You are on page 1of 17

Dziennik Ustaw Nr 56 — 4086 — Poz.

506 i 507

c) jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodo- § 9. Innowacje i eksperymenty prowadzone w dniu
wego w∏aÊciwego dla zawodu, w zakresie mery- wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia nale˝y dostosowaç do
torycznej zawartoÊci programu nauczania prze- wymogów okreÊlonych w rozporzàdzeniu do dnia
widzianego dla danego zawodu. 30 wrzeÊnia 2002 r.
§ 8. 1. Dyrektor szko∏y prowadzàcej eksperyment § 10. Traci moc zarzàdzenie nr 18 Ministra Edukacji
przekazuje bezpoÊrednio po jego zakoƒczeniu mini- Narodowej z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie zasad
strowi w∏aÊciwemu do spraw oÊwiaty i wychowania i warunków prowadzenia dzia∏alnoÊci innowacyjnej
ocen´ eksperymentu dokonanà przez jednostk´ nauko- i eksperymentalnej przez szko∏y i placówki publiczne
wà, która sprawuje opiek´ nad przebiegiem ekspery- (Dz. Urz. MEN Nr 6, poz. 20).
mentu, a tak˝e informuje o niej organ prowadzàcy
szko∏´ i organ sprawujàcy nadzór pedagogiczny. § 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
2. Ocen´, o której mowa w ust. 1, sk∏ada si´ za po-
Êrednictwem kuratora oÊwiaty, który do∏àcza swojà
ocen´. Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka

507
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 8 kwietnia 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych danych, jakie powinny zawieraç informacje o dzia∏alnoÊci z wykorzystaniem
zwiàzków chemicznych i ich prekursorów.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerw- w deklaracjach, których wzory okreÊlajà za∏àczniki
ca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowa- nr 1—15 do rozporzàdzenia.
dzenia badaƒ, produkcji, sk∏adowania i u˝ycia broni
chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, podmioty
Nr 76, poz. 812) zarzàdza si´, co nast´puje: i przedsi´biorcy przekazujà ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw gospodarki w terminach okreÊlonych w art. 14
§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o: ust. 2 ustawy, z zastrze˝eniem § 3.
1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o za- § 3. 1. W razie planowanego obrotu z zagranicà
kazie prowadzenia badaƒ, produkcji, sk∏adowania zwiàzkami chemicznymi obj´tymi Wykazem 1 Kon-
i u˝ycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej za- wencji, deklaracj´ nr 3d, o której mowa w za∏àczniku
pasów, nr 7 do rozporzàdzenia, sk∏ada si´ nie póêniej ni˝ w ter-
minie 60 dni przed dniem dokonania obrotu.
2) Konwencji — nale˝y przez to rozumieç Konwencj´
o zakazie prowadzenia badaƒ, produkcji, sk∏ado-
2. W razie planowanego rozpocz´cia albo jakiejkol-
wania i u˝ycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu
wiek zmiany w zakresie produkcji zwiàzków chemicz-
jej zapasów, sporzàdzonà w Pary˝u dnia 13 stycz-
nych obj´tych Wykazem 1 Konwencji, w tym technolo-
nia 1993 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 63, poz. 703),
gii i wyposa˝enia, deklaracj´ nr 7, o której mowa w za-
3) podmiotach i przedsi´biorcach — nale˝y przez to ∏àczniku nr 12 do rozporzàdzenia, sk∏ada si´ nie póêniej
rozumieç podmioty i przedsi´biorców, o których ni˝ w terminie 210 dni przed dniem rozpocz´cia pro-
mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, dukcji albo wprowadzenia zmiany w zakresie tej pro-
4) deklaracjach — nale˝y przez to rozumieç dokumen- dukcji.
ty zawierajàce informacje o dzia∏alnoÊci z wykorzy-
staniem zwiàzków chemicznych i ich prekursorów. 3. W razie planowanego rozpocz´cia albo jakiejkol-
wiek zmiany dzia∏alnoÊci zwiàzanej ze zwiàzkami che-
§ 2. 1. Informacje o dzia∏alnoÊci polegajàcej na pro- micznymi obj´tymi Wykazem 2 Konwencji, deklaracj´
dukcji, wytwarzaniu, zu˝yciu, przetwarzaniu, nabywa- nr 4, o której mowa w za∏àczniku nr 8 do rozporzàdze-
niu, gromadzeniu, przechowywaniu i u˝ywaniu zwiàz- nia, i deklaracj´ nr 8, o której mowa w za∏àczniku nr 13
ków chemicznych i ich prekursorów w iloÊciach prze- do rozporzàdzenia, sk∏ada si´ nie póêniej ni˝ w termi-
kraczajàcych 1/10 progów iloÊciowych okreÊlonych nie 45 dni przed dniem rozpocz´cia dzia∏alnoÊci albo
w Konwencji podmioty i przedsi´biorcy zawierajà wprowadzenia zmiany w zakresie tej dzia∏alnoÊci.
Dziennik Ustaw Nr 56 — 4087 — Poz. 507

