You are on page 1of 1

Dziennik Ustaw Nr 43 — 3159 — Poz.

386 i 387

386
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 kwietnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego trybu post´powania przy zniszczeniu towaru, zrzecze-
niu na rzecz Skarbu Paƒstwa oraz powrotnym wywozie.
Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 9 stycznia wiednio przepisy rozporzàdzenia Ministra Fi-
1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje: nansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie
procedur uproszczonych (Dz. U. z 2002 r. Nr 5,
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia poz. 48) dotyczàce upraszczania czynnoÊci nie-
29 paêdziernika 1999r. w sprawie szczegó∏owego trybu zb´dnych do obj´cia towarów procedurà wy-
post´powania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na wozu.”;
rzecz Skarbu Paƒstwa oraz powrotnym wywozie
(Dz. U. Nr 92, poz. 1053 oraz z 2001r. Nr 19, poz. 230 6) w § 1 w ust. 1, w § 2—4, w § 6 w ust. 1 i w § 11
i Nr 149, poz. 1676) wprowadza si´ nast´pujàce zmia- w ust. 1 u˝yte w ró˝nych przypadkach wyrazy „or-
ny: gan celny” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami „naczelnik urz´du celne-
1) w § 5 po wyrazach „do zawiadomienia” dodaje si´
go”;
wyraz „tego”;
7) w za∏àczniku nr 1 wyrazy „Dyrektor Urz´du Celne-
2) w § 11:
go” zast´puje si´ wyrazami „Naczelnik Urz´du Cel-
a) w ust. 2 po wyrazach „Organ celny” dodaje si´ nego”;
wyrazy „ , o którym mowa w ust. 1,”
8) w za∏àczniku nr 2:
b) w ust. 4 w zdaniu pierwszym po wyrazach „Or-
gan celny” dodaje si´ wyrazy „ , o którym mowa a) wyrazy „Dyrektor Urz´du Celnego” zast´puje si´
w ust. 1”; wyrazami „Naczelnik Urz´du Celnego”,
3) w § 17 w ust. 3 wyrazy „z organem celnym” zast´- b) pouczenie otrzymuje brzmienie:
puje si´ wyrazami „z naczelnikiem urz´du celnego „Od niniejszej decyzji s∏u˝y prawo wniesienia
w∏aÊciwego miejscowo dla danego wolnego ob- odwo∏ania do dyrektora izby celnej, za poÊred-
szaru celnego lub sk∏adu wolnoc∏owego”; nictwem naczelnika urz´du celnego, który wyda∏
4) w § 18 po wyrazach „Dz. U. Nr 117, poz. 1250” do- decyzj´, w terminie 14 dni od dnia jej dor´cze-
daje si´ wyrazy: „i Nr 152, poz. 1726 oraz z 2002 r. nia.”
Nr 43, poz. 381”;
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
5) w § 19a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1 maja 2002r.
„1. W wypadku stosowania procedur uproszczo-
nych w powrotnym wywozie stosuje si´ odpo- Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

387
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 kwietnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu z∏o˝enia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz
okreÊlenia dokumentów majàcych wartoÊç p∏atniczà, które mogà byç przyjmowane przez organ celny.
Na podstawie art. 200 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia b) w pkt 2 wyrazy „urz´du celnego” zast´puje si´
1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje: wyrazami „izby celnej”,
c) w pkt 4 wyrazy „organu celnego” zast´puje si´
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
wyrazami „naczelnika urz´du celnego”,
12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu z∏o˝enia zabez-
pieczenia w formie depozytu w gotówce oraz okreÊle- 2) w za∏àczniku do rozporzàdzenia:
nia dokumentów majàcych wartoÊç p∏atniczà, które a) wyrazy „Dyrektor Urz´du Celnego” zast´puje si´
mogà byç przyjmowane przez organ celny (Dz. U. wyrazami „Naczelnik Urz´du Celnego”,
Nr 70, poz. 786) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: b) ust. 3 pouczenia otrzymuje brzmienie:
1) w § 1: „3. Zabezpieczenie w gotówce w walucie pol-
a) w pkt 1 wyrazy „tego urz´du” zast´puje si´ wy- skiej, wp∏acone na bankowy rachunek po-
razami „izby celnej w∏aÊciwej miejscowo dla te- mocniczy izby celnej w banku lub w placów-
go urz´du”, ce pocztowej albo wp∏acone na ten rachunek