3.0 3.

1

DIFTONG DefinisiDiftong

Apakah

yang

dimaksudkandengandiftong?MenurutArbak

Othman

dalambukunyabertajukPermulaanIlmuLinguistik (1983), diftongadalahrentetan 2 vokal yang mengandungi 1 puncakkelantangan yang yang

tatkaladihasilkantidakadahentiansebentaratauhiqtus duavokalbinaannyaitu.

memisahkankedua-

ManakalamenurutKamusDewanEdisiKeempatterbitantahun

2007,

diftongdidefinisikansebagaigabunganduabunyivokal yang disebutdalamsatusuku kata akibatdariperubahankedudukanlidah. Secarakesimpulannya, diftongdapatdidefinisikansebagairentetanduavokal yang disebutdalamsatusuku kata yang mempunyaisatupuncakkelantangan yang

tiadahentiansebentaratapunhiqtus yang memisahkankedua-duavokalbinaantersebut.

3.2

SejarahPengenalanDiftong

Diftongtelahdiperkenalkanseawaltahun 1878 apabilaEjaan Rumi 1878dihasilkan yangmerupakanhasilinisiatif yang dicetusmenerusijawatankuasa yang ditubuhkan di Negeri-NegeriMelayuBersekutu di bawahkerajaan Lord British. Carnavon Hal yang

inilanjutandaripadasatupekelilingajaran

mengesyorkanpembentukansatusistemejaan Rumi yang bakuuntukmengejanama-nama orang dankawasantempatan di negeri-negeriini. Ejaan Rumi 1878

telahmelakukanperumianperkataandaritulisanjawikepadatulisanrumiberdasarkanhuruf roman hurufkonsonandanhurufvokaldalamtulisanjawi. Namunbegitu, usahajawatankuasainitelahmenerimakecamandaripada Maxwell danjugaShellabear (1899).Shellabearmengkritikpenggunaanlambangeuntukmewakilibunyivokalsepertidala mPerumianJawatankuasa1878.Beliautelahmengesyorkansupayavokalpendekitutidakdil ambangkanolehsebarangejaankeranamungkinmenimbulkankesalahandarisegiejaannya. inggeris.Sisteminitelahmerumikandiftong,

Pengenalan diftong turut diperkenalkan oleh sistem ejaan rumi Fajar Asia digunakan oleh majalah Fajar Asia yang diterbitkan di Singapura. Majalah berbahasa Melayu yang menggunakan sistem ejaan rumi ini terbit pada awal tahun 1940-an, iaitu semasa Jepun menduduki Tanah Melayu dan Singapura. Ejaan ini mempunyai persamaan dengan sistem Ejaan Soewandi 1947 yang digunakan di Indonesia. Hal ini berlaku kerana dasar pemerintahan Jepun pada waktu itu hendak menyatukan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura dan Indonesia. Huruf yang digunakan dalam Sistem Ejaan Fajar Asia hampir sama dengan huruf yang digunakan dalam Sistem Ejaan Wilkinson dan Sistem Ejaan Rumi Za¶ba. Asmah Haji Omar (1993) mengatakan bahawa, huruf Vokal dalam Sistem Ejaan Fajar Asia juga menggunakan enam vokal yang terdiri daripada a, ê, e, i, o, dan u. Huruf konsonannya pula adalah mengikut Sistem Ejaan Za¶ba. Malah sistem ejaan diftongnya turut menyamai ejaan diftong di era ini iaitu terdiri dari 3 diftong, ai, au dan oi. Ejaan Fajar Asia ini kemudiannya digunakan oleh Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50) sebagai ejaan rasmi mereka. 3.3 Huruf Diftong Menurut Panduan Umum Ejaan Bahasa Melayu yang dikeluarkan oleh Majlis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia (1972), diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran.Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis huruf diftong yang dieja dengan gabunganhurufvokalsebagaiberikut: ai, au, danoi.

FONEM /ai/ /au/ /oi/

HURUF DEPAN TENGAH Jadual3.3.1 :Hurufdiftongdancontohnya. BELAKANG ai au oi aising autopsi oidium ghairah saudari boikot sidai surau cakoi

Olehsifatnya

yang

dicirikanolehsatupuncakkelantangan,

makadiftongadalahsilabis.Kewujudansatupuncakkelantanganbagisetiapdiftongituadalah disebabkanolehberlakunyageluncuran (glide) dalam proses penghasilannya.

