4.0 4.

1

EJAAN BAGI KATA PINJAMAN Latarbelakang Peminjaman Kata

Penghijrahan orang dari India ke tanah Melayu telah mempengaruhi perubahan masyarakat tempatan berabad -abad lamanya.Orang India ini membawa banyak perkara bersama mereka termasuklah kesusasteraan.Disebabkan itu, perkataan daripada bahasa Sanskrit banyak diterjemahkandan dimasukkan ke dalam kosa kata bahasa Melayu. Selain daripada bahasa Sanskrit, kosa kata bahasa Melayu menerima pinjaman daripada pelbagai bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Inggeris dan bahasa -bahasa Eropah lain. Hal ini berlaku disebabkan penjajahan Inggeris dan Belanda suatu masa dahulu telah mempengaruhi masyarakat Malaysia. Jika kita dapat mengimbau sejarah dahulu, bahasa Eropah telah menggantikan bahasa Melayu sebagai lingua francasemasa era penjajahan.Semasa penjajahan Inggeris, mereka telah

menyerapkan bahasa Inggeris ke dalam kehidupan harian masyarakat tanah Melayu sebagai bahasa pendidikan, pentadbiran dan perniagaan.
4.2 Faktor Peminjaman Kata

Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan sesuatu perkataan dari bahasa lain dipinjamkan ke dalam bahasa melayu. Dasawarsa ini, banyak perkataan yang membabitkan istilah moden terpaksa dipinjamkan ke dalam bahas a melayu terutama bidang ilmu sains dan teknologi yang sukat untuk dicari pengganti kepada perkataan tersebut. Malah penggunaan istilah yang berlainan dengan bahasa inggeris mungkin akan menyebabkan kekeliruan dalam kalangan pengguna teknologi tersebut. Namun secara hakikatnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya peminjaman kata ini.Antaranya ialah untuk me mbentuk istilah-istilah baru yang menepati kehendak pengisian masa dan keadaan semasa. Ini kerana penggunaan istilah-istilah lama yang tidak bersesuaian dengan masa mungkin menyebabkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat terutama masyarakat yang dilahirkan di era yang serba moden dan kurang mengetahui mengenai sejarah silam bahasa melayu itu sendiri. Selain itu, perkembangan dalam perniaga an dan perdagangan yang berkaitan dengan ekonomi dan perakaunan tentunya memerlukan istilah -istilah asing

diterjemahkan secara kontekstual dan menyamai istilah asal bidang ekonomi dan perakaunan tersebut. Ini kerana, dengan penggunaan istilah yang sama den gan pelabur dan pedagang asing, sudah tentunya memudahkan lagi urusan mereka untuk dipesatkan. Istilah yang berlainan tentu menyukarkan lagi pemahaman terma terma dan istilah yang digunakan oleh pelabur dan peniaga tempatan dengan pelabur dan peniaga dari luar negara. Selain dari faktor berkaitan dengan perkembangan dunia, faktor psikologi turut memainkan peranan tersendiri. Ini kerana sewaktu zaman penjajahan dahulu, minda masyarakat kaum melayu sudah dimasukkan dengan pemikiran dan ideology barat yang mengatakan bahasa inggeris adalah bahasa yang tinggi darjatnya dari bahasa lain. Dengan itu masyarakat penutur akan meminjam bahasa yang dianggap lebih tinggi tarafnya daripada bahasa ibunda sendiri. Maka dengan itu, kita dapat lihat betapa pesatnya peminjaman perkataan bahasa asing ke dalam bahasa melayu dan terus digunakan sehingga kini walaupun ada kalanya perkataan tersebut sudah dimiliki di dalam kosa kata bahasa melayu. Peminjaman kata turut bertujuan untuk m emantapkan lagi struktur bahasa melayu dengan kehadiran ribuan istilah -istilah baru dan memungkin bahasa melayu menjadi bahasa ilmu dan mampu bersaing di peringkat global. Malah dengan kaedah peminjaman kata dari bahasa inggeris dan eropah lain, akan memungkin bahasa melayu sendiri untuk terus berkembang dan hidup . Malah penggunaan bahasa melayu akan diterima oleh segenap lapisan masyarakat dan tidaklah bahasa melayu digelar sebagai bahasa yang kolot, jumud, tidak menerima permodenan dan sebagainya. Dengan itu bangsa melayu itu sendiri a kan berbangga dengan bahasa yang mereka tuturkan saban hari dan seumur hidup.
4.3 Peraturan dalam penyesuaian ejaan bagi kata pinjaman daripada bahasa Inggeris dan bahasa Eropah

