Gowreeh Pracho Dhayaath GANGA DEVI GAYATHRI Om Tripadhagaamini Vidhmahe' Rudrapatnyai cha Dheemahi Thanno Gangaa Pracho Dhayaath CHAKRATTAALVAAR GAYATHRI (CHAKRA) Om Sudarsanaaya Vidhmahe' jwaalaa chakraaya Dheemahi Thanno Chakrah Pracho Dhayaath Om Sudarsanaaya Vidhmahe' Mahaa jwaalaaya Dheemahi Thanno Chakrah Pracho Dhayaath Om Sudarsanaaya Vidhmahe' Heti Rajaaya Dheemahi Thanno Chakrah Pracho Dhayaath Om Sudarsanaaya Vidhmahe' mahaa mantraaya Dheemahi Thanno Chakrah Pracho Dhayaath Om Sudarsanaaya Vidhmahe' Chakrarajaaya Dheemahi Thanno Chakrah Pracho Dhayaath CHAAMUNDI GAYATHRI Om Pisaachadhwajaayai Vidhmahe' soolahastaayai Dheemahi Thanno Kaali Pracho Dhayaath Om Chaamundeswarai Vidhmahe' Chakradhaarinyai Dheemahi TannahChaamundi Pracho Dhayaath .

Thannas chandah Pracho Dhayaath JAYADURGA GAYATHRI Om Mahaadevyaicha Vidhmahe' Durgaayai cha Dheemahi Thanno Devi Pracho Dhayaath Om Naaraayanyai Vidhmahe' Durgaayai cha Dheemahi Thanno kenee Pracho Dhayaath JALA GAYATHRI Om Jalabimbaaya Vidhmahe' Neeapurushaaya Dheemahi Thanno ambu Pracho Dhayaath Om Jeevadevaaya Vidhmahe' gandhar bhagalaayaiDheemahi Thanno jalam Pracho Dhayaath .SRI CHITRA GAYATHRI Om Sri Chitrryai cha Vidhmahe' mahaa Nityai cha Dheemahi Thanno Nitya Pracho Dhayaath CHINNAMASTAA GAYATHRI Om vairochanyai cha Vidhmahe' chinnamastaayai cha Dheemahi Thanno devi Pracho Dhayaath SRI CHANDRAN GAYATHRI (THE MOON) Om Padmadhvajaaya Vidhmahe' hemaropaaya Dheemahi Thanno Somah Pracho Dhayaath Om Ksheeraputraaya Vidhmahe' Amrythaaya Dheemahi Thanno Chandrah Pracho Dhayaath Om Amrutesaayai Vidhmahe' Raatrimcharaaya Dheemahi Thannas chandrah Pracho Dhayaath Om Sudhaakaraaya Vidhmahe' Mahaa Oshadheesaaya Dheemahi Thanno Somah Pracho Dhayaath Om Atreyaaya Vidhmahe' dandahastaaya Dheemahi Thanno Chandrah Pracho Dhayaath Om Sankhahastaaya Vidhmahe' Nidheeswaraaya Dheemahi Thanno Somah Pracho Dhayaath CHANDEESWARI GAYATHRI Om chamdeeswaree cha Vidhmahe' mahaadevi cha Dheemahi Thanno chandee Pracho Dhayaath Om Abjahastaaya Vidhmahe' Gowree siddhaaya Dheemahi Thanno chandee Pracho Dhayaath CHANDESA GAYATHRI Om chandachandaayaVidhmahe' mahaachandaaya Dheemahi Thanno chandah Pracho Dhayaath Om chandachandaaya Vidhmahe' Chandeswaraaya Dheemahi Tannah chandah Pracho Dhayaath Om dwarasthithaaya Vidhmahe' Sivabhaktaaya Dheemahi Thannas chandah Pracho Dhayaath CHANDESWARA SWAAMI GAYATHRI Om chandeeswaraaya Vidhmahe' Sivabhaktaaya Dheemahi Thannas chandah Pracho Dhayaath Om dhanka hastaaya Vidhmahe' sivasityaaya Dheemahi .

