N-institutitionen Avd.

för Datavetenskap

Exempelsvar till ”WWW-teknik, design och konstruktion I” 2005-12-03
1. Vid informationssökning används begreppen ”trunkering” (eng. truncation) och ”maskering” (eng. wildcard). Ange kortfattat vad dessa begrepp står för (2 p) Trunkering (eng. truncation) innebär att man tar bort slutet på ett sökord (vanligtvis låter man ordstammen vara kvar) och sätter dit ett trunkeringstecken efter. Olika databaser använder olika trunkeringstecken, men två vanliga är asterisk (*) eller dollartecken ($) Maskering (eng. wildcard) innebär att man bestämmer att ett visst tecken, kallat maskeringstecken, i ett sökord kan ersättas av vilket tecken som helst, eller för den delen inget tecken alls. Ett vanligt maskeringstecken är ett frågetecken (?) 2. Internet är en sammanfogning av ett mycket stort antal nätverk. Genom att ansluta sitt eget nätverk till Internet, så kan datorer som kopplats in i det lokala nätverket utbyta data med datorer kopplade till andra nätverk, som också är anslutna till Internet. Detta förutsätter att de talar med ett givet protokoll. Vad heter protokollet, och hur förkortas det? (2 p) Hyper Text Transfer Protocol http

3. Vad brukar man kalla läran om tecknens utformning? (1 p) Typografi 4. Man brukar skilja på 2 typsnittsgrupper, serifer och sanserifer, inom vilka det sedan finns olika typsnittsfamiljer. När det gäller utbudet av typsnitt som finns att tillgå i webbläsarna är det dock betydligt mera sparsamt med varianter. Ange 2 typsnitt av vardera typen (serifer och sanserifer) som brukar användas på webben (2 p) Serifer: Georgia Times New Roman Sanserifer: Helvetica Verdana Arial

N-institutitionen Avd. för Datavetenskap 5. Beskriv kortfattat betydelsen av DTD i webbsammanhang. Vad betyder förkortningen och vad anger DTD? (3 p) DTD står för ”Document Type Declaration”, och anger vilken typ av HTML-dokument webbsidan är. Det finns flera olika typer. Skälet till att ange vilket man avser, är att webbläsaren annars tvingas gissa vad som avses och därmed kanske försöker rendera sidan med en gammal eller felaktig standard. DTD finns i textfiler som kan läsas maskinellt av en webläsare 6. Ett HTML-dokument består av två delar: innehåll och beskrivning (kropp och huvud). Innehållet är det som syns i webbläsaren, och i beskrivningen finns information om själva dokumentet. Nedan finns ett antal HTML-taggar som förekommer i HTML-dokument. Taggarna står i en godtycklig ordning. Placera taggarna i den ordning de kommer i ett giltigt HTML-dokument i ordning först till sist. (3 p) </title> <head> </frameset> </html> <frame> <head> </title> <frame> </frameset> </html> 7. Nedanstående ramstruktur innehåller 6 ramar. Skriv den HTML-kod som skapar strukturen. Du behöver bara ange koden för ramstrukturen. Filnamnen för de olika ramarna är tomfil1.html…….tomfil6.html (4 p)

N-institutitionen Avd. för Datavetenskap <html> <head> <title>Ramat</title> </head> <frameset rows="*,*,*"> <frame src="tomfil1.html" name="ettan" scrolling="no"> <frameset cols="*,*"> <frame src="tomfil2.html" name="tvåan" scrolling="no"> <frame src="tomfil3.html" name="trean" scrolling="no"> </frameset> <frameset cols="*,*,*"> <frame src="tomfil4.html" name="fyran" scrolling="no"> <frame src="tomfil5.html" name="femman" scrolling="no"> <frame src="tomfil6.html" name="sexan" scrolling="no"> </frameset> </frameset> </html> 8. Open System Interconnection (OSI) togs fram av ISO 1980 för att beskriva datakommunikation. Modellen delade upp datakommunikationen i 7 lager. Modellen används idag som referens och för undervisning. I nedanstående bild saknas namnet på 3 skikt (1, 2 och 3). Ange vilka dessa skikt är (3 p)

1 2 3

applikationsskiktet nätskiktet fysiska skiktet

N-institutitionen Avd. för Datavetenskap 9. Länkar är det som i hög grad förknippas med Internet och www. Nedanstående är 3 typer av länkar. Beskriv kortfattat betydelsen av de olika typerna (3 p) <A href=”#kapitel2”>Kapitel 2 HTML</A> <A href=”kapitel3.htm”>Kapitel 3 XML</A> <A href=”http://www.w3.com/XML”>W3C</A> <A href=”#kapitel2”>Kapitel 2 HTML</A> destinationslänk, där länken refererar till ett annat ställe i samma dokument. På det refererade stället finns motsvarande ankare med namn som motsvarar den refererande länken (<A name=”kapitel2”>Kapitel 2 HTML</A>) <A href=”kapitel3.htm”>Kapitel 3 XML</A> länk till annat document på samma server (adressen är relativ) <A href=”http://www.w3.com/XML”>W3C</A> Länk till dokument på annan server (adressen är absolut) 10. I boken ”Great Web Typography” ger Wendy Peck en checklista på frågor angående webbsidor som bör besvaras med ”ja” om det är en bra webbsida. Ange minst 4 av frågorna i checklistan (4 p) 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: är sidan balanserad har sidan tydliga anvisningar är texten läslig har texten tillräckligt mycket luft omkring sig har texten huvud-och underrubriker för att dela upp den i lämpliga bitar speglar färg- och designelement syftet med sidan har sidan en identitet är budskapet tydligt finns det en meny på startsidan framträder menyntydligt har varje sida en textmeny är sidan minimerad för nedladdning har sidan testats för de vanligaste webbläsarna är webbplatsen bättre än din senaste

11. Nedanstående HTML-dokument och css-fil ligger i samma katalog. Hur skulle webbsidan se ut om HTML-dokumentet öppnades i en webbrowser? (3 p)

N-institutitionen Avd. för Datavetenskap HTML-dokument <html> <head> <title>CSS-exempel</title> <style> @import "minegen.css"; </style> </head> <body> <table> <tr> <td class="egentd_1">Detta är cell 11</td> <td>Detta är cell 12</td> </tr> <tr> <td>Detta är cell 21</td> <td class="egentd_1">Detta är cell 22</td> </tr> </table> </body> </html> css-fil (minegen.css) .egentd_1 { background-color: #000000; color: #ffffff; font-size: 14pt; text-align: center; } body { background-color: #ffffff; padding: 100px; } table { background-color: white; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 3px; font-family: Verdana, Arial, Sans-Serif; font-size: 24pt; }

Lycka till!

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.