3.

6

KONSONAN RANGKAP Konsonan-konsonan yang berurutan di dalamsesebuah kata tanpaadavokal yang

disisipkan

di

antaranya.DalamperkataanMelayuasli, (angan) dan

rangkapkonsonanterbataskepadakonsonanjenissengauaniaitum,n, (tanya). Padamulanya,

rangkapinihanyaterdapatdalamlingkungantengah

kata.Berikutadalahcontohkonsonanrangkap. Jadual3.6.1 :KonsonanRangkapasal Contohpemakaian Di tengah Hampa Hamba Nanti Tanda Pangkah

Konsonanrangkap mp mb nt nd ngk

MenurutAsmah Haji Omar (1974), denganadanyapengaruhdaribahasaasing, makatimbullahrangkap-rangkapsepertiks, tr, dr, lmdansebagainya.WujudbanyakistilahbaharumelaluiPedomanEjaan Rumi BaruBahasa Malaysia.Rangkap-rangkapjenisbarutidakterbatasunsurnyakpd sahajakeranakadangkalatdpt danakhir kata.Contohnya: Jadual3.6.2 :KonsonanRangkapbaharu Contohpemakaian Depan Tengah kontraktor kulma logarithm quartz Belakang 3 unsur.Rangkapinibolehberfungsipadaawal, 2 tengah,

Konsonanrangkap ks tr dr lm thm rtz

Rangkap-rangkapitubolehdikatakanmempunyaipola-polaberikut: i. Konsonansisian&getaran + K(K)

Diwakiliolehkonsonan l dan r. Terdiridaripada 2 jenisrangkapiaitukonsonansisian (l) + K(K) dankonsonangetaran (r) + K(K). Denganitutimbullahrangkap-rangkapsepertilp, lk, lm, lt (kulpa, kalka, kulma) danrp, rk, rm, rt, rs, rd (skizokarpa, norma) ii. Konsonangeseran + K(K)

Konsonangeserandiwakiliolehs, th, danf. Rangkap-rangkapbagipolainiadalahsepertisp, st, sk, sm (span, star, moluska), thm (logarithm), ft. iii. Konsonansengauan + K(K)

Diwakiliolehmana-manafomensengauan (m, n, ny, ng). Rangkaprangkapbagipolainiialahsepertimb, mp, nt (bomb, hampa), mf, ns, nk (kariolimfa, varians, bank). iv. KonsonanLetupan + K(K) mana-

Dalampolakeempatini, (kompleks), tr, dr, pr, kr (trek, draw, profesor). Manakalasyaratbagipola-pola di atas yang perludiikutiadalahsepertiberikut: 1. K pertamadlmK(K) tidakbolehsamadgnkonsonanygmendahuluinya.

manafonemletupanbolehdiikutiolehfonemletupanataufonembukanletupansepertikt, pt, ks

2. K ygdikurungitutidakwajibada; yaknihanyajikarangkapberkenaanmempunyai 3 unsur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times