Om Jaladhipaaya Vidhmahe' Theertharaajaaya Dheemahi Tannah paaseen Pracho Dhayaath SREE JWARAH GAYATHRI Om bhasmaayudhaayaVidhmahe' soola hastaayai Dheemahi Thanno Jwarahara Pracho Dhayaath Om bhasmaayudhaayaVidhmahe' Ekadamshtraaya Dheemahi Thanno Jwarah Pracho Dhayaath Om bhasmaayudhaaya Vidhmahe' Raktanetraaya Dheemahi Thanno Jwarah Pracho Dhayaath SRI JANAKI DEVI GAYATHRI (SITA) Om Janakajaayai Vidhmahe' Raamapriyaayai Dheemahi Thanno Seetaa Pracho Dhayaath Om Ayonijaayai Vidhmahe' Raamapatnyai cha Dheemahi Thanno Seetaa Pracho Dhayaath Om Mahaadevyaicha Vidhmahe' Raamapatnyai cha Dheemahi Thanno Seetaa Pracho Dhayaath JWAALAAMAALINI GAYATHRI Om jwaalaamaalini Vidhmahe' mahaa jwaalaayai Dheemahi Thanno Nitya Pracho Dhayaath JYESHTALAKSHMI GAYATHRI Om raktajyeshtaayai Vidhmahe' neelajyeshtaayai Dheemahi Thanno Lakshmeeh Pracho Dhayaath SREE TVARITA GAYATHRI Om twaritaayai Vidhmahe' mahanityaayai Dheemahi Thanno devi Pracho Dhayaath TAARAADEVI GAYATHRI Om taaraayai cha Vidhmahe' manograhaayai Dheemahi Thanno deviPracho Dhayaath TIRUMOOLAR GAYATHRI Om Gaganachitraaya Vidhmahe' Brahmaswaroopine Dheemahi Thanno Tirumoolaraaya Pracho Dhayaath TRIPURASUNDARI GAYATHRI Om Aim Tripuradevyai Vidhmahe' kleem kameswaryai Dheemahi sowh Tannah klinne Pracho Dhayaath Om Haim Tripuradevi Vidhmahe' kIeem Karneswaree cha Dheemahi sowh Tannah klinna Pracho Dhayaath MAHAATRIPURASUNDARIDEVI GAYATHRI Om hym Tripuraadevi Vidhmahe' SoNh sakteswaree cha Dheemahi Tannah Saktih Pracho Dhayaath Om vaakbhaveswari Vidhmahe' Kameswaree cha Dheemahi Thanno saktih Pracho Dhayaath Om kleem Tripuraadevi Vidhmahe' Kameswaree cha Dheemahi Tannah Klinne Pracho Dhayaath TRISOOLAM GAYATHRI Om Astraraajaaya Vidhmahe' teekshna srumgaaya Dheemahi Tannah soolah Pracho Dhayaath .

SREE TULASI GAYATHRI Om Tulaseeyaayai Vidhmahe' Tripuraariyaaya Dheemahi Thanno Tulasee Pracho Dhayaath Om Sree Tripuraaya Vidhmahe' Tulasee bhadraaya Dheemahi Thanno Tulasee Pracho Dhayaath SREE DURGAA GAYATHRI Om Kaatyaayanaaya Vidhmahe' Kanyaakumaari Dheemahi Thanno Durgih Pracho Dhayaath DAKSHINAMURTI GAYATH RI Om Dakshinamurtye Vidhmahe' dhyaanastaaya Dheemahi Thanno dheesa Pracho Dhayaath Om gnaanamudraaya Vidhmahe' tatvabhodhaaya Dheemahi Thanno deva Pracho Dhayaath Om vrushabhadhhvajaaya Vidhmahe' ghruni hasthaaya Dheemahi Thanno guru Pracho Dhayaath Om paravarasaaya Vidhmahe' guru vyakthaaya Dheemahi Thanno guru Pracho Dhayaath DATTAATREYA GAYATHRI Om Digambaraaya Vidhmahe' yogaarudaaya Dheemahi Thanno Dattah Pracho Dhayaath Om Dattaatreya Vidhmahe' digambaraaya Dheemahi Thanno Dattah Pracho Dhayaath Om Datthaatreyaaya Vidhmahe' Atriputraaya Dheemahi Thanno Dattah Pracho Dhayaath Om Digambaraaya Vidhmahe' Avadhoothaaya Dheemahi Thanno Dattah Pracho Dhayaath DEVI BRAAHMANI GAYATHRI Om Devi Braahmani Vidhmahe' mahasakhyai cha Dheemahi Thanno devi Pracho Dhayaath DHANALAKSHMI DEVI GAYATHRI Om dham dhanadhanyai Vidhmahe' sreem ratipriyaayai Dheemahi hreem swaahaa sakti Pracho Dhayaath DHANVANTARI GAYATHRI Om Adivaidyaaya Vidhmahe' Arogya anugrahaaya Dheemahi Thanno Dhanvantaree Pracho Dhayaath Om Dhanvamtaraaya Vidhmahe' Amrutakalasa hasthaaya Dheemahi Thanno Vishnuh Pracho Dhayaath Om Dhanvamtaraaya Vidhmahe' sudhaa hasthaaya Dheemahi Thanno Vishnuh Pracho Dhayaath DHARAA GAYATHRI Om Dhanurdharyai cha Vidhmahe' sarva siddhai cha Dheemahi Thanno Dharaa Pracho Dhayaath DHOOMAAVATI GAYATHRI Om Dhoomavatyai cha Vidhmahe' samhaarinyai cha Dheemahi Thanno Dhooma Pracho Dhayaath DHVAJAM GAYATHRI .