Istilah

bahasa

Inggeris

dan

bahasa-bahasa

Eropahkini

menduduki

sebahagian besar dalam kata pinjaman bahasa Melayu.Walaupun menerima banyak kata pinjaman daripada bahasa Inggeris, ejaan kata pinjaman dibuat dalam bahasa Melayu mempunyai peraturan khas iaitu penyesuaian huruf dan penyesuaian ejaan.

Mengikut Nik Safiah Karim et al. (1992), peraturan penyesuaian huruf ini termasuklah huruf konsonan dan huruf vokal. Bukan semua huruf dilakukan penyesuaian, hanya huruf -huruf tertentu disesuaikan mengikut bahasa Melayu seperti huruf c ditukar pada huruf s . Contoh bagi huruf c ini adalah cent menjadi sen. Seterusnya, pengekalan atau pengguguran satu daripada gabungan huruf konsonan yang sama. Contoh yang mudah ialah b, bb menjadi b iaitu perkataan barbecue menjadi barbeku dan lobby menjadi lobi.Selain itu, penyesuaian dan pengekalan bagi gabungan dua huruf vokal. Antara peraturan yang digunakan ialah penyesuaian huruf-huruf konsonan tertentu, pengekalan atau pengguguran satu daripada gabungan huruf konsonan yang sama, penyesuaian huruf bagi gabungan dua huruf vokal dan pengekalan huruf bagi gabungan dua hirif vokal.
4.3.1 Penyesuaian Huruf Konsonan Tertentu

Jadual 4.3.1: Penyesuaian huruf-huruf konsonan tertentu Huruf Bahasa Inggeris Bahasa Melayu

c menjadi s c, cc menjadi k cc menjadi ks ch menjadi s ph menjadi f q menjadi k rh menjadi r sc menjadi sk sch menjadi sk th menjadi t wh menjadi w x menjadi ks

civil doctor access machine physic quantity rhetorik score scheme theatre whistle expo

sivil doktor akses mesin fizik kuantiti retorik skor skim teater wisel ekspo

4.3.2 Pengekalan dan Penguguran Satu Daripada Gabungan Konsonan Jadual 4.3.2:Pengekalan atau pengguguran satu daripada gabungan huruf konsonan yang sama Huruf Bahasa Inggeris Bahasa Melayu

b, bb menjadi b f, ff menjadi f g, gg menjadi g m, mm menjadi m n, nn menjadi n p, pp menjadi p r, rr menjadi r s, ss menjadi s t, tt menjadi t z, zz menjadi z

balcony, hobby fabric, traffic galaxy, goggle marine, mummy naive, tennis pack, apple racket, terrace sauna, express tactic, battery zip, jazz

balkoni, hobi fabrik, trafik galaksi, gogel marin, mumia naif, tenis pek, epal raket, teres sauna, ekspres tactic, battery zip, jaz

4.3.3 Penyesuaian Huruf Gabungan Dua Vokal Jadual 4.3.3: Penyesuaian huruf bagi gabungan dua huruf vokal Huruf Bahasa Inggeris Bahasa Melayu

ae menjadi e ea menjadi i ee menjadi i ie menjadi i ie menjadi ai oa menjadi o oe menjadi e ou menjadi u ue menjadi u ue digugurkan

haemoglobin pear mee calorie pie goal foetus coupun clue technique

hemoglobin pir mi kalori pai gol fetus kupon klu teknik

4.3.4 Pengekalan Huruf Gabungan Dua Vokal Jadual 4.3.4: Pengekalan huruf bagi gabungan dua huruf vokal. Huruf Bahasa Inggeris Bahasa Melayu

ae menjadi ae ai menjadi ai au menjadi au ea menjadi ea ei menjadi ie eo menjadi eo eu menjadi eu ia menjadi ia ie menjadi ie io menjadi io iu menjadi iu oi menjadi oi oo menjadi oo ua menjadi ua ue menjadi ue ui menjadi ui uo menjadi uo

aerobic aileron audio idea atheist neon nucleus media diesel studio medium alkaloid zoo individualism duet equinox fluorescent

aerobik aileron audio idea ateis neon nukleus media diesel studio medium alkaloid zoo individualisme duet ekuinoks fluoresen