Gejalainimenyebabkansetiapdiftongitudisebutdengansalahsatuvokalnyalebihlantangdanl ebihpanjangdaripadavokal yang lain. Satudiftongditandaidenganpenggunaandiakritis [^] yang diletakkan di bawahsimbolvokal yang kuranglantangdankurangpanjang, supayamasing-masingdiftongdaricontoh di bawahditandaidenganbegini : [-av],[-ai]

3.4

PembahagianDiftong

MenurutArbak

Othman

dalambukunyaPermulaanIlmuLinguistik(1983)

bahawadiftongdibahagikankepadaduaiaitudiftongnaikdandiftongturun. Dalampenghasilansuatudiftong, lebihpanjangdanlebihtekanannyadaripada berlakuituadalahdisebabkanolehkelantangan 1 salahsatuvokalitudisebutlebihnyaring, bunyivokal.Kenyaringan yang yang

inherenmahupunolehtekananataukombinasikeduanyasekali.Denganperbezaannyaring, panjangdantekanan yang dimilikioleh 1 vokaldaripadadiftongitu, makadiftongdapatdibahagikankepadaduaiaitudiftongnaikdandiftongturun. Diftongnaikbolehdidefinisikansebagaibunyivokalkeduanyadisebutlebihnyaring, lebihpanjangdanlebihtekanannyadaripadabunyivokal pertamasupayaditandaidengandiakritis [^] diletakkan yang di

bawahsimbolvokalpertama.Contohjenisiniterdapatdalamperkataanbahasainggerissepert i [ia] dalamperkataanpier, danfierce Manakaladiftongturun pula bolehdidefinisikansebagaiAdalahdiftong [^] diletakkan yang di

bunyivokalpertamanyadisebutlebihnyaring, panjangdantekananlebihdarivokalkeduanyadanditandaidiakritis

bawahsimbolvokalkedua.Beberapacontohadalahdalambahasamelayuiaitugulai danpulau [pulau].

[gulai]

3.5

KaedahFonetikMenyebutDiftong

Fonetik adalah kajian bunyi bahasa dari segi penyebutan, pengeluaran dan sifatnya (Abdullah Hassan, 1993). Kajian ini tertumpu pada bunyi pertuturan yang melibatkan kepanjangan, kerendahan, kelembutan, kekerasan, intonasi, tekanan dan irama bagi sesuatu bunyi dalam sesuatu bahasa. Ini selaras dengan penjelasann J. A. Henderson (1971) yang mendefinisikan fonetik sebagai pengkajian fenomena bunyi atau pertuturan manusia sejagat. Selain daripada mengkaji segala bunyi bahasa, bidang fonetik juga memberikan simbol fonetik untuk masing-masing (Lutfi Abas, 1975). Sebagai kesimpulan, fonetik ialah bidang linguistik yang mengkaji bunyi bahasa sejagat secara saintifik dari segi cara pengeluarannya dan aspek-aspek

pendengarannya. Kajian fonetik juga bertujuan untuk mendapatkan transkripsi fonetik untuk semua bunyi bahasa. Umumnya, dalambahasaMelayu, terdapattigagolonganbunyiiaituvokal, pertamaialahbunyi yang

konsonandandiftong.Kumpulan

dihasilkantanpagangguandalamronggamulutUdaradariparuparukeluarmelaluironggamulutdengantidaktersekatatauterhimpit.Bunyiituhanyadipengar uhiolehkeadaanlidahdanbentukbibir. dihasilkandemikiandikenalisebagai vokal. Golongankeduaialahbunyi yang dihasilkandengangangguanolehalatKumpulan bunyi yang

alatsebutansehinggajalanaliranudaradariparu-paruterganggu, dengancaradisekatataudihalangdanudarakeluarmelaluirongamulutatauronggahidung. Kumpulan bunyi yang terhasildikenalisebagaikonsonan. Selainduagolonganutamaitu, terdapat pula bunyigeluncuran, iaitubunyi yang bermuladaripadasatuvokaldanberalihkepadabunyivokal Geluncuranbunyivokalinidikenalisebagaidiftong.Contohnyabunyi [i]. yang lain. [ai]

bermuladaripadabunyivokaldepanluas (a) danmeluncurkepadabunyivokaldepansempit

Suatudiftongditerbitkandengankeadaanlidahberadapadakedudukanmenyebut vokal yang kemudiannyabergerakmenujukearahkedudukanmenyebutvokal Misalnyabagimenyebutdiftong [-ai]

1

yang

laindisempurnakanartikulasinya.

lidahyang [a]

beradapadakedudukanmenyebutvokal bergerakkemudiannyamenujukearahkedudukanmenyebutvokal [i]

yang

tidakdisempurnakansebagaiakibatdaripadasifatnya yang disertaidengangeluncuranitu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times