Om ozobalaaya Vidhmahe' achyucritaaya Dheemahi Thanno Dhvajaha Pracho Dhayaath Om praanaroopaaya Vidhmahe' trimekhalaaya Dheemahi Thanno Dvajaha Pracho Dhayaath NARASIMHASWAMI GAYATHRI Om Vajranakhaaya Vidhmahe' teekshnadanshtraayaDheemahi Thanno narasimhah Pracho Dhayaath Om ugra NrusimhaayaVidhmahe' Vajranakhaaya Dheemahi Thanno Nrusimha Pracho Dhayaath Om yajranakhaaya Vidhmahe' teekshnadanshtraaya Dheemahi Thanno Nrusimha Pracho Dhayaath Om Naarasimhaaya Vidhmahe' Vajranakhaaya Dheemahi Thanno Vishnuh Pracho Dhayaath Om karaalini cha Vidhmahe' Naarasimhyai cha Dheemahi Thannas simhe Pracho Dhayaath NAGA GAYATHRI Om Naagaraajaaya Vidhmahe' chakshussravanaaya Dheemahi Thannas sarprah Pracho Dhayaath NARAYANA GAYATHRI Om Naarayanaaya Vidhmahe' Vaasudevaaya Dheemahi Thanno Narayanah Pracho Dhayaath NITYA GAYATHRI Om Nityabhairavai Vidhmahe' nityaanityaaya Dheemahi Thanno Nityah Pracho Dhayaath NEELAPATAAKA GAYATHRI Om Nilapataakaayai Vidhmahe' mahaanityaayai Dheemahi Thanno Nityah Pracho Dhayaath NEELAA GAYATHRI Om Mahaadevyai cha Vidhmahe' Vishnupatnai cha dheemhi Thanno Neelaah Pracho Dhayaath Om Vishnupatnyai cha Vidhmahe' sribhoosakhai cha Dheemahi Thanno Neelaah Pracho Dhayaath NANDEESWARA GAYATHRI Om tatpurushaaya Vidhmahe' chakratundaaya Dheemahi Thanno Namdihi Pracho Dhayaath Om Vethrahastaaya Vidhmahe' Dhanka hastaaya Dheemahi Thanno Namdlhi Pracho Dhayaath NAIRUTI GAYATHRI Om Nisaacharaaya Vidhmahe' khadga hasthaaya Dheemahi Thanno nairruti Pracho Dhayaath Om khadgaayudhaaya Vidhmahe' konasthithaaya Dheemahi Thanno nirrutihi Pracho Dhayaath PATANJANI GAYATHRI Om Sivatatvaaya Vidhmahe' yogaantaraaya Dheemahi Thanno patanjaliguru Pracho Dhayaath PARAMAHAMSA GAYATHRI .

Om Hamsa Hamsaaya Vidhmahe' paramahamsaaya Dheemahi Thanno Hamsah Pracho Dhayaath Om paramahamsaaya Vidhmahe' mahaa Hamsaaya Dheemahi Thanno Hamsah Pracho Dhayaath Om mahaadevyai Vidhmahe' mahaatatvaaya Dheemahi Thanno Hamsah Pracho Dhayaath Om Hamsohamsah Vidhmahe' sacchidaananda swaroopi Dheemahi Thanno Hamsah Pracho Dhayaath PARASURAAMAR GAYATHRI Om Jamadagnaaya Vidhmahe' mahaaveeraaya Dheemahi Thanno Parasuraama Pracho Dhayaath PARAASAKTI GAYATHRI Om Dasavanaaya Vidhmahe' jvaarnaalaayai cha Dheemahi Thanno Parasakti Pracho Dhayaath PAVANA GAYATHRI (VAAYU) Om Pavcnapurushaaya Vidhmahe' Sahasramurthaye Dheemahi Thanno vaayuh Pracho Dhayaath Om Dhwajahastaaya Vidhmahe' praanaadhipaaya Dheemahi Thanno vaayuh Pracho Dhayaath Om Jagatpraanaaya Vidhmahe' Dhwajahastaaya Dheemahi Thanno vaayuh Pracho Dhayaath PASUPATI GAYATHRI Om Pasupataye Vidhmahe' Mahaadevaaya Dheemahi Thanno Pasupati Pracho Dhayaath PUNNAAKEESAR GAYATHRI Om Esadwaaya cha Vidhmahe' rananaavaaya Dheemahi Thanno mukti punnaakee Pracho Dhayaath PRIDHVISWAMI GAYATHRI Om PrudhveedENyaicha Vidhmahe' sahasramurtye cha Dheemahi Thanno Prudhveeh Pracho Dhayaath Om Prudhveedevyai cha Vidhmahe' Vasundharaayai cha Dheemahi Thanno Prudhveeh Pracho Dhayaath Om Prudhveedevyai cha Vidhmahe' Sahasramoortye cha Dheemahi Thanno Maheeh Pracho Dhayaath RANAVADEVI GAYATHRI Om kaaraaya Vidhmahe' Bhavataaraaya Dheemahi Thanno Pranavah Pracho Dhayaath BAALAA GAYATHRI Om Tripurasundari Vidhmahe' Kameswari cha Dheemahi Thanno Baalaa Pracho Dhayaath BUDHA GAYATHRI Om Gajadhvajaaya Vidhmahe' sukha hastaayai Dheemahi tan no Budhah Pracho Dhayaath Om Somaputraaya Vidhmahe' mahaa pragnaaya Dheemahi Thanno Budhah Pracho Dhayaath .