Penyesuaian ejaan kata pinjaman bahasa Inggeris dan bahasa Eropah kepada bahasa Melayu ini dilakukan atas dasar tertentu.Antara dasar yang di ambil berat adalah bentuk ejaannya.Ejaan yang dibuat berdasarkan fonem sesuatu perkataan bukan mengikut sebutan perkataan.Peru bahan fonem asing dilakukan bila perlu sahaja.Fonem ialah unit terkecil dan boleh dipenggal -penggalkan. Dalam bahasa Melayu sesuatu fonem mempunyai ciri fonetik yang sama. Contoh perkataan bahasa Inggeris ialah cartoon.Apabila perkataan ini di Melayukan, e jaannya menjadi kartun bukan katun. Contoh lain ialah perkataan carbon menjadi karbon bukan kaben. Berdasarkan Siti Hajar Abdul Aziz (2008).

Selain itu, terdapat beberapa perkataan pinjaman bahasa Inggeris dan Eropah ini dikecualikan daripada peraturan kes elarasan huruf vokal menurut Sistem Ejaan Baru.Terdapat 18 pola keselarasan huruf vokal dalam Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu.Antara pola keselarasan vokal ialah pola a -u dan e-o.Sebagai contohnya ialah perkataan atom daripada bahasa Inggeris.Apabila dituk ar kepada bahasa Melayu, ejaan yang sepatutnya ialah atum mengikut pola keselarasan vokal a-u.tetapi perkataan atom ini dikecualikan dan tetap dieja sebagai atom dalam bahasa Melayu. Contoh kedua ialah perkataan pistol masih menjadi pistol bukan pestol kerana diberi pengecualian. Dasar ketiga untuk ejaan kata pinjaman ini ialah gugus konsosan.Beberapa perkataan bahasa Inggeris dikekalkan gugus konsonannya dalam bahasa Melayu dengan beberapa penyesuaian dan tidak memakai huruf vokal e pepet untuk mengubah gugus konsonan kata pinjaman.Contoh perkataan bahasa Inggeris yang mempunyai gugus konsonan ialah clinic.Gugus konsonannya tidak berubah dalam bahasa Melayu dan diberikan sedikit penyesuaian.Perkataan clinic ini menjadi klinik.Sebaliknya, terdapat beberapa p engecualian bagi peraturan mengenai gugus konsonan ini.Beberapa perkataan masih menggunakan vokal e pepet dan diterima menurut ejaan lama.Perkataan yang diberi pengecualian ialah class, club, glass, grant, plan dan stamp.Bagi perkataan class, gugus konsona nnya diubah kepada e pepet menjadi kelas bukan klas.Perkataan -perkataan ini telah ditetapkan ejaannya oleh Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. Keempat ialah unsur asing.Kata pinjaman ini dieja secara Malaysia. Maknanya di sini ialah ejaan dibuat mengikut c ara sebutan masyarakat Malaysia dan ejaannya tidak lagi diubah. Antara perkataannya ialah bureau jadi biro, custom jadi kastam dan driver jadi drebar.Dalam bahasa Inggeris, semua huruf g yang disebut /j/ diterima sebagai huruf g dalam bahasa Melayu.Contohn ya agenda masih lagi dieja agenda. Perkataan ini tidak dieja ajenda kerana sebutan /j/ diterima sebagai g. contoh lain ialah gymnasium tetap jadi gimnasium bukan jimnasium. Walaupun begitu, masih terdapat beberapa kekecualian terhadap huruf g yang disebut /j/ ini.Ada perkataan yang disesuaikan menjadi huruf j dalam bahasa Melayu seperti agent menjadi ejen, sergeant menjadi sarjan dan beberapa perkataan lagi.

Perlulah difahami bahawa ejaan kata pinjaman dibuat bukan secara senang lenang.Ianya mempunyai perat uran tertentu untuk menampakkan struktur bahasa Melayu ini sendiri. Walaupun bahasa Melayu banyak menggunakan kata pinjaman, kita perlu tahu cara menggunakannya supaya menampakkan identiti bahasa Melayu itu sendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times