§ 4. 1. W odniesieniu do chemicznych Êrodków po- 2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w celu
licyjnych, przeznaczonych do uÊmierzania rozruchów, przygotowania projektów deklaracji, o których mowa
informacje sk∏ada si´ zgodnie z deklaracjà nr 9, o któ- w art. 13 ustawy, mo˝e powierzyç upowa˝nionej przez
rej mowa w za∏àczniku nr 14 do rozporzàdzenia. siebie jednostce badawczo-rozwojowej dokonanie we-
ryfikacji danych zawartych w deklaracjach przekaza-
2. W przypadku zmiany w rodzajach posiadanych nych przez podmioty i przedsi´biorców.
chemicznych Êrodków policyjnych, deklaracja, o której
mowa w ust. 1, podlega uaktualnieniu nie póêniej ni˝ § 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
w terminie, w którym b´dzie dokonana zmiana. 14 dni od dnia og∏oszenia.

§ 5. 1. Informacje, o których mowa w § 2 ust. 1, pod-
mioty i przedsi´biorcy przekazujà ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw gospodarki w formie pisemnej za po-
kwitowaniem przez poczt´. Minister Gospodarki: J. Piechota
Dziennik Ustaw Nr 56 — 4088 — Poz. 507

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2002 r.
(poz. 507)

Za∏àcznik nr 1
Dziennik Ustaw Nr 56 — 4089 — Poz. 507

Za∏àcznik nr 2
Dziennik Ustaw Nr 56 — 4090 — Poz. 507

Za∏àcznik nr 3
Dziennik Ustaw Nr 56 — 4091 — Poz. 507

Za∏àcznik nr 4
Dziennik Ustaw Nr 56 — 4092 — Poz. 507

Za∏àcznik nr 5
Dziennik Ustaw Nr 56 — 4093 — Poz. 507

Za∏àcznik nr 6
Dziennik Ustaw Nr 56 — 4094 — Poz. 507

Za∏àcznik nr 7
Dziennik Ustaw Nr 56 — 4095 — Poz. 507

Za∏àcznik nr 8
Dziennik Ustaw Nr 56 — 4096 — Poz. 507

Za∏àcznik nr 9
Dziennik Ustaw Nr 56 — 4097 — Poz. 507

Za∏àcznik nr 10
Dziennik Ustaw Nr 56 — 4098 — Poz. 507

Za∏àcznik nr 11
Dziennik Ustaw Nr 56 — 4099 — Poz. 507

Za∏àcznik nr 12
Dziennik Ustaw Nr 56 — 4100 — Poz. 507

Za∏àcznik nr 13
Dziennik Ustaw Nr 56 — 4101 — Poz. 507

Za∏àcznik nr 14
Dziennik Ustaw Nr 56 — 4102 — Poz. 507

Za∏àcznik nr 15