Om Chandrasutaaya Vidhmahe' Sowmyagrahaaya Dheemahi Thanno Budhah Pracho Dhayaath Om Atreyjaaya Vidhmahe' somaputraaya Dheemahi Thanno Budhah Pracho Dhayaath BHOGAR GAYATHRI Om navabhshaavaikaraaya Vidhmahe' manmadharoopaaya Dheemahi Thanno prabanjasamcharasinabha dirshi Pracho Dhayaath BRAHMA GAYATHRI Om vedaatmakaaya Vidhmahe' Hiranyagarbhaaya Dheemahi Thanno Brahmah Pracho Dhayaath Om HamsaaroodhaayaVidhmahe' koorcha hastaaya Dheemahi talino Brahmah Pracho Dhayaath Om Tatpurushjaaya Vidhmahe' Chaturmukhaaya Dheemahi Thanno Brahmah Pracho Dhayaath Om Suraaraadhyaaya Vidhmahe' vedaatmanaaya Dheemahi Thanno Brahmah Pracho Dhayaath Om vedaatmane cha Vidhmahe' Hiranyagarbhaaya Dheemahi Thanno Brahmah Pracho Dhayaath Om Parameswaraaya Vidhmahe' paratatvaaya Dheemahi Thanno Brahmah Pracho Dhayaath SRI BHAGAMAALINI GAYATHRI Om Bhagamaalini Vidhmahe' sarvavasamkaryai Dheemahi Thanno Nityah Pracho Dhayaath SRI BHAGALAADEVI GAYATHRI Om aim bhagalaamukheeVidhmahe' Om kleem Gaamdheswaree Dheemahi Thanno sowh tamdah prahleem Pracho Dhayaath Om kulakumaarai Vidhmahe' peetaambaraayai Dheemahi Thanno Bhagalaa Pracho Dhayaath BHAGALAAMUKHI GAYATHRI Om bhagalaamukhydayai Vidhmahe' sadambinyai cha Dheemahi Thanno deva Pracho Dhayaath Om brahmaastraaya Vidhmahe' Mahaasthambhini Dheemahi Thanno Bhagalaa Pracho Dhayaath Om mahaadevyai cha Vidhmahe' Bhagalaamukhi Dheemahi Thanno Astrah Pracho Dhayaath BHAARATEEDEVI GAYATHRI Om Naakaaraayai cha Vidhmahe' maha vidyaayai Dheemahi Thanno Bhaarati Pracho Dhayaath BHUVANESWAREE DEVI GAYATHRI Om Naaraayanyai Vidhmahe' Bhuvaneswaryai Dheemahi Thanno Devee Pracho Dhayaath BHOOMAADEVI GAYATHRI Om Dhanurdhraayai Vidhmahe' sarvasiddhyai cha Dheemahi Thanno Dharaah Pracho Dhayaath BHRUNGEESWARA GAYATHRI .

Om Bhrungeswaraaya Vidhmahe' sushka dehaaya Dheemahi Thanno Bhrungih Pracho Dhayaath BHAIRAVEE DEVI GAYATHRI Om Tripuraa devi Vidhmahe' Kaameswari cha Dheemahi Thanno Bhairavi prathodayaat Om Tripuraayai cha Vidhmahe' Bhairavyai cha Dheemahi Thanno Devi Pracho Dhayaath BHERUNDA GAYATHRI Om Bherumdaaya Vidhmahe' Vishaharaaya Dheemahi Thanno Nitya Pracho Dhayaath BHAIRAVA GAYATHRI Om Digambaraaya Vidhmahe' Deergha Sisnaaya Dheemahi Thanno Bhairava Pracho Dhayaath Om SvaanadhwajaayaVidhmahe' Soola hastaaya Dheemahi Thanno Bhairavah Pracho Dhayaath MATHSYA GAYATHRI Om Tatpurushaaya Vidhmahe' Mahaameenaaya Dheemahi Thanno Vishnuh Pracho Dhayaath Om Jalacharaaya Vidhmahe' Mahaameenaaya Dheemahi Thanno Mathsya Pracho Dhayaath MANMADHA GAYATHRI Om Kaamadevaaya Vidhmahe' Pushpa baanaaya Dheemahi Thanno Nangah Pracho Dhayaath Om Manmadesaaya Vidhmahe' Kaamadevaaya Dheemahi Thanno Nangah Pracho Dhayaath MAYURA GAYATHRI Om Pakshiraajaaya Vidhmahe' Suklapaadaaya Dheemahi Thanno Sikih Pracho Dhayaath MAHAMMAARI GAYATHRI Om Pisaachadhwajaaya Vidhmahe' Khadgahasthaaya Dheemahi ThannoN Maari Pracho Dhayaath MAHAALAKSHMIYAJUR GAYATHRI Om bhuhvar Lakshmibhuvar Lakshmi Sarvalakshmi kaalakarni Thanno Lakshmih Pracho Dhayaath MAHAA VAJRESWARI GAYATHRI Om Mahaavajreswaraaya Vidhmahe' Vajranithyaaya Dheemahi Thanno Nithyah Pracho Dhayaath MAHAAVISHNU GAYATHRI Om Naaraayanaaya Vidhmahe' Vaasudevaaya Dheemahi Thanno Vishnuh Pracho Dhayaath Om Vishnudevaaya Vidhmahe' Vaasudevaaya Dheemahi Thanno Vishnuh Pracho Dhayaath OmthraibkyarrohanaayaVidhmahe' Thanno Vishnuh Pracho Dhayaath Om Sri Vishnave cha Vidhmahe' Vaasudevaaya Dheemahi Aatmaaraamaaya Dheemahi Thanno Vishnuh Pracho Dhayaath .

