You are on page 1of 1

Dziennik Ustaw Nr 57 — 3889 — Poz.

599, 600 i 601

b) Êwiadectwa radioelektronika 3) w s∏u˝bie radiokomunikacyjnej amatorskiej, za wy-


drugiej klasy (GMDSS) — 40 z∏, danie:
c) Êwiadectwa ogólnego operatora
a) Êwiadectwa klasy A operatora
(GMDSS) — 30 z∏,
urzàdzeƒ radiowych — 25 z∏,
d) Êwiadectwa ograniczonego operatora
(GMDSS) — 25 z∏, b) Êwiadectwa klasy B operatora
e) Êwiadectwa operatora ∏àcznoÊci urzàdzeƒ radiowych — 20 z∏,
dalekiego zasi´gu — 25 z∏,
c) Êwiadectwa klasy C operatora
f) Êwiadectwa operatora ∏àcznoÊci urzàdzeƒ radiowych — 15 z∏,
bliskiego zasi´gu — 25 z∏,
g) Êwiadectwa operatora d) Êwiadectwa klasy D operatora
radiotelefonisty VHF — 25 z∏, urzàdzeƒ radiowych — 10 z∏.

600
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 6 czerwca 2001 r.

uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie czasowego zamkni´cia niektórych przejÊç granicznych


na zachodnim odcinku granicy paƒstwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejÊcia.

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia granicznych na zachodnim odcinku granicy paƒstwo-
12 paêdziernika 1990 r. o ochronie granicy paƒstwowej wej oraz ograniczenia ruchu przez te przejÊcia (Dz. U.
(Dz. U. Nr 78, poz. 461, z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, Nr 25, poz. 281, Nr 29, poz. 326 i Nr 46, poz. 500).
poz. 271, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 498) zarzàdza si´, co nast´puje: § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
9 czerwca 2001 r.
§ 1. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 27 marca 2001 r. Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
w sprawie czasowego zamkni´cia niektórych przejÊç M. Biernacki

601
WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 29 maja 2001 r.

sygn. akt K. 5/2001.


Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie: Grupy pos∏ów na Sejm RP o stwierdzenie nie-
zgodnoÊci:
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska — przewodni-
czàcy, 1) art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏-
dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
Wies∏aw Johann, poz. 27) z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej,
Krzysztof Kolasiƒski, 2) art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏-
Andrzej Màczyƒski — sprawozdawca, dzielniach mieszkaniowych z art. 21 i art. 64 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
Jadwiga Skórzewska-¸osiak, 3) art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏-
dzielniach mieszkaniowych z art. 87 ust. 1 i art. 92
protokolant: Joanna Szymczak,
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 4) art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏-
2001 r. sprawy z po∏àczonych wniosków Grupy pos∏ów dzielniach mieszkaniowych z art. 32, art. 21 i art. 64
na Sejm RP i Rzecznika Praw Obywatelskich, z udzia- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
∏em umocowanych przedstawicieli uczestników post´- 5) art. 47 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏dziel-
powania: wnioskodawców, Sejmu Rzeczypospolitej niach mieszkaniowych z art. 21 i art. 64 Konstytucji
Polskiej oraz Prokuratora Generalnego: Rzeczypospolitej Polskiej,