Om LakshmeenaathaayaVidhmahe' Chakradharaaya Dheemahi Thanno Vishnuh Pracho Dhayaath Om Daamodaraaya Vidhmahe' Chaturbhujaaya Dheemahi Thanno Vishnuh Pracho Dhayaath MAHAASAKTI DEVI GAYATHRI Om tapomayai Vidhmahe' kaamatrushnai cha Dheemahi Thanno Mahaasakti Pracho Dhayaath MAHISHAASURAMARDHINI GAYATHRI Om MahishamardhinyaiVidhmahe' Durgaa devyai cha Dheemahi Thanno Devi Pracho Dhayaath MAHESWARI DEVI GAYATHRI Om Vrushadhvajaaya Vidhmahe' Mrugahasthaaya Dheemahi Thanno Rowdree Pracho Dhayaath MAATANGI GAYATHRI Om maaangyai cha Vidhmahe' uschishtasaandaalyaiDheemahi Thanno devi prachpdayaat SRI MAATRU GAYATHRI (KAA) Om Sarvasaktischa Vidhmahe' sapta roopa cha Dheemahi Thanno devi Pracho Dhayaath SRI MEENAAKSHI DEVI GAYATHRI Om unnidriyai cha Vidhmahe' sundapa priyayaicha Dheemahi Thanno Meenaakshi Pracho Dhayaath MUKTEESWARI G AYATHRI Om Tripuradevi Vidhmahe' mukteeswari cha Dheemahi Thanno muktih Pracho Dhayaath SRI YAMA GAYATHRI Om vaivasvataaya Vidhmahe' Dandahasthaaya Dheemahi Thanno Yamah Pracho Dhayaath Om kaalaroopaaya Vidhmahe' dandadharaaya Dheemahi Thanno Yamah Pracho Dhayaath YAMUNA GAYATHRI Om Yamunaadevyai chaVidhmahe' teerthaVaasini Dheemahi Thanno Yamunaa Pracho Dhayaath SRI YAMTRA GAYATHRI Om Yamtraraajaaya Vidhmahe' Mahaa yantraaya Dheemahi Thanno Yantrah prachqdayaat RAJAGOPALASWAMI GAYATHRI Om tathpurushaaya Vidhmahe' santanaputraaya Dheemahi Thanno Vishnuh Pracho Dhayaath SRI RADHAADEVI GAYATHRI Om Vrushabhaanujaayai Vidhmahe' Krishnaapriyaayai Dheemahi Thanno Raadhikaa Pracho Dhayaath Om sarvasammohinyai Vidhmahe' Viswajananyai dhee~ahi Thanah Sakti Pracho Dhayaath SRI RAMA GAYATHRI .

Om Daasaradhaaya Vidhmahe' Sita vallabhaaya Dheemahi Thanno Ramah Pracho Dhayaath Om Daasaradhaaya Vidhmahe' Sitaanathaaya Dheemahi Thanno Ramah Pracho Dhayaath Om Peetaambaraaya Vidhmahe' Jagannaathaaya Dheemahi Thanno Ramah Pracho Dhayaath Om Dharmaroopaaya Vidhmahe' Satyavrataaya Dheemahi Thanno Ramah Pracho Dhayaath SRIRAAHU GAYATHRI Om Siraroopaaya Vidhmahe' Amrutesaaya Dheemahi Thanno Raahu Pracho Dhayaath Om Nakhadhwajaaya Vidhmahe' Padmahastaaya Dheemahi Thanno Raahu Pracho Dhayaath Om Neelavarnaaya Vidhmahe' Simhikesaaya Dheemahi Thanno Raahu Pracho Dhayaath Om Paitinasaaya Vidhmahe' Charmadharaaya Dheemahi Thanno Raahu Pracho Dhayaath SRIRUDHRA GAYATHRI Om Tatpurushaaya Vidhmahe' Mahaadevaaya Dheemahi Thanno Rudhrah Pracho Dhayaath Om Sadaashivaaya Vidhmahe' Jathaadharaaya Dheemahi Thanno Rudhrah Pracho Dhayaath Om Pamchavaktraaya Vidhmahe' Atisuddhaaya Dheemahi Thanno Rudhrah Pracho Dhayaath Om Gowrinadhaaya Vidhmahe' Sadasivaaya Dheemahi Tannah Shivah Pracho Dhayaath Om Shivottamaaya Vidhmahe' Mahottamaaya Dheemahi Tannah Shivah Pracho Dhayaath Om tanmahesaaya Vidhmahe' Vaagwishuddhaaya Dheemahi Tannah Shivah Pracho Dhayaath SHREE LAKSHMI GAYATHRI Om Mahalakshmyaicha Vidhmahe' vishnu patnyei cha Dheemahi Tannah Lakshmeeh Pracho Dhayaath Om Lakshmirtt1urtllwaha Lakshmi Svah'kaalakam Dheemahi ThannoMahalakshmihPracho Dhayaath Om Mahadevyei cha Vidhmahe' Vishnubandhaaya cha Dheemahi Thanno Lakshimih Pracho Dhayaath Om bhoo Sakhyei cha Vidhmahe' Vishnu patnee cha Dheemahi Tannah Lakshmih Pracho Dhayaath Om Amruta vaasini Vidhmahe' padmalochini Dheemahi Thanno Lakshmih Pracho Dhayaath SHREE LAKSHMANASWAMI GAYATHRI Om Dhasaradhaaya Vidhmahe' Alavelaaya Dheemahi Thanno Lakshmanah Pracho Dhayaath Om Ramanujaaya Vidhmahe' Urmilaa naadhaaya Dheemahi Thanno Lamshmanah Pracho Dhayaath .

Om Ramanujaaya Vidhmahe' Dhasaradhaaya Dheemahi Tannah Seshah Pracho Dhayaath VARMHA GAYATHRI Om Danurdharaaya Vidhmahe' Vakra damstraaya Dheemahi Thanno Varaaha Pracho Dhayaath Om Bhoovaraahaaya Vidhmahe' Hiranyagarbhaaya Dheemahi Thanno Krodah Pracho Dhayaath LAKSHMI VARAHA GAYATHRI Om Bhoovaraahaayei Vidhmahe' Rathneiswareicha Dheemahi Thanno Devi Pracho Dhayaath Sri Varahi GAYATHRI Om Varaahamukhi Vidhmahe' Aantraasanee Dheemahi Thanno Yamunaa Pracho Dhayaath SREE VARUNA GAYATHRI Om Paschimesaaya Vidhmahe' Paasahastaaya Dheemahi Thanno Varunah Pracho Dhayaath SREE VAAKBHAVA GAYATHRI Om Ayim Tripuraadevi Vidhmahe' Vaakbhaveswari Dheemahi Thanno Mukhtih Pracho Dhayaath SHREE VAANIDEVI GAYATHRI Om Naadamayeicha Vidhmahe' Veenaadharaayei Dheemahi tan no Vaanee Pracho Dhayaath SREE VAASAVIDEVI GAYATHRI Om Vaasavyeicha Vidhmahe' Kusumaputryeicha Dheemahi Thanno Kanyakaa Pracho Dhayaath VAASTU GAYATHRI Om Tatpurushaaya Vidhmahe' Yogamoorthyaaya Dheemahi Thanno vaastumurthy Pracho Dhayaath Om Vaastunaadhaaya Vidhmahe' Chaturbhujaaya Dheemahi Thanno Vaastudeva Pracho Dhayaath SHREEVYAAGHRAPAADAR GAYATHRI Om anandaswarupaaya Vidhmahe' Eeswarasishyaaya Dheemahi tanoo Vyaaghrapada Pracho Dhayaath SHREE VIJAYA GAYATHRI Om vijaya devyei Vidhmahe' Mahaa Nityaaya Dheemahi Thanno Nithya Pracho Dhayaath SHREE VISHWAKSENUDU GAYATHRI Om Vishwaksenaaya Vidhmahe' Vetrahastaaya Dheemahi tanoo Visvv'akshenaaya Pracho Dhayaath Om senaanaadhaaya Vidhmahe' Viswakshenaaya Dheemahi Thanno shaanthaha Pracho Dhayaath VEERABHADRASWAMI GAYATHRI Om Kaalavarnaaya vidhame Mahaakopaaya Dheemahi Thanno Bbhadrah Pracho Dhayaath Om Chandakopaaya Vidhmahe' Veerabhadraaya Dheemahi Thanno Bhadrah Pracho Dhayaath .

Om Eesapurtraaya Vidhmahe' Mahaatapaaya Dheemahi Thanno Bhadrah Pracho Dhayaath VRUSHABHA GAYATHRI Om TeekshnasrungaayaVidhmahe' Vedapaadaaya Dheemahi Thanno VrushabhahPracho Dhayaath Om Tatpurushaaya Vidhmahe' Vedapaadaaya Dheemahi Thanno Vrushabhah Pracho Dhayaath VEL GAYATHRI Om jwalajwalaaya Vidhmahe' kodiSoorprakaasaaya Dheemahi Thanno Saktih Pracho Dhayaath VENKATESWARASWAMI GAYATHRI Om Niranjanaaya Vidhmahe' Nniraa baasaaya Dheemahi Thanno Venkatesah Pracho Dhayaath Om shree Nilayaaya Vidhmahe' Venkatesaaya Dheemahi Thanno Harih Pracho Dhayaath VAIKHAASANA MUNI GAYATHRI Om Vaikaasanaaya Vidhmahe' Vishnujaataaya Dheemahi Thanno Vikhanasah Pracho Dhayaath VAISHNAVEEDEVI GAYATHRI Om DaarkshyadwajaayaVidhmahe' Chakrahasthaaya Dheemahi Thanno Vaishnavee Pracho Dhayaath Om Chakradhaarinee Vidhmahe' Vaishnaveedevi cha Dheemahi Tannah Saktih Pracho Dhayaath SANEESWAR GAYATHRI Om Kaakadhwajaaya vidhmahe Khadgahastaaya Dheemahi Thanno Mandah Pracho Dhayaath Om Ravisutaaya Vidhmahe' Mandagrahaaya Dheemahi Thanno Sanih Pracho Dhayaath Om Kaakadhwajaaya vidhmahe Khadgahastaaya Dheemahi Thanno Sanih Pracho Dhayaath Om Vaivaswataaya Vidhmahe' Pangupaadaaya Dheemahi Thanno Mandah Pracho Dhayaath Om Saneeswaraaya Vidhmahe' Chaayaaputraaya Dheemahi Thanno Sanih Pracho Dhayaath Om Chaturbhujaaya vidhmahe Dandahastaaya Dheemahi Thanno Mandah Pracho Dhayaath SARABHESWARA GAYATHRI Om Saaluvesaaya Vidhmahe' Pakshirajaaya Dheemahi Thanno Sarabhah Pracho Dhayaath SAASTAA GAYATHRI Om Bhootanaadhaayavidhmahe Bhavanandanaaya Dheemahi Thanno Saastaah Pracho Dhayaath Om Bhootanaadhaayavidhmahe Mahaadevaaya Dheemahi Thanno Saastaah Pracho Dhayaath SAARJA GAYATHRI .

Om Mushtihastaaya Vidhmahe' Mahasaaraaya Dheemahi tannas saarja Pracho Dhayaath SHYAAMAA DEVI GAYATHRI Om aim sukhapriyaayaividrnahe kleem Kaameswari Dheemahi Thanno Shyaamaa Pracho Dhayaath Om Maatamgeswari Vidhmahe' kameswari cha Dheemahi Tannah klinne Pracho Dhayaath SREE SHIVA GAYATHRI Om Mahadevaaya Vidhmahe' Rudramoortyae Dheemahi' Thanno Shivah Pracho Dhayaath Om Soolahastaaya Vidhmahe' Mahaadevaaya Dheemahi Thanno Eesah Pracho Dhayaath SIVADHOOTHI GAYATHRI Om Sivadhootyei cha Vidhmahe' Sivamkaryei cha Dheemahi Thanno Nityah Pracho Dhayaath SIKHARA GAYATHR I Om SeersharoopaayaVidhmahe' Sikharesaaya Dheemahi Thanno Stoopah Pracho Dhayaath SREENIVAASAN GAYATHRI Om Niranjanaaya Vidhmahe' Niraabhasaaya Dheemahi ThannoSreenivaasahPracho Dhayaath SREE GAYATHRI Om Tejoroopyei cha Vidhmahe' Vishnapatnei cha Dheemahi Thanno Sreeh Pracho Dhayaath SHREEDEVI GAYATHRI Om Deveemanaujad1a Vidhmahe' MahaasaktyeiDheemahi Thanno Devih prachoyaat DEVEE BRAHMAN GAYATHRI Om DeveeBrahmani Vidhmahe' Mahaasaktyai cha deemahi Thanno Devi Pracho Dhayaath SUKRUDU GAYATHRI Om Aswa dhwajaaya Vidhmahe' tanu Hastaaya Dheemahi Thanno Sukrah Pracho Dhayaath Om DaityaachaaryaayaVidhmahe' Sweta varnaaya Dheemahi Thanno Sukrah Pracho Dhayaath Om Bhaarghavaaya Vidhmahe' Daityaachaaryaaya Dheemahi tanna sukrah Pracho Dhayaath Om DaityapoojyaayaVidhmahe' Bhruguputraaya Dheemahi tannas sukrah Pracho Dhayaath SRI SOOLINI DEVI GAYATHRI Om Jwaalaamaalini Vidhmahe' Mahaa Soolini Dheemahi Thanno Durgaah Pracho Dhayaath Om dhum Jwaalaarnaalinviidmahe MahaaSoolini Dheemahi Thanno Durgaah Pracho Dhayaath Om Jwaalaamaalini Vidhmahe' Mahaashoolini Dheemahi Thanno Durgaa Pracho Dhayaath .

SHREE SANKHAM GAYATHRI Om Paanchajanyaaya Vidhmahe' pavamaanaaya Dheemahi Tannah Sankhah Pracho Dhayaath Om vaardi jataaya Vidhmahe' mahaasankhaaya deemahi Thanno Sankhah Pracho Dhayaath DAKSHINAVARTASAMKHAM GAYATHRI Om Paanchajanyaaya Vidhmahe' Pavanaraajaaya Dheemahi Thanno Sankhah Pracho Dhayaath SHREE SARASWATHI GAYATHRI Om Vaakdevyeicha Vidhmahe' Virinchipatneyei cha Dheemahi Thanno Vaaneeh Pracho Dhayaath Om Vaakdevyeicha Vidhmahe' Brahmapatneyei cha Dheemahi Thanno Vaaneeh Pracho Dhayaath Om yeyesarvapriyavaakVidhmahe' preem Vaageesvari Dheemahi Tannah Sakthih Pracho Dhayaath Om iem vaagdevyeicha Vidhmahe' kaamaraajaaya Dheemahi Thanno Devee Pracho Dhayaath Om saraswathyeicha Vidhmahe' brahmapathnei cha Dheemahi Thanno Devee Pracho Dhayaath Om Vaageesl1vvaryei cha vdmahe Brahmapathnei cha Dheemahi Thanno Vaanee Pracho Dhayaath SAPTHAMAATRUKAA DEVI GAYATHRI Om Hamsadwajaaya Vidhmahe' koorcha hasthaaya Dheemahi Thanno Braahmee Pracho Dhayaath SARVAMANGALA GAYATHRI Om sarvamangalai Vidhmahe' maha chandrathmigayei Dheemahi Thanno Nithya Pracho Dhayaath SRI SAI BABA GAYATHRI Om sai Ramaaya vidhmahe Aathma Ramaya Dheemahi Thanno Baba Pracho Dhayaath Om shiridivaasaaya Vidhmahe' Sacchidaanandaaya Dheemahi Thanno Sayee Pracho Dhayaath Om Gnanaroopaaya Vidhmahe' Avadhootaaya Dheemahi tannassaayee Pracho Dhayaath SUDARSHANACHAKRAM GAYATHRI Om Sudarshanaaya Vidhmahe' Mahaamantraaya Dheemahi Thanno Chakrah Pracho Dhayaath Om Sudarshanaaya Vidhmahe' Mahajwaalaaya Dheemahi Thanno chakrah Pracho Dhayaath Om Sudarshanaaya Vidhmahe' Chakraraajaaya Dheemahi Thanno Chkrah Pracho Dhayaath .

SUBHRAHMANYASWAAMI GAYATHRI Om Tathpurushaaya Vidhmahe' Mahaasenaaya Dheemahi Thanno shanmukhahPracho Dhayaath Om BhuJangesaaya Vidhmahe' Uragesaaya Dheemahi Thanno Naagah Pracho Dhayaath Om kaarthikeyaaya Vidhmahe' valleenaadhaaya Dheemahi Thanno Skandah Pracho Dhayaath Om Mahaasenaaya Vidhmahe' Shadaananaaya Dheemahi Thanno Skandah Pracho Dhayaath Om Thathpurushaaya Vidhmahe' Sikhidwajaaya Dheemahi Thanno Skandah Pracho Dhayaath Om shadaananaaya Vidhmahe' shakthihastaaya Dheemahi Thanno Skandah Pracho Dhayaath Om thathpurushaaya Vidhmahe' mahaasenaaya Dheemahi Tannah Skanda Pracho Dhayaath SRI SURA GAYATHRI Om raajadwajaaya Vidhmahe' veenaahasthaaya Dheemahi Tannah Soorah Pracho Dhayaath SANTHOSHI GAYATHRI Om roopaadeveecha Vidhmahe' shakthiroopini Dheemahi Thanno santhoshi Pracho Dhayaath AMBASADASIVA GAYATHRI Om sadaashivaaya Vidhmahe' sahasraakshaaya Dheemahi Tannah Saambah Pracho Dhayaath SUNDARANANDA GAYATHRI Om shree vallabhaaya Vidhmahe' shree meenakshi padivaal Dheemahi Thanno sundaraananda Pracho Dhayaath HANUMAAN GAYATHRI Om Aanjaneyaaya Vidhmahe' vaayuputraaya Dheemahi Thanno Hanumaan Pracho Dhayaath Om Aanjaneyaaya Vidhmahe' Ramadoothaaya Dheemahi Thanno Kapihi Pracho Dhayaath Om Anjaneyaaya Vidhmahe' mahaabalaaya Oheemahi Tannah Kapihi Pracho Dhayaath Om pavanaatmajaaya Vidhmahe' Raamabhakthaaya Dheemahi Tannah Kapihi Pracho Dhayaath HAYAGREEVA GAYATHRI Om Vaageeshvaraaya Vidhmahe' hayagreevaaya Oheemahi Thanno Hamsah Pracho Dhayaath SHREE HIRANYAGHARBHA GAYATHRI Om vedaathmaanaaya Vidhmahe' Hiranyagharbhaaya Oheemahi Thanno Brahmah Pracho Dhayaath .

SHREE KSHETRAPAALA GAYATHRI Om swaanadhwajaaya Vidhmahe' soolahasthaaya Oheemahi Thanno Kshetrah Pracho Dhayaath Om kshetrapaalaaya Vidhmahe' kshetra sthithaaya Oheemahi Tannah Kshetrah Pracho Dhayaath .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful